Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası | Mil Hukuk & Danışmanlık

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası

  • Anasayfa
  • Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası

Uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş sınavları sonucunda uzman çavuş sınavı kazanmış olsa dahi bazı hukuki gerekçelerle astsubay nasbedilememekte ve ilişiği kesilebilmektedir. Bu durumların üstesinden gelebilmek maksadıyla idari dava açılması zarurid

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası

Uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş sınavları sonucunda uzman çavuş sınavı kazanmış olsa dahi bazı hukuki gerekçelerle astsubay nasbedilememekte ve ilişiği kesilebilmektedir. Bu durumların üstesinden gelebilmek maksadıyla idari dava açılması zaruridir. Uzman ÇAVUŞLUKTAN Astsubaylığa Geçiş Sınavı sorularının başarılı bir şekilde yerine getirilmesi ve sorulara doğru cevap verilmesi astsubay olmanın şartlarından olsa da tek şartı değildir. Nitekim Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş yönetmeliğindeki hususların tam olarak yerine getirilmesi şarttır. Jandarma uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş yaş sınırını geçmemiş uzman çavuşların diğer kriterleri de yerine getirmesine müteakip hakkında incelemelerde bulunulup astsubaylığa geçiş kriterlerini taşıyıp taşımadığı tefarruatlı bir şekilde incelenmektedir. Yapılan işlemler sonrasında sınavda başarılı olup mülakatı dahi geçen uzman çavuşluktan astsubaylığa geçmek isteyen kişinin nasıp işlemleri yapılmamakta ve işlemleri iptal edilebilmektedir. Bunun üstesinden gelmenin yöntemi işlemin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açmaktan geçmektedir. Bu konularda hukuki destek alınması ve askeri ceza avukatı yahut idari dava avukatlarından faydalanılması tavsiye edilmektedir.

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Kime Karşı Açılır

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali uzman çavuşun kurumuna göre değişkenlik gösterir. Örneğin uzman çavuş jandarma genel komutanlığı mensubu ise dava jandarma genel komutanlığına karşı açılır. Uzman çavuş karar kuvvetleri mensubu ise davada davalı olarak gösterilecek kurum milli savunma bakanlığı olacaktır.

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davasında görevli mahkeme idare mahkemesidir ve dava idare mahkemesinde açılacaktır. Çünkü uzman çavuşluktan astsubaylığa geçirilmeme işlemi bir idari işlemdir ve idari işlemlerin iptali için davalar idare mahkemesinde açılır.

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası Nerede Açılır

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davasında yetkili mahkeme daha doğru ifade ile davanın açılacağı yer uzman çavuşun birliğinin bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin Uzman çavuş Balıkesir'de çalışırken astsubaylığa geçiş için başvuru yapmış tüm aşamaları geçmesine karşın astsubaylığa nasbı yapılmamış ise dava Balıkesir Nöbetçi İdare Mahkemesinde açılacaktır.

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davasında Harç ve Masraflar

Her davada olduğu gibi Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davasında da açıldığı esnada harç ve masrafların yatırılması şarttır. Harç ve masraflar eksik ya da hiç yatırılmamış ise mahkeme vereceği süre içerisinde bu eksikliklerin giderilmesine karar verir. Eksiklikler verilen sürede giderilmez ise mahkeme davayı reddeder.

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davasında Yoksun Kalınan Parasal Haklar İstenir mi

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davasında yoksun kalınan parasal haklar da istenebilir. Davaya karar verecek mahkeme davacının açmış olduğu iptal davasını kabul ederse yoksun kalınan parasal hak talebi de varsa buna ilişkin olarak da karar vermesi şarttır. 

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davasında Yürütme Durdurma Talebi

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davasında davacı harç ve masraflarını yatırmak kaydıyla yürütme durdurma da talep edebilir. Yürütme durdurma talebinin reddi durumunda buna itiraz etmek isteyen davacı yürütme durdurma itiraz harcını da mahkemeye yatırmak zorundadır. Yürütme durdurma talebi ayrı  bir davada istenemez bu yüzden iptal davası ile birlikte istenmelidir. Yürütme durdurma talebinin reddine itiraz red kararının tebliğinden itibaren 7 gündür. İtirazın reddi durumunda Bölge idare mahkemesinin verdiği karar kesin karardır.

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davasında Duruşma Olur mu

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davasında taraflar duruşma talep ederlerse mahkeme duruşma yapmak zorundadır. İdare mahkemesinde duruşma talebi yoksa mahkeme kendiliğinden duruşma kararı veremez ve duruşma yapamaz. Bundan dolayı tarafların istemesi gerekir. Taraflar duruşmada mahkeme huzurunda dinlenir ancak duruşma zaptı düzenlenmez. 

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davasında Zamanaşımı

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davasında zamanaşımı süresi astsubaylığa geçiş talebinin reddi üzerine bu kararın tebliğinden itibaren 60 gündür. 60 günün geçirilmesi ile birlikte artık dava açılamayacak ve açılsa dahi mahkeme tarafından süre aşımı nedeniyle reddedilecektir. 

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davası Ne Kadar Sürer

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davası ile ilgili kanunda belirlenmiş kesin bir süre yoktur. Bu yüzden mahkeme açılan davada araştırmalarını ve incelemelerini ne zaman tamamlar ise o zaman dava hakkında hüküm verecektir. Unutulmamalıdır ki önemli olan süre değil davanın kazanılmasıdır. Nİtekim dava ne zaman kazanılırsa kazanılsın davalı idarenin bunu yerine getirmesi zorunludur.

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali Davasında Avukata Nasıl Vekalet Verilir

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş İptali davasında avukata vekalet verilmesi için avukatın bilgileri notere verilir ve noter genel dava vekaletnamesi çıkartır. Bu vekalet idari dava avukatı tarafından mahkemeye sunulur ve vekil olarak tüm işlemler profesyonel bir şekilde yerine getirilir.

Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş Mahkeme Kararı

T.C.
IZMIR
BÖLGE IDARE MAHKEMESI
1. IDARI DAVA DAIRESI
Y.D. Itiraz No : 2020/...

YÜRÜTMENIN DURDURULMASI ISTEMI HAKKINDA VERILEN KARARA
ITIRAZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKILI :                                     AV. BILGEHAN UTKU

                                                   Eti Mah. Toros Sok. 39/9 Çankaya/ANKARA

KARSI TARAF (DAVALI)          : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI
Çankaya/ANKARA

VEKILI : AV....

ISTEMIN ÖZETI : Balıkesir 19. Motorlu Piyade Tugayı'nda uzman erbas olarak görev yapmakta iken astsubaylıga geçis için basvuruda bulunan ve yapılan yazılı, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarında basarılı olan davacının, güvenlik sorusturması arsiv arastırması neticesinde, astsubay adaylıgının sonlandırılmasına iliskin 13.07.2020 tarih 81625479-1... sayılı mesaj ile bildirilen
07.07.2020 tarihli islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtıgı davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddine iliskin Balıkesir 2. Idare Mahkemesi'nin 16/09/2020 günlü, E:2020/576 sayılı kararının; itiraz dilekçesinde belirtilen nedenlerle hukuka aykırı oldugu iddiasıyla kaldırılması ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Izmir Bölge Idare Mahkemesi 1. Idari Dava Dairesince 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek isin geregi görüsüldü: Dava; Balıkesir 19. Motorlu Piyade Tugayı'nda uzman erbas olarak görev yapmakta iken astsubaylıga geçis için basvuruda bulunan ve yapılan yazılı, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarında basarılı olan davacının,
güvenlik sorusturması arsiv arastırması neticesinde, astsubay adaylıgının sonlandırılmasına iliskin 13.07.2020 tarih 81625479-128...sayılı mesaj ile bildirilen 07.07.2020 tarihli islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıstır. 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 6352 sayılı Kanunla degisik 2. fıkrasında; "Danıstay veya idari mahkemeler, idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari islemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari islemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı oldugu ve islemin uygulanması halinde dogacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler oldugunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine basvuruldugu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.", 7. fıkrasında; "Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıstay dava dairelerince verilmisse konusuna göre Idari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karsı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karsı bölge idare mahkemesine kararın tebligini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. Itiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelisinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. Itiraz üzerine verilen kararlar kesindir." hükümleri yer almaktadır. 

3269 sayılı Uzman Erbas Kanunu'nun 1. maddesinde; Kanunun amacının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbas kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetismis personel ihtiyacını karsılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbası ve uzman çavusların temini, hizmet sartları görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek oldugu belirtilmis, ''Astsubaylıga geçirilme'' baslıklı 15. maddesinin 1. fıkrasında; ''Uzman erbasların astsubaylıga geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve sartlar asagıda belirtilmistir:

a) Bu bentteki sartları saglayan uzman erbaslardan, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlıgı veya Sahil Güvenlik Komutanlıgının ihtiyaç duyacagı miktar kadarı, astsubay çavusluga nasbedilirler.
1) Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,
2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,
3) Basvuru tarihinde 4 üncü hizmet yılını tamamlamıs,8 inci hizmet yılını bitirmemis olmak,
4) Yönetmelikte öngörülen sınavlarda basarılı olmak,
5) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüge konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kisisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki basarısına, saglık durumuna, meslekî yeterlilige ve sahip olması gereken diger niteliklere iliskin sartları saglamak,
6) Tâbi tutulacakları temel askerlik egitiminde basarılı olmak.'' kuralına yer verilmistir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 1. maddesinde; bu Kanunun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulanacagı kurala baglanmıs, 68. maddesinde; ''Muvazzaf astsubay olabilmek için;
a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,

b) Milli Savunma Bakanlıgı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yüksekögrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yasını, daha az süreli yüksekögrenimi bitirenler için yirmibes yasını bitirmemis olmak; uzman erbaslar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamıs, 8 inci hizmet yılını bitirmemis olmak; yedek astsubaylar için egitim durumuna göre bu bentte belirtilen yas kosulunu tasımak; yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik egitiminde basarılı olmak gereklidir. Dogrudan Özel Kuvvetler Komutanlıgı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilecek olanların yas ve diger giris sartları Genelkurmay Baskanlıgının görüsü alınarak Millî Savunma Bakanlıgınca belirlenir. 

c) Milli Savunma Bakanlıgı nam ve hesabına egitim göreceklerin önlisans egitimine gönderilmeleri ile askeri egitimleri ve bu egitimleri sırasında yapılacaklara iliskin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksekokullarını bitirenler ile yedek astsubaylık hizmetlerini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik egitimine alınacaklarda aranacak sartlar, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavlarına iliskin usul ve esaslar ile temel askerlik egitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.''
hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanun'un ''Astsubaylıktan subay olma sartları'' baslıklı 109. maddesinde ise; ''Astsubaylıktan subay olmaya engel haller asagıda belirtilmis olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmis, para cezasına çevrilmis, genel veya özel af kanunları kapsamına girmis, hükümlülüklerine iliskin kayıtları adlî sicilden çıkarılmıs, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmis olsalar da subay olamazlar :

a) Devletin sahsiyetine karsı islenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız kadın veya erkek kaçırmak, fuhsiyata tahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya seref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıstırma suçlarından birisinden mahkûm olmak.

b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dısındaki suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak....'' hükmü bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerine ait erbas kadrolarında uzman onbası ve uzman çavus olarak istihdam edilecek personelde aranacak nitelikleri, müracaat seklini ve zamanını, müracaatın kabul edilmesini, sözlesmenin yapılması ve feshedilmesi sebeplerini, atama, verilecek sicilin sekil ve usullerini ve bunlara yapılacak islem seklini, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile terfi esaslarını, sözlesmenin feshi ve uzatılmasında uygulanacak esasları, ayırma ve ayrılma esaslarını, astlık-üstlük münasebetlerini, tâbi oldukları statü ve haklarını, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar ile bu hususlardaki islem seklini ve ilgili diger hususları düzenlemek amacıyla çıkartılan Uzman Erbas Yönetmeligi'nin 6. maddesinde; 1)Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa ugrasa dahi; Devletin sahsiyetine karsı islenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhsiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya seref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılıgı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıstırma, Devlet sırlarını açıga vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diger suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti baglayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, 

3) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti baglayıcı bir cezaya mahkûm olmamak uzman erbas olarak alınacaklarda aranan sartlar arasında sayılmıs, ''Astsubay Sınıfına Geçirilme'' baslıklı 24. maddesinde ise; ''Uzman erbasların astsubaylıga geçirilmesiyle ilgili usul ve esaslar ile diger hususlar asagıda belirtilmistir:

a) Bu bentteki sartları saglayan uzman erbaslardan kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlıgı ve Sahil Güvenlik Komutanlıgının ihtiyaç duyacagı miktar kadarı, astsubay çavusluga nasbedilirler.
1) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Baskanlıgı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,
2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak ve en az bir yıl hizmeti bulunmak,
3) Basvuru tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamıs, sekizinci hizmet yılını bitirmemis olmak,
4) Yapılacak sınavlarda basarılı olmak,
5) Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaslıga alındıgı tarihten itibaren en az bir yıl sicil almıs ve almıs oldugu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde seksen (%80) ve daha yukarısında olmak,
6) Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından astsubaylıga lâyık olduguna iliskin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında örnegine (EK-Ç) de yer verilen nitelik belgesi olumlu düzenlenmis olmak, 
7) Dıs kaynaktan muvazzaf astsubay olarak temin edilecekler için 8/10/1986 tarihli ve 11092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Saglık Yetenegi Yönetmeliginde aranan saglık niteliklerine haiz olmak,
8) Tâbi tutulacakları temel askerlik ve astsubaylık anlayısı kazandırma egitiminde basarılı olmak.'' hükmüne, aynı maddenin (c) bendinde ise; uzman erbas statüsünü sona erdirecek suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar veya taksirli suçlar hariç olmak üzere haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince astsubaylıga geçirilmek için sınava alınmazlar. Ancak, bunlar hakkında hazırlık sorusturması sonunda "Kovusturmaya Yer Olmadıgı Kararı" verilmesi veya yargılama neticesine göre "Beraat" etmeleri hâlinde, diger sartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.'' hükmüne yer verilmistir.

Sözlesmeli Subay ve Astsubay Yönetmeligi'nin ''Aranacak Nitelikler'' baslıklı 9. maddesinde ise; ''Cezaları ertelenmis, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmis, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmis veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmis olsa dahi; Devletin güvenligine karsı islenen suçlar, halkı askerlikten sogutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını asagılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kisiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhus, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya seref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıstırma, devlet sırlarını açıga vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.'' sözlesmeli astsubay adaylarında aranacak nitelikler arasında sayılmıstır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Balıkesir 19. Motorlu Piyade Tugayı'nda uzman erbas olarak görev yapmakta iken Kara Kuvvetleri Komutanlıgı'nın 27.11.2019 tarihli 2766550 sayılı 2020 Yılı Uzman Erbaslıktan Astsubaylıga Geçis Sınav Ilan Emri kapsamında astsubaylıga geçis için basvuruda bulundugu, girdigi yazılı, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarında basarılı olan davacı hakkında yapılan, güvenlik sorusturması arsiv arastırması neticesinde, davacının kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildigi, baska bir dosya kapsamında da yine kasten yaralama suçundan 2000 TL adli para cezası ile cezalandırıldıgı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiginin tespit edilmesi nedeniyle, bu durum astsubay nasbedilmeye engel bir hal olarak degerlendirilerek astsubay adaylıgının sonlandırılmasına karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmıstır.

Bakılan davada; cezaları ertelenmis, para cezasına çevrilmis, genel veya özel af kanunları kapsamına girmis, hükümlülüklerine iliskin kayıtları adlî sicilden çıkarılmıs, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmis olsalar da, taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerde sayılan suçlar dısındaki suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmanın subay olmaya engel haller arasında sayıldıgı 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 109. maddesinin kıyas kabul edilmesi suretiyle düzenlenen Kara Kuvvetleri Komutanlıgı'nın 27.11.2019 tarihli 2020 yılı uzman erbaslıktan astsubaylıga geçis sınavı ilan emrinde ''taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dısındaki suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmanın'' uzman erbaslıktan astsubay olmaya engel haller arasında sayılmıs olması nedeniyle, davacının kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmıs olması, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmis olsa bile astsubay nasbedilmeye engel bir hal olarak degerlendirilerek dava konusu islem tesis edilmistir.

Bununla birlikte, dava konusu islemin yasal dayanagı olarak gösterilen, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 109. maddesinin astsubaylıktan subay olma sartlarını düzenlendigi, davacının ise uzman erbaslıktan astsubaylıga geçis için basvuruda bulundugu, öte yandan yukarıda aktırılan mevzuat hükümlerinin birlikte degerlendirilmesinden, davacının kasten yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 11 ay 20 gün hapis cezasının, uzman erbas olan davacının astsubaylıga geçisine engel teskil etmedigi anlasıldıgından dava konusu islemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uygunluk, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemistir.

Öte yandan, dava konusu islemin davacının astsubay adaylıgına son verilmesine iliskin oldugu ve anılan islem nedeniyle davacının dönem kaybına ugrayabilecegi dikkate alındıgında, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların dogabilecegi açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının kabulü ile Balıkesir 2. Idare Mahkemesinin 16/09/2020 günlü, E:2020/... sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine iliskin kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı Kanunun 27/2. maddesi uyarınca dava konusu islemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 22/10/2020 tarihinde oybirligiyle kesin olarak karar verildi.

T.C.
BALIKESIR
2. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2020/576
KARAR NO : 2021/386

DAVACI : 

VEKILLERI                         : AV. BILGEHAN UTKU/ AV EMRE ASAN

DAVALI                               : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI Bakanlıklar/ANKARA

VEKILI                                  : AV. ...

DAVANIN ÖZETI : Balıkesir ...'nda uzman erbas olarak görev yapmakta iken astsubaylıga geçis için basvuruda bulunan ve yapılan yazılı, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarında basarılı olan davacının, güvenlik sorusturması arsiv arastırması neticesinde astsubay adaylıgının sonlandırılmasına iliskin 13.07.2020 tarih ... sayılı mesaj ile bildirilen 07.07.2020 tarihli islemin; hukuka aykırı oldugu, astsubaylıga nakledilmesini olumsuz etkileyebilecek bir durumun bulunmadıgı
ve takdir yetkisinin sınırsız olmadıgı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI : Astsubaylıga geçis adayına ait güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu elde edilen yeni bilgi ve belgeler neticesinde Degerlendirme Kurulu Toplantısı ile davacının astsubay adaylıgının sonlandırılmasına karar verildigi, davacının kast ile islenmis suç nedeniyle hapis cezasına çarptırılması nedeniyle astsubay nasbedilmesinin mümkün olmadıgı, dava konusu islemin hukuka uygun oldugu belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Balıkesir 2. Idare Mahkemesi'nce, durusma için önceden belirlenip taraflara teblig edilen ve 31.03.2021 tarihinde yapılan durusmaya davacı vekili Av. Bilgehan UTKU ve davalı idare vekili Av. Nebiye Öztürk'ün geldigi görülerek, gelen taraflara usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten ve durusma yapıldıktan sonra, dava dosyası incelenmek suretiyle, isin esası hakkında geregi görüsüldü:

...Bakılan davada; cezaları ertelenmis, para cezasına çevrilmis, genel veya özel af kanunları kapsamına girmis, hükümlülüklerine iliskin kayıtları adlî sicilden çıkarılmıs, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmis olsalar da, taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerde sayılan suçlar dısındaki suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmanın subay olmaya engel haller arasında sayıldıgı 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 109. maddesinin kıyas kabul edilmesi suretiyle düzenlenen Kara Kuvvetleri Komutanlıgı'nın 27.11.2019 tarihli 2020 yılı uzman erbaslıktan astsubaylıga geçis sınavı ilan emrinde ''taksirli
suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dısındaki suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmanın'' uzman erbaslıktan astsubay olmaya engel haller arasında sayılmıs olması nedeniyle, davacının kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmıs olması, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmis olsa bile astsubay nasbedilmeye engel bir hal olarak degerlendirilerek dava konusu islem tesis edilmistir.

Bununla birlikte, dava konusu islemin yasal dayanagı olarak gösterilen, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 109. maddesinin astsubaylıktan subay olma sartlarını düzenlendigi, davacının ise uzman erbaslıktan astsubaylıga geçis için basvuruda bulundugu, öte yandan yukarıda aktırılan mevzuat hükümlerinin birlikte degerlendirilmesinden, davacının kasten yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 11 ay 20 gün hapis cezasının, uzman erbas olan davacının astsubaylıga geçisine engel teskil etmedigi anlasıldıgından, dava konusu islemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uygunluk görülmemistir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 540,30-TL yargılama gideri ile kararın verildigi tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca durusmalı isler için belirlenen 3.110,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan gider avansının talep edilmemesi halinde karar kesinlestikten sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Izmir Bölge Idare Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere, 31/03/2021 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Uzmanlıktan Astsubaylığa Geçiş Davası

T.C.
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
3. DAİRE
E. 2009/899
K. 2010/497
T. 1.4.2010

ÖZET : Sicil şartını taşımaması nedeniyle astsubaylığa geçiş müracaatı kabul edilmeyen davacının açtığı sicil iptal davası sonunda, bir kısım sicilinin iptali sonrasında engel halin ortadan kalktığı görülmekle; uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçiş müracaatının kabul edilmemesi işleminin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.Davacı vekili 01.04.2009 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; davacının astsubaylığa geçiş için başvurduğunu, ancak sınava katılmaya hak kazanamadığını, yaptığı araştırmada 2005 ve 2006 yıllarına ait sicil notlarının düşük olması sebebiyle sınav müracaatının kabul edilmediğini öğrendiğini, sicile yönelik yapılan değerlendirmelerin hukuka aykırı olduğunu belirterek, astsubaylığa geçiş sınavı için yapılan başvurunun reddine dair işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; 2009 yılında yapılacak uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçiş sınavı için başvuruda bulunan davacının talebinin Jandarma Genel Komutanlığının 09.02.2009 tarihli yazı ile reddedilerek 17.02.2009 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, yaptığı araştırmada 2005 ve 2006 sicillerinin düşük olması sebebiyle müracaatının kabul edilmediğini öğrenen davacının anılan dönemler için sicil iptal davasının yanı sıra, süresinde bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçiş sınavına girmek için müracaat eden istekli uzman jandarmaların müracaatları, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği ve Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçme Yönergesi hükümleri doğrultusunda değerlendirilmeye alınmaktadır.

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun "astsubaylığa geçiş" başlıklı 18’inci maddesinde; ‘’Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, jandarma genel komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, jandarma genel komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

Kendi nam ve hesabına genelkurmay başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

28 yaşından gün almamış olmak,

En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

…………’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliğinin "astsubaylığa geçirilme şartlan" başlıklı 86’ncı maddesi ile Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçme Yönergesinin ikinci bölüm 1/e maddesinde; uzman jandarmaların astsubaylık için müracaat etmeleri halinde, müracaat tarihi itibarıyla nasip tarihinden itibaren almış oldukları mevcut sicil not ortalamasının, sicil notunun % 80 ve daha yukarısında olması gerektiği belirtilmektedir.

Davacı sınav müracaatının kabul edilmemesi nedeniyle açtığı davanın yanı sıra eş zamanlı olarak 2005 ve 2006 yıllarındaki sicil işlemlerinin iptali istemiyle başka bir dava daha açmıştır.

Yapılan incelemede, sicil işlemlerinin iptaline ilişkin davada; AYİM 1’inci Dairesinin 29.12.2009/764-1266 E.K. sayılı ilamı ile 2005 yılı birinci ve ikinci askeri sicil üstü ile mülki sicil üstü, 2006 yılı birinci ve ikinci sicil üstleri tarafından takdir edilen sicillerin iptaline karar verilmiştir.

Davaya konu işlemin Uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçiş müracaatı kabul edilmeyen davacının sicil not ortalamasının sicil tam notunun % 80’nin altında olması nedeniyle tesis edildiği anlaşılmaktadır. Davacının açtığı sicil iptal davasının lehine sonuçlanması sebebiyle, davanın sonucuna göre halen sınava girmeye engel halinin devam edip-etmediğinin bildirilmesi için yazılan 11.02.2010 tarihli ara kararına verilen 12.03.2010 tarihli cevabi yazıda; davacının 2009 yılında yaptığı müracaatın sicil şartlarını taşımadığından kabul edilmediği, ancak iptal edilen sicilleri sonrasında mevzuatta belirtilen sınava giriş şartlarını taşıması sebebiyle 2010 yılında yapılacak sınava ilişkin müracaatının kabul edildiği belirtilmektedir.

Sicil şartını taşımaması nedeniyle astsubaylığa geçiş müracaatı kabul edilmeyen davacının açtığı sicil iptal davası sonunda, bir kısım sicilinin iptali sonrasında engel halin ortadan kalktığı görülmekle; 2009 yılında uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçiş müracaatının kabul edilmemesi işleminin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının astsubaylığa geçiş sınavı müracaatının kabul edilmemesi işleminin İPTALİNE,

1