Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği

  • Anasayfa
  • Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği

Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği

Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek disiplinsizliği 657 sayılı Devlet memurları kanunun 125. maddesinin birinci fıkrasının "C" bendinin "b" alt bendinde düzenlenmiştir. İlgili disiplin suçunun işlenmesi sonrasında kanun gereği verilebilec

Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği

Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek Disiplinsizliği

Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek disiplinsizliği 657 sayılı Devlet memurları kanunun 125. maddesinin birinci fıkrasının "C" bendinin "b" alt bendinde düzenlenmiştir. İlgili disiplin suçunun işlenmesi sonrasında kanun gereği verilebilecek ceza "C" alt bendinde yer alan Aylıktan kesme disiplin cezası olabilecektir. Nitekim aylıktan kesme disiplin cezası  memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılması anlamına gelmektedir. Aşağıda Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek disiplinsizliğinin iptaline ilişkin danıştay kararları örnek olarak verilmiştir. Özürsüz Olarak Bir Veya İki Gün Göreve Gelmemek disiplinsizliği ile tecziye edilen devlet memuru bu disiplin cezasının iptali için idari yargıda iptal davası açabilir. İptal davası açma belirli bir süreye bağlanmış olup ceza kararının tebliğinden itibaren 60 gündür.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4412
Karar No : 2015/6273

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : ... İli, ... İlçesi, ... Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 25.03.2014 tarihli ve 2014/56 sayılı işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; mesleki, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi ve kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen eyleme katılan davacının, sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemesinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, davacıya isnat edilen özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiilinin subuta ermediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile maaşından kesilen miktarın davanın açıldığı 18/09/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda .... İdare Mahkemesince verilen ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 01/12/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2015/4333 E.  ,  2015/6272 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4333
Karar No : 2015/6272

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : ... öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 09.09.2014 tarihli ve 3819256 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; sendikal faaliyet kapsamında 15.05.2014 tarihinde göreve gelmeme eylemi özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyecek olan davacının, disiplin suçu teşkil etmeyen eylemi nedeniyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda .... İdare Mahkemesince verilen.... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 01/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4329
Karar No : 2015/6270

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : …. Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde … olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 26.08.2014 tarihli ve 3550898 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; sendikal faaliyet kapsamında 15.05.2014 tarihinde göreve gelmeme eylemi özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyecek olan davacının, disiplin suçu teşkil etmeyen eylemi nedeniyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda … 8. İdare Mahkemesince verilen … tarihli ve … sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 01/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2011/7457
Karar No : 2015/5897

Temyiz İsteminde Bulunan(Davacı):
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :

İstemin Özeti : ... 8. İdare Mahkemesince verilen ... tarihli ve ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare mahkemesince, 14-23.11.2007 tarihleri arasında Almanya'ya gitmek için izin alan ve pasaport kayıtlarına göre 10.11.2007 tarihinde yurtdışına çıkan ve 12.11.2007 ile 13.11.2007 tarihlerinde işe gelmediği sabit olan davacıya 657 sayılı Kanun’un 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zamanaşımı" başlıklı 127. maddesinde, "Bu Kanun'un 125'inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a)Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b)Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükmü yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının, yıllık izin kullanarak 14-23.11.2007 tarihleri arasında Almanya'ya gitmek için izin almasına rağmen 10.11.2007 tarihinde (cumartesi günü) yurt dışına çıktığı ve pazartesi ve salı günleri olan 12 ve 13.11.2007 tarihlerinde göreve gelmediği, 12.11.2007 tarihinde bir hafta önce tuttuğu nöbet iznini kullandığı, ancak 13.11.2007 tarihinde izinsiz göreve gelmediğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.
Uyuşmazlıkta, davacının 13.11.2007 tarihinde göreve gelmediği günle ilgili uyuşmazlık olduğu, davalı idarece her gün kontrolü yapılan imza föyü ile gelmediği isnat edilen günün ertesi günü idare tarafından öğrenilmiş olduğunun kabulü ile her bir günün ertesi günü bir aylık zamanaşımı süresi işlemeye başlayacağından,13.11.2007 tarihinden itibaren işlemeye başlayan bir aylık zamanaşımı süresi geçtikten çok sonra anılan hususla ilgili olarak 25.11.2008 tarihinde soruşturma için müfettiş görevlendirmesi yapıldığı ve 26.01.2009 tarihinde disiplin soruşturmasına başlanarak 03.03.2009 tarihinde bitirildiği, hazırlanan soruşturma raporu dayanak alınarak dava konusu işlemin tesis edildiği, 657 sayılı Kanun'un 127. maddesi uyarınca fiilin işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren aylıktan kesme cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerekirken,13.11.2007 tarihinden itibaren 1 ay geçtikten sonra başlanılan soruşturmanın zamanaşımına uğradığı görülmektedir.
Bu durumda, disiplin soruşturmasına başlanılmasına ilişkin bir aylık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğramış olmasına rağmen, davacının "özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle dava konusu işlemle 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde ve bu işleme karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 12/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2018/1463
K. 2019/218
T. 8.5.2019

ÖZET : İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( b ) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesince verilen davanın reddi yolundaki ilk karar, temyiz incelemesi sırasında Danıştay Onikinci Dairesince bozulmuş ise de; kararın düzeltilmesi isteminin görüşülmesi esnasında davalı idarenin karar düzeltme istemi kabul edilerek "onama" kararı verilmesiyle yargılama süreci sonlandırılıp dosya Mahkemeye gönderilmiş olduğuna göre, ortada ısrara konu olabilecek bir uyuşmazlığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla; Mahkemece, karar düzeltme aşamasında Danıştay Onikinci Dairesince verilen onama kararı gözardı edilerek, ilk kararlarında ısrar verildiğinden bahisle verilen davanın reddi yolundaki ısrar kararında usul ve hukuka uygunluk görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU : İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 15/12/2017 tarih ve E:2017/2220, K:2017/2440 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, 09/10/2014 tarihinde mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( b ) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 10/02/2015 tarihli ve 1464275 Sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 30/11/2015 tarih ve E:2015/1083, K:2015/2257 Sayılı kararıyla; 09/10/2014 günü alınan iş bırakma eylemi kararının kamu görevlileri sendikalarının faaliyet konuları ( meslekle ilgili özlük hakların geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesai saatlerine ilişkin talepler gibi ) arasında olmadığı açık bulunduğundan, davacının bu eylem kararı doğrultusunda iş bırakmasının sendikal faaliyet olarak ve dolayısıyla geçerli bir mazeret şeklinde değerlendirilmesine olanak bulunmadığı açık olduğundan davacının aylıktan kesme cezasını gerektiren fiili işlediği sonucuna varılmakla mazeretsiz ve izinsiz olarak bir gün göreve gelmediği sabit olan davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle, davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Onikinci Dairesi'nin 28/11/2016 tarih ve E:2016/5576, K:2016/5345 Sayılı kararıyla; davacının üyesi bulunduğu sendikanın ve sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun aldığı kararlar uyarınca gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekeceğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde ve bu işleme karşı açılan davada uyuşmazlığın özünü oluşturan dava konusu disiplin cezasının hukuki denetimi yapılmaksızın, sendikanın ve konfederasyonun aldığı kararın denetimi yapılarak davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmediği sonucuna varılarak, İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 30/11/2015 tarih ve E:2015/1083, K:2015/2257 Sayılı kararının bozulmasına karar verilmiş ise de, davalı idarenin karar düzeltme istemi üzerine, Danıştay Onikinci Dairesi 28/09/2017 tarih ve E:2017/1271, K:2017/4088 Sayılı kararıyla, karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairelerinin 28/11/2016 tarih ve E:2016/5576, K:2016/5345 Sayılı bozma kararı kaldırılarak, İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 30/11/2015 tarih ve E:2015/1083, K:2015/2257 Sayılı kararının onanmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 15/12/2017 tarih ve E:2017/2220, K:2017/2440 Sayılı kararıyla; 30/11/2015 tarih ve E:2015/1083, K:2015/2257 Sayılı ilk kararda ısrar edildiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ : Danıştay Dairesince karar düzeltme aşamasında verilen onama kararı üzerine Mahkeme kararının kesinleşmesi nedeniyle ortada ısrar edilecek bir husus bulunmadığından, temyiz isteminin kabulüyle temyize konu ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, 09/10/2014 tarihinde mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( b ) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 10/02/2015 tarihli ve 1464275 Sayılı işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasının, Mahkemece ilk kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan halinde, "1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay:

a- ) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b- ) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c- ) Usul hükümlerine uyulmamış olunması,

Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar." hükmüne; aynı maddenin 4. fıkrasında ise "Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. Israr kararının ilgili tarafından temyizi halinde, dava, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulunca incelenir. Danıştayın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına uyulması zorunludur." kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, 09/10/2014 tarihinde mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- ( b ) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 10/02/2015 tarihli ve 1464275 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesince verilen davanın reddi yolundaki ilk karar, temyiz incelemesi sırasında Danıştay Onikinci Dairesince bozulmuş ise de; kararın düzeltilmesi isteminin görüşülmesi esnasında davalı idarenin karar düzeltme istemi kabul edilerek "onama" kararı verilmesiyle yargılama süreci sonlandırılıp dosya Mahkemeye gönderilmiş olduğuna göre, ortada ısrara konu olabilecek bir uyuşmazlığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla; Mahkemece, karar düzeltme aşamasında Danıştay Onikinci Dairesince verilen onama kararı gözardı edilerek, ilk kararlarında ısrar verildiğinden bahisle verilen davanın reddi yolundaki ısrar kararında usul ve hukuka uygunluk görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 15/12/2017 tarih ve E:2017/2220, K:2017/2440 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

2. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 ( onbeş ) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1