Kadro Ünvanına Aykırı Görevlendirmenin İptali Davası | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kadro Ünvanına Aykırı Görevlendirmenin İptali Davası

  • Anasayfa
  • Kadro Ünvanına Aykırı Görevlendirmenin İptali Davası

Kadro Ünvanına Aykırı Görevlendirmenin İptali Davası

Kadro ünvanına aykırı görevlendirmenin iptali davasında devlet memurlarının idari hizmetler sınıfındaki kadro unvanına ve branşına ilişkin iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğu, görülen ve aşağıda örneğine yer verdiğimiz emsal kararda davacının gar

Kadro Ünvanına Aykırı Görevlendirmenin İptali Davası

Kadro Ünvanına Aykırı Görevlendirmenin İptali Davası

Kadro ünvanına aykırı görevlendirmenin iptali davasında devlet memurlarının idari hizmetler sınıfındaki kadro unvanına ve branşına ilişkin iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğu, görülen ve aşağıda örneğine yer verdiğimiz emsal kararda davacının garson olarak görevlendirilmesinin, kadrosu ve uzmanlık alanı ile ilgili olmayan bir görevlendirme niteliğinde olduğu, bu görevin yardımcı hizmetler sınıfında bulunan kişiler eliyle yaptırılması gereken işlerden olduğuna vurgu yapılarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Görüleceği üzere devlet memurları sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir görevde çalıştırılamaz. Yürütme durdurma ile ilgili bilgi için idare hukukunda yürütmenin durdurulması başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Devlet Memuru Kadro Dışı Görevlendirme İptal Davası

Adana 2. İdare Mahkemesi

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN 
DAVACI                                                                       :...

VEKİLİ                                                                         :...

KARŞI TARAF DAVAL                                                :...ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VEKİLİ                                                                         :...

İSTEMİN ÖZETİ: ...Üniversitesi ...Fakültesi’nde memur kadrosunda görev yapan davacının,... işletmesinde garson olarak görevlendirilmesinin iptal edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin; hiçbir memurunun sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında çalıştırılamayacağı, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı bir şekilde kullanıldığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu, gerekli görülen hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek ve bunlara yeni görevler verme yetkisinin idareye tanındığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi savunulmaktadır. 

TÜRK MİLLLETİ ADINA

Karar veren Adana 2. İdare Mahkemesi’nce, işin gereği görüşüldü.

Dava, ...Üniversitesi ….. memur kadrosunda görev yapan davacının, …. İşletmesinde garson olarak görevlendirilmesinin iptal istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13.maddesinin (b) bendinin 4.fıkrasında, gerekli görüldüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek Rektörün görev,yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Görev grupları” başlıklı 5.maddesinde; (1) Bu yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir. (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar: a) Yönetim Hizmetleri Grubu; 1)Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü, 2) Müdür yardımcısı, 3) Şef,koruma ve güvenlik şefi, b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu; 1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı, c) Sağlık Hizmetleri Grubu; 1) Başhemşire, ç)Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu; 1) Çözümleyici, d) İdari Hizmetleri Grubu; 1)Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, 2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, e) Yardımcı Hizmetler Grubu; 1)Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terci,” düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 31/1. maddesinde; “kadrosuz memur çalıştırılamaz”, 45. maddesinde; “hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir görevde çalıştırılamaz” hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümlerden; kurumların, personeli belirli bir sınıf içerisinde çalıştırmaları gerektiği ve bu konuda bağlı yetki içinde oldukları, yine kurumların belli bir sınıf içinde çalışan personele, o sınıfın karşılığı olarak öngörülen görevlerin dışında başka bir görev verme seçeneğinin de bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ... üniversitesi ... memur olarak görev yaptığı, ...tarih ve E. ...sayılı işlem ile ... garson olarak görevlendirildiği, davacının ...tarihli dilekçesi ile, bu görevlendirmenin iptal edilerek kadrosunun bağlu olduğu .... görevlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlık konusu olayda; davalı idare bünyesinde memur olarak görev yapan davacının, idari hizmetler sınıfındaki kadro unvanına ve branşına ilişkin iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğu, davacının garson olarak görevlendirilmesinin, kadrosu ve uzmanlık alanı ile ilgili olmayan bir görevlendirme niteliğinde olduğu, bu görevin yardımcı hizmetler sınıfında bulunan kişiler eliyle yaptırılması gereken işlerden olduğu dikkate alındığında, davacının hizmet sınıfının dışında garson olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Öte yandan; davacının görevi dışındaki vazifelerde çalıştırılmasının, işe bağlılığını ve iş huzurunu zedeleyeceği dikkate alındığında; dava konusu işlemin uygulanması halinde, davacı açısından telafisi güç veya olanaksız zararlara yol açabileceği de açıktır. 

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç veya olanaksız zararlar doğacağından 2577 sayılı Kanun’un 27.maddesi uyarınca teminat altına alınmaksızın YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7(yedi) gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 16/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1