BERAAT KARARINA RAĞMEN OLUMSUZ GELEN GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ VE UZMAN ERBAŞIN GÖREVE İADESİ | Mil Hukuk & Danışmanlık

BERAAT KARARINA RAĞMEN OLUMSUZ GELEN GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ VE UZMAN ERBAŞIN GÖREVE İADESİ
  • Anasayfa
  • BERAAT KARARINA RAĞMEN OLUMSUZ GELEN GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ VE UZMAN ERBAŞIN GÖREVE İADESİ

BERAAT KARARINA RAĞMEN OLUMSUZ GELEN GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ VE UZMAN ERBAŞIN GÖREVE İADESİ

Kararın Özeti; uzman erbaş hakkında verilen beraat kararına rağmen, davalı idarece şahsın güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılmış, uzman erbaş tarafından atanmama işleminin iptali istemiyle dava açılmış

BERAAT KARARINA RAĞMEN OLUMSUZ GELEN GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ VE UZMAN ERBAŞIN GÖREVE İADESİ

İçindekiler

Kararın Özeti; uzman erbaş hakkında verilen beraat kararına rağmen, davalı idarece şahsın güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılmış, uzman erbaş tarafından atanmama işleminin iptali istemiyle dava açılmış, ilk derece mahkemesi; kararın hukuka aykırı olduğunu ortaya çıkartıp beraat kararının güvenlik soruşturmasını olumsuz sonlandıracak bir durum olmadığına karar vermiş, davalı idare tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş, Bölge İdare Mahkemesi ilgili dava dairesi tarafından idarenin istinaf talebi reddedilerek uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

BERAAT KARARINA RAĞMEN OLUMSUZ GELEN GÜVENLİK SORUŞTURMASININ İPTALİ VE UZMAN ERBAŞIN GÖREVE İADESİ

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1. İdari Dava Dairesi

Esas : 2017 / …. Karar : 2018 / …. Karar Tarihi : 2018/….

Konu : İSTİNAF KARARI

İstemin Özeti : Uzman erbaş adayı olan davacı tarafından, Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde öngörülen koşulları taşımadığı gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin ……. tarihli işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı, mahkemenin …………. tarih ve E:2017/… K:2018/… sayılı ilamı ile sanığın mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesi ile beraat kararı verildiği, kararın ………. tarihinde kesinleştiği anlaşılmakta olup, her ne kadar işlem tarihinde yargılama devam etmekte ise de, davacının beraat kararıyla güvenlik soruşturmasındaki olumsuzluk ortadan kalktığından, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptali yolunda Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen ……….. gün ve E:2017/…., K:2018/…. sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek idarece kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen ………. gün ve E:2017/……, K:2018/….. sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından davalı İçişleri Bakanlığının İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan idare üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde ilgili tarafa iadesine, ………….. tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

İlgili Etiketler:
1