Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

 • Anasayfa
 • Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşlık hakkında bilgi- Uzman erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş kanununa tabi olup 657 sayılı kanuna tabi değildirler. Bu kanun Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman çavuş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş person

Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşlık hakkında bilgi- Uzman erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş kanununa tabi olup 657 sayılı kanuna tabi değildirler. Bu kanun Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman çavuş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri, yükselerek astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek maksadıyla çıkarılmıştır. Ayrıca; uzman çavuşlarda aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar Uzman Erbaş Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Ayrıca jandarma uzman çavuş yetkileri Jandarma teşkilatı görev ve yetkilerinde yayımlanmış olup aşağıda da ele alınacaktır.

İlgili Makalelerimiz ve Videolarımız;

Uzman Erbaş Nedir?

uzman erbaş nedir- Uzman Erbaş Kanununa göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşılara verilen isimdir.

Uzman Çavuş Nedir?

uzman çavuş nedir- Uzman Çavuş: En az lise veya dengi okul mezunu çavuşlar veya en az ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde Uzman Erbaş kanunundaki esaslara göre istihdam edilenler ile Uzman Erbaş Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenlere verilen rütbedir.

Uzman Onbaşı Nedir?

uzman onbaşı nedir- En az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenlere verilen rütbedir.

Uzman Erbaş Uzman Çavuş Arasındaki Fark

Uzman erbaş ile uzman çavuş arasında hiçbir fark yoktur çünkü ikisi de aynı kişiyi ifade eder. Uzman erbaşlık bir statü olup uzman erbaş ve uzman onbaşı bu statüye sahip olan asker kişilerin rütbelerine verilen isimlerdir. Bu yüzden uzman erbaş, uzman çavuş ve uzman onbaşının üst başlığı olup her iki rütbeyi de içine alan bir adlandırmadır.

Uzman Erbaş Olmaya Engel Durumlar Nelerdir?

Uzman erbaş olmaya engel durumları uzman erbaş yönetmeliğinde bulunana personelde aranacak nitelikler başlığı altında inceleyelim. Uzman erbaş olacaklarda bulunması gereken nitelikler;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak şartıyla Tespit edilen görev yerinde ihtisas sahibi olmak, Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,
 • Sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, askerî hastanelerden alacağı raporla kanıtlamış olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak,
 • Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLMAK şartıyla; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen birimlere müracaat etmek,
 • İstekli olmak,
 • İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan GÜVENLİK SORUŞTURMASI UYGUN OLMAK veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için GÜVENLİK SORUŞTURMASI UYGUN OLMAK.
 • Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Ayrıca; Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 • Kasten işlenen bir suçtan ötürü adlî veya askerî mahkemeler tarafından 30 GÜNDEN daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmamak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle 6 AY veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmamak.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.

Uzman Erbaş Nitelik Belgesi Ne Demek

Uzman erbaş nitelik belgesi- Birlik komutanlıkları tarafından uzman erbaş olmaya layık görülenler için, en az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu erbaş ve erlerin terhis çizelgelerinin "ihtisas kod numarası" kısmına, uzman erbaş olacaklar için nitelik belgesindeki nitelikler dikkate alınarak, "Uzman erbaş olmaya lâyıktır" ibaresi yazılır ve ilgililere terhislerinden önce bilgi verilir. 

Nitelik Belgesinin Önemi

Nitelik belgesindeki;

 • Genel görünüş tavır ve hareketi
 • Kötü alışkanlıklara düşkün bulunmaması
 • Hasis menfaatlere düşkün olmaması
 • Disiplin kurallarına uyarlılığı ve itaati
 • Güvenilme ve sadakati
 • Zekası ve muhakeme yeteneği
 • Mesleki bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme
 • Astlarını öğretme ve yetiştirme
 • Sorumluluğu benimseme, üstlük ve liderlik

niteliklerine verilen notların ortalamalarının toplamı, 100 tam notun 80 (dahil) ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Heyet tarafından olumlu tespit edilen personele ait tüm belgeler, kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı için görevlendirilen komutanlığa gönderilir. Terhis belgelerinde veya müracaat belgelerinde "UZMAN ERBAŞ OLUR" kaydı olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları puanları eşit olan adaylar arasından tercih edilir. Terhisinden sonra müracaat edenler ile gerekli görülmesi hâlinde askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler, kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilecek komutanlıklarca fizikî kabiliyet, mülakat, nazarî uygulamalı sınava tâbi tutulur. Sınavda başarılı olanlar, ilgili komutanlıklar tarafından sağlık raporu için tam teşekküllü hastaneye sevk edilir.

Uzman Erbaşlık Sözleşmesinin Yapılması

Uzman erbaşlık sözleşmesinin yapılması- Terhis olduktan sonra, müracaat edenler, görevlendirme emrini (dağıtım emrini) aldıktan sonra bir ay içinde görev alacağı birliğe katılır ve taahhüt senedi imzalayarak göreve başlarlar. Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi, taahhüt senedinin imzalanarak verildiği tarihtir. İlk taahhüt senedi; 2 YILDAN AZ, BEŞ YILDAN FAZLA olamaz.

Uzman Erbaş Derece Kademe Hesaplama

Uzman erbaş derece kademe hesaplama- Uzman erbaşların kademe ilerlemesi yapılabilmesi için 
Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
O yıl içinde olumlu sicil almış olması,
Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması koşulları şarttır.

Uzman erbaş derece yükselmesi yapabilmesi için 
Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış olması,
Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması,
Yükselebileceği bir üst derecenin bulunması şarttır.

Uzman Erbaş Sicil Belgesi Nedir?

Uzman erbaş sicil belgesi- Uzman erbaş hakkında sözleşmenin imzalanıp göreve alınmalarını takip eden ilk "2 Mayıs" tarihi itibarıyla, sicil belgesi tanzim edilir. Eğer göreve alınma tarihi ile takip eden "2 Mayıs" tarihi arasında geçen süre üç aydan kısa ise, ilk sicil belgeleri üç ayın doldurulduğu tarihte, müteakip sicil belgeleri her yılın "2 Mayıs" tarihi itibarıyla düzenlenir. Sicil belgesinde her niteliğe 10 ÜZERİNDEN not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Sicil tam notu 100 dür. Sicil üstleri bütün niteliklere ayrı ayrı not vermek zorundadır. Sicil üstlerinin verdikleri notların toplamının ortalaması, o yılın sicil notunu teşkil eder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür.
Uzman erbaşların birinci sicil üstleri; en az kısım, unsur, top, tim, takım, karakol, bölük komutanı veya bunların eşiti görev yerlerinde komutan veya amir olan en az astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki kişilerdir.
Sicilin olumlu olabilmesi için sicil notunun, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısı olması gerekir.

Uzman Onbaşılıktan Uzman Çavuşluğa Geçiş

Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçiş- Uzman onbaşılardan bir yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra, istekli oldukları ve görevdeki başarısı sicil belgesi ile tespit edilen ve uzman çavuş olabileceğine dair haklarında olumlu kanaat bulunanlar; tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge (ve eşidi) komutanlarınca veya eşidi kurum amirlerince; kolordu ve orduya (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirlikleri için kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birlikleri için personel başkanlıklarınca veya yetki verilen makamlarca; Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman çavuşluğa terfi ettirilirler.

Uzman Erbaş Sözleşmesinin Yenilenmesi

Uzman erbaş sözleşmesinin yenilenmesi- Uzman erbaşlar, sözleşme süresinin bitiminde terhis edilirler. Bunlardan sözleşmelerinin yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip sözleşme süreleri bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak kaydıyla uzatılabilir. Ancak sözleşmelerinin uzatılabilmesi için; 

 • Taahhüt ettiği sürenin bitimine en az üç ay kala (yurt dışı geçici göreve gidecek uzman erbaşlar için altı ay kala) hizmet süresini uzatmak istediğine dair bir dilekçe ile müracaat etmiş olmak,
 • Almış oldukları son sicil notu, sicil tam notunun yüzde altmış %60 ve daha yukarısında olmak,
 • Fiili kadroda münhal bulunmak,
 • İstihdam edildikleri veya edilecekleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık niteliklerine sahip olmak,
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan isteklilerden, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi şartıyla mensup olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenler için istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşımaktır.
 • Yukarıdaki şartları taşıyıp da bu şekilde sözleşmelerin uzatılması tasdik edilenler, yeni bir taahhütname imzalayarak göreve devam ederler. Uzman çavuş ve uzman onbaşıların sözleşmeleri azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi Nedir?

Uzman erbaş sözleşme feshi- Uzman erbaşların sözleşme feshetme hakları bulunmamaktadır. Ancak 5 aylık intibak dönemi içerisinde sözleşmelerini feshedebilirler. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk 5 aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır. Ayrıca sözleşme dönemleri sona ermiş ise yeni sözleşme yapmayabilirler. Onun haricinde kanunumuzda sözleşmenin yapılmasından sonra uzman erbaşların sözleşmelerini feshedebileceklerine ilişkin bir hüküm düzenlenmemiştir. Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar. UNUTULMAMALIDIR Kİ UZMAN ERBAŞIN SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI OLARAK ÇALIŞTIĞI KUVVET TARAFINDAN SONLANDIRILABİLİR. UZMAN ERBAŞIN İNTİBAK DÖNEMİ HARİCİNDE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Görevde başarısız olma, kendilerinden istifade edilmeme halleri ve sözleşmenin feshedilmesi sebepleri hakkında Uzman Erbaşlık Sözleşmesinin Feshedilme Sebepleri Nelerdir makalemiz için tıklayınız.

Asgari dört yıl fiili hizmetlerini, komando birliklerinde komando olarak veya kadro görev yeri sadece yüzer birliklerde bulunan sınıflarda tamamlamış olan uzman erbaşlar ile uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Sadece belirtilen durumların gerçekleşmesi yani  yukarıda belirttiklerimiz uyarınca atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tabi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilirler. Bu şekilde sözleşmesini feshetmiş olan uzman erbaşlara da tazminat ödenir.

Uzman Erbaşlık İzinleri

Uzman erbaşlık izinleri- Uzman erbaşların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam tarafından 4 güne kadar yol izni verilir. Yıllık planlı iznin planlandığı tarihte kullanılması esastır. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıt’a, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. 

 • 15 günlük yıllık mazeret izni dışında uzman erbaşlara;
 • Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,
 • Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,
 • Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.
 • Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, BU HALLERİN SAĞLIK KURULU RAPORUYLA BELGELENDİRİLMESİ ŞARTIYLA, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre BİR KATINA kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca ALTI AYA kadar AYLIKSIZ izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler SÖZLEŞME SÜRESİNDEN SAYILMAZ.
 • Uzman erbaşlara hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini tatillerde talepleri üzerine hizmet ve görevi aksatmamak ve garnizon görev şartları dikkate alınmak suretiyle garnizon terk izni verilebilir. Garnizon terk izin süresi yıllık izinden mahsup edilmez.
 • Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için personele birinci sicil amirleri tarafından kısa süreli izin verilebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun mesai saatlerinin tamamını kapsayan veya daha uzun süreli izinler yıllık mazeret izninden mahsup edilir.

Uzman Erbaşın Yıllık İzinde Sağlık Raporu Alması

Uzman erbaş yıllık izin- Yıllık iznini kullanmakta iken sağlık raporu verilen personelin istirahat süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, yıllık izninin bitiş tarihinde göreve başlaması gerekir.

 • Yıllık iznini kullanmakta iken sağlık raporu verilen personelin istirahat süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, istirahat süresinin bitimini müteakiben göreve başlayacağı kanun tarafından düzenlenmiştir.
 • Yıllık iznini kullanmakta iken sağlık raporu verilen personelin istirahati ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, izinlerin bittiği tarihte görevine başlaması uygun olacaktır.

Uzman Erbaş Özlük Hakları Nelerdir?

Uzman çavuş özlük hakları- Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak ylık ödenir. Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200’ü geçemez. Uzman çavuşlar, 10 uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11 inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi edenlerin intibakları, bulundukları derece ve kademenin bir üst derecesinin aynı kademesine yapılır.
Görevde iken işledikleri suçlar nedeniyle haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında SÖZLEŞME SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE kendi istekleri ile ayrılan uzman erbaşlara, yargılama sonuçlanıp kesinlik kazanıncaya kadar ikramiye ödemesi yapılmaz. Yargılama sonucunda beraat edenlere hak ettikleri ikramiye ödenir. Yargılama sonucunda anılan bentlerde belirtilen şekillerde mahkûm olanlara ise ikramiye ödemesi yapılmaz.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi Tazminatı

Uzman erbaş sözleşme feshi tazminatı- Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir.

Örneğin 5 yılı geçmeyen bir hizmet süresi olan uzman çavuşun en son aldığı net maaş 4.000,00 TL diyelim bunun iki katı 8.000,00 TL olur ve sözleşmesinin 2 yıl sonra bittiğini ve yenilemediğini düşünülelim. 8.000,00*2, 16.000,00 TL sözleşme fesih tazminatı alacaktır. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise, beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. ANCAK, UZMAN ERBAŞLARA ÖDENECEK İKRAMİYE, HİÇBİR SURETLE AYRILDIKLARI TARİHTE ALMAKTA OLDUKLARI İKRAMİYE ÖDENMESİNE ESAS NET MAAŞLARININ 20 KATINI GEÇEMEZ. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez. Ancak UNUTULMAMALIDIR Kİ DİSİPLİNSİZLİK VE AHLÂKÎ NEDENLERLE SONRADAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE KALMASI UYGUN GÖRÜLMEYENLERİN SÖZLEŞMELERİ FESH EDİLİR VE BUNLARA İKRAMİYE ÖDENMEZ. ASTSUBAY NASBEDİLENLERE DE TAZMİNAT VERİLMEZ. Sağlık, vefat, istihdam edildiği kuvvet komutanlığının veya sınıfının değiştirilmesi yahut bulunduğu kadronun kaldırılması durumunda bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı, on iki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır.

Vefat eden uzman erbaşların dul ve yetimlerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanamaması durumunda, yukarıda belirttiğimiz şekilde hesaplanacak tazminat  kanunî mirasçılarına aynen ödenir.

Öncelikli olarak belirtmek gerekir ki uzman çavuş sözleşmesini kendisi feshederse (aslında fesih hakkı yoktur ancak firar ettiği için idare tarafından sözleşmesi feshedilir. Yukarıda ayrıntılı inceledik.) tazminat alamaz. Yine Uzman çavuşun sözleşmesi çalıştığı kurum tarafından feshedilirse tazminat hakkı olmayacaktır. Peki uzman çavuş hangi durumlarda tazminat alır?

Uzman çavuş sözleşme feshi tazminatı alınabilecek durumlar;

Uzman çavuşun kendi kusuru olmadan hizmet süresini bitirmesi ya da sözleşmesi bittikten sonra yenilmeyenlerin hizmet süresi 5 yılı doldurmamış olanlara en son aldığı net maaşının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarda ikramiye verilir. Kaba taslak örnek verecek olursak 7.000,00 TL net maaş alan uzman çavuşun toplam 5 yıllık hizmet yılı sonrası sözleşmesini yenilemez ise alacağı tazminat 7.000,00 TL * 2= 14.000,00 TL; 14.000,00 * 5= 70.000,00 TL olacaktır. 

Ancak hizmet süresi 5 yılı geçmiş ise yukarıda hesaplamış olduğumuz tutara, ayrıldığı tarihte aldığı net maaş miktarının, 5 yıldan fazla olan hizmet süresi toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak rakamın ilave edilmesiyle tazminat hesaplanmış olacaktır. Kabaca hesaplayacak olursak 8 yıl çalışmış bir uzman çavuş 8 yıl sonunda sözleşmesini yenilememiş ya da çalıştığı kurum tarafından sözleşmesi kendi kusuru olmaksızın sonlandırılmış ise yukarıda yaptığımız hesabın üzerine 3 yıllık çalıştığı süreye göre 3 * 7.000,00 TL= 21.000,00 TL; 70.000,00 TL + 21.000,00 TL = 91.000,00 TL olacaktır. Tabi burada yaptığımız hesaplama örnek olması maksadıyla yapılmış, hesaplamanın nasıl yapıldığını anlatmak maksatlı yaptığımız bir hesaptır. Yoksa buradan 8 yıl çalışan uzman çavuşun alacağı net tazminat hesabıdır demek yanlış olacaktır. Ancak ortalama olarak bu rakama yakın bir tazminat çıkması gerekmektedir. Tabi bu hesabın 7.000,00 TL ücret üzerinden yapıldığı da gözden kaçırılmamalıdır. Uzman çavuş sözleşme feshi tazminatından damga vergisi hariç, vergi de kesilmez. 

Uzman erbaşlık için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Uzman erbaş başvuruları- Uzman erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Unutmayınız ki bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Askerlik Hizmetinin Bitiminde Teskere Bırakarak Uzman Erbaş Olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adayların,
İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,
Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecektir. Belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak seçim yapılacaktır.

Uzman Erbaş Seçim Aşaması Sınavları Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır

 • Yazılı sınav uygulama esasları,
 • Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol,
 • Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),
 • Fiziki yeterlilik testi (FYT)
 • Mülakat,
 • Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri.

(Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için yapılmaktadır)

Seçim Aşaması Sınavlarında Başarılı Olan Adaylar Sınavdan Sonra Ne İşlem Yapacaktır?

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Uzman Erbaş Sağlık Raporuna İtiraz Edilir mi?

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.  

Uzman Erbaşların Astsubaylığa Geçiş Hakkı Var mıdır? 

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş hakkında karar ve ayrıntılı bilgi için uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş iptali davası başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Uzman erbaşlıktan muvazzaf astsubay olmanın iki şekli bulunmaktadır. a. Lise mezunu, en az bir yıl kıta hizmeti bulunan ve 26 yaşından gün almamış uzman erbaşlar yapılan seçin sınavlarında başarılı oldukları takdirde Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci olarak alınmaktadır. Okulu başarılı olarak bitirdikleri takdirde muvazzaf astsubay olabilmektedirler. b. En az iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu, kıtada dört hizmet yılını tamamlamış sekizinci hizmet yılını tamamlamamış uzman erbaşlar yapılan seçim sınavlarında başarılı oldukları ve müteakiben tabi tutulacakları Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitiminde başarılı oldukları takdirde muvazzaf astsubay olabilirler.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Hukuki Değerlendirme

Memur davalarına bakan avukatlarMemur davalarına bakan avukatlar kavramı genel geçer bir hukuki terimdir. Zira memur kavramı içine genel kapsamı ile 657 sayılı devlet memurluğu kanununa tabi olan memurlar girebileceği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan asker kişiler de girebilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan asker kişiler 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olmayıp kendi özel kanun ve yönetmeliklerine bağlıdırlar. Bu yüzden memur davalarına bakan avukatların örneğin uzman erbaş özlük hakları ile ilgili hukuki ihtilafı yönetebilmesi için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa vakıf olması şarttır. Yine disiplin hukuku bakımından da ya da uzman erbaş sözleşme feshi hususlarında aynı kanun ile Uzman Erbaş Yönetmeliğinin bilinmesi olmazsa olmazdır. Dikkat edilmesi gereken husus uzman erbaşların hukukui statülerinin nasıl meydana geldiğinin bilinmesinden geçmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan sözleşmeli uzman erbaşların sözleşmesel ilişkiler bakımından nelerle karşılaşabileceği ile yaşamış olduğu sorunlarda bu konuda memur davalarına bakan avukatlar ile çalışmaları önemle tavsiye olunmaktadır.

1