Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası TCK 156 | Mil Hukuk

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası TCK 156
  • Anasayfa
  • Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası TCK 156

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası TCK 156

Mil Hukuk: Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası TCK 156'ıncı Maddesinde Düzenlenmiştir. Bedelsiz Senedi Kullanan Kişi Hem Hapis Hem de Adli Para Cezası İle Cezalandırılacaktır!

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası TCK 156

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası TCK 156

Genel Açıklama

Ceza Hukuku/Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunun 156’ıncı maddesinde düzenlenmiştir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu, Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünün altında 156’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Maddede "Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verileceği" düzenlenerek bedeli ödenmiş ya da ödenmesine gerek kalmamış olan senedin fail tarafından ödenmesinin yeniden sağlanması için resmi kurumlar önünde kullanılmasına yönelik eylemler cezalandırılacağı ifade edilmiştir. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu, kanun maddesinde de belirtiği üzere şikayete tabi suçlar arasında yer almakta olup fail hakkında soruşturma süreci mağdurun şikayeti ile başlamaktadır. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu soruşturulması ve kovuşturulması aşamalarında delillerin toplanması, suçun maddi manevi unsurlarının oluşup oluşmadığı ve savunmaların yapılması hem suçun faili hem de mağduru açısından önem taşıdığından ve ayrıca senedin bedelsizliği konusunda özel hukuk ispat kurallarının da dikkate alınması gerektiğinden alanında uzman ceza avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Korunan Hukuksal Yarar

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer aldığından mağdurun malvarlığının korunması hukuki yararı yanı sıra kişilerin ticaret hayatındaki işlemlerini güven içerisinde yürütmesi ve borcu ödenen ya da ödenmesine gerek kalmayan senedin yeniden tahsiline yönelik işlemin hukuki güvenliği de ortadan kaldıracağından hukuki güvenlik ilkesinin de korunması amaçlanmıştır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Maddi Konusu

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun maddi konusu "bedelsiz senet"dir. Bedelsiz senet kavramından anlaşılması gereken, senette yazılan tutarın daha önce ödenmiş olması ya da ödeme yerine geçen herhangi bir hukuki sebeple artık bu tutarın borçluya karşı ileri sürelemeyecek vasıfta olmasıdır. Yoksa sahtecilik suçuna konu olabilecek bir senedin düzenlenmesi değildir.

Senet; çek, poliçe, bono gibi kambiyo senetleri olabileceği gibi borç ve alacak ilişkisini ispatlayan başkaca senetlerde olabilir.

Bunun yanı sıra senedin kim tarafından ne şekilde ödenmiş olduğu da önemli değildir. Senette yazan tutar ister borçlu tarafından isterse bir başkası tarafından ödenmiş olsun tutarın ödenmiş olması durumunda senet “bedelsiz senet” olarak değerlendirilecektir. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Maddi Unsur

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun maddi unsuru bedelsiz senedi kullanmaktır. Daha açık bir ifadeyle Bedeli daha önce ödenen, ödenmesine gerek kalmayan ya da ödemeye eş değer tutulabilecek bir işleme tabi tutulan senedin fail tarafından yeniden işleme konulması durumu suçun maddi unsurunu oluşturacaktır. Failin bedelsiz olduğunu bildiği senedi;

Mağdurdan talep etmesi,
Senedin tahsili amacıyla dava açılması ya da icra takibine konulması,
Senedi protesto ettirmek veya başka herhangi bir amaçla bankaya vermek,
Senedi mahsuplaşmak ve takas ettirmek,
Senedi başkasına ciro edilerek devredilmesi durumlarında suç oluşacaktır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Manevi Unsur

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu kasten işlenebilen bir suç olup suç tipinde ayrı bir saike yer verilmediğinden özel kast aranmamaktadır. Bunun yanı sıra failin bedeli daha önce ödenen, ödenmesine gerek kalmayan ya da ödemeye eş değer tutulabilecek bir işleme tabi tutulduğunu kısacası senedin bedelsiz olduğunu bilmesi gerekmektedir. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Fail

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun faili herkestir. Zira kanun maddesinde herhangi özel bir düzenleme yapılmadığından suçun özgü suç olmadığı yani herkes tarafından işleneceğini açıkça düzenlemiştir. Fail bedelsiz senedi kullanan herhangi bir kimse olabilir. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Mağdur

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda mağduru bedelsiz senedin borçlusu olan kişidir. Suçun failinde olduğu gibi mağdur açısından da özel bir düzenleme bulunmadığından herkes suçun mağduru olabilir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası TCK 154

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun cezası Türk Ceza Kanunun 156’ncı maddesinde düzenlenmiştir. 

TCK’nın 156’ncı maddesine göre; 

Failin bedelsiz kalmış bir senedi kullanması durumunda suç oluşacaktır. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun cezası altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Teşebbüs 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu sırf hareket suçu olmasına rağmen hareketler parçalara ayrılabildiğinden teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. Nitekim bu suç tipinde suçun maddi unsurunda belirttiğimiz gibi borçludan yeniden talepte bulunması ya da icra takibine koyması anında suç tamamlanmış olacak ayrıca tahsilinin yapılması ya da mağdurun zarara uğramış olması aranmayacaktır. Bu halde eğer failin hareketleri bölünebiliyorsa teşebbüs hükümleri uygulanabilecektir. Örneğin failin bedelsiz olduğunu bildiği senedi üçüncü bir kişiye devretme iradesi bulunup da devredemeden yakalanması durumunda suç teşebbüs aşamasında kalmış olacak ve fail teşebbüs hükümleri çerçevesinde cezalandırılacaktır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Kişisel Cezasızlık Nedeni (TCK 167)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda kişisel cezasızlık nedeni TCK’nın 167’nci maddesinde iki fıkra olarak düzenlenmiştir. Maddede Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda belirli dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan fail-mağdur sıfatına sahip kişiler arasında işlenmesi durumu düzenlenerek maddenin birinci fıkrası kapsamında olması durumunda kişisel cezasızlık nedeninden, ikinci fıkrası kapsamında olması durumunda ise ceza indiriminden faydalanılan kişiler gösterilmektedir.

Maddenin birinci fıkrasına göre, Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun;

Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 
Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin, 
Evlat edinen veya evlatlığın ya da 
Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına,

olacak şekilde işlenmesi durumunda suçun faili akraba hakkında cezaya hükmedilmeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre ise; Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun haklarında;

Ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, 
Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin veya 
Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde

ilgili fail akraba hakkında ceza yarı oranında indirilecek ve suçun takibi şikayete bağlı olacaktır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK 168)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Etkin pişmanlık, failin işlediği fiilin olumsuz sonuçlarını gidermesi durumunda uygulanan bir ceza indirimi nedeni olarak tanımlanmakla birlikte kanunun izin verdiği daha farklı bir ifadeyle kanun koyucu tarafından ilgili suça yönelik özel bir düzenleme yapıldığı takdirde uygulanabilmektedir. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda ise özel bir düzenleme olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Şikayet Süresi

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu şikayete tabi olup mağdurun şikayeti üzerine fail hakkında soruşturma başlanacaktır. Bedelsiz senedi kullanma suçu şikayet zamanaşımı süresi eylemin ve eylemi gerçekleştiren failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda şikayet edilse dahi soruşturmaya başlanılmayacaktır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Adli Para Cezası

 Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 156’ncı maddesinde hapis cezasının yanı sıra adli para cezasına hükmedileceği düzenlendiğinden dolayı bu suç sebebiyle hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilme imkanı bulunmamaktadır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; sanığın üzerine atılı suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde hükmedilen cezanın, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması ve diğer koşulların varlığı halinde açıklanmayarak sanığın 5 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasıdır. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda koşulların sağlanması durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma; şikayete bağlı olan suçlar veya kanunda suçlar açısından, fail ve mağdurlarını bir araya getirerek ceza mahkumiyeti sonucuna ulaşmadan dosyanın kapatılmasını amaçlayan bir kurumdur. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkündür. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Görevli Mahkeme

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Devlet Memurluğuna Engel midir?

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde devlet memurluğuna engel olacak katalog suçlar içinde yer almasa da bu suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla ceza alarak haklarında mahkumiyet kararı verilen devlet memurlarının kamu görevinden çıkarılmasına memur adaylarının ise adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına sebebiyet vereceği açıktır. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu sonucu hükmedilen cezaya göre gerek 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu gerekse özel kanunlarda meslekten çıkarma sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda ise  memur davalarına bakan avukatlar ile idari dava avukatından da hukuki sürecin takibi bakımından hukuki destek alınması önemle tavsiye olunur.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Uzman Erbaş Olmaya Engel midir?

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12’nci maddesinde sayılan katalog suçlar içerisinde yer almamış olsa da ilgili suçtan dolayı hakkında yapılan yargılama neticesinde verilen otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya hükmedilmesi, adaylar açısından işlemlerinin sonlandırılması, görevdeki personel açısından ise kurumla ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Sözleşme feshi durumunda ya da adaylar açısından adaylık işlemlerinin sonlandırılması durumunda uzman erbaş sözleşme feshi iptal davası ya da güvenlik soruşturması iptal davası açılması gerekmektedir. Bu tür davalarda daha doğru ifade ile uzman erbaş sözleşme feshi iptali ya da uzman çavuş sözleşme feshi iptali davasında önemli olan gerekçeli olarak savunmaların yapılması, alanında uzman bir idari dava avukatı ile çalışması, sözleşme fesih sebebinin hukuka aykırı olduğunun mahkemeye hukuki bir dille dile 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

 (Suçun İşlendiği Yer) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
MÜŞTEKİ                           :
 Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres
VEKİLİ                               : Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU- Cevizlidere Mahallesi Mevlana
                                             Bulvarı No:221 YILDIRIM Kule Kat:15 No:142 Çankaya/ANKARA
ŞÜPHELİ                           : Adı Soyadı - Biliniyorsa; TC Kimlik Numarası, Adresi
SUÇ                                   : Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu TCK 156
SUÇ TARİHİ                      : …/…/…
SUÇUN İŞLENDİĞİ YER  : .......
KONU                               :
 Şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:
1.
 Açıklamalar kısmında öncelikle şüphelinin biliniyorsa kimlik bilgileri dile getirilerek şikayete konu olayın nasıl gerçekleştiği, 
2. Somut olayın nasıl gerçekleştiği detayları ile anlatılmalı,
3. İddiaların ispatı açısından hangi delillerin olduğu ifade edilmeli,
4. Dilekçe ekinde verilecek belgelerin neler olduğu dile getirilmeli,
5. Son olarak “Müvekkil, bu olaydan mağdur olup şüpheli hakkında şikayet olma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.” Şeklinde talep dile getirilmelidir. 

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER: Tanık, fotoğraflar, kamera kayıtları, mesajlar, yemin, faturalar ve ilgili her türlü yasal delil.
SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçeler ile şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekileten talep ederiz.

Müşteki Vekili
Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU
İmza

1