Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

Ceza yargılaması sonucunda şikayete tabi suçlarda müştekinin şikayetinden vazgeçmesi durumunda dava şartı olan şikayet unsurunun ortadan kalkması durumunda düşme kararı verilecek ve yargılamaya son verilecektir.

Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

İçindekiler

Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

Ceza yargılaması sonucunda şikayete tabi suçlarda müştekinin şikayetinden vazgeçmesi durumunda dava şartı olan şikayet unsurunun ortadan kalkması durumunda düşme kararı verilecek ve yargılamaya son verilecektir. Suçun şikayete tabi bir suç olması ve şikayetçinin de yargılamanın devamı esnasında şikayetten vazgeçmiş olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesi gerektiğinden kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayacak ve masumiyet karinesi gereği kişi hiç suç işlememiş gibi işlem görecektir. Danıştay kararında da görüleceği üzere kişi hakkında basit yaralamadan dolayı ceza davası açılmış, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçu şikayete tabi olduğundan ve şikayetçinin de yargılama esnasında şikayetinden vazgeçmesi durumunda dava şartı ortadan kalmış olacak ve ceza mahkemesi tarafından düşme kararı verilecektir. Düşme kararının memur olmaya engel bir durum yaratmamasından dolayı kişi hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olma durumu da ortadan kalkacaktır.

 

T.C.

DANIŞTAY 5. DAİRESİ

 

Esas :20../...

 

Karar :20../...

 

DAVACI :...

 

DAVALI :...

 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin ... tarihli yazıyla bildirilen Personel Genel Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; olayda, davacı hakkında basit yaralama suçundan dolayı İstanbul .. Asliye Ceza Mahkemesinin E:... esasına kayden açılan dava sonucunda, anılan Mahkemenin ... tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla, anılan suçun şikayete tabi bir suç olması ve şikayetçinin de yargılamanın devamı esnasında şikayetten vazgeçmiş olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildiği, dolayısıyla da davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından söz edilemeyeceği, zira şikayete tabi suçlarda şikayet unsurunun dava şartı olduğu, bu unsurun bulunmaması halinde ilgilisi hakkında herhangi bir dava açılamayacağı gibi açılmış bir davada da sonradan şikayetten vazgeçilmesi halinde davanın düşürülmesine karar verileceğinden tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara .. İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:...; K:...sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti                : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi                       : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara .. İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:...; K:... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına...

İlgili Etiketler:
1