Eczaneye Verilen SGK Para Cezasının İptali Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Eczaneye Verilen SGK Para Cezasının İptali Emsal Karar

Eczaneye Verilen SGK Para Cezasının İptali Emsal Karar

SGK eczane cezaları- Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2016 yılı Protokolüne göre; Eczane terimi; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

Eczaneye Verilen SGK Para Cezasının İptali Emsal Karar

SGK Eczane Cezaları

SGK eczane cezaları- Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2016 yılı Protokolüne göre; Eczane terimi; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren serbest eczaneyi kapsar. Protokolde geçen kurum ise Sosyal Güvenlik Kurumudur. Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2016 yılı Protokolü, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında yapılmakta olup ilgili protokol kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczaneler arasında sözleşme akdedilmektedir. Protokolün amacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Protokole göre hizmet alacak kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerdir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2016 yılı Protokolünün "Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar" Başlıklı 5'inci maddesinde fesih ve sözleşmeye aykırılık durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczaneye uygulanacak olan cezai şartlar düzenlenmiştir. Bu protokole göre hazırlanmış olan ve SGK ile eczaneler arasında yapılmış olan sözleşmeyi taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla her zaman feshedebilirler. 

Eczacının Savunma Hakkı

Eczacının savunma hakkı- Verilen cezaya karşı cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde eczanenin yazılı savunması istenir. Talep edilmesi halinde soruşturmanın gizliliğine riayet edilerek savunma istenilen konuyla ilgili eczacının Protokol kapsamında yaptığı iş ve işlemlere yönelik bilgi ve belgelerin birer örneği eczacıya verilir. Süresi içerisinde savunma verilmemesi halinde Kurumca işlemlere devam edilir. İnceleme veya soruşturmalar Kurum Müfettişlerince yapılır. Bundan dolayı savunma da Müfettişlerce alınır.
Sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazlar “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilir. Müfettiş raporlarına yapılacak itirazlar, Kurum taşra teşkilatı tarafından değerlendirilir ve itirazın uygun bulunması halinde, itirazlar gerekçesi ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne iletilir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce de kabul edilmesi halinde itirazlar gerekçeleri ile birlikte raporu düzenleyen birimlere iletilir.

Eczanelere Cezai Şart Uygulanacak Fiiller Nelerdir? 

Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Hastanın kendi isteğiyle aldığı reçeteler için bu ceza uygulanmaz.
Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde (e-reçete olarak düzenlenenler hariç) bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da ilacı alana teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilacı alana ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın veya ilacı teslim alan kişinin ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu cezaya hükmedilmez.
Sözleşmesi feshedilen eczacıya ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczacı tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda 500 (beş yüz) TL'den az 1000 (bin) TL'den fazla olmamak üzere ilaç bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanır. 
Kurum, İl Sağlık Müdürlüğü veya Eczacı Odası tarafından eczanede yapılan denetimde, reçete sahibi veya ilacı alan kişiye teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu cezaya hükmedilmez. 
Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken  ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payını ve/veya eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. 
Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların kupürlerinin veya bedeli daha önce ödenmiş reçetelere ait kupürlerin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde 3.000 (üç bin) TL cezai şart uygulanır. Bu madde protokolün imzalanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.
Kuruma fatura edilen reçetede ya da reçete ekinde bulunması gereken belgelerde (e- reçete ve/veya e-rapor olarak düzenlenenler hariç) (tıbbi bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları tarafından tahrifat yapıldığının ve Kurum zararının oluştuğunun tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacıya ilk uyarı tebliğ edilir. İlk uyarının tebliğ tarihinden itibaren (bir) yıl içerisinde fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacıya ikinci uyarı tebliğ edilir. İlk uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, ikinci uyarıdan sonra fiilin yeniden (üçüncü kez) işlendiğinin tespit edilmesi halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda sehven yapıldığının tespit edilmesi durumunda bu cezaya hükmedilmez.
Eczacı ya da eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
Ancak, söz konusu sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte raporun eczacı yada eczane çalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura edildiğinin yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde, bu cezaya hükmedilmez.
Eczacı, Kurum ile Kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir ve 3.(üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir.
Eczanenin muvazaalı olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin bulguların tespit edilmesi halinde durum ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğüne ve TEB'e bildirilir. Kurum gerekli incelemeleri yapar. Bu süreç içerisinde Sağlık Müdürlüğünden ve/veya TEB'den eczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde sözleşme feshedilir.
Eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde eczanenin ekranı kapatılarak tüm ödemeleri durdurulur.
Eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinin tespiti halinde sözleşme tarihinden itibaren Kurumca eczaneye yapılan tüm ödemeler geri alınır.
Sağlık Bakanlığı tarafından muvazaalı eczane işletmesi nedeni ile ruhsatnamesi iptal edilmiş eczacı ile 5 (beş) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
Kurumca eczanelerde yapılan denetimlerde eczacının mazeretsiz olarak eczanede bulunmadığının 3 (üç) kere tespiti halinde durum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. İl Sağlık Müdürlüğünden eczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde söz konusu karara göre işlem yapılır.
Adres değişikliği ve devir bildirimlerinin süresi içerisinde yapılmaması halinde eczacıya 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanır.
Ancak eczanenin herhangi bir şekilde yerinin değişmemesi, adres değişikliğinin belediyenin veya kamu idaresinin yapmış olduğu değişiklik nedeniyle oluşması halinde cezai şart uygulanmaz.
Muayene katılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın ilaç almasını engellemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla reçete girilip silinmesi fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan her işlem için fiile iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 100 (yüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Maddede sayılan fillerden herhangi birinin tekrarı halinde cezai şart miktarı 300 (üç yüz) TL olarak uygulanır. Bir sözleşme döneminde 1 reçetede tespit edilmesi halinde cezai şart uygulanmaz.

SGK Cezai Şart İtiraz

sgk cezai şart itiraz- Cezaya karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek yapılan fesih işleminin ve para cezalarının iptali ile muarazanın giderilmesi mahkemeden talep edilir. 

Eczacı Yargıtay Kararları

Eczacı yargıtay kararları- Taraflar arasındaki muarazanın önlenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı eczacı, davalı ... yapılan denetimler sonucunda 2009 yılı eczane protokolünün 4.3.6. Hükmü uyarınca 1.662,55 TL, 2009 yılı eczane protokolünün 6.3.10 hükmü uyarınca 853,65 TL olmak üzere toplam 2.516,20 TL cezai şart bedelinin tahsiline 2009 yılı eczane protokolünün 6.3.24 hükmü uyarınca sözleşmenin bir yıl süreyle fesih edilmesine karar verildiğini, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek 08/10/2013 tarihli ve 98206689/ SÖZLEŞME-18062317/3734619 sayılı yazısı uyarınca yapılan fesih işleminin ve para cezalarının iptali ile muarazanın giderilmesini istemiştir.
Davalı, davacı hakkında kuruma gönderilen şikayet dilekçesinde; ... ... ... Grubu Tıp Merkezinde eczaneler tarafından getirilen karnelere hastaların bilgisi dışında, muayene edilmeden reçete düzenlendiğinin belirtildiğini, bunun üzerine bahse konu tıp merkezi tarafından kuruma fatura edilmiş reçeteler ile ilgili inceleme başlatıldığını, dinlenen hastalar sonucunda imzaların hastalara ait olmadığını, davacı eczane tarafından yapılan açıklamanında yeterli görülmediğini, sözleşmenin feshine ve cezai şart uygulanmasına karar verildiğini beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabul, kısmen reddine, davacı hakkında 2012 yılı ek protokolün 5.3.14 . maddesi gereğince 3 aylık fesih cezasının iptaline, ancak reçete bedelleri karşılığı olan protokolün 6.3.10 ve 6.3.3 maddeleri gereğince 1.803,55 TL'nin ve taktiren 5.000,00 TL cezai şart uygulanmasına, bu miktarın davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
Davacıya ait eczanenin 2009 dönemi reçeteleri üzerinde yapılan denetim ve müşterilerinin dinlenmesi sonucunda, eczanenin kuruma fatura ettiği reçetelerde, reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın bu kişilere ait olmadığının tespit edilmesi nedeniyle 2009 protokolünün 6.3.3 maddesi uyarınca ve kendisine hasta gönderilmesi için kurumlar ve hekimler ile işbirliği yaparak reçete toplama ve yönlendirme işleri yaptığı gerekçesiyle 2009 protokolünün 4.3.6 ve 6.3.24. maddeleri uyarınca davacıya cezai şart bedeli ve 1 yıl süre ile sözleşmenin feshinin uygulandığı ve yapılan yargılama sonucunda davacının 2012 yılı protokolünün 5.3.14. maddesine göre verilecek olan 3 aylık fesih cezasının iptaline, ancak reçete bedelleri karşılığı olan protokolün 6.3.10 ve 6.3.3 maddeleri gereğince 1.803,55 TL'nin ve taktiren 5.000,00 TL cezai şart uygulanmasına karar verilmiş ise de 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe giren 2016 protokolü ile dava konusu cezai işlemin dayanağı olan 2009 protokolünün 6.3.3. maddesinin değiştirildiği ve 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe giren 2016 protokolü ile, davaya konu 2009 protokolünün 6.3.24 maddesinin, protokolün yürürlüğe girdiği 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı sabit olmakla beraber 6.12 maddesinde" Bu protokolün yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen eczacının yazılı talebi halinde; Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiler için bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 1.02.2012 tarihinde imzalanan protokolden önceki protokollerde sözleşmenin feshi ve cezai şart gerektiren maddelerden bu protokolde kaldırılmış olanlar nedeniyle sözleşme feshi ve/veya cesai şart uygulanmış olan işlemler,konusu kalmadığından durdurulur ve işlem yapılmaz. Bu protokolün yürürlük tarihinden önce (5.3) numaralı maddede sayılan fiilerden dolayı sözleşmesi feshedilen eczanelerin yazılı talebi üzerine bu protokoldeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır." hükmünün düzenlendiği yazılıdır. Hal böyle olunca 2016 yılı protokolü mahkemece değerlendirilip sonucuna uygun karar verilmesi gerektiği halde bu husus gözden kaçırılarak yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

1