Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

Kararın Özeti; Şahıs memur olmak için başvurduğu kurumdan güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle elenmiş, açılan davada güvenlik soruşturmasının olumsuz gelme sebebinin, istihbari nitelikteki bilgi notuna dayandırıldığı

Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

İçindekiler

Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

Kararın Özeti; Şahıs memur olmak için başvurduğu kurumdan güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle elenmiş, açılan davada güvenlik soruşturmasının olumsuz gelme sebebinin, istihbari nitelikteki bilgi notuna dayandırıldığı, söz konusu notta kişinin reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan adli sicil ve arşiv kaydının bulunduğu belirtilmiştir. Mahkemece dosya içeriği ve kapsamı araştırılarak dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesi durdurulmuştur.

T.C. ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ  


ESAS NO                                  : 2019/...


YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)                   
 : ...


VEKİLİ                                     : Av. Bilgehan Utku 


KARŞI TARAF (DAVALI)          : Jandarma Genel Komutanlığı


VEKİLİ : ... -Aynı adreste 


İSTEMİN ÖZETİ :Jandarma Genel Komutanlığı'nca gerçekleştirilen sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin; yazılı sınav, spor testleri ve mülakat aşamalarını başarı ile tamamlayarak uzman erbaş olarak atanması için gerekli olan bütün şartları taşıdığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek hiçbir olumsuz eylem, tutum ve davranışının bulunmadığı, tesis olunan işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile yürütmenin durdurulması istenilmektedir.


SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu ileri sürülerek, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 14. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, jandarma Genel Komutanlığı'nca gerçekleştirilen sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali ile yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu, sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir." hükmü, "Yönetmelik" başlıklı 19. maddesinde; "Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir." hükmü yer almaktadır. Anılan Kanun hükmüne dayalı olarak 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinin |. fıkrasının (e) bendinde; "İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt'a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak" uzman erbaş olarak alınacaklarda aranacak şartlar arasında sayılmıştır. Bakanlar Kurulunun 14.02.2000 tarihli ve 2000/284 sayılı kararı ile hazırlanarak 12.04.2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 2. maddesinde, bu Yönetmelik, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları hâlinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeleri, bunların toplanmasını ve işlemini yürüten bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim ve kısımlarının belirlenmesini, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilâtlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personeli, ayrıca bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlârında sürekli görevlendirilecek bütün personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usüllerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışan kamu personeli ile meslek grupları ve üst kademe yöneticilerini kapsadığı belirtilmiş; Yönetmeliğin 9. maddesinde de; "Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silâhlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır." kuralına yer verilmiştir.
MY 114-1(C) sayılı Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi'nin 3. Bölüm 1. Kısmının “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Kabul Edileceği Haller” başlığı altında düzenlenen 13. maddesinde; "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları, soruşturma konusu şahsın içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine alınacak şahıslar hakkında karar verilirken, idarenin takdir hakkının en uygun adaydan yana kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Bu kapsamda; (....) (1) Haklarında MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, mahalli kolluk kuvvetleri veya yetkili amirlerinden herhangi biri tarafından; 1)Yıkıcı faaliyette bulunduğu veya haklarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkelerine bağlı olmadığını gösteren emare bulunduğu, 2)Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya, Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye, temel hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik faaliyet yürüttüğü, 3)Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde üstünlük kurmasını sağlamaya yönelik faaliyet yürüttüğü, 4)Dıl, din ırk ve mezhep ayrımı yaratarak bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmaya çalıştığı, bu tür faaliyetlerde bulunan yerli veya yabancı demek, grup, kulüp, teşkilat ve benzeri teşekküllerden herhangi birine üye olduğu veya bunlarla sıkı işbirliği içinde bulunduğu, bunları desteklediği veya sempatizanı olduğu, (...) hususlarında bilgi verilenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz kabul edilir ” kuralı yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımına ilişkin sınavlarında başarılı olduğu, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının hakkındaki istihbari bilgi nedeniyle olumsuz olarak değerlendirildiği ve böylelikle Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan şartı sağlamadığı gerekçesiyle işlemlerinin sonlandırıldığı, bunun üzerine de işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Danıştayın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, güvenlik soruşturması sonucu düzenlenen raporların istihbari nitelikte bilgiler içermekte olduklarından bu raporların, hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça ilgililer hakkında aleyhe sonuç doğuracak bir nitelik ve değer verilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz.


Olayda, idarece açılan sınavı kazanan ve uzman erbaş olarak atanmak için Yönetmelikte öngörülen genel ve özel koşulları taşıyan davacının, hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle işlemlerinin sonlandırıldığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesinin ise istihbari nitelikteki bilgi notuna dayandırıldığı, söz konusu bilgi notunda; davacı hakkında cinsel ilişki suçundan ... Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ... esas sayılı dosya bulunduğu şeklindeki bilgiye yer verildiği, Mahkememizin ... tarihli ara kararı ile ... Cumhuriyet Başsavcılığından; ... esas sayılı dosyada karar verilip verilmediği, karar verilmiş ise karar örneğinin, kamu davası açılmış ise mahkemesi ve esas sayısı belirtilerek iddianame örneğinin gönderilmesinin istenildiği,  ... Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen ... tarihli ve ... sayılı yazı ve eklerinde, ... tarihli ve Soruşturma No:..., Karar No:... sayılı karar ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği, davacı vekili tarafından sunulan ... kayıt tarihli dilekçede ise, davacının üzerine atılı suçlardan mağdur olarak gösterilen ... ile davacının olay tarihinden bir ay sonra evlendikleri ve bu evliliklerinden müşterek çocuklarının bulunduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, ... Cumhuriyet Başsavcılığının ... tarihli ve Soruşturma No:..., Karar No:... sayılı karar ile davacı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, davacı ile müştekinin (mağdurun) ... tarihinde evlendikleri ve bu evliliklerinden müşterek çocuklarının olduğu, bunun dışında davalı idarece güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğunu gösterecek hem davacının kendisi hakkında, hem de Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin eki formda yer verilen kendisini etkileyebilecek yakın çevresi (anne, baba, kardeş, eş, çocuk) hakkında terör örgütlerine irtibatı ve iltisakına yönelik olarak somut başka bir tespite dayalı herhangi bir bilgi ve belge de dosyaya sunulamadığı hususları karşısında,

davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

İlgili Etiketler:
1