Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Astsubayın Ataması Yapıldı | Mil Hukuk & Danışmanlık

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Astsubayın Ataması Yapıldı

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Astsubayın Ataması Yapıldı

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Astsubayın Ataması Yapıldı

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından bahisle ataması yapılmayan davacı astsubay tarafından açılan iptal davasında güvenlik soruşturması kapsamında astusubayın devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Astsubayın Ataması Yapıldı

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelen Astsubayın Ataması Yapıldı

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından bahisle ataması yapılmayan davacı astsubay tarafından açılan iptal davasında güvenlik soruşturması kapsamında astusubayın devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği, veya kurumun güvenliğini tehdit edecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği, sınıf öğretmeni olarak görev yapan astusubayın kardeşi hakkında elde edilen istihbarı bilgi nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle işlem iptal edilmiş astsubayın ataması yapılmıştır.

Güvenlik Soruşturmasına İlişkin Emsal Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE
2018/....E
2018/....K
İstemin Özeti :Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından … yılında yapılan dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini sınavında başarılı olan davacının, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmaması yolundaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 06/05/20.. gün ve ..-… sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; yapılan güvenlik soruşturması kapsamında; davacının, Devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği veya kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği dikkate alındığında, sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının kardeşi hakkında elde edilen istihbarı mahiyetteki bilgiler esas alınarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptali yolunda Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 23/12/… tarih ve E:…/760; K:…/1869 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi
Düşüncesi :İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay OnikKararın Özeti; Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından bahisle ataması yapılmayan davacı astsubay tarafından açılan iptal davasında güvenlik soruşturması kapsamında astusubayın devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği, veya kurumun güvenliğini tehdit edecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği, sınıf öğretmeni olarak görev yapan astusubayın kardeşi hakkında elde edilen istihbarı bilgi nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle işlem iptal edilmiş astsubayın ataması yapılmıştır.

İlgili Etiketler:
1