Özlük ve Parasal Hakların İadesi Davası | Mil Hukuk & Danışmanlık

Özlük ve Parasal Hakların İadesi Davası
  • Anasayfa
  • Özlük ve Parasal Hakların İadesi Davası

Özlük ve Parasal Hakların İadesi Davası

Polis, memur ve asker hukuku bakımından özlük ve parasal hakların iadesi oldukça önemlidir. Nitekim bir idari işlemin sonucu ile polis, asker ya da memurlar özlük ve parasal hakların kesintisi ile karşılaşabilmekte

Özlük ve Parasal Hakların İadesi Davası

Özlük ve Parasal Hakların İadesi Davası

Polis, memur ve asker hukuku bakımından özlük ve parasal hakların iadesi oldukça önemlidir. Nitekim bir idari işlemin sonucu ile polis, asker ya da memurlar özlük ve parasal hakların kesintisi ile karşılaşabilmekte, hem idari işlemden dolayı hem de bu idari işlemin yol açtığı sonuçlardan ötürü ekonomik sıkıntılar yaşayabilmektedirler.

Özlük ve parasal haklara ilişkin işlemler genellikle bir idari işlemi sonucu olarak ortaya çıkmaktadırlar. Örneğin devlet memurluğundan çıkartılan bir memur ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan bir asker kişinin bu çıkarma işlemi ile çalışma hayatlarına son verildiğinde otomatik olarak özlük ve parasal hakları da son bulacaktır. İşte bu idari işlemin iptali için açılan davalarda bu özlük ve parasal hakların iadesi de talep edilebilecek ve davaların kazanılmasından sonra kişilerin mahrum kaldığı bu parasal hakların iadesi gerçekleşebilecektir. 

Memur, asker, polislerin bazı disiplin cezalarında da maaşlarndan kesinti yapılabilmekte ve hak mahrumiyetine sebep olunmaktadır. Bu bakımdan açılacak disiplin cezalarının iptali davalarında özlük ve parasal hakların da iadesinin talep edilmesi önemli bir husus olacaktır. Ancak kanun gereği bu talepte bulunulmasa dahi sonradan da açılacak davalar ile talepte bulunma olanağı bulunmaktadır.

Unutulmaması gereken bir husus da idari davaların idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılması gerektiğidir. Bazen idari işlemin tebliğinden sonra kişiler idareye itirazda bulunmakta ve bu itiraz sonrasında gelen tebliğden itibaren 60 gün içinde dava açabileceklerini düşünmektedirler. Halbu ki 60 günlük süre ilk tebligattan itibaren başlamaktadır ve itiraz sonrasında bu süre duracaktır. Örneğin ilk tebligat 10.10.2020 de yapıldı diyelim. Bu tebliğden itibaren 60 günlük dava açma süresi işlemeye başlayacak. Siz 15.10.2020'de itiraz etmiş iseniz itiraz süresi duracaktır. Ancak idarenin ikinci tebligatı yaptığı andan itibaren 60 günlük süreden itirazı yaptığınız güne kadar geçen süreler bu süreden düşecektir. Anlaşılacağı üzere 5 gün sonra itiraz yapıldığından dolayı 60 günlük itiraz süresinden 5 gün düşülecek ve kalan 55 günlük sürede dava açılabilecektir. Bundan dolayıdır ki uzman bir idari dava avukatı ya da idare hukuku avukatından hukuki yardım alınması önemle tavsiye olunmaktadır. 

Özlük ve Parasal Hakların İadesi Danıştay Kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2809
Karar No : 2021/1331

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan davacının; eş durumu nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettikten sonra yeniden atamasının yapılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararıyla iptal edilmesi üzerine görevine iade edildiğinden bahisle, açıkta kaldığı süreye ilişkin tüm özlük ve maddi haklarının ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine yönelik … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı mali ve özlük hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 13/12/2016 tarih ve E:2014/5873, K:2016/6304 sayılı bozma kararına uyularak; Malatya ili, Darende ilçesi, .. beldesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan davacının, eş durumu nedeniyle tayin talebi gereği sözleşmesini tek taraflı olarak feshettikten sonra Şanlıurfa İline atamasının yapılmaması üzerine, eski görevine iade edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edildiği, hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle kişilerin uğradığı zararın tazmini gerektiği, bu durumda, iptal edilen işlemin tesis edildiği 28/04/2011 tarihinden yeniden göreve başlatıldığı 15/01/2013 tarihine kadar yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların davacıya ödenmesi gerektiğinden, bu konuda yaptığı başvurunun reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline ve yoksun kalınan özlük ve maddi hakların davanın açıldığı 15/08/2013 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Tesis edilen işlemin yargı kararı ile iptal edilmiş olmasının tazminat ödeme sorumluluğu doğurmayacağı, Mahkeme kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ve yoksun kalınan özlük ve maddi hakların dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1