Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası TCK 160 | Mil Hukuk

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası TCK 160
  • Anasayfa
  • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası TCK 160

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası TCK 160

Mil Hukuk: Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası TCK 160'ıncı Maddesinde Düzenlenmiştir. Suçun Cezası 1 Yıla Kadar Hapis Cezasıdır.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası TCK 160

İçindekiler

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası TCK 160

Genel Açıklama

Ceza Hukuku/Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunun 160’ıncı maddesinde düzenlenmiştir.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu, Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünün altında 160’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Maddede; kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişinin cezalandırılacağı öngörülmüş ve fail hakkında şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verileceği ifade edilmiştir. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almakta olup fail hakkında soruşturma süreci mağdurun şikayeti ile başlamaktadır. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun soruşturulması ve kovuşturulması hem suçun faili hem de mağduru açısından önem taşıdığından alanında uzman ceza avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Korunan Hukuksal Yarar

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer aldığından mağdurun malvarlığının korunması diğer bir ifadeyle mülkiyet hakkı ve mülkiyet hakkının uzantısı niteliğinde olan tasarrufları yerine getirme hukuki yararı korunmaktadır. Mülkiyet hakkının yanı sıra malın zilyetliğinin devredilmesi durumunda zilyetlik hakları da korunmaktadır. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun Maddi Konusu

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun maddi konusu kişilerin üzerinde mülkiyet hakkının olduğu kaybolmuş veya hata sonucu başkasının eline geçmiş mallar oluşturmaktadır. Kaybedilmiş mal, malikinin veya zilyedinin iradesi dışında elinden çıkmış ve nerede olduğu bilinmeyen mallardır. Hata sonucu başkasının eline geçmiş mallar ise tesadüf eseri veya kaza sonucu zilyedinin elinden çıkan maldır. Fail her iki halde de sahibine iade etme yükümlülüğünü ihlal etmektedir. Unutulan eşya ve terk edilen eşya bu suçun konusunu oluşturmamaktadır.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Maddi Unsur

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun maddi unsuru failin aynı zamanda malı  iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin eşya hakkında malik gibi tasarrufta bulunmasıdır. Nitekim fail bulduğu eşyayı iade etmek için malike bilgilendirmede bulunduktan ya da yetkili birimlere haber verdikten sonra malik gibi tasarrufta bulunması durumunda bu suç oluşmayacaktır. Fail kaybolmuş veya hata sonucu eline geçirmiş olduğu eşyanın malikini veyahut zilyedini makul süre içerisinde ulaşmaya çalışmalı ya da karakol, savcılık, kamu kurumu gibi yetkili mercilere bildirimde bulunmalıdır. Fail belirli bir süre malı elinde tutupta yükümlülüğü olduğu malın malikini bulmaya yönelik girişimlerde ya da yetkili merciilere bildirimde bulunmamışsa malik gibi tasarruf etmemiş olsa bile suç oluşacaktır.  

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Manevi Unsur

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu kasten işlenebilen bir suç olup suç tipinde ayrı bir saike yer verilmediğinden özel kast aranmamaktadır. Ancak failde kastın varlığı için eşyanın kaybolmuş olduğunu veya hata sonucu eline geçtiğini bilmesi ve buna rağmen bilerek malik gibi tasarrufta bulunması gerekmektedir.  

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Fail

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun faili herkestir. Kanun maddesinde herhangi özel bir düzenleme yapılmadığından suç herkes tarafından işlenebilecektir. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Mağdur

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda mağduru eşyanın mülkiyet hakkına sahip olan kişidir. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası TCK 160

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun cezası Türk Ceza Kanunun 160’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. 

TCK’nın 160’ıncı maddesine göre; 

Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunma durumunda suç oluşacaktır. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun cezası bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezasıdır.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Teşebbüs

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu fail tarafından eşyanın iade edilmeyerek veya yetkili mercilere bildirilmeyerek eşya üzerinde malikmiş gibi hareket edilmesiyle tamamlanmaktadır. Buna göre failin eşyayı iade etmemiş ya da yetkili mercilere haber vermemiş olmamakla birlikte henüz eşya üzerinde malik gibi tasarrufta bulunmadan yakalanmışsa teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Kişisel Cezasızlık Nedeni (TCK 167)

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf kişisel cezasızlık nedeni TCK’nın 167’nci maddesinde iki fıkra olarak düzenlenmiştir. Maddede Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda belirli dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan fail-mağdur sıfatına sahip kişiler arasında işlenmesi durumu düzenlenerek maddenin birinci fıkrası kapsamında olması durumunda kişisel cezasızlık nedeninden, ikinci fıkrası kapsamında olması durumunda ise ceza indiriminden faydalanılan kişiler gösterilmektedir.

Maddenin birinci fıkrasına göre, Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun;

Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 
Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin, 
Evlat edinen veya evlatlığın ya da 
Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına,

olacak şekilde işlenmesi durumunda suçun faili akraba hakkında cezaya hükmedilmeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre ise; Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun haklarında;

Ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, 
Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin veya 
Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde

ilgili fail akraba hakkında ceza yarı oranında indirilecek ve suçun takibi şikayete bağlı olacaktır. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK 168)

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Etkin pişmanlık, failin işlediği fiilin olumsuz sonuçlarını gidermesi durumunda uygulanan bir ceza indirimi nedeni olarak tanımlanmakla birlikte kanunun izin verdiği daha farklı bir ifadeyle kanun koyucu tarafından ilgili suça yönelik özel bir düzenleme yapıldığı takdirde uygulanabilmektedir. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda ise özel bir düzenleme olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu Şikayet Süresi

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu şikayete tabi olup mağdurun şikayeti üzerine fail hakkında soruşturma başlanacaktır. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu şikayet zamanaşımı süresi eylemin ve eylemi gerçekleştiren failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda şikayet edilse dahi soruşturmaya başlanılmayacaktır. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Adli Para Cezası

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 156’ncı maddesinde adli para cezası hapis cezasının yanında seçenek yaptırım olarak düzenlendiğinden hakimin hükmetmiş olduğu hapis cezasının adli cezasının adli para cezasına çevrilme imkanı bulunmamaktadır. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; sanığın üzerine atılı suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde hükmedilen cezanın, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması ve diğer koşulların varlığı halinde açıklanmayarak sanığın 5 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasıdır. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda koşulların sağlanması durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma; şikayete bağlı olan suçlar veya kanunda suçlar açısından, fail ve mağdurlarını bir araya getirerek ceza mahkumiyeti sonucuna ulaşmadan dosyanın kapatılmasını amaçlayan bir kurumdur. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkündür. 

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda Görevli Mahkeme

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunda görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

(Suçun İşlendiği Yer) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
MÜŞTEKİ                           :
 Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres
VEKİLİ                               : Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU- Cevizlidere Mahallesi Mevlana
                                             Bulvarı No:221 YILDIRIM Kule Kat:15 No:142 Çankaya/ANKARA
ŞÜPHELİ                           : Adı Soyadı - Biliniyorsa; TC Kimlik Numarası, Adresi
SUÇ                                   : Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu TCK 160
SUÇ TARİHİ                      : …/…/…
SUÇUN İŞLENDİĞİ YER  : .......
KONU                               :
 Şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:
1.
 Açıklamalar kısmında öncelikle şüphelinin biliniyorsa kimlik bilgileri dile getirilerek şikayete konu olayın nasıl gerçekleştiği, 
2. Somut olayın nasıl gerçekleştiği detayları ile anlatılmalı,
3. İddiaların ispatı açısından hangi delillerin olduğu ifade edilmeli,
4. Dilekçe ekinde verilecek belgelerin neler olduğu dile getirilmeli,
5. Son olarak “Müvekkil, bu olaydan mağdur olup şüpheli hakkında şikayet olma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.” Şeklinde talep dile getirilmelidir. 

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER: Tanık, fotoğraflar, kamera kayıtları, mesajlar, yemin, faturalar ve ilgili her türlü yasal delil.
SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçeler ile şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekileten talep ederiz.

Müşteki Vekili
Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU
İmza

1