Subaylık ve Güvenlik Soruşturması | Mil Hukuk & Danışmanlık

Subaylık ve Güvenlik Soruşturması

  • Anasayfa
  • Subaylık ve Güvenlik Soruşturması

Subaylık ve Güvenlik Soruşturması

Milli Savunma Üniversitesi kapsamında subay olmak isteyen kişiler güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyor. Bu güvenlik soruşturması sonucunda eğer güvenlik soruşturması olumsuz gelirse kişinin işlemlerine son verilerek ilişikleri kesiliyor.

Subaylık ve Güvenlik Soruşturması

İçindekiler

Milli Savunma Üniversitesi kapsamında subay olmak isteyen kişiler güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyor. Bu güvenlik soruşturması sonucunda eğer güvenlik soruşturması olumsuz gelirse kişinin işlemlerine son verilerek ilişikleri kesiliyor. Yapılabilecek tek şey ise dava açıp davanın kazanılması ve kişinin tekrar atamasının yapılmasının sağlanmasıdır. Önemle belirtmekte fayda vardır ki Milli Savunma Üniversitesi kapsamında subay olmak isteyen ve fakülte ve yüksekokulları kendi nam ve hesaplarına okuyarak bitiren kişilerin subay olabilmeleri için "Fakülte Ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları Ve Öğrencileri İle Fakülte Ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik" in 25'inci maddesinde bulunan nitelikleri taşımaları zorunludur. Nitekim bu yönetmelikte yer alan niteliklerin kişide bulunmaması ya da yine bu yönetmelikte tahdidi olarak sayılan suçlardan birinin işlenmiş olması durumunda kişinin kurum ile ilişiği kesilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır. İlgili yönetmeliğin 25'inci maddesi;

En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olanlardan muvazzaf subay olmak için müracaat edenler hakkında aşağıdaki nitelikler aranır.

a. Sosyal durum, ahlâk ve karekterle ilgili şartlar :

Türk vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmış olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Herhangi bir kadın veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak.

Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

b. Öğrenimle ilgili şartlar :

Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan meslek dalına ait en az 4 yıl süreli bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olduğuna dair diploma ve diğer belgeleri bulunmak, (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunun yetkili makamlarca belirtilmiş olması ve onaylanması gereklidir.)

Genel kültür ve meslek bilgisi sınavı, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakatta başarılı olmak.

c. Sağlık ve yaş ile ilgili şartlar:

Müracaat tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından lisansüstü öğrenim görenler için 35 yaşından büyük olmamak,

Tam teşekküllü bir askeri hastaneden verilmiş «muvazzaf subay» olur kayıtlı sağlık raporu bulunmak,

Vücut yapısı düzgün olmak, frengili, kel, yüzünde fazla miktarda çiçek bozuğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik ve kekemelik bulunmamak. " şeklinde düzenlenmiştir. Görüleceği üzere güvenlik soruşturması uygun olmak madde metni içerisinde yer almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kişinin güvenlik sorutşurması olumsuz gelmesinden sonra bu güvenlik soruşturması içeriğinin kurum tarafından kişiye bildirilmemesi durumudur. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinin 13'üncü maddesine göre güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen istihbarı bilgilerin paylaşılması yasaktır. Bu yüzden güvenlik soruşturması olumsuz olan kişilerin işlemlerinin sonlandırılmasından sonra kurul kararı gerekçesinin ve sebebinin kişilere bildirilmemesi ve sadece işlemlerinin sonlandırıldığına dair kısaca bilgi verilmesinin sebebi belirttiğimiz ilgili maddedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz gelen kişilerin yapması gereken, adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin belgelerin kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda dava açmaktır. Bu 60 günlük süre hak düşürücü süredir. Yani davanın açıldığı idare mahkemesi sürelerin geçip geçmediğini re'sen inceleyebilmektedir. Karşı tarafın süre aşımı itirazı olmasa dahi mahkeme davayı süre aşımı nedeniyle usulden reddedecektir.

Tekrar konumuza dönecek olursak kişilerin subay olabilmesi için yukarıda belirttiğimiz nitelikleri taşımları mecburidir. Niteliklerin kendisinde bulunmadığı açığa çıkacak olan kişinin ilişiği sonlandırılıp adaylık işlemleri ortadan kaldırılacaktır. "Fakülte Ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları Ve Öğrencileri İle Fakülte Ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik" te diğer özel kanunlarda olduğu gibi katalog suçlar tahdidi olarak sayılmamış sadece "Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak," ifadesi ile yetinilmiştir. Daha genel kapsamlı olarak düzenlenen bu yönetmeliğe aykırılık teşkil etti diye işlemiş olduğu bazı suçlardan dolayı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen ve hukuk büromuza başvuruna kişiler bulunmaktadır. İdarenin yapmış olduğu bu uygulama hukuka aykırı olduğu gibi takdir yetkisinin geniş yorumlanmasıyla meydana gelmektedir. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü ilişiği kesilen, güvenlik soruşturması olumsuz gelen vatandaşarımızın yapması gereken ise uzmanlık alanı idare hukuku olan, bu konularda tecrübesi olan idare hukuku avukatlarıyla ya da idare hukuku bürolarıyla çalışmaktır. Yapılacak güçlü, gerekçeli savunmalar ve gösterilecek emareler ile davanın kazanılması, kişinin istediği ve uğrunda büyük emekler harcadığı askerliğe geri dönmesini sağlayacaktır.

İlgili Etiketler:
1