Memur Haklarının Hukuksal Analizi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Memur Haklarının Hukuksal Analizi

  • Anasayfa
  • Memur Haklarının Hukuksal Analizi

Memur Haklarının Hukuksal Analizi

Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler ve bu kanun gereği özlük, idari mali hakları düzenlenmektedir. Memur olabilmenin kriterleri ile memurluktan çıkarma ve memur disiplin suçları ve cezalarına ilişkin düzenlemer de bu kanunda yer

Memur Haklarının Hukuksal Analizi

Memur Hakları Nelerdir?

Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler ve bu kanun gereği özlük, idari mali hakları düzenlenmektedir. Memur olabilmenin kriterleri ile memurluktan çıkarma ve memur disiplin suçları ve cezalarına ilişkin düzenlemer de bu kanunda yer almaktadır. Devletin tüm kurumları ile vatandaşlarına hizmet anlayışı ülkemizde ve tüm dünyada fazlasıyla geliştiğinden devlet kadrolarını oluşturan memurlara olan önem de o kadar gelişmektedir. Bu yüzden memurların sahip olduğu yükümlülükler haricinde haklara da sahip olduğunu ve bu hakların hukuksal çerçeve dahilinde sonuna kadar kullanılması ve kullanılmasına müsade edilmesi bir gereklilik olduğu gibi Anayasal bir haktır. Memurlar yaşadıkları hukuki ihtilafları kendi açacakları davalar ile giderebilmekle birlikte memur avukatı ya da idare avukatı vasıtasıyla da bu haklarını sonuna kadar savunma özgürlüğüne sahiptirler. 

Memur Kimdir?

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerdir.

Kimler Memur Olabilir?

Devlet memuru olmak isteyenler öncelikle  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na girmek zorundadırlar. Not barajını geçen memur adaylarında aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Genel ve Özel Şartlar:

Türk Vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,  dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,
Sağlık muayeneleri için sevk edilen askeri hastanelerden olumlu rapor almak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık, sakatlık ve özrü bulunmamak,   (Özürlü kadrolarına alınanlar hariç)
Devlet memurluğundan çıkarılmamış olmak.
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin "istisnalar" kısmının 3'üncü maddesinde MSB bu yönetmeliğin kapsamı dışında bırakılmıştır.

MSB memur ihtiyacını A grubu kadrolar için Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği, B grubu kadrolar için  MSB, Gnkur.Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, temin etmektedir.

Memur alım ilanları, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında, tirajı yüksek gazetede ve MSB'nin resmi internet sayfasında ilan edilmektedir.

Aday Memurluğa Kabul Edilme ve Süresi

Memur alım sınavlarda başarılı olan ve Millî Savunma Bakanlığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar; hastane işlemleri, güvenlik soruşturma sonuçları ve evrak tamamlama işlemleri ile atanıp göreve başlayacağı tarihe kadar ki zaman dilimi içerisinde memur aday adayı olarak anılırlar.

İşlemleri tamamlanmış herhangi bir sorunu kalmamış memur aday adayları aday memur olarak atanır.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun;   

Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süreye eğitim/ deneme süresi de denilebilir.

Bu sürede hem görev başında eğitilir hem de görev yapılır.

Bu süre çok dikkatli, temiz tertipli, disiplinli ve mutlaka öğrenim ve eğitime önem verilerek geçirilmelidir.

Başka kurumlara nakli yapılamaz.

Bir yıllık hizmetini tamamlamadan yıllık izin verilemez (Mazeret, hastalık vb. hariç).

Memurun asaletinin onaylanabilmesi için Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj dönemi sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olması ve bu dönem içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.  

Asaleti onaylanmadan memurluktan çıkarılan Devlet memurları 3 yıl süre ile hiçbir kurumda tekrar memur olamazlar.

Aday Memur Temel Eğitim Programı Nedir?

Eğitimin Amacı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkilap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

Aday Memu Temel Eğitim Konuları Nelerdir?

Atatürk İlkeleri,
T.C. Anayasası, (Genel esaslar, temel hak ve ödevler, Cumhuriyetin temel organları, yürütme)
Genel olarak Devlet teşkilatı,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, (Ödev ve sorumluluklar, genel haklar, yasaklar, sicil ve disiplin işleri, sosyal ve malî haklar, amir–memur ilişkileri, müracaat ve şikayetler,
kılık – kıyafet, yer değiştirme, beşeri ilişkiler)
Yazışma, dosyalama usulleri,
Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,
Halkla ilişkiler,
Gizlilik ve gizliliğin önemi,
İnkılap Tarihi,
Milli Güvenlik Bilgileri,
Haberleşme,  
Türkçe, dilbilgisi kuralları.
İnsan Hakları.
Konularında dersler icra edilmektedir. Eğitmen personel olarak Millî Savunma Bakanlığı'nda görevli, konularında ehil personel görevlendirilmektedir.

Memurların Ödevler ve Sorumlulukları

Sadakat

Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti   kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi"ni imzalayarak göreve başlarlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler,

Davranış ve işbirliği

Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

Yurt dışında davranış

Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

Kişisel sorumluluk ve zarar

Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

Kişilerin uğradıkları zararlar

Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Mal bildirimi

 Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.

Basına bilgi veya demeç verme

Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar. Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir.

MEMUR TERFİ İŞLEMLERİ NELERDİR

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

Derece yükselmesi yapılabilmesi için Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,  Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, olması şarttır.
Ayrıca, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin;
Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik  keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

DEVLET MEMURU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ NELERDİR

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişiklikleri yapılmaktadır.

DEVLET MEMURU GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ KADROLAR

Görevde yükselme ve unvan değişikliklerine esas müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı, uzman, başmühendis ve idari hizmetler grubunda yer alan unvanlar ile unvan değişikliğine tabi olarak belirlenen kadrolar.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar

Müdür, müdür yardımcısı, uzman kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
Başmühendis kadrosu için mühendis unvanına sahip olmak,
İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak.
Ayrıca, belirtilen özel şartların yanında aşağıda açıklanan hizmet süreleri de aranır:

Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının uzman veya müdür yardımcısı görevlerinde geçmiş olmak,
Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının uzman görevinde geçmiş olmak,
Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak,
Başmühendis kadrosuna atanabilmek için; en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,
İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak.

ENGELLİ PERSONEL İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HİZMET SÜRELERİ DE ARANIR

Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak,
Başmühendis kadrosuna atanabilmek için; en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,
İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için; asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak,

MEMUR İZİN İŞLEMLERİ

Memur izin işlemleri- Yıllık izin: Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Yıllık izinlerin kullanılışı: Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Memur Mazeret izni

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

Hastalık ve refakat izni: Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Memurların hak ve yükümlülükleri ile uyması gereken kurallar çerçevesinde karşılabilecekleri davalar bulunmakla birlikte kendilerinin devlete karşı açacakları idari yargı davaları da bulunmaktadır. Örneğin disiplin cezası ile karşı karşıya olan bir devlet memuru almış olduğu disiplin cezasının kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmalıdır. Ya da özlük hakları bakımından zarara uğradığı bir durum hasıl olduğunda mesela maaşında uzun süreden beri hukuka aykırı kesinti olduğunu öğrendiğinde buna ilişkin uyuşmazlığın giderilebilmesi bakımından hukuki yardıma ihtiyaç duyacaktır. Yahut atama konusunda yasa ve mevzuat bakımından kanuna aykırı davranılarak atama işlemine tabi tutulmuş veya görevde yükselme hakkı elinden alınmış olabilir. İşte bu durumların üstesinden gelebilmek maksadıyla Anayasal güvence kapsamında sahip olunan memur haklarının tamamının kullanılması gerekmektedir.

1