Güvenlik Soruşturması Baba Anne Kardeş Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Karar

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturması Baba Anne Kardeş Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Karar

Güvenlik Soruşturması Baba Anne Kardeş Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Karar

Kişinin Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ... örgütü sempatizanı bir kişi olarak tanındığı bilgisine ulaşıldığı, kardeşlerinin ise ... terör örgütü ile iltisaklı olduğunun tespit edildiği; davacının ve kardeşlerinin Devletin güvenliğini

Güvenlik Soruşturması Baba Anne Kardeş Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Karar

İçindekiler

GÜVENLİK SORUŞTURMASI BABA/ANNE/KARDEŞ HAKKINDAKİ İSTİHBARİ BİLGİ SEBEBİYLE OLUMSUZ GELENLER HAKKINDA KARAR

Cezanın Şahsiliği İlkesi gereği Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olamayacağı Hakkında Karar

Kişinin Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ... örgütü sempatizanı bir kişi olarak tanındığı bilgisine ulaşıldığı, kardeşlerinin ise ... terör örgütü ile iltisaklı olduğunun tespit edildiği; davacının ve kardeşlerinin Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü, iç ve dış menfaatlerini yakından etkileyebilecek/tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği ve/veya kurum güvenliğini ihlâl edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan yeterli bilgi ve belgeye ulaşıldığı sonucuna varıldığından, olumsuz gelmiş, işlemleri sonlandırılarak ataması iptal edilmiş, açılan dava ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiş ve karar temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından temyiz talebi kabul edilerek karar bozulmuş ve kişinin ataması yapılmıştır.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

 

Esas :2015/...

 

Karar :2018/...

 

"Dosyanın incelenmesinden, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ... günlü ilanında yer alan terzi kadrosuna yerleştirilen davacının, yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında ... yılı itibariyle ... terör örgütü sempatizanı bir kişi olarak tanındığı, kardeşi ...’ın ...’de Ankara’da ... terör örgütü yanlısı faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınıp, bilahare serbest bırakılanlar arasında yer aldığı, ...’de ... Örgütünce yapılan ...lerine destek vermek amacıyla düzenlenen eylem sırasında gözaltına alınan şahıslardan olduğu, ...’de ...’da ...terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen “...” üyelerinden olduğu, ... yanlısı şahısların kontrolünde faaliyet gösterdiği belirtilen ... ...’nin ...’de yapılan olağan genel kurulu toplantısı sonucu başkanlığa seçildiği, ... yılı itibariyle ... örgütülenme sekreteri olarak faaliyet yürüttüğü ve ... terör örgütü /... üyeleri arasında yer aldığı, diğer kardeşi ...ın ise ...yılı itibariyle ...’daki çevresinde ... ve ... terör örgütü sempatizanı olarak tanındığının tespit edildiği, buna göre davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğu sonucuna varılarak ilanda belirtilen şartları taşımadığından bahisle atamasının yapılmadığı, davacının ... günlü göreve başlatılma talebiyle yaptığı başvurunun ... günlü işlem ile reddi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklere uygun olarak genel şartlar yanında özel şartlar aranmasında ve bu kapsamda görevin önem ve özelliği de gözönünde bulundurularak güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması şartı getirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakta ise de, olayda, yapılan güvenlik soruşturması kapsamında elde edilen ve davacının ...terör örgütü ... ile iltisaklı olduğuna ilişkin istihbari nitelikte bilginin, somut bilgi veya belgelerle desteklenmediği sürece, bu örgütün ya da başka bir örgütün üyesi olduğunu veya yasadışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüş veya eylem içinde olduğunu kanıtlayan hukuken geçerli bir belge olarak kabulüne olanak bulunmadığı gibi, bu nedenle hakkında yapılmış bir işlem ya da açılmış bir kamu davası sonucunda verilmiş bir mahkumiyet kararı da bulunmadığından, davacının anılan göreve atanmasında şahsı açısından bir engel bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, kardeşlerinin içinde bulunduğu öne sürülen yasadışı görüş ve eylemlerinden, Anayasa’nın 38. maddesinde de yer alan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereği, davacının sorumlu tutulamayacağı da tabiidir.

Bu durumda, hakkında hukuken geçerli kabul edilebilecek herhangi bir olumsuz tespit bulunmayan davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yönünde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne..."

İlgili Etiketler:
1