Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası TCK 154 | Mil Hukuk

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası TCK 154
  • Anasayfa
  • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası TCK 154

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası TCK 154

Mil Hukuk: Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Ve Cezası TCK 154'üncü Maddesinde Düzenlenmiştir. İhlal Edenlere Hapis Cezası Verilir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası TCK 154

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası TCK 154

Genel Açıklama

Ceza Hukuku/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunun 154’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu, Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünün altında 154’üncü maddesinde üç farklı suç tipi olarak düzenlenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında; bir başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerine karşı, ikinci fıkrasında köy tüzel kişiliğine ait veya öteden beri köylünün ortak kullanmasına ayrılmış taşınmaz mallara karşı, üçüncü fıkrasında ise; kamuya veya özel kişilere ait sulara karşı işlenen eylemler hakkı olmayan yere tecavüz suçu kapsamında düzenleme bulmuştur.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu, ilk fıkrası açısından şikayete tabi suçlar arasında yer almakta olup soruşturma süreci suçtan zarar görenin şikayeti ile başlamaktadır. Diğer fıkraları ise şikayete tabi olmadığından suçtan zarar görenin şikayeti olmasa dahi suçun öğrenildiği anda suçun soruşturmasına başlanılacaktır. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu soruşturulması ve kovuşturulması aşamalarında delillerin toplanması, suçun maddi manevi unsurlarının oluşup oluşmadığı ve savunmaların yapılması açısından uzman ceza avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Korunan Hukuksal Yarar

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer aldığından maddede belirtilen yerler hakkında mülkiyet hakkı ve zilyetlik bu suçla korunan hukuki yarardır.  

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Maddi Konusu

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun maddi konusu maddede belirtilen üç suç tipi açısından farklıdır. Buna göre maddenin birinci fıkrası açısından, bir başkasına ait taşınmaz mal veya eklentileri, ikinci fıkrası açısından köy tüzel kişiliğine ait veya öteden beri köylünün ortak kullanmasına ayrılmış taşınmaz mallar, üçüncü fıkrası açısından ise kamuya veya özel kişilere ait sulardır. Görüleceği üzere Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda malvarlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenen diğer suçlardan farklı olarak suçun maddi konusunu taşınmazlar oluşturmaktadır. Taşınır mallar bu suçun konusunu oluşturmamaktadır. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Maddi Unsur

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun üç suç tipi açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. 

Suçun birinci fıkrasında düzenlenen suç tipi açısından seçimlik hareket; suçun konusunu oluşturan taşınmazı malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal etmek veya sınırlarını değiştirmek veya bozmak veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olmaktır.

İşgal etmek kavramından; bir başkasına ait olan yani tapu kaydında bir başkasına ait olan taşınmazı malikmiş gibi kullanmak anlaşılmalıdır. İşgalin tamamen veya kısmen olması suçun oluşması açısından herhangi bir önem taşımazken işgalin belirli bir süre devam etmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Taşınmazın sınırlarını değiştirmek veya bozmak, arsa veya tarla vasfındaki taşınmazların belirlenen sınırlarını değiştirmek, bozmak, sınırın anlaşılmaz hale getirilmesi gibi eylemler seçimlik hareketlerinden birinin gerçekleşmesidir. Failin bu seçimlik hareketi yaparak eylem neticesinde kendisine bir yarar sağlayıp sağlamadığı önemli değildir.

Hak sahibinin taşınmazdan kısmen de olsa yararlanmasına engel olmak ise, failin cebir veya tehdit dahil olmak üzere her şekilde hak sahibinin taşınmazından yararlanmasına engel olabilecek eylemler olarak ifade edilebilir.

Suçun ikinci fıkrasında düzenlenen suç tipi açısından seçimlik hareket; zapt etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak veya sürüp ekmektir. Zapt etmek, cebir veya tehdit kullanarak zorla almak; tasarrufta bulunmak, taşınmazın aynına ilişkin eylemler olarak anlaşılmalıdır.

Suçun üçüncü fıkrasında düzenlenen suç tipi açısından seçimlik hareket; suyun mecrasını yani gidiş yönünü, akış yönünü değiştirmektir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Manevi Unsur

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu kasten işlenebilen bir suç olup suç tipinde ayrı bir saike yer verilmediğinden özel kast aranmamaktadır. Bunun yanı sıra suç kasten işlenebildiğinden kural olarak olası kastla da işlenebileceği düşünülsede ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hallerde failin “bilerek” eylemlerini gerçekleştirmiş olması arandığından bu fıkralar açısından olası kastla suçun işlenmesi mümkün değildir. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Fail

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun faili herkestir. Zira kanun maddesinde de  “kişi” ibaresi ile suçun özgü suç olmadığı yani herkes tarafından işleneceğini açıkça düzenlemiştir. Ancak suçun faili bir kamu görevlisiyse ve görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri suçun işlenmesi sırasında kullanılmışsa TCK madde 266 gereği cezası arttırılacaktır.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Mağdur

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda mağduru suç konusunu oluşturan taşınmazın veya suyun maliki ya da zilyedidir. Suçun ikinci fıkrasında belirtilen öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş taşınmaz mallar açısından ise suçun mağduru o taşınmazı kullanmaya yetkili köy halkının tamamıdır. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Cezası TCK 154

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun cezası Türk Ceza Kanunun 154’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 

TCK’nın 154’üncü maddesinin birinci fıkrasında göre; 

Failin bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal etmesi veya sınırlarını değiştirmesi veya bozması veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olması halinde suç oluşacaktır. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun bu halinde fail altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

TCK’nın 154’üncü maddesinin ikinci fıkrasında göre; 

Failin köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt etmesi, bunlar üzerinde tasarrufta bulunması veya sürüp ekmesi durumunda suç oluşacaktır.  Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun bu halinde de fail altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

TCK’nın 154’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında göre;

Failin, kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştirmesi durumunda yine hakkı olmayan yere tecavüz suçu oluşacak ve altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Teşebbüs 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu sırf hareket suçu olmasına rağmen hareketler parçalara ayrılabildiğinden teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. Bununla birlikte suçun ikinci fıkrasında belirtilen işgal etmek, tasarrufta bulunmak ve sürüp ekmek eylemleri kesintisiz suç niteliğinde olduğundan failin eylemi belirli bir süre devam etmeden kesilmişse teşebbüs hükümleri uygulanabilir. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Kişisel Cezasızlık Nedeni (TCK 167)

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda kişisel cezasızlık nedeni TCK’nın 167’nci maddesinde iki fıkra olarak düzenlenmiştir. Maddede Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda belirli dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan fail-mağdur sıfatına sahip kişiler arasında işlenmesi durumu düzenlenerek maddenin birinci fıkrası kapsamında olması durumunda kişisel cezasızlık nedeninden, ikinci fıkrası kapsamında olması durumunda ise ceza indiriminden faydalanılan kişiler gösterilmektedir.

Maddenin birinci fıkrasına göre; Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın ya da Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olacak şekilde işlenmesi durumunda suçun faili akraba hakkında cezaya hükmedilmeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre ise; Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin veya aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili fail akraba hakkında ceza yarı oranında indirilecek ve suçun takibi şikayete bağlı olacaktır. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK 168)

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Etkin pişmanlık, failin işlediği fiilin olumsuz sonuçlarını gidermesi durumunda uygulanan bir ceza indirimi nedeni olarak tanımlanmakla birlikte kanunun izin verdiği daha farklı bir ifadeyle kanun koyucu tarafından ilgili suça yönelik özel bir düzenleme yapıldığı takdirde uygulanabilmektedir. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda ise özel bir düzenleme olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Şikayet Süresi

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun birinci fıkrasında belirlenen şekli şikayete tabi olup mağdurun şikayeti üzerine fail hakkında soruşturma başlanacaktır. Bu fıkra açısından şikayet zamanaşımı süresi eylemin ve eylemi gerçekleştiren failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda şikayet edilse dahi soruşturmaya başlanılmayacaktır. Suçun ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen suç tipleri ise şikayete tabi değildir. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun bu halleri şikayete tabi olmadığından yetkili birimler tarafından suçun öğrenilmesinden sonra soruşturulmasına başlanacaktır. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda şikayet zamanaşımı süresi olmasa da dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içerisinde fiilin soruşturulması zorunluluğu bulunmakta olup bu süre sonunda şikayet edilse dahi soruşturma yapılamayacaktır. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Adli Para Cezası

Adli para cezasına çevirme; kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezalarına alternatif bir yaptırım olarak düzenlenmiştir. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 154’üncü maddesinde hapis cezasının yanı sıra adli para cezasına hükmedileceği düzenlendiğinden dolayı bu suç sebebiyle hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilme imkanı bulunmamaktadır. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; sanığın üzerine atılı suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde hükmedilen cezanın, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması ve diğer koşulların varlığı halinde açıklanmayarak sanığın 5 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasıdır. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda koşulların sağlanması durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma; şikayete bağlı olan suçlar veya kanunda suçlar açısından, fail ve mağdurlarını bir araya getirerek ceza mahkumiyeti sonucuna ulaşmadan dosyanın kapatılmasını amaçlayan bir kurumdur. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun birinci fıkrasında düzenlenen suç tipi uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün olup diğer fıkralarında düzenlenen suç tipleri ise uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Görevli Mahkeme

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Devlet Memurluğuna Engel midir?

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçundan dolayı fail hakkında hükmedilen cezanın devlet memurluğuna etkisi 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde düzenlenmiştir. Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde devlet memurluğuna başvuracak kişilerin hangi nitelikleri taşıdığı ve memuriyetleri sürecinde de hangi niteliklere sahip olması gerektikleri kanun koyucu tarafından düzenleme altına alınmıştır. Maddede Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu katalog suçlar içinde yer almasa da bu suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla ceza alarak haklarında mahkumiyet kararı verilen devlet memurlarının kamu görevinden çıkarılmasına memur adaylarının ise adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına sebebiyet vereceği açıktır. 

Bu kapsamda Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu katalog suçlar içerisinde yer aldığından dolayı devlet memurluğuna ilk girişte güvenlik soruşturması aşamasında yahut devlet memurluğuna devamı sırasında kişilerin almış olduğu ceza gerekçe göstererek memuriyetle ilişiğini kesebilmektedir. Bu durumda ise idari davalar konusunda uzman idari dava avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz. 

Bunun yanı sıra Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu sonucu hükmedilen cezaya göre gerek 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu gerekse özel kanunlarda meslekten çıkarma sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda ise  memur davalarına bakan avukatlar ile idari dava avukatından da hukuki sürecin takibi bakımından hukuki destek alınması önemle tavsiye olunur.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Uzman Erbaş Olmaya Engel midir?

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12’nci maddesinde sayılan katalog suçlar içerisinde yer almamış olsa da ilgili suçtan dolayı hakkında yapılan yargılama neticesinde verilen otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya hükmedilmesi, adaylar açısından işlemlerinin sonlandırılması, görevdeki personel açısından ise kurumla ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Sözleşme feshi durumunda ya da adaylar açısından adaylık işlemlerinin sonlandırılması durumunda uzman erbaş sözleşme feshi iptal davası ya da güvenlik soruşturması iptal davası açılması gerekmektedir. Bu tür davalarda daha doğru ifade ile uzman erbaş sözleşme feshi iptali ya da uzman çavuş sözleşme feshi iptali davasında önemli olan gerekçeli olarak savunmaların yapılması, alanında uzman bir idari dava avukatı ile çalışması, sözleşme fesih sebebinin hukuka aykırı olduğunun mahkemeye hukuki bir dille dile 

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

 (Suçun İşlendiği Yer) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
MÜŞTEKİ                           :
 Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres
VEKİLİ                               : Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU- Cevizlidere Mahallesi Mevlana
                                             Bulvarı No:221 YILDIRIM Kule Kat:15 No:142 Çankaya/ANKARA
ŞÜPHELİ                           : Adı Soyadı - Biliniyorsa; TC Kimlik Numarası, Adresi
SUÇ                                   : Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu
SUÇ TARİHİ                      : …/…/…
SUÇUN İŞLENDİĞİ YER  : .......
KONU                               :
 Şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:
1.
 Açıklamalar kısmında öncelikle şüphelinin biliniyorsa kimlik bilgileri dile getirilerek şikayete konu olayın nasıl gerçekleştiği, 
2. Somut olayın nasıl gerçekleştiği detayları ile anlatılmalı,
3. İddiaların ispatı açısından hangi delillerin olduğu ifade edilmeli,
4. Dilekçe ekinde verilecek belgelerin neler olduğu dile getirilmeli,
5. Son olarak “Müvekkil, bu olaydan mağdur olup şüpheli hakkında şikayet olma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.” Şeklinde talep dile getirilmelidir. 

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER: Tanık, fotoğraflar, kamera kayıtları, mesajlar, yemin, faturalar ve ilgili her türlü yasal delil.
SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçeler ile şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekileten talep ederiz.

Müşteki Vekili
Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU
İmza

1