Adli Sicil Nasıl Silinir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Adli Sicil Nasıl Silinir

Adli Sicil Nasıl Silinir

Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararlarına adli sicil denilmekte

Adli Sicil Nasıl Silinir

Adli Sicil Kaydı Nedir

Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararlarına adli sicil denilmekte kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bu bilgilerin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanmakta, sınıflandırılmakta, değerlendirilmekte ve muhafaza edilmektedir. Bütün Adli sicil kayıtları merkezi Ankara'da olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürülüğü merkezî bilgi işlem sisteminde tutulmaktadır. Merkezde kayıt altına alınan Adli sicil bilgileri ilgililerin talebi üzerine kendilerine verildiği gibi yargılama esnasında da mahkemeler, cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla bu bilgilere ulaşılabilmesi mümkündür. Ayrıca kişilerin kurum/kuruluşlara başvurusu sonrasında haklarında yapılacak arşiv araştırmasında da bu tür bilgilerin adayın adaylık durumunu etkilemesi sebebiyle önem arz etmektedir. 

Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Yer Alır?

Genel olarak vatandaş veya yabancı hakkında Türk mahkemeleri tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilmektedir. Burada mahkumiyet hükümleri denilmesinden ötürü Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik kararlar adli sicile işlememekte bu kararlar bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmektedir. Söz konusu kayıtlar ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde kullanılmaktadır. Adli sicile kaydedilecek hükümler birkaç ana başlık altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda 
Hapis cezaları ile ilgili olarak;
Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
Koşullu salıverilme kararı,
Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu, adli sicile işlenmektedir. 
Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
Denetim süresi,
Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin kararlar adli sicile işlenmektedir.
Adlî para cezası ile ilgili olarak;
Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, 
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin kararlar adli sicilde kayıt altında tutulmaktadır.
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmektedir.
Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen kararlar,
Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar, 
Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar da adli sicil kaydına işlenmektedir. 

Adli Sicile İşlenmeyen Bilgiler Nelerdir?

Adli sicile işlenmeyen yani hakkında verilen hüküm sisteme kaydedilmeyen kararlar kanunda açıkça düzenlenmiştir. Bu kapsamda Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile; Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, İdarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicile işlenmemektedir. Örneğin kişinin asker yükümlülüğü sırasında almış olduğu disiplin cezaları, disiplin kanunları kapsamında verilen mahkumiyet hükümleri ya da tazyik hapisleri adli sicilinde gözümemektedir.

Adli Sicil Bilgileri Kimlere Verilebilir?

Kişi hakkında tutulan adli sicil bilgileri kişisel verilerin korunması kapsamında özel nitelikli kişisel bilgi olmasından dolayı kimlere verileceği sayma usulü ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, ilgilinin talebi doğrultusunda kendisine, vekaletnamede özel yetki bulunması şartıyla avukatına,  kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilmektedir. Bunlar dışında kişi ya da kuruluşların, firmaların, özel şirketlerin, vekaletnamede özel yetki bulunmayanların avukatların talepleri reddedilecek kanunda belirtilenler haricinde bilgilerin paylaşılması ise hem ceza hukuku hem maddi/manevi tazminat hem de kişisel verilerin korunması kanunu açısından sorumluluğa sebebiyet verecektir. 

Adli Sicil Belgesi Nereden Alınır?

Adli sicil belgeleri, merkezî adlî sicilde Genel Müdürlüklerince; mahallî adlî sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca; kaymakamlıklarca; yurtdışında elçilik ve konsolosluklarca verilebilmektedir. Bunun haricinde e - devlet üzerinden alınan barkodlu adli sicil belgeleri de usulüne göre hazırlanmış ve imzalanmış sayılmakta resmi nitelik taşımaktadır. Bu nedenle kurum/kuruluş, firma, şirket vs. tarafından ilgiliden talep edilen adli sicil belgelerinin e-devlet üzerinden temini mümkün olup resmi evrak olarak sınıflandırılmaktadır. 

Adli Sicil Belgeleri Kişinin Yakını Tarafından Alınabilir mi?

Adli sicil ve arşiv kaydı özel nitelikli kişiler veri kapsamında değerlendirildiğinden ve de kanunda bu konuda düzenleme yer aldığından dolayı sadece kanunda belirtilen şahsın kendisi tarafından ya da kurum kuruluş tarafından alınabilmektedir. Kanunda açıkça belirtilmediği takdirde, kişi hakkında alınacak bir karar veya
yapılacak bir işlemle ilgili olarak, bir yakınının adlî sicil ve arşiv kayıtları istenmesi durumunda bu talep reddedilecektir. Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları ise ancak ve ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilmekte, kanunda belirtilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından istenebilmesine yönelik düzenleme 18 yaş altı küçükler için uygulanmamaktadır. 

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Kişi hakkında kayıt altında bulunan Adli Sicil Bilgileri süresiz olarak kayıt altında tutulmamaktadır. Kanunda belirtilen hususların yerine gelmesi ile adli sicilde kayıt altına alınan bilgiler öncelikle adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınmakta yine kanunda belirtilen sürelerin dolmasıyla da arşiv kaydından silinmektedir. Bu kapsamda adli sicildeki bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması ile Genel Müdürlük tarafından silinerek arşiv kaydına alınmaktadır. Bununla birlikte genel af halinde adli sicil bilgileri silinerek arşiv kaydına alınmakta kişinin ölümü durumunda ise arşiv kaydına alınmadan adli sicil kaydı tamamen silinmektedir. Kişi hakkında verilen adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan doğrudan doğruya kişinin arşiv bilgileri arasına işlenmektedir. 

Adli Sicil Kaydı Kaç Yıl Sonra Silinir?

Kanunda belirtilen hususların gerçekleşmesi sonucu adli sicil kaydı silinerek arşive kaydı yapılan bilgiler ile doğrudan doğruya arşive kaydı yapılan bilgiler; 
İlgilinin ölümü üzerine, Anayasanın Milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle tamamen silinmektedir. Ayrıca, Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları talep aranmaksızın, Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı Genel Müdürlükçe tamamen silinmektedir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Dilekçesi

Adli sicil bilgileri kanunda belirtilen hususların sona ermesinden sonra bildirme fişinin Genel Müdürlüğe gönderilmesinden sonra arşiv bilgileri ise kanunda belirtilen süreler sona ermesinden sonra re'sen yani ilgili kurum tarafından başvuruya gerek kalmadan silinmektedir. Ancak bazı durumlarda re'sen adli sicil belgeleri silinmemekte bu durum ise kişilerde mağduriyete sebebiyet vermektedir. Bu durumda ilgili kişi bir dilekçe ile bulunduğu yer mahalli adli sicil birimlerine adli sicil dilekçesi ya da adli sicil kaydı sildirme dilekçesi ile başvurarak silinme talebinde bulunabilir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Kimlik Bilgileri:

T.C. No             : ........................
  
Adı                : ........................

Soyadı                : ........................

Ana Adı                    : ........................

Baba Adı            : ........................

Doğum Yeri            : ........................

Doğum Tarihi            : ........................


İletişim bilgileri  
                  
Telefon                         : ........................
    
                 
(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres                : ........................
    
                 ........................

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                    …. / …. / …..
                                    Adı ve Soyadı
                                           İmza
Not: Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

İlgili Etiketler:
1