Sağlık Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelir mi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sağlık Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelir mi
  • Anasayfa
  • Sağlık Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelir mi

Sağlık Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelir mi

Sağlık Sebebiyle Güvenlik soruşturmasının olumsuz gelip gelmeyeceği hususunda belirtmek gerekirse güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinin 11. maddesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar düzenlenmi

Sağlık Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelir mi

Sağlık Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelir mi?

Sağlık Sebebiyle Güvenlik soruşturmasının olumsuz gelip gelmeyeceği hususunda belirtmek gerekirse güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinin 11. maddesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar düzenlenmiştir. Nitekim maddeye göre;
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;
Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,
Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, araştırılır.
şeklinde düzenlenmiştir. 
Ancak yapılan güvenlik soruşturmasında kişinin ilgili kurumdan ilişiğinin kesilmesi sebebi olarak "intihara teşebbüs" eylemi gösterilmiştir. Fakat intihara teşebbüs eylemi tek başına güvenlik soruşturmasının olumsuz olması kapsamında değerlendirilemez. Zira idarece, kişinin durumunun sağlık şartları açısından araştırılması, intihar riskinin devam edip etmediğinin tespitinin yapılması sonrasında SAĞLIK ŞARTLARI YÖNÜNDEN atamasının yapılıp yapılmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekirken, güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle işlemlerinin sonlandırılması açık bir biçimde hukuka aykırıdır. Nitekim ilk derece mahkemesinde açılan davada mahkeme de aynı gerekçe ile işlemi iptal etmiş ve kişinin atanmasına karar vermiştir.

Güvenlik Soruşturması Mahkeme Kararı

T.C.
ANKARA
18. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO                 : 2019/...
KARAR NO              : 2019/...
DAVACI                     : ...
VEKİLİ                     : AV. BİLGEHAN UTKU
DAVALI                       : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ                         : AV....
İSTEMİN ÖZETİ : Davacı tarafından, Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Personelde Aranacak Nitelikler" başlığı altında belirtilen (g) maddesi uyarınca güvenlik soruşturması
şartını sağlamadığından bahisle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından tesis edilen 18/03/2019 tarih ve 14112578-1040-1172312/Per.Tmn.Ş.Md. Sayılı işlemin; davacının 2017 yılı sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurularını eksiksiz yerine getirdiği, ön sağlık muayenesi, spor testi ve mülakkatta başarılı olduğu, hastaneden sağlam raporu aldığı, tüm aşamaları başarı ile tamamladığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açacak hiçbir olumsuz yanı olmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMA ÖZETİ : 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 19. maddesi hükmüne istinaden çıkarılan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin "Personelde Aranacak Nitelikler" başlıklı
6/1/g maddesinde "...güvenlik soruşturması uygun olmak..." şartının yer aldığı, davacı hakkında hakkında temin edilen "... tarihinde karışmış olduğu "İntihara teşebbüs" olayından ... Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" karar verildiği hususunun, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesine neden olduğu, dava konusu işlemin yetki, sebep, konu, amaç ve şekil yönünden hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 18. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının ... tarihli ve .../Per.Tmn.Ş.Md. sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 1. maddesinde, bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfınacgeçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek olarak belirtilmiş, 2. maddesinde, bu Kanunun Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsayacağı hüküm altına alınmış, 4. maddesinde, "Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin
üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar." hükmü düzenlenmiş, 19. maddesinde ise, "Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer
hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.

...Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Jandarma Genel Komutanlığı'nca yapılan 2018 yılı Uzman Erbaş Sınavında başarılı olmasının ardından yapılan güvenlik soruşturmasında, adıgeçen hakkında ... tarihinde karışmış olduğu "intihara teşebbüs" olayından dolayı ... Cumhuriyet Başsavcılığınca ... Soruşturma ve ... Karar No ile "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" karar verildiği hususunun tespit edildiği, bu hususun, davacının güvenlik soruşturmasının "olumsuz" olarak değerlendirilmesine neden olduğu, idarece, uzman erbaş olarak istihdam edilecek davacının görev alacağı Jandarma Teşkilatının, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, silahlı genel kolluk kuvveti olduğundan, suç ve suçlularla mücadelede görev alacak, kamu güvenliğini temsil edecek Jandarma personelinin sicilinin kusursuz olmasının kamu menfaatine uygun bulunduğundan bahisle Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 2. Bölüm 6/(g) maddesinde belirtilen şartları taşımadığı belirtilerek davacının atamasının yapılmaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, her ne kadar askerlik mesleğinin önemi ve özelliği dikkate alındığında, idarenin çok daha geniş bir takdir yetkisi bulunmakta ve davacının atamasının yapılmamasının dayanağı olarak "intihara teşebbüs" olayı gösterilmekte ise de, intihara teşebbüs olayının tek başına güvenlik soruşturmasının olumsuz olması kapsamında değerlendirilemeyeceği açık olup, idarece, davacının durumunun sağlık şartları açısından araştırılması, bu kapsamda davacıyı intihara sürükleyen fizyolojik ya da psikolojik rahatsızlıkların, intihara teşebbüs etmesinin sebeplerinin ve intihar riskinin devam edip etmediğinin tespitinin yapılması için Sağlık Kurulu Raporu alınmak üzere Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki yapılarak, sonucuna göre sağlık şartları yönünden atamasının yapılıp yapılmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekirken, bu kapsamda inceleme ve araştırma yapılmaksızın güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline...

İlgili Etiketler:
1