Doktor Disiplin Cezaları Nelerdir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Doktor Disiplin Cezaları Nelerdir

  • Anasayfa
  • Doktor Disiplin Cezaları Nelerdir

Doktor Disiplin Cezaları Nelerdir

Bilindiği üzere Kamu hastanelerinde çalışan doktorlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler. Bu sebeple kamu hastanelerinde çalışan doktorların/ hekimlerin idari anlamdaki hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi 657 sayılı kanuna göre yerine

Doktor Disiplin Cezaları Nelerdir

Doktor Disiplin Cezaları Nelerdir?

Bilindiği üzere Kamu hastanelerinde çalışan doktorlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler. Bu sebeple kamu hastanelerinde çalışan doktorların/ hekimlerin idari anlamdaki hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi 657 sayılı kanuna göre yerine getirilmektedir. Bu sebeple kamu hastanelerinde çalışan doktorların, hekimlerin disiplin cezalarına ilişkin işlemler de 657 sayılı kanunun 125'inci maddesinde sayılmıştır. 

Doktorlara Verilecek Disiplin Cezaları ile Disiplin Cezasını Gerektiren Sebepler Nelerdir?

Uyarma Cezası: Doktora, hekime görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,
Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
Kınama Cezası: Doktora, hekime görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
Verilen emirlere itiraz etmek,
Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak,
Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
Aylıktan kesme cezası: Doktorun, hekimin brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
(Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)
(Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)
Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
(Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)
Kademe ilerlemesinin durdurulması Cezası: Fiilin ağırlık derecesine göre doktorun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
(Mülga:17/9/2004 - 5234/33 md.)
Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla
Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere doktorluk mesleğinden çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
Siyasi partiye girmek,
Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
(Değişik: 13/2/2011 - 6111/111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
(Ek: 3/10/2016 – KHK-676/75 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/61 md.) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak."
Sayılan disiplin cezaları doktorun bu disiplin cezalarını gerektiren yine yukarıda sayılan disiplin zafiyetleri durumunda verilmektedir. 

Doktorlara Disiplin Cezalarını Kim Verir?

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, doktorun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, hekimin bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.Ancak disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde doktora, hekime başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Ancak atamaya yetkili amir, disiplin kurulunun "disiplin cezası red" kararından sonra bazı durumlarda bu karar ile bağlıdır, hekime yeni bir ceza veremez. Bu durumlardan biri nitekim ceza zamanaşımıdır. Hekime verilecek kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında hekimin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alınır. Disiplin kurulu hekime verilecek disiplin cezasında disiplin cezası verme zamanaşımının geçtiği gerekçesiyle cezayı reddederse bu durumda atamaya yetkili amir hekime başka bir disiplin cezası veremeyecektir.

Doktor Disiplin Cezası İptali Yargı Kararı

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas    : 2014/518
Karar    : 2016/1407
Tarih    : 16.03.2016
İstemin Özeti: Danıştay Onikinci Dairesince verilen 17.09.2013 tarihli ve E:2009/6401, K:2013/6330 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi..Düşüncesi: Karar düzeltme isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava; ... Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde uzman doktor olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin ... tarihli ve ...sayılı işlemin iptali istemiyle istemiyle açılmıştır.
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin davacıya isnat edilen fiilin sübuta erdiği ve işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolundaki ...tarih ve ...sayılı kararının Danıştay Onikinci Dairesince onanmasına karar verilmiştir.
Davacı tarafından, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemiz kararının kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.
Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı ile mümkündür.
Davacının kararın düzeltilmesi istemini içeren dilekçede ileri sürdüğü sebepler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca, Dairemiz kararının düzeltilmesini gerektirecek nitelikte bulunduğundan, kararın düzeltilmesi istemi kabul edilerek anılan kararın kaldırılmasından sonra uyuşmazlığın esası yeniden incelendi:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" başlıklı 126'ncı maddesinde,
"Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler."düzenlemesine yer verilmiştir.
Bakılan olayda, davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda getirilen 657 sayılı Kanunun 125/D-(c) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması teklifi üzerine dosyanın görüşüldüğü İl Disiplin Kurulunun ...tarihli ve ...sayılı kararı ile, davacının suç teşkil ettiği iddia edilen fiilleri iki yıl önce işlediği, 657 sayılı Kanunun 127. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca, bu fiiller suç teşkil etse bile zaman aşımına uğradığı kanaatine varılarak teklifin reddine karar verildiği, bunun üzerine yukarıda metnine yer verilen düzenlemede yer alan "Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler." hükmüne dayanılarak müsteşarlık makamının ...tarihli ve ...sayılı işlemi ile davacının 657 sayılı Kanunun 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.
Her ne kadar yukarıda metnine yer verilen düzenlemede disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı, verilecek kararın ceza teklifinin kabulü ya da reddi yönünde olabileceği belirtilmiş ise de, düzenlemenin sadece lafzıyla bağlı kalınarak teklifin reddi yönündeki kararın gerekçesinin göz ardı edilmesinin hukuken mümkün olamayacağı izahtan vareste bir husustur. Zira disiplin cezalarını vermeye yetkili kurul ve amirler belirlenirken söz konusu cezaların ağırlığının esas alınmış olması, burada öngörülen yetki kuralının ilgili kamu görevlisi bakımından hukuki güvenlik fonksiyonunu da açık biçimde ortaya koymaktadır. Kaldı ki anılan düzenleme, atamaya yetkili amirlere disiplin kurulu kararlarında yer verilen tespitlerin doğruluğunu, bir diğer ifadeyle disiplin kurulu kararının hukuki isabetini değerlendirme yetkisi vermemektedir.
Bu bakımdan, disiplin kurulunun soruşturmaya konu fiilin tarihi itibarıyla ceza verme zamanaşımı süresinin geçmiş olduğu değerlendirmesini yaparak teklifin reddine karar vermesi halinde atamaya yetkili amirin aynı fiili esas alarak yetkisi dahilinde bulunan bir başka disiplin cezasını vermesine hukuki olanak bulunmamaktadır. Ayrıca, disiplin kurulu kararının gerekçesinde yer alan ve soruşturmaya konu fiil tarihi itibarıyla ceza verme zamanaşımı süresinin geçirilmiş olduğu yolundaki değerlendirmenin, hak arama hürriyeti bağlamında "aleyhe hüküm verme yasağı" olarak isimlendirilen ve davacının menfaatinin dava konusu işlemle belirtilen hukuki durumdan daha ağır bir biçimde ihlaline yol açacak şekilde karar verilmesini yasaklayan yargılama hukuku ilkesi uyarınca iş bu dava kapsamında irdelenemeyeceği hususu da ayrıca belirtilmelidir.
Sonuç olarak, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin ...tarihli ve ...sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından, davanın reddi yolunda verilen temyize konu kararda bu nedenle hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine 16.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hekim Disiplin Cezasına Nasıl İtiraz Edebilir?

Disiplin cezaları savunma alınmadan ve idari tahkikat düzenlenmeden verilemeyeceği gibi bu işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra verilecek disiplin cezalarına hem Anayasa gereği hem de kanunda yer alan düzenleme gereği idari yargıda itiraz edilebilecektir. Bu itiraz usulü tabi ki de dava yoluyla meydana gelecek ve kesinleşen cezanın ilgiliye tebliğinden itibaren 60 gün içinde cezayı veren makamın bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde iptal davası açılabilecektir. Unutulmaması gereken husus idari yargıda dava açılmadan önce ilgili cezanın iptali için cezayı veren makama yazılı başvuru YAPILMAMASI gerektiğidir. Nitekim ceza kesinleştikten sonra tek yapılacak işlem artık itirazın mahkemeye dava yoluyla yapılmasıdır. Örneğin aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen bir hekim cezanın kesinleşme kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açmalı aynı 60 gün içinde ceza iptali için kuruma müracaat ETMEMELİDİR. Kuruma müracaat 60 günlük itiraz süresini durdurmayacağı gibi hiçbir hukuki yarar da sağlamayacaktır. Ne yazık ki uygulamada ceza alan memur ya da hekimler cezanın kesinleşmesinden sonra dava açmadan önce kuruma müracaat etmekte ve gelecek cevaptan sonra hareket etmeye kalkmaktadırlar. Bu durumun hiçbir yararı olmadığı gibi bilakis çok büyük zararları vardır. Nitekim dava açma süresi kaçırıldığında sonradan açılacak dava süre aşımı dolayısıyla reddolacak ve kişi almış olduğu ceza ile baş başa kalacaktır. Bu yüzden dava sürelerinin iyi takip edilmesi ve cezanın kesinleşmesinden sonra kesinlikle idareye müracaat edilmeden dava açma yoluna gidilmesi önemle tavsiye edilir.

İdare Hukuku Avukatı Değerlendirme

Bilindiği üzere kamu kurumu niteliğindeki sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlarımız, hekimlerimiz 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlı olarak disiplin suç ve cezalarına tabidirler. Bu sebeple 657 sayılı devlet memurları kanununun 125. maddesinde yer alan disiplin suçları ve bu suçlara uygulanacak cezalardan dolayı haklarında işlem tesis edilebilmektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere cezanın kesinleşmesinden sonra yapılacak tek yol dava açmak olacak kesinlikle idareye başvurulmayacaktır. Açılacak davada talep sonuçları iyi bir şekilde izah edilecek davanın konusu ile talep sonucu arasında farklılık olmamasına dikkat edilecektir. Ayrıca kişi iki adet disiplin cezasına karşı tek bir dilekçe ile iptal davası açamayacaktır. Bu durumda ne yazık ki açılan davada mahkeme dilekçe yenileme kararı verecek ve dilekçeleri reddedecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için eğer iki ayrı disiplin cezasına karşı dava açılacaksa ikisinin de ayrı dilekçelerde iptali istenmeli iki ayrı dilekçe ile mahkemeye başvurulup iptal davası açılarak iki ayrı esas numarsı alınmalıdır. Aksi durum ne yazık ki hak kayıplarının önünü açacak durumların yaşanmasına mahal verecek nitelikte olacaktır.

İlgili Etiketler:
1