Eczacılara Disiplin Cezası Verilir mi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Eczacılara Disiplin Cezası Verilir mi
  • Anasayfa
  • Eczacılara Disiplin Cezası Verilir mi

Eczacılara Disiplin Cezası Verilir mi

Eczacı disiplin cezası- İlgili kanun ve yönetmeliklerde eczacılık mesleğinin icrası belirlenen kurallar ve esaslar çevresinde yerine getirilmesi gerektiği düzenleme altına alınmış, belirlenen disiplin kurallarına uyulmaması durumları çeşitli yaptırım

Eczacılara Disiplin Cezası Verilir mi

Eczacılara Disiplin Cezası Verilir mi?

Eczacı disiplin cezası- İlgili kanun ve yönetmeliklerde eczacılık mesleğinin icrası belirlenen kurallar ve esaslar çevresinde yerine getirilmesi gerektiği düzenleme altına alınmış, belirlenen disiplin kurallarına uyulmaması durumları çeşitli yaptırımlara bağlanmıştır. Bu kapsamda Eczacıların disiplin uygulamalarına ilişkin işlemler, 1956 yılında yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereği Türk Eczacıları Birliği yapısı içerisinde teşkil edilen “Yüksek Haysiyet Divanı” ile bölge eczacı odalarının yapılarında kurulan ”Haysiyet Divanı” tarafından yürütülmektedir. Anılan Kanununun 23 ila 31’inci maddelerinde bölge
eczacı odalarında kurulan Haysiyet Divanının seçilme usulleri ile divanın vazife ve görevleri ile haysiyet divanı tarafından verilebilecek disiplin cezaları düzenlenmiştir. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olupta sanatlarıyla uğraşan, meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan ve Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı Eczacı Odalarına üye olan eczacılar ile Eczacı Odalarına kayıt olması gerektiği halde kaydını yaptırmayan eczacılar da kapsam dahilinde değerlendirilerek Disiplin işlerinde yetkili kurullar olan bölgesel olarak teşkil edilmiş Haysiyet Divanları ile Yüksek Haysiyet Divanı tarafından disiplin cezalarına hükmedileceği hüküm altına alınmıştır.  Disiplin cezaları; eczacıların, Türk Eczacıları Birliği Kanununa, Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğine, Türk Eczacıları Birliği Deontoloji Tüzüğüne, Türk Eczacıları Birliği Genel Kurul kararlarına, ilgili Eczacı Odasının Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararlarına ya da Türk Eczacıları Birliği tarafından kabul gören ilgili diğer mevzuat ve / veya protokol hükümlerine aykırı hareketleri görülenlere, meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstererek maddi ya da manevi zarara neden olan, imzaladığı sözleşmelere uymayan, eczacılık mesleğinin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri saptananlara verilmektedir. Disiplin işlerinde yetkili kurullar 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereği Haysiyet Divanları ile Yüksek Haysiyet Divanlarıdır. Haysiyet Divanlarının yetki alanı Eczacı Odasının bölgesi ile sınırlı olmakla birlikte Eczacı Odaları başka Eczacı Odalarını ilgilendiren olayları ilgili Eczacı Odasının Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlü tutulmuşlardır. 

Eczacı Odası Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

Disiplin işlemleri soruşturma ve kovuşturma olarak iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ya da Haysiyet Divanına sevk edilmesine karar verilebilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından Oda Denetleme Kurulunca ilk incelemenin ya da soruşturmanın yapılmış olması gerekmektedir. Disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında, Eczacı Odası Denetleme Kurulu tarafından ilgilinin kendisine yöneltilen suçun açık ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için 15 (on beş) günlük savunma süresi tanınır. Bu süre içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.  Savunma sonrasında ya da savunmaya cevap verilmemesi durumunda Oda Denetleme Kurulu konuyu inceler ve 30 (otuz) gün içerisinde dosyayı Haysiyet Divanına sevk edip etmeyeceğine karar vererek raporunu hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu tarafından rapor incelenerek, gerekli görülenler Haysiyet Divanına sevk edilir.
Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, eksikliği uzatmasız en çok 20 (yirmi) gün içinde tamamlatılır. Soruşturmaya suçların işlenmesinden itibaren 2 (iki) yıl içinde başlanmalıdır, bu süre zamanaşımı süresidir. 

Haysiyet Divanı Hangi Disiplin Cezalarını Vermeye Yetkilidir?

Her eczacı odası bünyesinde seçimle beş asil ve beş yedek üyeden ikişer yıllık görev süresi ile kurulan Haysiyet Divanı,  odaya girmeyen veya ilgili kanun ve yönetmeliğin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen üyenin meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre;
Yazılı ihtar,
Para cezası
Eczacılık sanatı icrasından men,
Eczacı Odasının bölgesinde çalışmaktan menetmek cezalarını verebilmektedir. 

Haysiyet Divanı Tarafından Hangi Durumlarda Yazılı Uyarı Cezası Verilir?

Yazılı uyarı cezası; eczacıların mesleğini uygularken meslektaşları, üçüncü kişiler, Türk Eczacıları Birliği ve Oda birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. 
Uyarı Cezası:
Diğer durumlarda belirtilen disiplin suçları kapsamına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmeyenlere,
Türk Eczacıları Birliği ya da Oda birimlerinin, organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunanlara,
Türk Eczacıları Birliği ya da Oda organlarına seçilmiş üyelerin kanun ya da yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara,
Onur Kuruluna sevk edilen bir üyeye ilişkin karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunanlara,
Türk Eczacıları Birliği tarafından imzalanan ve eczacıların taraf olduğu protokol, sözleşme v.b metinlerde yer alan hususlardan, diğer durumlarda belirtilen disiplin suçları kapsamına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmeyenlere, verilmektedir.

Haysiyet Divanı Tarafından Hangi Durumlarda Para Cezası Verilir?

Para cezaları olayın doğurduğu sonuçlara bağlı olarak fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatının 4 (dört) katından az, 15 (on beş) katından fazla olmamak üzere verilmektedir.

Para Cezası Hangi Eczacılara Verilir?

Eczacılık Mesleği mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunanlara,
Odaların onayı gereken durumlarda onay almadan mesleki etkinliklerde bulunan, eczacılık mevzuatına ve talimatlara uymayanlara,
Eczacı odalarının denetleme kurullarının, mesleki denetim uygulamasına aykırı davrananlara,
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş ilaç ücretlerinin altında veya üstünde ücret alanlara,
Uzmanı olmadığı konularda etkinlik yaparak ya da meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara uğratanlara,
Onur Kuruluna sevk edilen bir üye ile ilgili karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayacak faaliyetlerde bulunarak, ilgili üyenin ekonomik zararına neden olanlara ya da mesleki itibarını zedeleyenlere,
Eczanenin cephesindeki eczane tabelası dışında, yönlendirme tabelası v.b ilanlar kullananlara, Eczane vitrinlerine ilaçlar ile ilgili ticari metalı veya övücü ilanlar yapıştıranlara,
Yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olsun kendi reklamını yapanlara, Fatura veya diğer matbu belgelere reklam özelliği taşıyan ibareler koyanlara, Eczanenin ismini taşıyan takvim v.b reklam materyali bastıranlara,
Nöbetçi eczane listesini her gün en geç saat 10’a kadar nöbet levhasına asmayanlara, Mesai saatlerinden sonra E logolu ışıklı levhanın ışıklarını açık  bırakanlara,

Nöbetçi olduğu halde eczanesini kapalı tutarak, nöbet görevini yerine getirmeyenlere,
Eczacı odaları tarafından yürütülen sıralı dağıtım reçetelerini odanın onayı olmadan karşılayanlara, 
Eczacı odaları tarafından belirlenen mesai saatinden önce veya mesai saati bitiminden sonra eczaneyi açık tutanlara,
Mesleğin icrası esnasında elde edilen bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşanlara, 
Mesleği dışında bizzat ticaret ile uğraşanlara, 
Tutulması gereken defterleri doğru tutmayan veya defterin/defterleri mevcut bulundurmayanlara, 
Eczacı Odaları Yönetim Kurulları veya Eczacı Odasının Genel Kurullarında alınan tarafından alınan mesleki kararlara aykırı hareket edenlere, 
Daha önce yazılı uyarı cezası aldığı halde uyarı gerektiren suçu yineleyenlere, verilmektedir.

Meslek Uygulamasının Yasaklanması Cezası Hangi Durumlarda Verilir?

Meslek uygulamasının yasaklanması cezası, 3 (üç) günden az 6 (altı ) aydan çok olmamak üzere eczacılık yapmasının yasaklanması ve üyelik haklarının bu süre içinde kullandırılmamasıdır. Aynı suçun tekrarı durumunda ceza en yüksek sınırdan uygulanır.
Serbest meslek uygulamasından yasaklama cezaları:
Para cezasıyla cezalandırılmış bir suçu bilinçli olarak yineleyenlere, Para cezası gerektiren durumlardan herhangi birisinin ağırlaştırılmış halde işleyenlere,
Kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için mesleğini bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar verenlere,
Temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek mensuplarını ya da Türk Eczacıları Birliği, Odalar ya da bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ya da etkinliklerini engelleyenlere, verilmektedir.

Eczacılara İhraç Cezası Hangi Durumlarda Verilir?

Odadan ihraç bir bölgede üç defa sanat icrasından men edilmiş üyeye verilmektedir.

Haysiyet Divanı Kararlarına İtiraz Edilir mi?

Haysiyet divanları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, kararın üyeye tebliğinden itibaren, 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, savunma ile birlikte ve imza karşılığında (Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere) Eczacı Odalarının Yönetim Kurullarına verilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarından, yazılı ihtar ve para cezaları kesinleşir ve ilgili Eczacı Odası tarafından derhal uygulanır. Geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalışmaktan men kararları hariç olmak üzere diğer disiplin cezalarına itiraz dilekçesi Yönetim Kurulunca reddilerek cezanın kesinleşmesi ile Süresi içinde itiraz edilmeyerek kesinleşen disiplin cezalarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde idari işlemin iptali istemiyle yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılabilir. Burada belirtilen 60 günlük süre hak düşürücü süre ve dava açma süresi olduğundan, süresi içerisinde İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. (Sürenin geçirilmesi durumunda, idare mahkemesinin yapacağı ilk incelemede süre aşımı nedeniyle dava reddedilir). İdari davalarda sürelerin yanlış takibi ya da tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi halinde dava süre aşımı dolayısıyla reddedilecek ve bu durum hak kayıplarına sebebiyet verecektir. Bu nedenle İdare Mahkemesinde açılacak davaların idari davalar konusunda tecrübeli ve bilgili idare avukatları ile yürütülmesi hak kayıplarını önleyecektir. Geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalışmaktan men kararları karara karşı itiraz olmasa dahi İdare Heyeti Başkanlığınca Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. 

Eczacı Odası Haysiyet Divanları Tarafından Verilen Men Kararları Ne Zaman Kesinleşir?

Eczacı Odası Haysiyet Divanları tarafından verilen eczacılık mesleği sanat icrasından men kararları ile bir bölgede çalışmaktan men kararları Yüksek Haysiyet Divanını kararıyla kesinleşir ve bu kararlar, Sağlık Bakanlığınca uygulanmaktadır. Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici olarak sanat icrasından menedilen kişi hiçbir suretle sanatlarını icra edemeyeceği gibi varsa müessesesi de kapatılır. Yüksek Haysiyet Divanı üçte iki çoğunluk ile toplanır ve mevcudun üçte iki çoğunluğu ile karar verir. Haysiyet Divanları tarafından verilen kararların Yüksek Haysiyet Divanında görüşme sırasında hakkında disiplin soruşturması yapılan ilgilinin talepleri üzerine yazılı veya sözlü savunmaları alınırak karar verilir. Yüksek Haysiyet Divanı Haysiyet Divanlarından gelecek evrakı ve kararları inceledikten sonra uygun gördüğü takdirde ya aynen veya değiştirerek kabul ve tasdik eder. Mahallince verilen kararları uygun bulmazsa bu husustaki görüşüyle birlikte dosyaları ilgili Haysiyet Divanına iade eder. İlgili Haysiyet Divanının bu konuda vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştay’a başvurma hakkı saklıdır. Men kararları haricinde verilen diğer ihtar ve para cezalarına dair kararlar kanuni işlem ve süreler sonunda kesinleşerek, ilgililerin kayıtlı olduğu odalarca uygulanır.
1956 yılında yayımlan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanun'da; “Yüksek Haysiyet Divanı"nın kendisine gelen kararı onaylamayarak geri iadesi durumunda ilgili Haysiyet Divanının vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştay’a başvurma hakkı olduğu düzenlenmiştir. Düzenlemede her ne kadar "Haysiyet Divanının vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştay’a başvurma hakkı" ifade edilmişse de Yüksek Haysiyet Divanının onama kararlarına karşı da süresi içerisinde İdari Yargı Merciilerine başvurma hakkı bulunmaktadır. Nitekim; Danıştay Sekizinci Dairenin 11.10.2000 tarih, 2000/2476 E. ve 2000/6224 K.sayılı kararında da "... bu yasa kuralına göre, yüksek onur kurulunun yerel onur kurulunca verilen kararı aynen yahut değiştirerek onaylaması halinde verilen karar kesinleşmekte olup, kesinleşmiş ve yürütülmesi zorunlu olan bu işleme karşı idari yargı yerinde dava açılabilmesinin mümkün bulunduğu açıkça ortadadır. Yasa maddesinin ikinci fıkrasında onaylanmadan geri gönderilen kararların yerel onur kurulunca yeniden karara bağlanması üzerine Yüksek Onur Kurulunun ikinci kez vereceği kararlara karşı Danıştay''a (idari yargıya) başvurulması hakkı bulunduğunun belirtilmiş olması, bu hükmün 1. fıkraya göre kesinleşen aynen kabul yahut değiştirilerek kabul edilen cezalara karşı yargı yolunun kapatılması olarak yorumlanamaz.. Zira, ikinci fıkrada yer alan idari yargıya (Danıştay''a) başvurma hakkı; yerel onur kuruluna yargı yoluyla kendi kararında ısrar edebilmesi olanağının hatırlatılmasından ibarettir. Bu itibarla, Yüksek Onur Kurulunun cezayı değiştirerek onayan kararına karşı açılan davanın esasının incelenerek çözüme ulaştırılması gerekirken, yargı yolunun kapatılması sonucunu doğuracak şekilde yazılı gerekçeyle davanın reddinde isabet görülmemiştir." denilerek haysiyet kurulunca verilen kararı aynen yahut değiştirerek onaylaması durumlarında da idari yargı yolunun açık olduğu hüküm altına alınmıştır.
ÖNEMLİ BİLGİ: Haysiyet divanlarının görevleri mevzuat hükümlerine dayalı olarak yürütülmekte ve divana intikal ettirilen dosyalar üzerinde görüşülerek karar birliğine varılmaktadır. Yasak fiillerin açıkça yazılı olduğu hukuki bir düzenleme olmaması sebebiyle bölge eczacı odaları tarafından görüşülen dosyalardaki vakılar göz önünde tutularak hazırlanan taslak yönetmelik baz alınarak disiplin suçlarının neler olduğu hazırlanmıştır.

İlgili Etiketler:
1