Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Memurun Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanması | Mil Hukuk & Danışmanlık

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Memurun Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanması
  • Anasayfa
  • Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Memurun Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanması

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Memurun Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanması

Genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan memurun yardımcı hizmetler sınıfına atanması ile ilgili açılan davada genel idare hizmetleri sınıfında zabıta memurluğu görevinde bulunan kişi yardımcı hizmetler

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Memurun Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanması

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Memurun Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanması

Genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan memurun yardımcı hizmetler sınıfına atanması ile ilgili açılan davada genel idare hizmetleri sınıfında zabıta memurluğu görevinde bulunan kişi yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosuna atanması ile ilgili olarak memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa geçmelerine olanak tanınmasına rağmen genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan davacının bir meslek sınıfı olmayan yardımcı hizmetler sınıfında yer alan hizmetli kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin hukuka aykırılık teşkil ettiği karara bağlanmıştır. 

Aşağıda yer verdiğimiz kararda memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa geçmelerine olanak tanınmasına rağmen zabıta memuru olan davacının hizmetli kadrosuna atanması işleminin hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir. 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Memurun Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atanması Danıştay Kararı

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE

E. 2018/...
K. 2020/...
T. 14.1.2020

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran Davacı    :...

Vekili                    : Av.Bilgehan UTKU/ Av. Emre ASAN

Davalı                    :...

Vekili                    :...

ÖZET : Zabıta memuru olarak görev yapmakta iken kurumlar arası nakil yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne hizmetli olarak ataması yapılan davacı tarafından, genel idare hizmetleri sınıfında çalışmasına rağmen yardımcı hizmetler sınıfına atamasının yapıldığından bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı maaş farkının atamasının yapıldığı tarihten itibaren ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlıkta, genel idare hizmetleri sınıfında zabıta memurluğu görevinde bulunan davacının, yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosuna atamasının yapıldığı, davaya konu başvurusu üzerine davalı idare tarafından tesis edilen yeni bir işlemle tekrar genel idare hizmetleri sınıfına atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ilgili mevzuat uyarınca, memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa geçmelerine olanak tanınmasına rağmen, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan davacının, bir meslek sınıfı olmayan yardımcı hizmetler sınıfında yer alan hizmetli kadrosuna atanmasına ilişkin işlem hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Bu nedenle, hukuka aykırılığı sabit olan bir işlem tesis edildiği göz önüne alınarak, davacının talepleri hakkında yeniden bir değerlendirme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerektiği halde, bu hususlar gözetilmeden davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

İSTEMİN KONUSU : Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve ....Sayılı kararının davacı tarafça esastan, davalı idare tarafından vekâlet ücreti yönünden, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Kahramanmaraş ili, ... ilçesi, İğde Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapmakta iken 27/09/1996 tarihinde kurumlar arası nakil yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Kahramanmaraş ili, Pazarcık Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne hizmetli olarak ataması yapılan davacı tarafından, genel idare hizmetleri sınıfında çalışmasına rağmen yardımcı hizmetler sınıfına atamasının yapıldığından bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı maaş farkının atamasının yapıldığı tarihten itibaren ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Gaziantep 1. İdare Mahkemesince, dava konusu uyuşmazlıkta, hizmetli olarak görev yapan davacının, daha önce yaptığı zabıta memurluğu görevinden dolayı memur olarak atanabilmesi için, 04/03/2006 tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24. maddesi uyarınca talebinin bulunması gerektiği, davacının bu kapsamda ...tarihinde davalı idareye başvurduğu, anılan başvuru üzerine eski görevi ile aynı düzeyde bulunan memur kadrosuna atamasının genel hükümler ile ilgili Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek, müktesebine uygun boş memur kadrosu bulunması halinde atamasının yapılması yönündeki dava konusu işlemin tesis edildiği, ...tarihinde de davacının memur kadrosuna atandığının anlaşıldığı, bu durumda; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamındaki başvurusu üzerine memur kadrosuna ataması yapılan davacının, 27/09/1996 tarihinden itibaren maaş farkının ödenmesi talebiyle ilgili olarak da, ilgili Kanun'un 10. maddesi uyarınca yapılacak başvuruların, geleceğe yönelik sonuçlar doğuracağı dikkate alındığında, davacının idareye başvuru tarihinden önceki döneme ilişkin maaş farklarının ödenmesine olanak bulunmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN DAVACININ İDDİALARI: Genel idare hizmetleri sınıfına atanması işleminin, dava sürecinde yapıldığı, maaş farklarının ise, Milli Eğitim Bakanlığı'na atamasının yapıldığı 27/09/1996 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği halde, süre aşımı gerekçe gösterilerek, başvuru tarihi olan ...tarihinden itibaren hesaplanmasının hukuka aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

TEMYİZ EDEN DAVALI İDARENİN İDDİALARI: Davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında, tarafları lehine vekâlet ücreti yönünden hüküm kurulmamasının bozma sebebi teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

DAVACININ SAVUNMASININ ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

DAVALI İDARENİN SAVUNMASININ ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, Kahramanmaraş ili, ...ilçesi, İğde Belediyesinde genel idare hizmetleri sınıfında zabıta memuru olarak görev yapmakta iken, 27/09/1996 tarihinde kurumlar arası nakil yoluyla, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Kahramanmaraş ili, Pazarcık Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne, yardımcı hizmetler sınıfında yer alan hizmetli kadro unvanıyla ataması yapılmıştır.

Davacı ...tarihli başvurusuyla, kadrosunun bulunduğu sınıf genel idare hizmetleri olmasına rağmen, yardımcı hizmetler sınıfına ataması yapıldığından bahisle, bu durumun düzeltilerek, oluşan maaş farklarının ödenmesi talebinde bulunmuştur.

Davalı idarenin ...tarih ve 33516 Sayılı işlemi ile daha önce başka bir kurumda zabıta memuru kadrosunda görev yaptığı anlaşılan davacının, eski görevi ile aynı düzeyde bulunan memur kadrosuna atamasının genel hükümler ve 04/03/2006 tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24. maddesi kapsamında değerlendirilerek, müktesebine uygun boş memur kadrosu bulunması halinde atamasının yapılması ve göreve başladıktan sonra MEBBİS kayıtlarına işlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

...Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ...tarih ve 22515 Sayılı işlemi ile yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosunda görev yapan davacının, ...tarihli başvurusuna istinaden, 04/03/2006 tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24. maddesine göre, genel idare hizmetleri sınıfında memur kadrosuna ataması yapılması üzerine, davacı ...tarihinde göreve başlamıştır.

...tarihinde ise bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''Tesis edilen sınıflar'' başlıklı 36. maddesinde, anılan Kanun'a tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları düzenlenerek, ( I ) - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünde, ''Bu Kanun'un kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.'', ( VIII ) - Yardımcı Hizmetler Sınıfı bölümünde ise, ''Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4. maddenin ( D ) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. ( Ek: 28/03/1988 - KHK - 318/1 md. ) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.'' düzenlemelerine yer verilmiştir.

Anılan Kanun'un ''Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme'' başlıklı 71. maddesinin ikinci fıkrasında, kurumların, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri, belirtilerek, aynı Kanun'un ''Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi'' başlıklı 76. maddesinin 1. fıkrasında da, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, 04/03/2006 tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, ''Görev grupları arası geçişler'' başlıklı 24. maddesinin beşinci fıkrasında, ''Gruplar arası, görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.'' kuralı yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde hizmet sınıflarının düzenlenerek, anılan Kanun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurların genel idare hizmetleri sınıfını teşkil ettiği, kurumların, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri, kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri anlaşılmakta olup, bu kapsamda, memurların sınıflarının da değiştirilmesi suretiyle naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleriyle de sınırlı olduğu açıktır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, genel idare hizmetleri sınıfında zabıta memurluğu görevinde bulunan davacının, yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosuna atamasının yapıldığı, davaya konu başvurusu üzerine davalı idare tarafından tesis edilen yeni bir işlemle tekrar genel idare hizmetleri sınıfına atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ilgili mevzuat uyarınca, memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa geçmelerine olanak tanınmasına rağmen, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan davacının, bir meslek sınıfı olmayan yardımcı hizmetler sınıfında yer alan hizmetli kadrosuna atanmasına ilişkin işlem hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Bu nedenle, hukuka aykırılığı sabit olan bir işlem tesis edildiği göz önüne alınarak, davacının talepleri hakkında yeniden bir değerlendirme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerektiği halde, bu hususlar gözetilmeden davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, davalı idarenin temyiz istemine gelince, Dairemizin bozma kararı dikkate alınarak Mahkemece yeniden bir karar verileceği ve vekâlet ücreti yönünden de yeniden bir değerlendirme yapılacağından, davalı idarenin temyiz isteminin bu aşamada incelenmesine imkan bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve ... Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

1