Güvenlik Soruşturması Jandarma Uzman Onbaşı | Mil Hukuk & Danışmanlık

Güvenlik Soruşturması Jandarma Uzman Onbaşı

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturması Jandarma Uzman Onbaşı

Güvenlik Soruşturması Jandarma Uzman Onbaşı

Güvenlik Soruşturması Jandarma Uzman Onbaşı - Kararın Özeti; İzmir .... Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma uzman onbaşı hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz geldiğinden bahisle sözleşmesi

Güvenlik Soruşturması Jandarma Uzman Onbaşı

Güvenlik Soruşturması Jandarma Uzman Onbaşı 

Güvenlik Soruşturması Jandarma Uzman Onbaşı - Kararın Özeti; İzmir .... Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma uzman onbaşı hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz geldiğinden bahisle sözleşmesi feshedilmiş, jandarma uzman onbaşı tarafından açılan dava ilk derece mahkemesi tarafından her ne kadar reddedilmişse de sonradan yapılan itiraz neticesinde Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen karar ile idari işlemin iptaline karar verilmiş ve jandarma uzman onbaşının ataması yapılmıştır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN JANDARMA UZMAN ONBAŞININ ATAMASI YAPILDI

T.C. İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

2. İdari Dava Dairesi

ESAS NO : 2018/ KARAR : 2018/

İSTEMİN ÖZETİ :


İzmir İli, ….. Jandarma ……… Komutanlığı'nda Jandarma Uzman Onbaşı olarak görev yapan davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin ……. tarihi itibariyle feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; mevzuat hükümlerinin incelenmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alacak personelde aranacak niteliklerin tek tek sayıldığı, bu niteliklerin sağlanıp sağlanmadığı konusunda davalı idarenin göreve başlamadan önce ve görev sırasında araştırma ve bilgi edinme yollarına başvuracağı, hakkında güvenlik soruşturması yapılanın, Kurumun ve yürütülen hizmetin gereği bir değerlendirmeye tabi tutulacağı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan davalı idarede hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de emniyet ve asayişe dair görevlerin yürütüldüğü dikkate alındığında, kapsamına alınacak olan personel için daha titiz bir inceleme ve değerlendirmenin, idarenin takdir hakkının en uygun adaydan yana kullanılmasını sağlamanın gereği olduğu, davacı hakkında yapılan ceza yargılaması sonucunda verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı davacının eylemini ortadan kaldırmamakla beraber ceza hukuku anlamında sonuç doğurmayan bir karar gibi görünse de idare hukuku anlamında HAGB kararının idarenin işlem tesis ederken takdir hakkını kullanması hususunda geçerliliğini koruduğu sonucuna varıldığı, davacının yürüteceği kamu hizmetinin önemiyle işlediği suçun vasfı ve niteliği de dikkate alındığında, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sözleşmeli jandarma uzman çavuş olarak görev yapan davacının sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İzmir 5. İdare Mahkemesinin …… gün ve E:2017/…, K:2018/…. sayılı kararının; yargılandığı fiilin yasada tahdidi olarak sayılan suçlardan olmadığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının işleme dayanak alınamayacağı ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek KALDIRILMASI İSTENİLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Davalı idarece, davacı hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında ".. İlçe Emniyet Amirliği tarafından davacı hakkında kasten yaralama suçundan işlem yapıldığı, …. Asliye Ceza Mahkemesince 6136 s. Kanuna muhalefet suçundan ve kasten yaralama suçundan adli işlem kaydının olduğu" şeklindeki olumsuz not nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz DEĞERLENDİRİLDİĞİ BELİRTİLMEKTEDİR.

Bu durumda, davacı hakkında yapılan yargılama sonucu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması, fiilin niteliğiyle olayın meydana geliş şekli dikkate alındığında, bu hususun güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesini gerektirecek mahiyette olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki İSABET BULUNMAMAKTADIR.

Açıklanan nedenlerle, davacının başvurusunun kabulüne, başvuruya konu İzmir 5. İdare Mahkemesinin ……. gün ve E:2017/….., K:2018/….. sayılı kararın kaldırılmasına, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan ilk derece ve istinaf yargılama giderleri toplamı olan 573,70-TL ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ……. TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yatırılan posta gideri avansından artan miktarın mahkemesince HMK'nun 333 üncü maddesi uyarınca yatırana iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, …… tarihinde, OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

ÜYELER

ÜYE BAŞKAN ÜYE

şeklinde kurulan hüküm gereği sözleşmeli jandarma uzman onbaşının ataması yapılmıştır.

İlgili Etiketler:
1