Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği | Mil Hukuk

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

  • Anasayfa
  • Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

BÖLÜM I
Genel Hükümler
AMAÇ
MADDE 1. Bu Yönetmelik, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları yönetici ve öğretim elemanları
ile memur ve diğer personelinden, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği ödevleri yurt içinde ve yurt
dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara veya
meslek vakar ve haysiyetine uymayan davranışta bulunanlara verilecek disiplin cezalarını göstermek amacıyla, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi ile 65. maddesinin a fıkrasının (9) bendi gereğince düzenlenmiştir.
KAPSAM
MADDE 2. Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve
diğer personeline ilişkin disiplin soruşturması, görevden uzaklaştırma ve itiraz usulleri ile uygulama şekli bu
Yönetmelikte gösterilmiştir.
TANIM VE KISALTMALAR
MADDE 3. Bu Yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar:
Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Atamaya Yetkili Amir: Yükseköğretim Kurulu Başkanını, Üniversitelerarası Kurul Başkanını, Rektör, Dekan,
Yüksekokul ve Enstitü Müdürünü,
Üniversite Yöneticisi: Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ile Bölüm, Anabilim Dalı ve Anasanat
Dalı Başkanını,
Disiplin Amiri: Yükseköğretim Kurulu Başkanını, Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, üst
Kuruluşlar ile Üniversiteler Genel Sekreterleri ve birim sekreterlerini,
Öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarını,
Memur: Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak çalıştırılan personeli,
Diğer Personel: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli veya geçici olarak
çalıştırılan görevlileri,
Yükseköğretim Üst Kuruluşları: Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurulu,
Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksek okulları,
(Değişik:RG-29/01/2014-28897)Yüksek Disiplin Kurulu: Yükseköğretim Genel Kurulunu,
Disiplin Kurulları:
a) (Değişik:RG-29/01/2014-28897)
Yükseköğretim Kurulunda: Genel Sekreterin başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Strateji Geliştirme ve İdari ve
Mali İşler Dairesi Başkanlarından teşekkül eden kurulu,
b) Üniversitelerarası Kurulda: Genel Sekreterin başkanlığında Hukuk Müşaviri ile Personel Müdürü ve iki uzmandan
teşekkül eden kurulu,
c) Yükseköğretim Kurumlarında: Bu kurumların yönetim kurullarını ifade eder.
BÖLÜM II
Disiplin Suçları ve Cezaları
Disiplin Cezaları
MADDE 4. Disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir,
b) Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir,
c) Yönetim Görevinden Ayırma kalktı (Mülga:RG-29/01/2014-28897)
d) Aylıktan kesme: Brüt aylıkları 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır,
e)Kademe ilerlemesinin durdurulması: Bulunulan kademedeki ilerlemenin fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl
durdurulmasıdır,
f) Görevinden Çekilmiş Sayma kalktı (Mülga:RG-29/01/2014-28897)
g) (Değişik:RG-07/11/1998-23516) (Mülga paragraf:RG-29/01/2014-28897)
Kamu görevinden çıkarma: Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ile
belediyelerin kurdukları birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıkları gibi kamu kurum ve
kuruluşlarına memur olarak bir daha alınmamak üzere görevden çıkarmadır.
Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma kalktı (Mülga paragraf:RG-21/08/1999-23793)
Uyarma Cezası
MADDE 5. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların
yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık
göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usûlsuz müracaat veya şikâyette bulunmak,
e) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
i) Öğrencilerle olan ilişkilerinde, Devlet memurluğu ve öğretim elemanı saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak,
j) Üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı
halde organ dışına sızdırmak veya yaymak (Kanuni nedenlerle resmi mercilere yapılacak başvurular bu hükmün
dışındadır.),
k) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yetkili olan organlarca sorulacak hususları haklı bir sebep olmaksızın
zamanında cevaplandırmamak.
l) Çalışma saatleri içinde görevi dışında başka işlerle meşgul olmak,
m) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmelerine özen göstermemek,
Kınama Cezası
MADDE 6. Kınama cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların
yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu
davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede
kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında, resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
e) Devlete veya döner sermayeye ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Kuruma ait resmi belge, araç gereç ve benzeri eşya ile yerine konması mümkün olmayan bilimsel doküman veya
kitabı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele, iş sahiplerine veya öğrencilere kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret resim ve benzeri
şekiller çizmek veya yapmak,
j) Yükseköğretim kurumlarında hizmetlerin kurallara uygun olarak yürütülmesi bakımından, yetkili makamlarca alınan
kararlara, verilen emir ve talimatlara, 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde gösterilen haller
hariç olmak üzere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasden ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükûn veya çalışma düzenini bozmak,
m) Üniversiteye veya bağlı birimlerine bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç
bildirmemek,
n) Bağlı veya görevli olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencilerine ücret karşılığı özel ders vermek,
o) Yetkili bulunmadığı halde, üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı
olmaksızın, resmi merciler hariç, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leh veya aleyhinde
davranışlara yol açmak,
ö) (Ek:RG-29/01/2014-28897)Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına
veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek,
p) (Ek:RG-29/01/2014-28897)Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak.
Yönetim Görevinden Ayırma
MADDE 7. (Mülga:RG-29/01/2014-28897)
Aylıktan Kesme
MADDE 8. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul
ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor
kullanmak,
b) Özürsüz olarak ençok iki gün göreve gelmemek, kısmi statüde bulunan öğretim üyesi için kesintisiz ençok sekiz saat
devamsızlık göstermek,
c) Devlete veya döner sermayeye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına
yardımcı olmak,
g) (Mülga:RG-29/01/2014-28897)
h) (Mülga:RG-29/01/2014-28897)
i) Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
j) (Mülga:RG-29/01/2014-28897)
k) Yetkili bulunmadığı halde, üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, organ veya üyeler lehinde
veya aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla, resmi makamlar hariç organ dışına sızdırmak veya yaymak,
l) Görevi sebebiyle bağlı olduğu herhangi bir teşebbüsten veya görev sebebiyle denetim altında bulunan herhangi bir
kuruluştan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamaya teşebbüs etmek,
m) Üniversite yöneticisinin emri veya izni ile asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak,
değiştirmek, karalamak veya kirletmek, 
n) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak,
o) Üniversite ve bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan hizmetin amaçları dışında
kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
p) Devlete veya döner sermayeye ait motorlu taşıt araçlarını özel işlerde kullanmak,
r) Çağrıldığı veya görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özürü olmaksızın katılmamak,
Kademe İlerlemesinin Durdurulması
MADDE 9. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) İzinsiz veya kurumlarca kabul edilen özürü olmaksızın kesintisiz 3-9 gün veya kısmi statüde bulunan öğretim üyeleri
için 12-36 saat devamsızlık göstermek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek,
g) (Mülga:RG-29/01/2014-28897)
h) Ticaret yapmak veya kısmi statüde bulunanlara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun tanıdığı imkanlar dışında
Devlet Memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin
yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak,
o) Görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri, laboratuvar malzemesini görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile
istenmesine rağmen geri vermemek veya devir teslim işlemini zamanında yapmamak,
p) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi menfaat sağlamak amacıyla
hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden veya öğrenciden borç istemek veya almak,
r) Yükseköğretim törenlerinin programlarını ihlal edecek hareketlerde bulunmak veya bu hareketlere başkalarını teşvik
veya tahrik etmek,
s) Üniversite içinde yetkililerden izin almadan görevle ilgili olmayan ilân yapıştırmak veya teşvikte bulunmak,
t) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, işi yavaşlatma gibi eylemlere teşebbüs etmek veya kamu
hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak,
u) Üniversite yöneticilerinden izin almadan iş yerinde toplantı yapmak, nutuk söylemek veya konferans, konser, temsil,
tören, açık oturum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
v)(Değişik:RG-29/01/2014-28897) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav
gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak,
görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak
hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek,
Görevinden Çekilmiş Sayma
MADDE 10. (Mülga:RG-29/01/2014-28897)
Kamu Görevinden Çıkarma
MADDE 11. (Başlığı ile birlikte değişiklik:RG-29/01/2014-28897) Aşağıdaki disiplin suçlarını işleyenlere kamu
görevinden çıkarma cezası verilir. Kamu görevinden çıkarma cezası alanlar yükseköğretim kurumlarında öğretim
mesleğini icra edemezler.
Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a- İdeolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü amaçlarla eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek suretiyle kurumların
huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak; boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak ya
da bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek, yardımda bulunmak,
b- Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini
basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları iş yerine veya iş yerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek ve asmak, teşhir
etmek veya sözlü ideolojik propaganda yapmak,
c- İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20
gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek,
ç- Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev veya emirleri yerine
getirmemek,
d- Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak,
e- Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici
hareketlerde bulunmak,
f- Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,
g- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
ğ- Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
h- 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek,
ı- Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,
i- Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna üniversite öğrencilerini veya
mensuplarını teşvik veya tahrik etmek,
j- Uyuşturucu madde kullanmak,
k- İş yerinde veya bağlı yerlerde, arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, bilerek postalarını açma ve benzeri
eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlerde görev almak,
l- Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan
beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak,
m- Haksız edindiği mal varlığını gizlemek ve kurumu yanıltmak amacıyla mal beyanında bulunmamak ya da
aynı amaçla gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak, haksız mal edinmek, mal varlığı ile geliri arasında uygunsuzluk
olması halinde mal varlığının kaynağını açıklayamamak,
n- Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi
göstermek.
Öngörülmemiş Disiplin Suçları
MADDE 12. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle
benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
Süre Durdurma Cezasının Uygulanamaması
MADDE 13. Yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer personelin bulunduğu maaş derece ve kademesi itibariyle
hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, fiilin ağırlık
derecesine göre brüt aylıklarının 1/4’ü - 1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.
Süre Durdurma Cezasının Sonuçları
MADDE 14. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alan öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin
bulunduğu derece ve kademedeki ilerlemesi ceza süresi kadar durdurulmakla beraber, öğretim elemanının akademik
yükselme ve atanması ile ilgili işlemler de ceza süresince durdurulur ve mecburi bekleme süresinden düşürülür.
Memurlar bu süre içerisinde yarışma sınav ve seçmelerine giremezler.
Disiplin Suçunun Tekerrürü
MADDE 15. (Değişik birinci cümle: RG-29/01/2014-28897) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya
halin cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı
derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller ceza nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında
bir derece ağır verilir.
İyi Halin Değerlendirilmesi
MADDE 16. (Değişik: RG-29/01/2014-28897) Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan veya ödül veya
başarı belgesi alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece
hafif olanı uygulanabilir.
BÖLÜM III
Disiplin Soruşturması
Soruşturmaya Yetkili Amir
MADDE 17. Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Disiplin Amiri, disiplin suçu
hakkında bizzat veya bilvasıta bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti
ile de yaptırabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üst kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurumlarının; Rektör, bütün
üniversitenin, Dekan, bütün fakültenin; Enstitü veya yüksekokul müdürü, bütün enstitü veya yüksekokulun her
kademesindeki görevlilerin disiplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir.
Bölüm Başkanı; anabilim, anasanat, bilim veya sanat dalları başkanları görev alanları ile ilgili disiplin soruşturma
taleplerini en yakın disiplin amirine yaparlar. Bu talep gecikilmeden uygulanmaya konulur.
Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların sanığın akademik unvanına veya daha üst
akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneticiler hakkındaki soruşturmalarda unvan eşitliği veya üstlüğü aranır. Üst
disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya
yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma dosyası ile
birleştirilir.
Rektörler Hakkında Soruşturma
MADDE 18. (Değişik: RG-31/12/1987-19681) Rektörler hakkında soruşturma açılması Yükseköğretim Kurulu
Başkanının kararı ile olur. Bu soruşturma Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Rektörler
hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir. (Değişik son
cümle: 18/9/1996-22761) Diğer cezalar için Yüksek Disiplin Kurulunun kararı şarttır.
Zaman Aşımı
MADDE 19. Bu Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin
işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin
soruşturmasına,
b) (Değişik: RG-29/01/2014-28897) Kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
(Değişik fıkra: RG-04/11/1989-20332)Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki
yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
MADDE 20. Aynı olaydan dolayı yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer görevliler hakkında ceza
muhakemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Sanığın Ceza Kanunu’na göre
mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz. Disiplin soruşturması
veya sonuçları, ceza soruşturmasını etkilemez.
Yer Değiştirme Etkisi
MADDE 21. Sanığın disiplin suçundan sonra görev yaptığı üst kuruluşu, Yükseköğretim Kurumu’nu veya statüsünü
değiştirmiş veya kurumundan ayrılmış olması, suç sırasında bağlı olduğu yükseköğretim kurumu veya üst kuruluş
tarafından disiplin soruşturmasının başlatılmasına, başlamışsa tamamlatılmasına ve gerektiğinde disiplin cezasının
verilmesine engel olmaz.
Soruşturma Süresi
MADDE 22. Soruşturmanın soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı gecikilmeksizin
soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruşturmayı kararın kendisine tebliğinden itibaren iki ay içerisinde bitirir. Bu
süre içerisinde soruşturma bitirilmiyor ise soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin amiri, ek
süre vermesi halinde, durumu bir üst disiplin amirine bilgi olarak sunar.
Soruşturma Yapılış Şekli
MADDE 23. Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe
sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tesbit olunur. Tutanakta, işlemin nedere ve ne zaman
yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve
soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır.
İstinabe talimatında, şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Sorulacak sorular dikkatle
tesbit olunur. Şahide yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptırılacak yeni şekli de yazılır.
Yükseköğretim Kurumlarının bütün personeli veya diğer kamu veya özel kuruluş yetkilileri disiplin soruşturmacılarının
istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek
yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.
Bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket edenler veya disiplin soruşturmasını geciktirenler veya buna sebebiyet verenler
hakkında disiplin soruşturması açılır.
Savunma Hakkı
MADDE 24. Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden
az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından
vazgeçmiş sayılırlar. Sanığa gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu,
savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.
Soruşturma Raporu
MADDE 25. Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi,
soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç
maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa
belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Rapor gecikilmeden onay merciine tevdi edilir.
BÖLÜM IV
Görevden Uzaklaştırma
Tanım
MADDE 26. Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca
görülecek üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel
hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.
657SK/137
Yetkililer
MADDE 27. Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:
a) Atamaya yetkili amirler,
b) (Mülga: RG-29/11/1995-22478)
(Değişik fıkra: RG-29/01/2014-28897)Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Yükseköğretim Genel Kurulunun
kararı şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
657SK/138
Görevden Uzaklaştıran Yetkilinin Sorumluluğu
MADDE 28. Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya
başlanması şarttır.
Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan; bu işlemi keyfi olarak veya garaz ya
da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa
tabidirler. 657SK/139
Görevden Uzaklaştırılanların Hak ve Yükümlülüğü
MADDE 29. Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler kanunların öngördüğü
sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
Bu yönetmeliğin 31. maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri
kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin dereceye
yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe
ilerlemesi yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle değerlendirilir.
657SK/141
Tedbirin Kaldırılması
MADDE 30. Soruşturma sonunda, (Mülga ibare: RG-29/01/2014-28897) (…) Kamu görevinden çıkarma cezası
önerilme dışında görevden uzaklaştırma tedbiri 27. maddedeki yetkililerce; Yükseköğretim Denetleme Kurulu
üyelerince uzaklaştırılanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 28. madde hükmü uygulanır. 657SK/142
Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller
MADDE 31. Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam veya mercilerce
hakkında (Mülga ibare: RG-29/01/2014-28897) (…) kamu görevinden çıkarılmadan başka bir disiplin cezası
verilenlerle, ceza kararından evvel haklarındaki disiplin kovuşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi
üzerine veya tedbirin üç ay sürmesi halinde derhal göreve iade edilirler. 657SK/143
Amirin Takdiri
MADDE 32. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmaya konu olan fiiller, hizmetin devamına engel olmadığı hallerde
30. maddede belirtildiği şekilde her zaman kaldırılabilir. 657SK/144
BÖLÜM V
Disiplin Cezası
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar
MADDE 33. (Değişik: RG-29/11/1995-22478)
Disiplin cezası vermeye yetkili Amir ve Kurullar şunlardır:
a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan
sonra atamaya yetkili amirler tarafından, dekanlar için ise, bu ceza disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin
Kurulu kararı ile verilir.
c) (Mülga: RG-29/01/2014-28897)
d) (Değişik: RG-29/01/2014-28897) Kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine,
Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.
Disiplin Kurulları
MADDE 34. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler,
doçetlerle ilgili hususların görüşülmesinde yardımcı doçentler ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili
üyeler görüşmelere katılamazlar. Bu sebeple Kurulun teşekkül edememesi halinde bir üst kurul görevlidir. Değişik
dereceli kimselerin bir arada suç işlemeleri halinde soruşturma usûlü ve görevli disiplin kurulu üst dereceli sanığa göre
tayin edilir.
Kurulların Toplanması
MADDE 35. Kurullar, başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanırlar.
Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi
MADDE 36. Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan
tarafından sağlanır.
Toplantı Nisabı
MADDE 37. (Değişik cümle: RG-29/01/2014-28897) Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel
Kurulunun toplantı nisabı on dört kişidir. Diğer disiplin kurullarının toplantı nisabı kurul üye tam sayısının yarıdan
fazlasıdır.
Raportörlük
MADDE 38. Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye havale
edilecek dosyanın incelenmesini en geç 5 gün içinde tamamlar.
Görüşme Usulü
MADDE 39. Kurulda, raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse
soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır
ve karar başkan tarafından açıklanır.
Oylama
MADDE 40. Disiplin Kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy
kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır. Oyların
eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla
saptanır.
Karar
MADDE 41. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya
reddeder. Red halinde atamaya yetkili amirler başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Karar Süresi
MADDE 42. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden
itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili
disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma
evrakına göre kararını bildirir.
(Değişik fıkra: RG-29/01/2014-28897) Kamu görevinden çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan
soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Usulü
MADDE 43. (Değişik: RG-29/01/2014-28897)
Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük
dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya
niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
Hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istenenler, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda
sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler
Kararların Yazılması
MADDE 44. Kararlar, verdikleri tarihten itibaren en geç 15 gün içinde raportörler tarafından gerekçeli olarak ve
oybirliği veya çoğunlukla verildiği belirtilerek yazılır. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar,
nedenlerini yazar ve imzalarlar.
Kararların İlgiliye Tebliği
MADDE 45. Ceza vermeye yetkili amirler tarafından verilen disiplin cezaları bu amirlerce; disiplin kurullarınca verilen
cezalar bu kurulların Başkanlıklarınca kararların imzalarının tamamlanmasını izleyen en çok on gün içinde ilgililere
tebliğ olunur.
Ceza vermeye yetkili amirlerce disiplin kurulu kararlarına dayanılarak verilmiş olan cezalarda bu kararlar da eklenir.
Disiplin cezasının tebliği sırasında itiraz usul ve süresi yazılı olarak hatırlatılır.
Uygulama ve İtiraz
Uygulama
MADDE 46. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
(Değişik fıkra: RG-29/01/2014-28897)
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin
amirine, kamu görevinden çıkarma cezası bütün üniversite rektörlüklerine ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığına
bildirilir.
İtiraz
MADDE 47. (Değişik: RG-29/01/2014-28897)
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz, kişinin bağlı olduğu
kurumdaki disiplin kuruluna yapılabilir. Kişinin itirazının görüşüleceği toplantıya cezayı veren disiplin amiri katılamaz.
Bu şekilde kurulun oluşturulamaması halinde bir üst disiplin kurulu yetkilidir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına, kişinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumu aracılığıyla Yüksek Disiplin
Kuruluna itiraz yapılabilir. İlgili yükseköğretim kurumu itiraza ilişkin dilekçe ve soruşturma dosyasını 7 gün içerisinde
Yükseköğretim Kuruluna iletmekle yükümlüdür.
Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir
İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem
MADDE 48. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre
kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir
veya tamamen kaldırabilirler.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek
zorundadırlar.
(Değişik fıkra: RG-29/01/2014-28897) Kaldırılan cezalar özlük dosyasından çıkarılır.
Disiplin Cezalarının Bir süre Sonra Özlük Dosyasından Çıkarılması
MADDE 49. (Başlığı ile birlikte değişik: RG-29/01/2014-28897)
Disiplin cezaları özlük dosyasına işlenir. Kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin
cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından
10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin
yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalâası alındıktan
sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Kayıtların Tutulması
MADDE 50. Açılan disiplin soruşturması sahife numaraları önceden konmuş ve sonuna sahife sayısı kaydedilmiş bir
defterin ayrı sahifelerine yazılır. Bu deftere soruşturmanın bütün safahatı işlenir. Defterin tutulmasından genel
sekreterler veya sekreterler sorumludur.
Dosya Teslimi
MADDE 51. Disiplin soruşturma dosyaları, dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında
teslim eden ve alanın imzaları bulunur.
Yazışma Şekli
MADDE 52. Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde alınacak imzalı
belge dosyada muhafaza edilir. Diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 53. Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

1