Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası TCK 165 | Mil Hukuk

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası TCK 165
  • Anasayfa
  • Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası TCK 165

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası TCK 165

Mil Hukuk: Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası TCK 165'inci Maddesinde Düzenlenmiştir. Bu Eşyaları Alan, Satan, Kabul Eden Hem Hapis Hem de Adli Para Cezası İle Cezalandırılacaktır!

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası TCK 165

İçindekiler

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası TCK 165

Genel Açıklama

Ceza Hukuku/Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunun 165'inci maddesinde düzenlenmiştir.

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu, Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünün altında 165’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu, bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek olarak tanımlanmıştır.

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından suçtan zarar görenin şikayeti olmasa bile suçun soruşturmasına başlanılmaktadır. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu soruşturulması ve kovuşturulması aşamalarında delillerin toplanması, suçun maddi manevi unsurlarının oluşup oluşmadığı ve savunmaların yapılması açısından uzman ceza avukatından yardım alınması tavsiye edilir. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Korunan Hukuksal Yarar

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer aldığından korunan hukuksal yarar malvarlığıdır. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun Maddi Konusu

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun maddi konusu “eşya” veya “diğer malvarlığı”dır. Eşya kavramından, malikin ya da zilyetin üzerinde hakimiyet kurabildiği ekonomik değeri ve maddi varlığı olabilen maddeler anlaşılması gerekmektedir. Diğer malvarlığı değerleri ise, eşya sayılmayan talep ve haklar gibi diğer menfaatlerin hepsi olarak nitelendirilmektedir. Suçun hukuki konusunu oluşturan eşya veya diğer malvarlığı değerlerinin bir suçun işlenmesi sonucu elde edilmiş olması gerekmektedir. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Maddi Unsur

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun maddi unsurunu, önceden işlenen bir suçla elde edilmiş eşyanın önceki suça iştirak etmemiş kişi tarafından satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi oluşturmaktadır. Buna göre; 

Önceden bir suç işlenmiş olması; önceki suçun Türk Ceza Kanunu ya da diğer özel kanunlar kapsamında, Türkiye’de ya da yurt dışında işlenmiş olması gerekmektedir. Önceki suçun malvarlığına karşı işlenmiş olması zorunluluğu bulunmamakta olup suçun kasten ya da taksirle işlenmesi ayrımı da aranmamaktadır. Önceki suçtan dolayı failin cezalandırılması koşulu aranmadığından failin şahsi cezasızlık sebebiyle yararlanması durumunda da bu suç oluşmaktadır. 

Failin önceki suça iştirak etmemiş olması; önceki suç, failin suça konu eşyayı veya diğer malvarlığını satın almasından ya da kabul etmesinden önce tamamlanmış olması ve kesintisiz suçlar açısından da bitmesi gerekmektedir. Aksi takdirde önceki suça iştirak hükümleri gereği fail önceki suçtan dolayı cezalandırılacaktır. 

Satma, devretme, satın alma veya kabul etme eylemleri ise suçun maddi unsurunu oluşturan ve sayma yoluyla sınırlandırılan seçimlik hareketlerdir. Söz konusu hareketler önceki suçun faili tarafından rızasıyla bu suçun failine intikali halinde suç oluşacak aksi takdirde somut olaya göre hırsızlık, dolandırıcılık veya yağma suçları oluşacaktır. Suç kanunda sayılan seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesiyle oluşmaktadır. Bu seçimlik hareketler haricinde herhangi bir hareketle suçun işlenmesi mümkün değildir. Son olarak eşyanın mutlaka faile teslim edilmiş olması veya malvarlığı değerinin faile aktarılması gerekmektedir. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Manevi Unsur

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu kasten işlenebilen bir suç olup suç tipinde ayrı bir saike yer verilmediğinden özel kast aranmamaktadır. Bunun yanı sıra suç kasten işlenebildiğinden kural olarak olası kastla da işlenebilir. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Fail

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun faili herkestir. Suç herkes tarafından işlenebilir. Ancak öncesinde de izah ettiğimiz üzere failin suça iştirak etmemiş olması gerekmektedir. Failin önceki suça iştirak etmesi halinde fail bu suçtan dolayı değil önceki suçtan dolayı cezalandırılacaktır.

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Mağdur

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun mağduru olarak gösterilecek kişi yoktur. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ve Cezası TCK 165

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun cezası Türk Ceza Kanunun 165’inci maddesinde düzenlenmiştir. 

TCK’nın 165’inci maddesine göre; 

Failin bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satması, devretmesi, satın alması veya kabul etmesi suç oluşacaktır. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve onbin güne kadar adli para cezasıdır.

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Teşebbüs 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu sırf hareket suçu olmasına rağmen hareketler parçalara ayrılabildiğinden teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Kişisel Cezasızlık Nedeni (TCK 167)

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda kişisel cezasızlık nedeni TCK’nın 167’nci maddesinde iki fıkra olarak düzenlenmiştir. Maddede Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda belirli dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan fail-mağdur sıfatına sahip kişiler arasında işlenmesi durumu düzenlenerek maddenin birinci fıkrası kapsamında olması durumunda kişisel cezasızlık nedeninden, ikinci fıkrası kapsamında olması durumunda ise ceza indiriminden faydalanılan kişiler gösterilmektedir.

Maddenin birinci fıkrasına göre, Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda;

Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 
Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin, 
Evlat edinen veya evlatlığın ya da 
Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına,

olacak şekilde işlenmesi durumunda suçun faili akraba hakkında cezaya hükmedilmeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre ise; Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun haklarında;

Ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, 
Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin veya 
Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde

ilgili fail akraba hakkında ceza yarı oranında indirilecek ve suçun takibi şikayete bağlı olacaktır. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK 168)

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Etkin pişmanlık, failin işlediği fiilin olumsuz sonuçlarını gidermesi durumunda uygulanan bir ceza indirimi nedeni olarak tanımlanmakla birlikte kanunun izin verdiği daha farklı bir ifadeyle kanun koyucu tarafından ilgili suça yönelik özel bir düzenleme yapıldığı takdirde uygulanabilmektedir. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda ise özel bir düzenleme olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu Şikayet Süresi

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu şikayete tabi değildir. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu şikayete tabi olmadığından yetkili birimler tarafından suçun öğrenilmesinden sonra soruşturulmasına başlanacaktır. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda şikayet zamanaşımı süresi olmasa da dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içerisinde fiilin soruşturulması zorunluluğu bulunmakta olup bu süre sonunda şikayet edilse dahi soruşturma yapılamayacaktır. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Adli Para Cezası

Adli para cezasına çevirme; kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezalarına alternatif bir yaptırım olarak düzenlenmiştir. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 165’inci maddesinde hapis cezasının yanı sıra adli para cezasına hükmedileceği düzenlendiğinden dolayı bu suç sebebiyle hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilme imkanı bulunmamaktadır. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; sanığın üzerine atılı suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde hükmedilen cezanın, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması ve diğer koşulların varlığı halinde açıklanmayarak sanığın 5 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasıdır. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda koşulların sağlanması durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma; şikayete bağlı olan suçlar veya kanunda suçlar açısından, fail ve mağdurlarını bir araya getirerek ceza mahkumiyeti sonucuna ulaşmadan dosyanın kapatılmasını amaçlayan bir kurumdur. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün olup tarafların uzlaşması durumunda dosya kapanacaktır.

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda Görevli Mahkeme

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçunda görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu Devlet Memurluğuna Engel midir?

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçundan dolayı fail hakkında hükmedilen cezanın devlet memurluğuna etkisi 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde düzenlenmiştir. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde devlet memurluğuna başvuracak kişilerin hangi nitelikleri taşıdığı ve memuriyetleri sürecinde de hangi niteliklere sahip olması gerektikleri kanun koyucu tarafından düzenleme altına alınmıştır. Maddede Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu katalog suçlar içinde yer almasa da bu suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla ceza alarak haklarında mahkumiyet kararı verilen devlet memurlarının kamu görevinden çıkarılmasına memur adaylarının ise adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına sebebiyet vereceği açıktır. 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu sonucu hükmedilen cezaya göre gerek 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu gerekse özel kanunlarda meslekten çıkarma sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda ise  memur davalarına bakan avukatlar ile idari dava avukatından da hukuki sürecin takibi bakımından hukuki destek alınması önemle tavsiye olunur.

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu Uzman Erbaş Olmaya Engel midir?

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12’nci maddesinde sayılan katalog suçlar içerisinde yer almamış olsa da ilgili suçtan dolayı hakkında yapılan yargılama neticesinde verilen otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya hükmedilmesi, adaylar açısından işlemlerinin sonlandırılması, görevdeki personel açısından ise kurumla ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Sözleşme feshi durumunda ya da adaylar açısından adaylık işlemlerinin sonlandırılması durumunda uzman erbaş sözleşme feshi iptal davası ya da güvenlik soruşturması iptal davası açılması gerekmektedir. Bu tür davalarda daha doğru ifade ile uzman erbaş sözleşme feshi iptali ya da uzman çavuş sözleşme feshi iptali davasında önemli olan gerekçeli olarak savunmaların yapılması, alanında uzman bir idari dava avukatı ile çalışması, sözleşme fesih sebebinin hukuka aykırı olduğunun mahkemeye hukuki bir dille dile 

Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

 (Suçun İşlendiği Yer) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
MÜŞTEKİ                           :
 Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres
VEKİLİ                               : Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU- Cevizlidere Mahallesi Mevlana
                                             Bulvarı No:221 YILDIRIM Kule Kat:15 No:142 Çankaya/ANKARA
ŞÜPHELİ                           : Adı Soyadı - Biliniyorsa; TC Kimlik Numarası, Adresi
SUÇ                                   : Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu
SUÇ TARİHİ                      : …/…/…
SUÇUN İŞLENDİĞİ YER  : .......
KONU                               :
 Şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:
1.
 Açıklamalar kısmında öncelikle şüphelinin biliniyorsa kimlik bilgileri dile getirilerek şikayete konu olayın nasıl gerçekleştiği, 
2. Somut olayın nasıl gerçekleştiği detayları ile anlatılmalı,
3. İddiaların ispatı açısından hangi delillerin olduğu ifade edilmeli,
4. Dilekçe ekinde verilecek belgelerin neler olduğu dile getirilmeli,
5. Son olarak “Müvekkil, bu olaydan mağdur olup şüpheli hakkında şikayet olma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.” Şeklinde talep dile getirilmelidir. 

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER: Tanık, fotoğraflar, kamera kayıtları, mesajlar, yemin, faturalar ve ilgili her türlü yasal delil.
SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçeler ile şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekileten talep ederiz.

Müşteki Vekili
Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU
İmza

1