Kişinin İçinde Bulunduğu Ortamın Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kişinin İçinde Bulunduğu Ortamın Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Kişinin İçinde Bulunduğu Ortamın Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

Kişinin İçinde Bulunduğu Ortamın Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılırken kişinin kendisi değil içinde bulunduğu ortamla birlikte değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu yüzden müvekkillerimiz anne, baba, kardeş, eş nedeniyle elenmekte ve güvenlik soruşturmaları olumsuz gelme

Kişinin İçinde Bulunduğu Ortamın Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

Kişinin İçinde Bulunduğu Ortamın Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılırken kişinin kendisi değil içinde bulunduğu ortamla birlikte değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu yüzden müvekkillerimiz anne, baba, kardeş, eş nedeniyle elenmekte ve güvenlik soruşturmaları olumsuz gelmektedir. Kişinin memur olarak girmek istediği idare takdir yetkisini aşarak bazen anne, baba, kardeş ve eş haricindeki kişinin akrabalarından dolayı da eleme yapabilmekte ve ne yazık ki mağduriyetlere sebebiyet vermektedir. Açılan davalarda kişinin içinde bulunduğu ortam kavramından anlaşılması gereken ortamın anne, baba, kardeş ve eşten ibaret olması sebebiyle amca, dayı, hala, teyze ve sair akrabalarının içinde bulunduğu durumlardan elenen kişilerin ataması tekrar sağlanabilmektedir. Ancak buradan anne, baba, kardeş ve eş nedeniyle güvenlik soruşturmaları olumsuz gelen kişilerin bu olumsuzluklarının kabul edilebilir bir yanı olduğunun düşünülmemesi gerekir. Nitekim idare yaptığı her işlemi gerekçelendirmeli ve sebebini ortaya koymalıdır. Dayandığı kanıtları somut olarak ortaya koymalı takdir yetkisinin arkasına gizlenmemelidir. Bu sebeple açılan davalarda davacı her ne kadar kişinin içinde bulunduğu ortam sebebiyle anne, baba, kardeş ve eşten dolayı elenmişse de bu durumu ortaya koyacak somut emarelerin hiçbir şüpheye yer vermeyecek seviyede dosyada mevcudiyetinin sağlanması şarttır. Aksi durum idari işlemin iptali gerektirecek ve güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesine dayanak olarak gösterilen istihbari bilgi geçerliliğini yitirecektir. Aşağıda kişinin içinde bulunduğu ortam dolayısıyla elenen kişinin tekrar atamasının yapılması sağlanmış ve yürütme durdurulmuştur.

Bank Asya Hesabı ve Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Mahkeme Kararı

T.C.
ANKARA
5. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/1029
YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI)
 :...
VEKILI : AV. BILGEHAN UTKU Eti Mah. Toros Sok. 39/9 Çankaya/ANKARA
KARSI TARAF (DAVALI) : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI /ANKARA
VEKILI : AV. ...
ISTEMIN ÖZETI : Davalı idarece yapılan uzman erbas temini sınavlarına basvuran davacı tarafından, hakkında yaptırılan güvenlik sorusturması sonucu ilgili kurumlardan gelen bilginin Aday Degerlendirme Kurulunun 11/04/2019 tarihli kararı ile
olumsuz olduguna karar verilmesi nedeniyle adaylık islemlerinin sonlandırılmasına iliskin islemin hukuka aykırı oldugu, güvenlik sorusturmasının olumsuz degerlendirilmesine sebep olabilecek bir fiilinin bulunmadıgı, sınavın tüm asamalarını basarıyla tamamladıgı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETI : Ilgili mevzuat uyarınca yapılan güvenlik sorusturması sonucunda davacı hakkında edinilen bilginin olumsuz degerlendirildigi, dava konusu islemin hukuka uygun oldugu belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektigi savunulmaktadır.
TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 5. Idare Mahkemesi'nce geregi görüsüldü:
Dava, davalı idarece yapılan uzman erbas temini sınavlarına basvuran davacı tarafından, hakkında yaptırılan güvenlik sorusturması sonucu ilgili kurumlardan gelen bilginin Aday Degerlendirme Kurulunun ...2019 tarihli kararı ile olumsuz olduguna karar verilmesi nedeniyle adaylık islemlerinin sonlandırılmasına iliskin islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıstır.
Dosyanın incelenmesinden, Davalı idarece, davacı hakkında yaptırılan güvenlik sorusturması sonucunda ilgili kurumdan gelen ve dosyaya sunulan bilgi notunda, davacının kendisi hakkında bilgi bulunmadıgı; babası ve erkek kardesi hakkındaki en son bes yıl öncesine ait bilgide ise adı geçenlerin bir terör örgütünün fikirlerini benimseyen kisilerin ve siyasi uzantılarının organize ettigi etkinliklere katıldıklarına ve yine bir erkek kardesi hakkında bir terör örgütüne müzahir bankada hesabının bulundugunun belirtildigi görülmektedir. Davacının yürütecegi görevin özelligi de dikkate alındıgında, kamu görevlisi olarak atanması planlanan kisilerle birinci derece yakınlarının, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügüne, Anayasal düzene, genel güvenlige karsı siddete, karısıklıga yol açan, ülkeye ve düzene zarar verici, karsı koyucu tutum ve davranısları benimsediginin, Devlet aleyhine her türlü olusum ve gruplara mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadıgı bakımından aleni veya terör örgütlerinin izledigi gizlenme tekniklerine göre tespit edilmis gizli bir bagının oldugunun anlasılması/degerlendirilmesi halinde güvenlik sorusturması sonucunun olumsuz degerlendirilebilecegi tabii ise de, Mahkememizin ...2019 tarihli ara kararı ile anılan hususlara yönelik davalı ve ilgili diger idareler nezdinde arastırma yapılmıs; cevaben sunulan belgelerden davacının babası ve kardesi hakkındaki olumsuz tespitleri dogrulayacak somut bilgi ve belgenin bulunmadıgı; davacının birden fazla erkek kardesinin oldugu, gelen bilgilerin hangi kardesine ait oldugunun dahi belli olmadıgı; bir erkek kardesi hakkında bir terör örgütüne müzahir bankada hesabının bulunduguna iliskin bilgi yönünden yapılan degerlendirmede ise hesapta bulundugu belirtilen meblagın çok az oldugu görülmüs olup eksik arastırmaya dayalı olarak tesis edilen davaya konu islemde hukuka uygunluk bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.
Öte yandan, dava konusu islemin kamu hizmetine girme hakkına olan etkisi göz önüne alındıgında, uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zararlar dogabilecegi açıktır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına...

İlgili Etiketler:
1