Hastaneye Kabul Sözleşmesi Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Hastaneye Kabul Sözleşmesi Nedir
  • Anasayfa
  • Hastaneye Kabul Sözleşmesi Nedir

Hastaneye Kabul Sözleşmesi Nedir

Hastaneye kabul sözleşmesi nedir- Özel hastane ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği doktor hatası veya malpraktis davalarında davalı tarafın belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Hastaneye Kabul Sözleşmesi Nedir

Hastaneye Kabul Sözleşmesi Nedir?

Hastaneye kabul sözleşmesi nedir- Özel hastane ile hasta arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği doktor hatası veya malpraktis davalarında davalı tarafın belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Hastane özel hastane niteliğinde ise sözleşme; doktor ile hasta arasında değil hastane ile hasta arasında kurulmuş olacaktır. Bu durumd tedaviyi yürüten, tedaviyi yerine getiren doktor sözleşmenin tarafı olmayacaktır. Böylece hasta doğrudan doğruya doktor ile değil, özel hastane ile muhatap olacaktır. Bu durumda doktor Türk Borçlar Kanununun 116'ncı maddesine istinaden ifa yardımcısı olarak sorumlu olacaktır. 

Özel hastanede hasta ile hastane arasında kurulan sözleşmeye hastaneye kabul sözleşmesi adı verilmektedir. Özel hastanede hastane ile hasta arasında yapıldığı var sayılan bu sözleşme hastaneye tam kabul sözleşmesi ve hastaneye bölünmüş kabul sözleşmesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Hastaneye Tam Kabul Sözleşmesi Nedir?

Hastaneye Tam kabul sözleşmesinde sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler bütünüyle hastane üzerinde kalmaktadır. Sözleşmede tedaviye ek olarak yemek ve yatma gibi hizmetlerin de sunulacağı belirtilmiş ise bu sözleşmeler hastaneye tam kabul sözleşmesi olacaktır. Özel hastaneye başvuran bir hasta veya kanuni temsilcisi ile yapılan ve özel hastane işleticisinin hem tıbbi hem de diğer edimleri, yatma, yedirme ve sair yerine getirmeyi üstlendiği sözleşme hastaneye tam kabul sözleşmesidir. Bu sözleşmenin kurulması için herhangi bir şekil şartına uyulması şart değildir. Bu sözleşme zımni irade açıklaması ile de kurulabilir. Bu şekilde hastaneye hasta kabul sözleşmesi adı altında birden fazla edimi içeren karma yapıda ve nitelikte bir sözleşme ilişkisinin kurulması söz konusu olmaktadır. Bu sözleşme özel hastane sahibinin ayrıca bir tedavi yükümü üstlenmesiyle ortaya çıkar. Bu sözleşmede hastane işleticinin hasytaya karşı hastalığın teşhis ve tedavisi için gerekli tıbbi hizmetlerin verilmesi başta olmak üzere hastane bakımının sağlanması hastanenin organizasyonu ve işleyişini gerçekleştirme yükümleri asli edim yükümleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hastaneye Bölünmüş Kabul Sözleşmesi Nedir?

Hastaneye bölünmüş kabul sözleşmesinde tıbbi müdahalenin yanlış uygulanması sonucunda, yani malpraktis davalarında hastane değil doktor dava edilmelidir. Tedavi faaliyetinin devamı sırasında dışarıdan doktor çağırılması söz konusu ise bu durumda bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesinin varlığından söz edilmektedir. Bu sözleşme ile tedaviyi, tıbbi müdahaleyi doktor üstlenmiştir. Özel hastanenin tıbbi yardımla ilgili bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Burada hastanenin sorumluluğu sadece hastanın bakımı ile sınırlıdır. Hasta kendisi dışarıdan doktor çağırılmasını isteyebilir. Hususi Hastaneler Kanununun 12'nci maddesine göre özel hastane işleticisi hastanın bu talebini yerine getirmek zorundadır. Hasta özel hastaneye gittiğinde dışarıdan doktor çağırılmasını ve tedavisinin bu doktor tarafından yapılmasını isterse özel hastane bu talebi kabul edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise özel hastaneye dışarıdan doktor çağrılmış ise bu doktorun yanlış tedavi, doktor hatası sebebiyle meydana getirdiği zararlardan özel hastane Borçlar Kanununun 66 ve 116'ncı maddelerine göre sorumlu olmayacaktır. Ancak çağrılan doktor, tedavi hatası nedeniyle uğranılan zararlardan ötürü Borçlar Kanunu 112'nci maddeye göre sorumlu tutulabilecektir. 

Borçlar Kanunu 66'ncı Madde Nedir?

Adam çalıştıranın sorumluluğu;

Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.
Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.
Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.
Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.

Borçlar Kanunu 112'nci Madde Nedir?

Giderim borcu;

Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.

Borçlar Kanunu 116'ncı Madde Nedir?

Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk;

Borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür.
Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen veya kısmen kaldırılabilir.
Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.

Kaynaklar;

HAKERİ,Hakan, Tıp hukuku, seçkin yayıncılık Eylül 2015
EROL, Gültezer, Özel hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, seçkin yayıncılık Nisan 2015
GÖKCAN,Hasan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukukui ve Cezai Sorumluluk, Seçkin yayıncılık Nisan 2017

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar Hukuki Değerlendirme

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar- Özel hukuk bakımından ne yazık ki mevcut davaların tüketici mahkemesinde görülmesinden ötürü daha doğru ifade ile özel hastanede yapılan tıbbi müdahalenin hukuka aykırı olması nedeniyle özel hastane veya hekime açılacak davalarda görevli mahkeme tüketici mahkemesi olduğundan hastalar sanki tüketici hizmeti almış gibi değerlendirilebilmektedir. Tabi ki tüketici mahkemeleri de 2013 yılından beri bakmış oldukları doktor hatası davaları bakımından uzmanlaşmaktadırlar. Özellikle de hastaneye kabul sözleşmesi bakımından sözleşme türlerinin önemi büyüktür. Nitekim sözleşmenin kapsamı sözleşmeye aykırılık hususlarının sınırlarını çizecektir. Tabi bu durumda sağlık davalarına bakan avukatların da dosyaya hakim olarak özellikle hastaneye kabul sözleşmenin türünü iyi belirlemesi şarttır. Bu bakımdan talepler ile açılacak davaların takibindeki hususlar da değişkenlik gösterebilecektir. 

1