Güvenlik Soruşturmasında Somut Delil Araştırması | Mil Hukuk & Danışmanlık

Güvenlik Soruşturmasında Somut Delil Araştırması

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturmasında Somut Delil Araştırması

Güvenlik Soruşturmasında Somut Delil Araştırması

Güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra bu soruşturma sonucunda kişinin ilişiğinin kesilmesi durumunun hukuka uygun olması için bu konuda elde edilmiş verilerin mümkün olduğunca somut delillerle ispatlanması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturmasında Somut Delil Araştırması

Güvenlik Soruşturmasında Somut Delil Araştırması

Güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra bu soruşturma sonucunda kişinin ilişiğinin kesilmesi durumunun hukuka uygun olması için bu konuda elde edilmiş verilerin mümkün olduğunca somut delillerle ispatlanması gerekmektedir. Güvenlik soruşturması sonucunda elde edilmiş olan istihbari bilgi neticesinde kişinin memuriyet ile olan ilişiği kesilse de bunun gerekçesinin açılmış olan davada gösterilmesi her idari işlemin hukuka uygun bir gerekçesi olması ilkesi gereği olmazsa olmaz bir durumdur. Bu yüzden güvenlik soruşturması gereği açılan idari işlemin iptali davalarında mahkemece yapılması gereken ilk iş elde edilen istihbari bilginin somut delillerle desteklenmesinin sağlanması maksadıyla emniyet genel müdürlüğüne ve istihbarat teşkilatına müzekkereler yazılmasıdır. Bu durumda, istihabari bilginin hangi sebebe dayanarak elde edildiği somut olarak ortaya çıkmış olacak ve güvenlik soruşturmasının gerekçesi ortaya çıkmış olacaktır. Aşağıda yer vermiş olduğumuz kararda da görüleceği üzere ilk derece mahkemesi tarafından gerekli araştırmalar yapılmadan verilen karar ortadan kaldırılmış ve yeniden inceleme yapılması için karar bozulmuş ve geri gönderilmiştir.

Güvenlik Soruşturmasında Somut Delil Emsal Karar

T.C.
ANKARA
BÖLGE IDARE MAHKEMESI
1.IDARI DAVA DAIRESI

Y.D Itiraz No : 2019/
YÜRÜTMENIN DURDURULMASI ISTEMI HAKKINDA
VERILEN KARARA ITIRAZ EDEN (DAVACI)                                         : ...

VEKILI                                                                                                      : AV. BILGEHAN UTKU 
KARSI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI - ANKARA
VEKILI : AV....
ISTEMIN ÖZETI : 
TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara Bölge Idare Mahkemesi 1. Idari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek geregi görüsüldü :
Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idarece gerçeklestirilen uzman erbas alım sınavında basarılı olan davacı hakkında yaptırılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucunda, "erkek kardesinin Ankara'da 2011 yılında FETÖ/PDY mensuplarının kamu kurumları içerisindeki kadrolasma çalısmaları içinde yer aldıgı" yönünde arsiv bilgisine ulasılması nedeniyle, ilgilinin güvenlik sorusturması olumsuz kabul edilerek uzman erbas olarak atanmasının uygun görülmedigi anlasılmaktadır. Kamu görevlisi olmak isteyenlerle ilgili güvenlik arastırması yapılırken, ulasılan bilgi ve kanaatin, somut, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte olması, tahmine, tasavvura ve önyargıya dayalı olmaması, aynı yöndeki kanaatin mümkün oldugunca farklı bilgi ve delillerle de desteklenmesi, bu inceleme ve degerlendirmenin hukuken denetlenebilir nitelikte olması gerekir. Aksi durumda soyut ve gerçek dısı ithamlarla bazı kisilerin önemli hak kayıplarına yol açılabilecegi, bunun idarenin son derece haklı nedenlere dayalı güvenlik tedbirleri hakkında toplumda tereddütlere neden olabilecegi, bu durumun ise en çok yine kendisi ile mücadele edilen yasa dısı mihraklarca istismar edilebilecegi ortadadır. Incelenen olayda davalı idarece, davacının güvenlik sorusturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle atamasının yapılmadıgı belirtilmekte ise de, dava dosyasında bu konuda degerlendirme yapılması için yeterli bilgi ve belgenin bulunmadıgı anlasılmakta olup, davacı hakkında yaptırılan güvenlik sorusturması sonucunda ilgili hakkında edinilen bilginin, davacının ve kardesinin FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadıgı, örgütle sıkı isbirligi içinde bulunup bulunmadıkları, bunları destekleyip desteklemedikleri, sempatizanı olup olmadıkları yönünden de titizlikle arastırılması, bu yöndeki kanaatin mümkün oldugunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu durumun sabit görülmesi halinde davacının kamu görevlisi olmasına izin verilmemesi gerektiginden, Mahkemece, zaten bu amaçla yapılmıs 25/09/2019 tarihli ara kararının sonucu da beklenmeksizin eksik inceleme sonucunda verilen itiraza konu kararda hukuki isabet görülmemistir. Açıklanan nedenlerle davacı itirazının KABULÜNE,

İlgili Etiketler:
1