18 Yaşın Altında İşlenen Suç ile Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

18 Yaşın Altında İşlenen Suç ile Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar
  • Anasayfa
  • 18 Yaşın Altında İşlenen Suç ile Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

18 Yaşın Altında İşlenen Suç ile Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

18 yaş altı suç güvenlik soruşturması- Kararın Özeti; Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavını kazanıp tüm aşamalardan geçen kişi sağlık ve mülakat aşamalarını tamamlamış ancak güvenlik soruşturması olumsuz geldiğinden bahisle elenmiştir.

18 Yaşın Altında İşlenen Suç ile Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

18 Yaşın Altında İşlenen Suç ile Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

18 yaş altı suç güvenlik soruşturması- Kararın Özeti; Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavını kazanıp tüm aşamalardan geçen kişi sağlık ve mülakat aşamalarını tamamlamış ancak güvenlik soruşturması olumsuz geldiğinden bahisle elenmiştir. Açılan dava sonucunda güvenlik soruşturmasının kaçakçılık suçundan dolayı olumsuz geldiği ortaya çıkmış ancak yapılan gerekçeli savunmalar ile suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, denetimli serbestlik süresinin suç işlemeden geçirildiğinden suçun tüm unsurlarıyla ortadan kalktığı ve düştüğü, düşme karanın güvenlik soruşturmasına etki etmeyeceği ile 18 yaşın altında işlenen suç nedeniyle kişinin adli sicil ve arşiv kaydına ulaşılamayacağı açıklanmış, mahkeme tarafından yapılan araştırmalar neticesinde savunmalara itibar edilerek davalı Malatya Valiliğinin işlemi iptal edilmiş ve kişinin ataması yapılmıştır.

18 Yaşın Altında İşlenen Suç Güvenlik Soruşturmasına Etki Eder mi?

18 yaşın altında işlenen suçlar nedeniyle kişinin memuriyetten, çarşı ve mahalle bekçiliğinden, uzman çavuşluktan, askerlikten ve sair tüm memurluklardan ilişiğinin kesilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Çünkü Adli Sicil ve Arşiv Kanununda; Onsekiz yasından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arsiv kayıtları; ancak sorusturma ve kovusturma kapsamında degerlendirilmek üzere Cumhuriyet bassavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebileceginden kişinin 18 yaşın altında işlediği suç ne olursa olsun işlemlerinin güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle sonlandırılması kabul edilemez. Açılacak davalarda yapılacak olan gerekçeli savunmlarda bu durumun belirtilmesi davanın kazanılması açısından olmazsa olmaz unsurlardandır. Bu sebeple 18 yaşın altında işlenen suçun devlet memurluğuna etki etmemesi, sırf bu yüzden kişilerin elenmesi büyük hukuksuzluk olduğu gibi Anayasal eşitlik ilkesine de aykırıdır.

T.C.
MALATYA
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/...
KARAR NO : 2019/...
DAVACI : ...
VEKILI : AV. BILGEHAN UTKU (E-Tebligat)
DAVALI : MALATYA VALILLIGI
VEKILI : ...
DAVANIN ÖZETI :Emniyet Genel Müdürlügü Polis Akademisi Baskanlıgı koordinesinde yapılan 2018 yılı 1.dönem Çarsı ve Mahalle Bekçiligi yazılı sınavında basarılı olan davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının olumsuz sonuçlandıgından bahisle adaylık islemlerine yönelik dosyasının islemden kaldırılmasına iliskin ... tarih ve ... sayılı Malatya Valiligi isleminin, adaylarda aranacak niteliklerin kendisinde mevcut oldugu, güvenlik
sorusturmasını ve arsiv arastırmasını olumsuz etkileyecek bir hususun olmadıgı hukuka aykırı oldugu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI :Çarsı ve Mahalle Bekçiligine Giris Sınav Yönetmeliginin 33.maddesi kapsamında "aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik sorusturması ve/veya arsiv arastırması olumlu olanların..." hükmü bulundugu bu kapsamda yapılan arsiv arastırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle kurumda görev yapmasının uygun olamayacagı yönünde degerlendirme yapıldıgı, tesis edilen islemin hukuka uygun oldugu belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Malatya Idare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü: Dava, Emniyet Genel Müdürlügü Polis Akademisi Baskanlıgı koordinesinde yapılan 2018 yılı 1.dönem Çarsı ve Mahalle Bekçiligi yazılı sınavında basarılı olan davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının olumsuz sonuçlandıgından bahisle adaylık islemlerine yönelik dosyasının islemden kaldırılmasına iliskin ... tarih ve ... sayılı Malatya Valiligi
isleminin iptali istemiyle açılmıstır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin A/8 fıkrasında, "(Ek bent : 29.10.2016 - 676 S.K.H.K./74. md) güvenlik sorusturması ve/veya arsiv arastırması yapılmıs olması genel sartlar arasında sayılmıs olup, aynı maddenin B/2 fıkrasında ise, kurumların özel kanun veya diger
mevzuatlarında aranan sartları tasımak." özel sartlar arasında belirtilmistir. 772 sayılı Çarsı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. maddesinde, çarsı ve mahalle bekçisi olacaklarda asagıdaki niteliklerin bulunması sarttır denildikten sonra. A) Türk vatandası olmak, B) Ilkokulu bitirmis olmak, C) Askerlik ödevini bitirmis olup 30 yasından yukarı olmamak, D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engelliligi bulunmadıgı saglık kurulu tarafından verilmis raporlarla tevsik edilmis olmak, E) Agır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa ugramıs olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı baska bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, F) Türk toplum telakkilerine göre kötü söhretli tanınmamak, G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak" çarsı ve mahalle bekçisi olacaklarda
aranılan nitelikler olarak sayılmıstır. 10/10/1966 tarih ve 12422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren Çarsı ve Mahalle Bekçiligine Giris Sınavı Yönetmeligi'nin 33. maddesinde, aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması olumlu olanlar tebligat üzerine on bes is günü içerisinde, en yakın tam tesekküllü devlet hastanesinden alacakları Saglık Kurul Raporlarını, ilgili emniyet birimlerine teslim ederler." hükmüne yer verilmistir.
12/04/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması Yönetmeligi'nin "Amaç" baslıklı 1.maddesinde, "Bu Yönetmeligin amacı; yetkili olmayan kisilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliginin, iç ve dıs menfaatlerinin, ulusal varlıgın ve bütünlügün zarar görebilecegi veya tehlikeye düsebilecegi bilgi ve belgelerin bulundugu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluslarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teskilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalısacak personel hakkında yapılacak güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasını düzenlemektir." hükmü; 2. maddesinde, "Bu Yönetmelik; yetkili olmayan kisilerin bilgi sahibi olmaları
halinde Devletin güvenliginin, iç ve dıs menfaatlerinin, ulusal varlıgın ve bütünlügün zarar görebilecegi veya tehlikeye düsebilecegi bilgi ve belgeleri, bunların toplanmasını ve islemini yürüten bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluslarının ilgili birim ve kısımlarının belirlenmesini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teskilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalısacak personeli, ayrıca bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluslarının yurtdısı teskilatlarında sürekli görevlendirilecek bütün personel için yapılacak güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalısan kamu personeli ile meslek grupları ve üst kademe yöneticilerini kapsar." hükmü, "Degerlendirme" baslıklı 15. maddesinde, "Yaptırılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kisinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teskilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıstırılıp çalıstırılmamaları, yer degistirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda müstesarın, diger kamu kurum ve kuruluslarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin baskanlıgında, personel birim amiri, hukuk müsaviri ve varsa güvenlik islerinden sorumlu birim amirinden olusan “Degerlendirme Komisyonu” kurulur. Basbakanlıkta kurulacak Degerlendirme Komisyonu Müstesar veya görevlendirecegi müstesar yardımcısının baskanlıgında, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü ile Personel ve Prensipler Genel Müdürünün katılımıyla olusur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise bu Komisyonun olusumu kendi yönergeleri ile belirlenir. Degerlendirme Komisyonunun çalısma tutanakları ve kararları gizlidir." hükmü yer almaktadır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinde "(1) Durusma sonunda, 232 nci Maddede belirtilen esaslara göre durusma tutanagına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. (2) Hazır bulunan sanıga ayrıca basvurabilecegi kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.(3) Beraat eden sanıga, tazminat isteyebilecegi bir hâl varsa bu da bildirilir.(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.(5) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Sanıga yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlasmaya iliskin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç dogurmamasını ifade eder." hükümlerine yer verilmistir. Dava dosyasının incelenmesinden; 772 sayılı Çarsı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca Malatya ilinde alımına karar verilen ... adet çarsı ve mahalle bekçisine iliskin olarak, davacının idarece yapılan yazılı ve sözlü sınavda basarılı olmasının ardından, sınavı kazanan adaylar hakkında yapılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasından, davacının güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının olumsuz sonuçlandıgından bahisle adaylık islemlerine yönelik dosyasının islemden kaldırılmasına iliskin ... tarih ve ... sayılı Malatya Valiligi isleminin tesis edilmesi üzerine bu islemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Olayda, davalı idarece dosyaya ibraz edilen ... tarih ve ... sayılı Il Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu Kararınında, davacının, hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma" suçlarından açılan kamu davasında; Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin E:2008...; K:2009... sayılı kararıyla, 6 ay 20 gün Hapis ve 250,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırıldıgı, hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildigi bu kararın ... tarihinde kesinlestiginin belirtildigi, öte yandan davacı hakkındaki 3 yıllık denetim süresinin 19.02.2012 tarihinde doldugu ve davacının 3 yıllık denetim süresinde kasten yeni bir suç islemedigi, Malatya 2. Agır Ceza Mahkemesinin
...2019 tarihli ek kararıyla davacı hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak Davanın Düsmesine karar verildigidolayısıyla anılan hüküm kapsamında davacı hakkında verilen hükmün ortadan kaldırıldıgı ve bu asamada davacı hakkında herhangi bir hukuki sonuç dogurmayacagı açık olup, salt davacı hakkında verilen hukuki sonuçları ortadan kalkan Mahkeme kararına dayalı olarak tesis edilen davacının, çarsı ve mahalle bekçisi adaylıgının sonlandırılmasına iliskin islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna ulasılmıstır.

Öte yandan islemin dayanagını teskil eden, davacı hakkındaki denetimli serbestlik tedbiri kararına konu suçun onsekiz yasından küçükken işlendigi sabit olup; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 10. maddesinin 3. fıkrası geregi, "Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce" istenebileceginden; davacının onsekiz yaşından küçükken işledigi herhangi bir suçun idari makamlara bildirilmesi hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, idari makamlara bildirilmemesi gereken adli sicil kaydının, idari islem tesisine dayanak alınmasına da yasal olanak bulunmamaktadır.

İlgili Etiketler:
1