Güvenlik Soruşturmasında Ailenin Etkisi Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Güvenlik Soruşturmasında Ailenin Etkisi Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturmasında Ailenin Etkisi Emsal Karar

Güvenlik Soruşturmasında Ailenin Etkisi Emsal Karar

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması annesi ... hakkında ...'de FETÖ/PDY ile bağlantılı eğitim kurumunda 2006-2016 yılları arasında çalıştığı gerekçesiyle olusuz gelen uzman erbaş hakkında açılan davada talep edilen hususlar, ipt

Güvenlik Soruşturmasında Ailenin Etkisi Emsal Karar

İçindekiler

Güvenlik Soruşturmasında Ailenin Etkisi Emsal Karar

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması annesi ... hakkında ...'de FETÖ/PDY ile bağlantılı eğitim kurumunda 2006-2016 yılları arasında çalıştığı gerekçesiyle olusuz gelen uzman erbaş hakkında açılan davada talep edilen hususlar, iptali istenen işlemin uygulanması neticesinde telafisi güç veya imkansız zararların çıkması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği gerekçesiyle kabul edilmiş ve yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

 

T.C.

ANKARA

13. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO                                            : .../...

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) :...

VEKİLİ : AV. BİLGEHAN UTKU

  

 

KARŞI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

VEKİLİ : ...

 

İSTEMİN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olabilmek amacıyla girmiş olduğu yazılı ve sözlü sınav ile spor ve sağlık aşamalarını başarıyla tamamlayan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin tesis edilen ... tarihli mesaj ile bildirilen işlemin;  güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına esas teşkil eden durumun annesi hakkında ... ..Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen kovuşturma olabileceği, ancak söz konusu yargılama neticesinde beraat kararı verildiği ve beraat kararının kesinleştiği, işlemin hukuka aykırı olarak tesis edildiği ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMA ÖZETİ : Mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen güvenlik soruşturması neticesinde dava konusu işlemin tesis edildiği, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun “Yönetmelik“ başlıklı 19. maddesinde; “Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.“ hükmüne yer verilmiştir.

20/09/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinde; ''Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;...g) Güvenlik soruşturması uygun olmak'' hükmü yer almıştır.

Öte yandan, 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ve Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesi ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesinde; "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması....askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği ve tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti birim ve kısımlarının tanımlarının yapılması güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir." hükmü bulunmaktadır.

Anılan hükme istinaden çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin "Türk Silahlı Kuvvetlerince Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" başlıklı 9. maddesinde ise; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, TSK tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılacağı hüküm altına alınmış, belirtilen hüküm uyarınca çıkarılan Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin 2. maddesinin (e) bendinde ise; işe yeni alınacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmadıkça işe alınmayacağı kurala bağlanmıştır. 

 

Dosyanın incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olabilmek amacıyla girmiş olduğu yazılı ve sözlü sınav ile spor ve sağlık aşamalarını başarıyla tamamlayan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde '' davacının kendisi hakkında bilgi bulunmadığı, annesi ... hakkında ...'de FETÖ/PDY ile bağlantılı eğitim kurumunda 2006-2016 yılları arasında çalıştığı, FETÖ/PDY'nin ... tarihli darbe girişimi akabinde gözaltına alınıp denetimli serbestlik kararının verildiği, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ...'de yargılamasının devam ettiği'' şeklinde bilgi edinildiği, bu durumun güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edilebileceği haller kapsamında bulunduğu sonucuna varılarak dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; davacının annesi ...hakkında ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçundan yürütülen kovuşturma neticesinde ....Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... tarih ve ...sayılı kararı ile suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildiği, beraat kararının itiraz edilmeksizin ... tarihinde kesinleştiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına esas teşkil eden yargılamanın beraat ile sonuçlanarak ortadan kalkmış olduğu görüldüğünden ve davalı idarece davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep olacak başkaca bir tespit, bilgi ve belge de dosyaya sunulmadığından tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işleminin uygulanmaya devam edilmesi halinde davacının Anayasa ile teminat altına alınan çalışma ve kamu hizmetine girme haklarını engellediği dikkate alındığında, uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına...

İlgili Etiketler:
1