Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

Kararın Özeti; Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavını kazanıp mülakatları da geçen kişinin işlemleri güvenlik soruşturması adli sicil kaydının bulunması sebebiyle olumsuz gelmiş, açılan davada ilk derece mahkemesi tararfından

Güvenlik Soruşturmasının Adli Sicil Kaydı Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Emsal Karar

İçindekiler

Kararın Özeti; Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavını kazanıp mülakatları da geçen kişinin işlemleri güvenlik soruşturması adli sicil kaydının bulunması sebebiyle olumsuz gelmiş, açılan davada ilk derece mahkemesi tararfından oy birliği ile işlem iptal edilerek kişinin ataması yapılmıştır. Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu ile Çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınav yönetmeliğinde yer alan çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda bulunması gereken niteliklere sahip olduğu açılan dava sonucunda kesinleşen şahsın aleyhinde gerçekleştirilen idari işlem, hukuka aykırı bulunmuş ve hukuk aleminden tamamen kaldırılmıştır. Kişinin ilanihaye cezlandırılması yöntemi ortadan kaldırılarak lekelenmeme hakkına halel gelmemiş, kamu yararı ve kişi hak ve hürriyetleri arasındaki denge mahkeme tarafından denetlenerek hukuka uygun bir karar verilmiştir. Davalı idarenin kişinin çarşı ve mahalle bekçisi olmasına ilişkin aleyhe kullanmış olduğu takdir yetkisi de böylelikle ortadan kaldırılmış toplumsal barışın sağlanmasına yönelik karar hukuk sistemimizde yerini almıştır. 

T.C. KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/...
KARAR NO :2019/...
DAVACI : ... 
VEKİLİ : AV. BİLGEHAN UTKU 
DAVALI : KOCAELİ VALİLİĞİ
VEKİLİ :...  Kaşkaldere Derince/KOCAELI
DAVANIN ÖZETİ : Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavı kazanan ve Kocaeli İline ataması planlanan 200 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi adayı arasında yer alan davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğundan bahisle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dosyasının işlemden kaldırılmasına dair Kocaeli Valiliğinin ... tarih ve ... sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, davacının çarşı ve mahalle bekçiliği için gerekli aşamaları tamamladığı, ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle işlemlerinin sonlandırıldığı, hakkında yürütülen adli soruşturmanın güvenlik o soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açmış olabileceği, ancak ... Cumhuriyet Başsavcılığının davacı hakkında dolandırıcılık suçundan yaptığı soruşturmada ... tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, anılan kararın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ibraz edildiği, fakat davacının dosyasının ... tarihinde kapandığı ve kurulun bir daha toplanmayacağının davacıya bildirildiği, davacının adaylarda aranan nitelikleri taşıdığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, dolandırıcılık suçundan ... Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı yetkisizlik kararı ile dosyanın ... Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı dosyasına gönderildiği ve dosyanın derdest olduğunun tespit edildiği, bu nedenle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması Degerlendirme Kurulunun ... tarih ve Ol nolu kararı ile davacının çarşı ve mahalle bekçisi olamayacağına karar verildiği, değerlendirme kurulu kararının ... tarihinde vali tarafından onaylandığı, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğunun ... tarihinde teblig edildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Kocaeli 1. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavı kazanan ve Kocaeli İline ataması planlanan 200 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi adayı arasında yer alan davacının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğundan bahisle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dosyasının işlemden kaldırılmasına dair Kocaeli Valiliğinin 22/01/2019 tarihinde teblig edilen ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
...

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavı kazanarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna ataması planlanan 200 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi adayı arasında ... yedek aday olduğu, davacı hakkında ... ... Polis Merkezi Amirliğince ... tarihinde "dolandırıcılık" suçundan şüpheli olarak yapılan adli işlemle ilgili olarak ... Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı yetkisizlik kararı ile dosyanın ... Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı dosyasına gönderildiği ve dosyanın derdest olduğunun bildirildiği, bu kapsamda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması Degerlendirme Kurulunun ... tarih ve Ol nolu kararı ile davacının da arasında olduğu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kaydı olduğu görülen 24 adaydan 10'unun çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamayacağına karar verildiği, Kocaeli Valiliğinin ... tarih ve ... sayılı işlemiyle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğundan bahisle dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, davacı hakkında dolandırıcılık suçu işlediğinden bahisle yürütülen adli soruşturma nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olarak sonuçlandırıldığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olması nedeniyle de dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmakta ise de; davacı hakkındaki adli soruşturmanın davacının satın aldığı bir aracın borcunu ödemediği iddiasından kaynaklandığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının ... tarih ve Sor. No:..., Karar No:... sayılı kararı ile "anlaşmazlığın hukuki nitelikte olduğu ve suç bulunmadığından şüpheli (davacı) hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildiği, karara itiraz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacı hakkında dolandırıcılık suçundan yürütülen adli soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile neticelenmesi ve ortada davacı hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olarak neticelenmesini gerektiren başkaca bir neden bulunmaması nedeniyle davacının dosyasının işlemden kaldırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, ... kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere ...2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Etiketler:
1