Davanın İhbarı Nedir | Mil Hukuk

Davanın İhbarı Nedir

Davanın İhbarı Nedir

İdari Yargılama Usulü Kanununda davanın ihbarı ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 31. maddede davann ihbarının HMK'ya göre yapılacağı ve HMK usulüne tabi olacağı belirtilmiştir.

Davanın İhbarı Nedir

Davanın İhbarı Nedir?

Davanın ihbarı, dava taraflarından birinin davayı üçüncü kişilere bildirmesi, kendisine davanın gidişatı bakımından ve kazanılması amacıyla destek vermesini sağlamasıdır. İdari Yargılama Usulünde davanın ihbarı konusunda ayrı bir düzenleme yapılmamış, 31. madde ile Hukuk Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulmuştur. 

İdari Yargılama Usulü Kanununda hüküm bulunmayan durumlarda hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemler ile elektronik işlemlerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygunlanır. Görüleceği üzere davanın üçüncü kişilere ihbarı konusunda İYUK'da düzenleme bulunmadığından ötürü HMK'ya atıfta bulunulmakla yetinilmiş ve davanın ihbarı usulünün HMK'ya göre yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

İhbar Ne Zamana Kadar Yapılır?

Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür ve bu şekilde ihbar tevali ettirilebilir. Davanın ihbar edilmesi ile ihbarı yapan taraf, ihbarda bulunduğu taraftan görülmekte olan davada davaya katılmasını ve kendisine bu konular hakkında hukuki yardımda bulunmasını ya da ortak hukuki menfaatleri ilgillendiren davanın lehe sonuçlanması için kendisiyle birlikte gayret göstermesini talep eder.

İhbar Nasıl Yapılır?

İhbar yazılı olarak yapılır; ihbar sebebinin gerekçeleriyle birlikte açıklanması ve yargılamanın hangi aşamada bulunduğunun belirtilmesi gerekir. Davanın ihbarı sebebiyle yargılama bir başka güne bırakılamaz ve ihbarın tevali etmesi gibi zorunlu olan durumlar dışında süre verilemez. Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir.

İhbar Edilen Davada Verilen Hükmün İhbar Eden Kişiye Etkisi Nedir?

İhbar edilenin, tarafla rücu ilişkisinde, asıl davadaki uyuşmazlık hakkında yanlış karar verildiği iddiası dinlenilmez. Ancak, ihbar edilen, zamanında ihbar yapılmadığı için davaya geç katıldığını veya yanında katıldığı tarafın iddia ve savunma imkânlarını kullanmasını engellediğini ya da kendisince bilinmeyen iddia ve savunma imkânlarının, tarafın ağır kusuru sebebiyle kullanılamadığını belirterek, yanında katıldığı tarafın yargılamayı hatalı yürüttüğünü ileri sürebilir.

İhbar Olunan Taraf Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?

Bir kimseye ihbar yoluyla taraf sıfatı verilmesine olanak yoktur. Hüküm, davada taraf sıfatı olanların lehinde veya aleyhinde kurulur. Davada sıfatı olmayan hakkında karar verilemeyeceği tartışmasızdır. Ayrıca, ihbar yolu ile davaya icabet edenin davada vekille temsil edilmesi de neticeye etkili olmayıp, vekalet ücreti takdir ve tayin edilmesini gerektirmez. Öyle ise, ihbar olunan tarafa izafeten lehine vekalet ücretinin karar altına alınmış olması mümkün değildir.

İdari Yargıda Davanın İhbarı Dilekçe Örneği

 

... İDARE MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞINA

Davayı İhbar Eden

Davalı                                 :...

Vekili                                  :...

Davacı                                :...

Vekili                                  :...

İhbar Olunan Taraf           :...

Konu                                 : Davanın İhbarı Talebimizinden İbarettir.

Açıklamalar                       : Davacı tarafından tarafımıza açılmış iş bu davada; tapu bedelinin mükerrer ödemesi yapıldığından dolayı tarafımızdan mükerrer ödemenin iadesi istenmişse de, yapılan ödeme zamanında tapu kaytlarının bulunduğu arsalar idaremiz üzerinde bulunmadığından davanın ... Belediyesine ihbar edilmesini talep ederiz.

Sonuç ve Talep                  : Arz edilen nedenlerle davanın ... Belediyesine ihbar edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İlgili Etiketler:
1