Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ne Demektir Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Görevleri Nelerdir

  • Anasayfa
  • Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ne Demektir Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Görevleri Nelerdir

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ne Demektir Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Görevleri Nelerdir

Türkiye Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 1966 yılında çıkarılan 772 sayılı “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu” ile genel zabıta ve kolluk görevlilerine yardımda bulunmak, onların bulunmadığı noktalarda gereken acil önlemleri almak için oluşturulmuş bir te

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ne Demektir Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Görevleri Nelerdir

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ne Demektir?

Türkiye Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 1966 yılında çıkarılan 772 sayılı “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu” ile genel zabıta ve kolluk görevlilerine yardımda bulunmak, onların bulunmadığı noktalarda gereken acil önlemleri almak için oluşturulmuş bir teşkilattır. Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur. Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

Bekçinin Görevleri Nelerdir?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görevleri; genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerdeki görevleri, genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri, mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Şimdi bu görevlerin içeriğini sırasıyla inceleyelim;
1. Genel Kolluk Kuvvetlerinin Derhal Müdahalesine İmkan Bulunmayan Acele Ve Zaruri Hallerdeki Görevleri;
Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,
Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,
Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlayan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)
2. Genel Kolluk Kuvvetlerine Yardım Yönünden Görevleri;
2.1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,
b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,
c) Mıntıkası dahilinde gizli fuhuş yapanları,
d) Mıntıkası dahiline gelen misafir ve yabancıları,
e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,
f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri, en kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,
2.2. Bölgeleri içinde bulunan dükkân, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
2.3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
2.4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak
3. Mahalle Sakinlerinin İstirahat, Sağlık Ve Selametini Sağlamak Bakımından Görevleri;
3.1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
3.2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,
3.3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
3.4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
3.5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,
3.6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecrid ederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
3.7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,
3.8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
Ayrıca bekçilerimiz diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.
Bekçiler çalışma saatleri ve fazla mesai ücretleri hakkındaki genel düzenlemelerle meydana getirilmiş hükümler saklı kalmak kaydıyla genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar görev alırlar. Ancak güvenlik ve Kamu Düzeninin gerekli kıldığı olağan üstü dönemlerde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirle gündüz de çalışabilirler. Bunlar dışında her ne sebeple olursa olsun gündüz çalıştırılamazlar.

İdare Hukuku Avukatı Değerlendirme

Çarşı ve mahalle bekçileri bulundukları illerde Valilik makamının onayı ile çarşı ve mahalle bekçisi olmaktadırlar. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yönetmeliğindeki tüm hususları taşıyan kişiler çarşı ve mahalle bekçisi olmakta sağlık yönetmeliğindeki hususları da taşıdıkarında atamaları yapılmakatadır. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için başvuran kişilerin idare ile yaşamış oldukları husumetler sonucunda açılan iptal davaları ile yapılan idari işlem hukuka aykırı ise örneğin sebep, konu, maksat, amaç ve usul unsurlarında hukuka aykırılık varsa bu durumda işlem iptal edilecek ve çarşı ve mahalle bekçisi adayı mesleğine geri başlayacak Valilik makamı işlemi iptal edilecektir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri ve yükümlülükleri kanunda tek tek sayılmıştır. Çarşı ve mahalle bekçileri idare ile yaşamış oldukları husumetleri idare mahkemesinde açacakları iptal davaları ile giderirken davalarını avukat vasıtasıyla takip etmek zorunda değildirler. Ancak davaların uzman bir kişi eliyle takibi davaların sürecini değiştirme ihtimali yüksek olan hususlardan olduğundan uzman bir kişiden hukuki danışmanlık alınması tavsiye olunur.

İlgili Etiketler:
1