Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali | Mil Hukuk & Danışmanlık

Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali

  • Anasayfa
  • Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali

Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali

Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali davalarında önemli husus mahkemenin somut olayın özellikleri ile aile kurumunun ve birliğinin bozulmamasını temel alması ve buna göre yapılacak gerekçeli savunmaların dikkate alınm

Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali

Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali

Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali davalarında önemli husus mahkemenin somut olayın özellikleri ile aile kurumunun ve birliğinin bozulmamasını temel alması ve buna göre yapılacak gerekçeli savunmaların dikkate alınmasıdır. Mahkeme Anayasal temeller ışığında mevcut kanunlarla hükmünü bağlamalı kamu yararı ile kişi yararı dengesini iyi bir şekilde sağlamalıdır. İdare hukukunun temeli budur. Nitekim idare, vatandaşından daha güçlü konumda bulunup kamu gücünü kullanma yetkisine sahiptir. Kamu gücünün kişi aleyhine kullanılması ile kamu karşısında güçsüz durumda bulunan bireylerin hakları zedelenmiş ve hukuka aykırılık daha da büyümüş olacak, ileride telafisi güç veya imkansız zararlar ortaya çıkabilecektir. 

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/12248
Karar No : 2019/7013

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...

VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. 

YARGILAMA SÜRECİ : 
Dava Konusu İstem : Dava; ... Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında tekniker olarak görev yapan davacı tarafından, eşinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ... Deniz Üs Komutanlığı, Karargah Destek Kıtalar Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak görev yapması sebebiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına nakil için muvafakat verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, ... Üniversitesinde tekniker olarak görev yapan davacının eşinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı ve zorunlu atamaya tabi olduğu, bu kapsamda ...'ya atandığı görüldüğünden Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleriyle koruma altına alınan aile birliğinin korunması amacıyla davacıya muvafakat verilmesi gerekirken, muvafakat talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı; öte yandan, davalı idarece muvafakat verilmemesinde personel yetersizliği gerekçe gösterilmiş ise de, gerek Anayasa gerekse diğer mevzuat hükümleri uyarınca aile birliğinin korunmasının esas olduğu, davacının eşinin görevinin özelliği ile davacının çalıştığı kurumun niteliği birlikte değerlendirildiğinde davacının aile birliğinin hiçbir şekilde tesis edilme imkanının olamayacağı, ayrıca kamu görevlilerinin verimliliğinin en üst seviyede sağlanacağı kurumlarda çalıştırılması gerektiği, aile birliği sağlanmadan kamu görevlilerinin verimliliğinin en üst seviyede sağlanması imkanının mevcut olmadığı dikkate alındığında davalı idarece ileri sürülen bu yöndeki iddiaya itibar edilmediği, işlemin uygulanması ile farklı illerde görev yapan eşlerin aile birliğinin zedeleneceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının eşinin, davacının yanına gelebileceği, Üniversitelerinin 2006 yılında kurulduğu ve dolayısıyla idari ve akademik personel ihtiyacının had safada olduğu, zorunlu haller hariç kurumlararası geçişlere onay verilmediği, boşalan kadroların belli bir kısmının kullanılabildiği, naklen geçilmek istenilen unvanın üst bir unvan olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ :...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME : 
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU : 
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA, 
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar erildi

T.C.
Ankara 7. İdare Mahkemesi 
2018/326 E. 
2019/106 K. 

DAVACI: ...

VEKİLİ : ...

DAVALI : ...

VEKİLİ : ...

"DAVALI İDARECE HER NE KADAR BAŞVURU BİRLİK İHTİYACININ DEVAM EDİYOR OLMASI VE DAVACININ YERİNE PERSONEL VERİLEMEYECEĞİNDEN BAHİSLE REDDEDİLMİŞSE DE, İDARENİN PERSONEL İHTİYACINI YENİ MEMUR TEMİNİ İLE HER ZAMAN GİDEREBİLECEĞİ, ... dikkate alındığında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde matbaa teknisyeni olarak görev yapan davacının, Gaziantep Üniversitesi veya Sütçü İmam Üniversitesi'ne yerleşebilmesi için muvafakat belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 01/12/2017 tarihli ve PER: 157914-17/ Per.D. Svl. Per. Ş. Svl.Me.Ks. sayılı dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." diyerek kamu yararı-kişi yararı dengesi gözetildiğinde;  davalı idarenin hizmet ihtiyacının kişi yararından daha önemli olmadığını ve hizmet ihtiyacının her zaman giderilebilir bir durumda olduğunu belirtmiştir.

T.C
Danıştay 5. Dairesi
2012/10984 E.
2013/76 K.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...

VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : ...

Kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açıktır. Olayda, ihtiyaç gerekçesiyle işlemin kurulduğu söylenmekte ise de, davacıyla aynı durumda olan personele daha önce muvafakat verilmiş olduğu ve davacının hizmetine duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir…”

İdari Dava Avukatı Hukuki Değerlendirme

İdari dava avukatı- idare hukuku kendine özgü kuralları bulunan ayrı bir usule sahip hukuk dalıdır. Özel hukuk ile idare hukuku en başta usul bakımından birbirlerinden ayrılır. İdari yargı 2577 sayılı İdari yargılama usulü kanununa taibidir. Bütün idari davalar bu usule uyularak çözümlenmelidir. Açılan davaların bu kanuna uygun olarak ilerlemesi şarttır. Aksi durum usuli hatalardan dolayı hak kayıplarına yol açabilecektir. İdari işlemlerin iptali için açılan davalarda iptal gerekçesinin iyi bir şekilde belirtilmesi şarttır. Her ne kadar idari yargılamada hakim tarafların gösterdikleri gerekçelerle bağlı olmayıp işlemin hukuka aykırılığını başka bir sebeple tespit ederse re'sen araştırma ilkesi gereği bunu gerçekleştirmek zorundadır. Ancak idari dava avukatı ya da idare hukuku avukatı yapacağı incelemeler ve araştırmalar neticesinde idari işlemin iptal gerekçelerini ortaya koymalı, idari işlemin sebep, konu, amaç, şekil unsurları bakımından hukuka aykırılığını belirtmelidir.

1