Bekçi Disiplin Cezası İptali | Mil Hukuk & Danışmanlık

Bekçi Disiplin Cezası İptali

  • Anasayfa
  • Bekçi Disiplin Cezası İptali

Bekçi Disiplin Cezası İptali

Bekçi disiplin cezası iptali aslında çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük sorunlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Nitekim Yeni kanun ile bu husus üzerinde fazlasıyla durulmuş ve 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

Bekçi Disiplin Cezası İptali

Bekçi Disiplin Cezası İptali

Bekçi disiplin cezası iptali aslında çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük sorunlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Nitekim Yeni kanun ile bu husus üzerinde fazlasıyla durulmuş ve 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Şu an yürürlükte bulunan bekçilik kanunu 18 Haziran 2020 Perşembe günü Resmi Gazete de yaımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunudur.

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununa göre çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanmaktadır. Bundandır ki çarşı ve mahalle bekçileri disiplin suç ve cezaları bakımından 7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNa tabidirler.

Disiplin Cezası Alan Bekçi Ne Yapmalıdır. 

Disiplin cezası alan bekçi disiplin cezasının kesinleşmesinden sonra bu kesinleşme kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerinde disiplin cezalarının iptali davası açması gerekir. Aksi durumda disiplin cezası kesinleşen ve süresi içerisinde dava açmayan ve bu disiplin ceza kararını iptal ettiremeyen bekçi bir daha bu cezaya karşı disiplin cezasının iptali davası açamayacaktır. 

Disiplin cezalarının iptali davasında davaların alanında uzman idari dava avukatı vasıtasıyla takibinin yaptırılması önemle tavsiye olunur. Zira disiplin hukuku kendine has kuralları ve kanunu olan bir hukuk olup en küçük nüansların dahi savunmalarda yer edinmesinin sağlanması şarttır. Avukat ile dava takibi yaptırmak zorunlu olmasa da bu gibi önem arz eden davalarda profesyonel destek almak davanın seyrini değiştirebilir.

Bekçi Disiplin Cezası İptali Danıştay Kararı

Danıştay 5. Daire Başkanlığı    
2016/15867 E. 
2019/4124 K.

"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/15867
Karar No : 2019/4124

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Valiliği / ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... İli, ... İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan davacının, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol arması ve sicil numarası takmamak" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-3. maddesi uyarınca "3 günlük aylık kesimi" cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de, anılan Tüzüğün 15. maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak "kınama" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 03/03/2011 tarih ve ... sayılı ... Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; olayda, davacının görev esnasında sicil plakasının bulunmadığı sabit olmakla beraber, davacıya da uygulanması gereken Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliği 'nde çarşı ve mahalle bekçileri için sadece yaka numarası takılması zorunluluğu getirildiği, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde olduğu gibi sol kola sicil plakası takılması zorunluluğunun bulunmadığı görülmekte olup, davacının tabi olduğu yönetmelik gereği böyle bir zorunluluğu bulunmamasına karşın sicil plakası takmadığından bahisle kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının eyleminin sabit olduğu, eylemine uyan disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 5. Daire  
1990/3713 E.  
1990/1812 K.

"İçtihat Metni"
Daire : BEŞİNCİ DAİRE
Karar Yılı : 1990
Karar No : 1812
Esas Yılı : 1990
Esas No : 3713
Karar Tarihi : 17/10/990

MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI SAPTANAN VE BU EYLEMLERİ NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI VERİLEN DAVACININ, ADAYLIK SÜRESİNİN DOLMASI BEKLENMEDEN GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK OLMADIĞI HK.

Dava, davacının adaylık dönemi içinde görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 9.maddesinde adaylık süresinin iki yıl olduğu, 657 sayılı Kanununun 56.maddesinde de "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarısız olanlara adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tesbit edilenlerin" görevlerine son verileceğinin hükme bağlandığı, davacının görevinde olumsuz tutum ve davranışlarının bulunduğu ileri sürülmekte ise de; adaylık süresini tamamlamayan davacının adaylık sicilinin olumsuz olduğundan bahisle görevine son verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, diğer taraftan 6 ay hapis cezasının ... lira para cezasına çevrilmesi nedeniyle ve 647 sayılı Yasanın değişik 4.maddesindeki hükümden dolayı davacının 657 sayılı Yasanın 48/a-5.maddesindeki memuriyete alınma şartlarını da kaybetmediği, dolayısıyla bu eylemin görevine son verilmesini gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, davacının adaylık dönemi içinde üç kez disiplin cezası aldığını, sarkıntılık suçundan adli yargı merciince 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını, hakkında sicil amirlerince doldurulan sicilin olumsuz olduğunu ileri sürmekte ve anılan kararın temyizen incelenerek bozulması istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54.maddesinde adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olamıyacağı hükme bağlanmış olup; aynı Kanunun 56.maddesinde de hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin adaylık süresi içinde görevlerine son verileceğine işaret edilmektedir. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 9.maddesinde adaylık süresi iki yıl olarak tespit edilmiştir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan davacının bu göreve 30.12.1987 tarihinde atandığı ve adaylık dönemi içinde görev yerinden izinsiz ayrılmak suçundan "6 ay kısa süreli durdurma" cezası, telefonda sarkıntılık suçundan 12 ay uzun süreli durdurma cezası aldığı, aynı olay nedeniyle adli yargı merciinin 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, adaylık dönemi içindeki sicilinin olumsuz olduğu ve bu hususlar gözönünde tutularak 9.10.1989 tarihinde görevine son verildiği belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

Mahkemece 772 sayılı Kanunun 9 ve 657 sayılı Kanunun 56.maddeleri uyarınca adaylık süresinin iki yıl olduğu bu süre dolmadan aday memurun görevine son verilmeyeceği gerekçesiyle işlem iptal edilmiş ise de; adaylık süresi içinde memuriyetle bağdaşmayan tutum ve davranışları bulunan ve bu eylemleri nedeniyle hakkında disiplin cezaları ve hapis cezası uygulanan, ayrıca sicili olumsuz düzenlenen davacının adaylık süresinin dolması beklenmeden görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından bu yolda tesis edilen işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davalı idareden temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın aynı maddenin 3622 sayılı Yasanın 18.maddesiyle değişik 3.fıkrası uyarınca adı geçen Mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

1