Eş Durumu Tayini İptali Davası | Mil Hukuk & Danışmanlık

Eş Durumu Tayini İptali Davası
  • Anasayfa
  • Eş Durumu Tayini İptali Davası

Eş Durumu Tayini İptali Davası

Eş durumu tayini iptali davası eşler açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim eşlerden birisinin buludukları ilden başka bir ile tayini ile aile birliği ile ilgili olarak farklı olumsuzluklar meydana gelebilmektedir.

Eş Durumu Tayini İptali Davası

Eş Durumu Tayini İptali Davası

Eş durumu tayini iptali davası eşler açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim eşlerden birisinin buludukları ilden başka bir ile tayini ile aile birliği ile ilgili olarak farklı olumsuzluklar meydana gelebilmektedir. Bunun üstesinden gelebilmek için eş durumu tayini için başvurularda bulunmak ve buna ilişkin olarak verilecek kararlarda hukuka aykırılık bulunmakta ise idare mahkemesinde dava açarak tayin işleminin hukuka uygun hale getirilmesini sağlamak yararlı olacaktır. Bu bakımdan aşağıdaki yargı kararı çok ama çok önemlidir. Eş durumu tayini iptali davası idare hukukunun görev alanına giren bir konu olduğundan bahisle açılacak davalarda idare mahkemesi yetkili ve görevlidir.

T.C.
İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
7. İDARE DAVA DAİRESİ
E. 2017/444
K. 2017/501
T. 30.3.2017

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

• ÜNİVERSİTEDEN DİĞERİNE NAKLEN ATANMA TALEBİ ( Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Özrü Sebebiyle İlgili Üniversiteye Naklen Atanması İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından ve Dilekçede İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
• EŞ DURUMU ÖZRÜ SEBEBİYLE ATANMA ( Atama İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından ve Dilekçede İleri Sürülen İddialar Söz Konusu Kararın Kaldırılmasını Sağlayacak Nitelikte Görülmediğinden İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
• İDDİALARIN KARARIN KALDIRILMASINI SAĞLAYACAK NİTELİKTE OLMAMASI ( Hemşire Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Özrü Sebebiyle İlgili Üniversiteye Naklen Atanması İçin Gerekli Olan Muvafakat Talebinin Reddine İlişkin Davalı İdarenin İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği - İstinaf Başvurusuna Konu Kararın Hukuka ve Usule Uygun Olduğu Anlaşıldığından İstinaf Başvurusunun Reddi Gerektiği )
2709/m.141
657/m.68, 74
2577/m.45/3
ÖZET : Hemşire olarak görev yapan davacının eş durumu özrü sebebiyle ilgili Üniversiteye naklen atanması için gerekli olan muvafakat talebinin reddine ilişkin davalı idarenin işleminin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare vekili tarafından, hemşire ihtiyacının had safhada olduğu, kamu yararı hizmet gereği muvafakat verilmediği ileri sürülerek kaldırılması ve istinaf yoluyla işin esası hakkında yeniden karar verilmesi davalı idare vekili tarafından istenilmektedir.Dava dosyasının incelenmesinden, dayandığı gerekçeler karşısında, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu anlaşıldığından ve dilekçede ileri sürülen iddialar söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden istinaf başvurusunun reddi gerekir.

DAVA : Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdare Dava Dairesince gereği görüşüldü:

İSTEMİN ÖZETİ : Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının eş durumu özrü sebebiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne naklen atanması için gerekli olan muvafakat talebinin reddine ilişkin davalı idarenin 01/08/2016 tarih ve 29818 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemi iptal eden Edirne İdare Mahkemesi'nin 13/12/2016 tarih ve E:2016/1130, K:2016/1621 sayılı kararının, davalı idare vekili tarafından, hemşire ihtiyacının had safhada olduğu, kamu yararı hizmet gereği muvafakat verilmediği ileri sürülerek kaldırılması ve istinaf yoluyla işin esası hakkında yeniden karar verilmesi davalı idare vekili tarafından istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR : Dava dosyasının incelenmesinden, dayandığı gerekçeler karşısında, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu anlaşıldığından ve dilekçede ileri sürülen iddialar söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden,

SONUÇ : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun REDDİNE, 54,20-TL posta giderinin istinaf yoluna başvuranın üzerinde bırakılmasına, posta gideri için alınan paranın kullanılmayan kısmının ilgilisine iadesine, kararın taraflara tebliği için dosyanın ait olduğu mahkemeye gönderilmesine, 30.03.2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

EDİRNE İDARE MAHKEMESİ KARARI :

T.C.

EDİRNE

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2016/1130

KARAR NO: 2016/1621

KARAR TARİHİ: 13.12.2016

DAVANIN ÖZETİ: Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının eş durumu özrü sebebiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne naklen atanması için gerekli olan muvafakat talebinin reddine ilişkin davalı idarenin 01/08/2016 tarih ve 29818 sayılı işleminin; eşinin Çanakkale İli Eceabat İlçesinde bulunan bir bankada şube yöneticisi olarak çalışması sebebiyle aile birliğinin sağlanması gerektiği, muvafakat verilmemesinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davalı idarenin personel sayısının yetersiz olduğu, personel açığının sürekli artması nedeniyle kamu hizmetinin sunulmasının güçleştiği, muvafakat verilmemesi işleminin davacının hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Edirne İdare Mahkemesi'nce dava dosyası inceleenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının eş durumu özrü sebebiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne naklen atanması için gerekli olan muvafakat talebinin reddine ilişkin davalı idarenin 01/08/2016 tarih ve 29818 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasa'nın 41'inci maddesinde; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” hükmü ile, aile birliğini ve huzurunu sağlamanın Devletin görevi olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yer alan, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmü uyarınca kurumlar arası nakil işlemi kurumların muvafakatı ile sağlanmakta olup, kurum amirlerinin muvafakat verip vermemek konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu kuşkusuzdur. Ancak, Anayasa'nın 5'inci maddesinde de belirtildiği üzere, kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirmek için gerekli şartları hazırlamak Devletin temel amaç ve görevlerinden olduğundan, kamu görevlileri için bu koşulların oluşturulmasında da idare, kurduğu işlemlerde takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanmak zorundadır. Bu bağlamda, idarenin, personelin başka bir kuruma nakline muvafakat verip vermeme yönündeki takdir yetkisinin, işlemin gerekçeleri dahilinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekeceği de tabiidir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, eşinin Çanakkale ilinde bir bankada yönetici olarak görev yapıyor olması sebebiyle naklen atanmak için başvurduğu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başvurusunun uygun görülerek, davacının naklen atanması için davalı idareden muvafakat istendiği, davalı idarece söz konusu talebin dava konusu işlem ile, üniversitenin personel ihtiyacı bulunduğu ve davacının mesaisine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, dosya kapsamından ve davacı vekili tarafından 22/11/2016 kayıt tarihli dilekçe ekinde sunulan Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı'nın 21/11/2016 tarih ve 50753-7431 sayılı yazısının incelenmesinden; davacının Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, eşinin ise, bir bankanın Edirne Şubesi Operasyon Yetkilisi iken, Yönetici Akademisi Eğitim Programını başarı ile tamamlamış olup, görev pozisyonunda yükselerek Çanakkale İline Şube Yöneticisi olarak atanarak görev yaptığı, Şube Yöneticisi poziyonunun her şubede tek olduğu ve Edirne İlinde münhal kadro bulunmadığı, buna ilişkin bilgi ve belgelerin dosyaya ibraz edildiği, görev yerlerinin farklı illerde bulunması sebebiyle aile bütünlüğünün sağlanmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve yerine personel alımı yapılamadığı gerekçe gösterilmek suretiyle muvafakat verilmemiş ise de; kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereği, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olacağı, istedikleri bir alanda çalışmalarının maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı ve kamu hizmetinden beklenen faydanın artacağı, öte yandan, eşinin görevde yükselme suretiyle elde ettiği unvana ilişkin olarak Edirne İlinde münhal kadro bulunmaması sebebiyle Edirne İlinde bu unvan ile görev yapmasına imkan bulunmadığı açık olup, Anayasa'da düzenlenen 'Ailenin korunması' ilkesi ve 657 sayılı Kanun'un amir hükümleri karşısında, halen Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, eş durumu özrü sebebiyle atanmayı talep ettiği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü'nde davacının talebine uygun kadro bulunmasına rağmen, davalı idare tarafından, Anayasa ile koruma altına alınan 'Ailenin korunması' ilkesine aykırı biçimde, yalnızca personel ihtiyacı gerekçesi ile naklen atanmasına muvafakat verilmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 187,80 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 43,20 TL yargılama giderinin davalı idare üzerinden bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre belirlenen 900,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avanslarının kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 13.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1