GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN İNFAZ KORUMA MEMURU ÖĞRENCİSİNİN GÖREVE İADESİ | Mil Hukuk & Danışmanlık

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN İNFAZ KORUMA MEMURU ÖĞRENCİSİNİN GÖREVE İADESİ

  • Anasayfa
  • GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN İNFAZ KORUMA MEMURU ÖĞRENCİSİNİN GÖREVE İADESİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN İNFAZ KORUMA MEMURU ÖĞRENCİSİNİN GÖREVE İADESİ

Kararın Özeti; Dava, Açık Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memuru öğrencisi davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle öğrenciliğe geçici kabule dair Bakanlık Olur'unun iptal edilerek öğrencilikle ilişkisinin

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN İNFAZ KORUMA MEMURU ÖĞRENCİSİNİN GÖREVE İADESİ

İçindekiler

Kararın Özeti; Dava, Açık Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memuru öğrencisi davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle öğrenciliğe geçici kabule dair Bakanlık Olur'unun iptal edilerek öğrencilikle ilişkisinin kesilmesine ilişkin idari işlemin iptaline ilişkin olup Danıştay ilgili dairesince verilen karardır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2015/.... E. , 2015/.... K.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/....

Karar No : 2015/....

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Karşı Taraf (Davalı) :

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; Muğla ili, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memuru öğrencisi davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle öğrenciliğe geçici kabule dair Bakanlık Olur'unun iptal edilerek öğrencilikle ilişkisinin kesilmesine ilişkin 18.04.2013 tarih ve ..... sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının aldığı cezanın adli sicil kaydına girdiği, sunulacak kamu hizmetinin niteliği de dikkate alınarak kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda takdir yetkisi kullanılarak, güvenlik soruşturmasının olumlu olmadığı gerekçesiyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde devlet memurluğuna alınmaya ilişkin genel ve özel şartlar düzenlenmiş; maddenin B/2. bendinde ''Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak'' özel şartlar arasında sayılmıştır.

Öte yandan; Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 5/d bendinde, ''Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak'' koruma güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için aranacak özel şartlar arasında düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memuru öğrencisi olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv arattırması neticesinde Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26.02..... tarih ve 2007/.... Esas, 2009/.... sayılı kararında "hakaret ve tehdit" suçlarından beraat ettiği, "mala zarar verme" suçundan 500.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20.03.2006 tarih ve 2005/.... Esas, 2006/.... sayılı kararı ile "bıçakla yaralama" suçundan yargılandığı ve 407.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Fethiye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edilmesi nedeniyle davacının öğrenciliğe geçici kabule dair 15/01/.... tarihli Bakanlık Olur'unun iptali ile infaz ve koruma memuru öğrenciliği ile ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak teşkil eden Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26.02..... tarih ve 2007/.... Esas, 2009/.... sayılı kararının incelenmesinden; davacının annesine hakaret edilmesi üzerine, davacının apartmanın giriş kapısına tekme atarak camını kırmak suretiyle "mala zarar verme" suçundan 500.00 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20.03..... tarih ve 2005/.... Esas, 2006/.... sayılı kararının incelenmesinden; kavga esnasında kendisini korumak için anahtarlık şeklindeki çakı bıçağını kullanması neticesinde üç gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaralama fiilini işlediği gerekçesiyle "bıçakla yaralama" suçundan 407.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmakta olup fiillerin niteliği göz önüne alındığında bu durumunun hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açabilecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; davacının öğrenciliğe geçici kabule dair Bakanlık Olur'unun iptal edilerek öğrencilikle ilişkisinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 09/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Etiketler:
1