Eczacı Ruhsatnamesi Nasıl Alınır | Mil Hukuk & Danışmanlık

Eczacı Ruhsatnamesi Nasıl Alınır

  • Anasayfa
  • Eczacı Ruhsatnamesi Nasıl Alınır

Eczacı Ruhsatnamesi Nasıl Alınır

Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir ruhsatname ile açılır.

Eczacı Ruhsatnamesi Nasıl Alınır

Eczacı Ruhsatnamesi Nasıl Alınır?

Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir ruhsatname ile açılır. Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumudur. Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez. Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmayacağı da 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5'inci maddesinde hüküm altına alınmıştır.
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliği'nin "Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri" başlıklı 20'inci maddesinde de eczane ruhsatı almak için aranan koşullar hüküm altına alınmış, bu hususların karşılanmaması durumunda eczane ruhsatı verilemeyeceği belirtilmiştir. Nitekim Danıştay 15'inci Dairenin 18 Aralık 2018 tarih, 2018/2467 E. ve 2018/8313 K. sayılı kararında da; "...bilirkişi heyetince verilen raporda anılan Eczanesi ile üzerinde yer aldığı parselde kurulu bulunan AVM ve Hastanesi’nin konumu, mimari ve teknik alt yapı projeleri, yapının giriş cephe görünümü, birimler arası bağlantılar ve kullanım şekilleri bir arada değerlendirildiğinde; hastanenin zemin katında bulunan kafeteryadan alışveriş merkezine geçiş verilmesi, hastanenin yangın merdivenlerinin doğrudan alışveriş merkezinin yangın koridorlarına açılması, hastanenin teknik altyapı bakımından, mimari projesine göre AVM’nin 2. bodrum katında yer alan trafodan beslenmesi ve bağımsız bir trafo merkezinin bulunmaması, bodrum katta alışveriş merkezinin altında yer alan otoparktan hastaneye geçiş sağlanarak birimler arası bağlantı oluşturduğunun anlaşılması ve alışveriş merkezi ve hastane biriminin aynı parselde, aynı bahçe içinde yer almaları, bütünleşik çözülmüş bir yapının bölümleri olmaları ve cephe görünümlerinin sunduğu bütünsellik göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu eczanenin, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliği'nin 20. maddesinin sekizinci fıkrasında bahsi geçen, “içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında eczane açılamayacağı” yolundaki düzenlemeye aykırı olarak faaliyette bulunduğu sonucuna varıldığından, ..." denilerek ilgili yönetmeliğin 20'nci maddesine aykırılık durumunda ruhsat verilemeyeceği kararına varılmıştır. 

1