SİLAHLI YARALAMA SUÇU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ | Mil Hukuk & Danışmanlık

SİLAHLI YARALAMA SUÇU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ
  • Anasayfa
  • SİLAHLI YARALAMA SUÇU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

SİLAHLI YARALAMA SUÇU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

Kararın Özeti; ..... İnfaz koruma memuru öğrencisi olan ve hizmet öncesi eğitimini tamamlayan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle infaz koruma memuru öğrenciliğine geçici kabulüne ilişkin

SİLAHLI YARALAMA SUÇU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

İçindekiler

Kararın Özeti; ..... İnfaz koruma memuru öğrencisi olan ve hizmet öncesi eğitimini tamamlayan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle infaz koruma memuru öğrenciliğine geçici kabulüne ilişkin Bakanlık Olur'unun iptali ile infaz koruma memuru öğrenciliği ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin 19.07.... tarih ve .... sayılı idari işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/....

Karar No : 2015/....

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili :

Karşı Taraf (Davalılar) :

İstemin Özeti : Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen 13/02/2014 tarihli ve E:20..../....; K:20../.... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare Mahkemesince; davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasında, .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05.09.2012 tarihli E:..../33, K:.../444 sayılı kararında "silahla yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına; silahla tehdit suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin tespit edildiği, davacının atanacağı görevin önemi ve niteliği de dikkate alınarak güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmış olduğunun anlaşıldığı, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde devlet memurluğuna alınmaya ilişkin genel ve özel şartlar düzenlenmiş; maddenin B/2. bendinde ''Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak'' özel şartlar arasında sayılmıştır.

Öte yandan; Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 5/d bendinde, ''Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak'' koruma güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için aranacak özel şartlar arasında düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; .... T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru öğrencisi olan ve hizmet öncesi eğitimini tamamlayan davacının, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasında, ..... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05.09.2012 tarihli E:20.../...., K:20../.... sayılı kararında silahla yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına; silahla tehdit suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin tespit edilmesi nedeniyle davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edildiği, ceza ve infaz kurumlarında çalışmasının uygun görülmeyerek infaz koruma memuru öğrenciliğine geçici kabulüne ilişkin Bakanlık Olur'unun iptali ile infaz koruma memuru öğrenciliği ile ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak teşkil eden, silahla yaralama suçundan, 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına; silahla tehdit suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05.09.2012 tarihli E:20../....., K:20../.... sayılı kararının incelenmesinden; davacının köy merası nedeniyle aralarında husumet bulunan kişilere karşı, silahla yaralama, silahla tehdit suçunu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olduğu, "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yargılandığı anlaşılmakta olup olayın özelliği, fiilin niteliği göz önüne alındığında, bu durumunun hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açabilecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; davacının infaz koruma memuru öğrenciliğine geçici kabulüne ilişkin Bakanlık Olur'unun iptali ile infaz koruma memuru öğrenciliği ile ilişiğinin kesilmesi ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 09/12/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

İlgili Etiketler:
1