Devlet Memurluğundan Çıkarma 7068 Sayılı Kanun Kapsamında | Mil Hukuk

Devlet Memurluğundan Çıkarma 7068 Sayılı Kanun Kapsamında

  • Anasayfa
  • Devlet Memurluğundan Çıkarma 7068 Sayılı Kanun Kapsamında

Devlet Memurluğundan Çıkarma 7068 Sayılı Kanun Kapsamında

7068 sayılı kanun gereği devlet memurluğundan çıkarma polisin, jandarma genel komutanlığında çalışan kişilerin bir daha devlet memuru olamayacaklarını gösterir. Devlet memurluğundan çıkarma kararına 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açılmalıdır.

Devlet Memurluğundan Çıkarma 7068 Sayılı Kanun Kapsamında

Devlet Memurluğundan Çıkarma 7068 Sayılı Kanun Kapsamında

Burada ele alacağımız konu polis memurluğundan çıkarma ve jandarma personelinin devlet memurluğundan çıkarma işlemi ile ilgili olacaktır. Nitekim 7068 sayılı kanun genel kolluk disiplin kanunu olup hem polis memurlarının hem de jandarma personelinin devlet memurluğundan çıkarma usul ve esaslarını düzenlemiştir. Devletin kurum ve kuruluş teşkilatlarında çalışan ve kamu görevini ifa eden kişiler memur olarak tanımlanmaktadır. Anayasanın 128. maddesine göre "devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." şeklinde ifade edilerek memuriyetin niteliği ve kapsamı açıklanmıştır. Bununla birlikte her vatandaş anayasal hakkı gereği kamu görevine girme hakkını haizdir. Nitekim Anayasa'nın 70. maddesinin birinci fıkrasında "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir." şeklinde ifade edilerek vatandaşların kamu hizmetlerine girme hakkı güvence altına alınmıştır. Ancak bu hüküm, vatandaşların yalnızca kamu hizmetine girmesini değil, mevcut olan kamu görevinde kalmayı, kamu görevini sürdürme hakkını da kapsamaktadır. Memurların kamu görevine girme, kamu görevinde bulunma ve kamu görevini sürdürme hakları bağlamında, görevi ifa ettikleri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruşlarına atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri kanunlarla düzenlenmektedir. Ancak memurlara ilişkin bu kanun düzenlemeleri, Anayasa'da belirlenen sınırlamalara uygun olmak zorundadır. Çünkü Anayasa'nın 129. maddesinde memurların görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence genel hatlarıyla çizilmiştir. Kamu görevindeki memurlar hakkında uygulanacak bu kanunlar da, Anayasa'nın 129. maddesindeki sınırlamalara uygun olarak düzenleme yapılması şartı öngörülmüştür.     

7068 sayılı kanunda yer alan diğer suç ve cezalar için polis disiplin cezaları ve genel kolluk disiplin kanunu başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

7068 Sayılı Kanunun Amacı Nedir?

7068 Sayılı kanun yani Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun, 31 Ocak 2018  tarihinde kabul edilen, genel kolluğun disipline ilişkin hükümleri içerir kanundur. Bu kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan personellerin disiplin kurallarını ve disiplinsizlik fiilini işlediklerinde çizilmesi gereken yol ve yöntemlerin nasıl olacağı hususlarını düzenlemektir. 

7068 Sayılı Kanunun Kapsamında Kimler Vardır?

7068 sayılı Kanun:

1) Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan memurları,
2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan a)subay, b)astsubay, c)sözleşmeli subay, d)sözleşmeli astsubay, e)uzman jandarma, f)uzman erbaş, g)sözleşmeli erbaş,h) sözleşmeli er ve I)diğer sınıflardaki memurları kapmaktadır.   

7068 Sayılı Kanun Kapsamında Jandarmadan Çıkarılma

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın Kabul Edilmesine Dair Kanun uyarınca devlet memurluğundan çıkarma, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı çalışan personelin bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasını ifade etmektedir. Buna göre kişi kanunda sınırlı olarak sayılan fiil ve davranışları devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiriyorsa, kişinin bir daha devlet teşkilatlarının herhangi bir kadrosuna memur olarak atanamayacağı düzenlenmiştir. 

Jandarma Personeline Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Neden Verilir?      

Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren fiil ve davranışlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve ilaveten 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 9. Maddesinde sayılmıştır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren durumlar şu şekilde sıralanabilir:
a)    İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bu davranışları başkalarına teşvik etmek, bu düşüncelerle başkalarını tahrik etmek veya bu hususta yardımda bulunmak
b)    Devlet kurumları tarafından yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi, ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek
c)    Siyasi partiye girmek
d)    Özürsüz olarak bir yılda toplamda 20 gün göreve gitmemek,
e)    Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f)    Amirlerine, amirlerin yanında görev yapan memurlara ve iş sahiplerine eylemsel saldırıda bulunmak,
g)    Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h)    Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,
i)    Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j)    Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya memurun görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k)    5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
l)    Terör örgütleriyle eylem ve işbirliği içerisinde olmak, terör örgütlerine yardım etmek, kamunun imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak veya başkasına bu amaçlarla kullandırtmak, terör örgütlerinin propagandasını yapmak.
m)    Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, bu nitelikte faaliyet gösteren vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlara katılmak, bu kuruluşlara yardım etmek veya bu yapı ve kuruluşlarla ilişki içerisinde olmak,
n)    İşkence fiilini gerçekleştirmek.
Yukarıda sayılan eylem ve davranışlar devlet memurluğundan çıkarmayı gerektirmektedir.

Jandarma Personeline Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Kim Verebilir?

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye yetkili kişiler 7068 sayılı kanuna göre 657 sayılı Devlet Memurları kanununca belirlenecektir. Buna göre devlet memurluğundan çıkarmayı gerektirecek davranışları sergileyen Jandarma personeli hakkında karar vermek amacıyla disiplin amirleri veya kurulları tarafından iddia edilen davranış hakkında araştırma yapmak amacıyla kişi hakkında soruşturma açılacaktır. Burada belirtilen disiplin amirleri, disiplin cezasının verileceği personelden makam, rütbe veya kıdem olarak büyük olan ve amir konumunda olan kişileri ifade etmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin, personele bu cezayı verme isteği üzerine, personelin bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarında Kimler Bulunur?

Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında, il jandarma disiplin kurulunda bulunacak kişiler: 
a)    vali yardımcısının başkanlığında il hukuk işleri müdürü( bulunmadığı durumlarda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı), 
b)    il jandarma komutanı veya görevlendireceği yardımcılardan biri (komutan yardımcısı bulunmadığı durumlarda komutandan sonra gelen en kıdemli subay), 
c)    personel şube müdürü veya geçici böle komutanlığı personel şube müdürü
d)    Asayiş şube müdürü veya geçici bölge komutanlığı asayiş şube müdürü
Jandarma eğitim ve öğretim kurumlarında disiplin kurulları, kurum amiri veya yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişiler bulunur:
a)    kurum merkezinde görevli personel arasından en kıdemli üç komutan
b)    kurum merkezindeki öğretmenler arasından ilgili jandarma genel komutan yardımcısı tarafından seçilen bir kişi
Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu; Jandarma Genel Komutanının görevlendireceği en az tuğgeneral rütbesini taşıyan bir subayın başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:
a)    Tayin Daire Başkanı
b)    Jandarma Genel Komutanınca görevlendirilecek bir daire başkanı
c)    Hukuk Hizmetleri Başkanınca görevlendirilecek bir şube müdürü
d)    Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir başmüfettiş
Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Jandarma Genel Komutanının veya görevlendireceği jandarma genel komutan yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:
a)    Personel Başkanı
b)    Teftiş Kurulu Başkanı
c)    Hukuk Hizmetleri Başkanı
d)    Jandarma Genel Komutanınca görevlendirilecek bir başkan

7068 sayılı kanuna ulaşmak için  tıklayınız.

Jandarma Personeline Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Nasıl Verilir?

Disiplin amirleri personelin disiplinsizlik teşkil eden fiilini öğrendiği vakit olayın araştırılmasının gerektiği düşüncedeyse, bizzat veya yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar aracılığıyla disiplin soruşturması yapacaktır. Disiplin soruşturmacıları, kendilerini görevlendiren disiplin amiri adına disiplin soruşturması ile ilgili bilgi ve belgeleri toplayarak, fiili gerçekleştirdiği düşünülen personelden ifade alınarak, tanık dinlenerek, bilirkişi görevlendirilerek, keşif yapılarak, hakim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme dahi yaptırılarak her türlü inceleme yapılacaktır. Bu süreçte jandarma personelinin savunması alınacaktır. 

Disiplin amirleri, disiplin soruşturmasını yaptıktan sonra, soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesine yer olmadığına, karar verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesi için disiplin amirlerinden oluşan kurulun yetkisizliğine karar verebilmektedir.

Disiplin amirleri, kendisi hakkında soruşturma yapılan personel hakkında “devlet memurluğundan çıkarma” cezasını vermek istemeleri üzerine, personelin bağlı bulunduğu Jandarma Komutanlığının yüksek disiplin kurulu bu istemi değerlendirir, yüksek disiplin kurulu 6 ay içinde ilgili cezanın personele verilmesi hususunda karar vermek zorundadır. Soruşturma dosyası Yüksek Disiplin kuruluna intikal eden personelin dosyaların incelenmesinde gerekli görüldüğü takdirde özlük dosyası ve personel hakkında her türlü evrakı incelemeye yetkilidir. Yüksek Disiplin Kurulunun yapmış olduğu incelemeler sonucu disiplin amirlerinin personel hakkında “devlet memurluğundan çıkarma cezasına” ilişkin istem karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurulunun vermiş olduğu “devlet memurluğundan çıkarma” cezasına dair karar gerekçeli olarak yazılmalıdır. Gerekçeli kararda disiplinsizlik unsurları ile devlet memurluğundan çıkarma cezasının tayininde esas alınan durum nitelikleriyle birlikte gösterilir. Yüksek disiplin kurulu kararları başkan ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra kendisi hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen personele tebliğ edilir.

Jandarma Pesonelinin Çıkarma Cezasında Takdir Hakkı Kullanılır mı?

7068 sayılı kanun ile bir jandarma personeline disiplin cezası vermek için yetkili olan disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilecek cezaya ilişkin takdir hakları bulunmaktadır. Disiplin amirlerine verilen bu takdir hakları ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanmaları zorunludur. Bununla birlikte disiplin amirleri devlet memurluğundan çıkarma cezasını verirken kullandıkları takdir haklarını mutlaka gerekçelendirmek zorunda olmakla birlikte, takdir hakkı kullanılırken disiplinsizliğin işleniş biçimi, disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer, disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu, disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarları ve disiplinsizliğe konu eylem bakımından gösterdiği pişmanlık göz önüne alınmalıdır. Nitekim bu disiplin amirlerinin devlet memurluğundan çıkarma cezasını verirken kullanmış olduğu takdir hakkının ne denli hakkaniyetli, ölçülü ve adaletli kullandığının göstergesidir. Aksi halde disiplin amirleri kişinin özellikle daha önceki disiplin durumu, disiplinsizlikte oluşan kast veya taksir incelemesi, kamuya verilen zarar, disiplinsizlik sonucu kamuda oluşan tehlikenin ağırlığı, jandarma personelinin samimi itirafları ve savunmaları dikkate alınmalıdır.

Jandarma Personeli Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına İtiraz 

Devlet Memurluğundan çıkarma cezası disiplin amirleri tarafından verildiği vakit bir üst disiplin amirine, personele cezanın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edebilecektir. Bu itiraz yazılı olarak yapılacaktır. Ancak Jandarma Genel Komutanının “devlet memurluğundan çıkarma” cezasına itiraz Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna yapılacaktır. İtiraz üzerine İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 30 içerisinde değerlendirilip, karar verilecektir. Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilen personelin itirazı haklı görülürse daha hafif ceza verilebilir veya hiç ceza verilememek suretiyle bu ceza kaldırılabilir. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun verdiği kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Bunun üzerine personel, kendisine verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasının iptali için İdare Mahkemelerinde dava yoluna gidebilecektir.

Jandarma Personeli Devlet Memurluğundan Çıkarma İptal Davası

Jandarma personeline verilen “devlet memurluğundan çıkar cezası” kesinleştikten sonra yani başkaca herhangi bir itiraz merciinin olmaması durumunda, cezanın personele tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açılabilecektir. Dava açma süresi cezanın Jandarma personeline tebliğinden itibaren başlayacaktır. 

Jandarma Personeli  Devlet Memurluğundan Çıkarma Dava Dilekçesi

                    ……İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


DAVACI        : …… …….  (TC.Nu:……..)
                (ADRES)


VEKİLİ        : Av. Bilgehan UTKU/Av. Emre ASAN-Adres Alt Bilgidedir.    


DAVALI                   : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI-ANKARA


KONU        : Müvekkil hakkında verilen “devlet memurluğundan çıkarma ” cezası verilmesine yönelik tesis edilen idari işlemin, iptali İstemidir. 
YAZILI BİLDİRİM
TARİHİ        : …/…/….
AÇIKLAMALAR    :
            1.
            2.
HUKUKİ DELİLLER    : İşlem dosyası vs. yasal deliller
HUKUKİ NEDENLER    : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 7068 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler vd. yasal mevzuat
SONUÇ VE İSTEM    : 
Yukarıda açıklanan ve Sayın Başkanlığınızca re’sen gözetilecek nedenlerle;
1. Müvekkil hakkında verilen “devlet memurluğundan çıkarma ” cezası verilmesine yönelik tesis edilen idari işlemin İPTALİNE, 
2. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı İdare üzerinde bırakılmasına KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. 


Davacı Vekili
Av. Bilgehan UTKU- Av. Emre ASAN

Jandarma Devlet Memurluğundan Çıkarma Örnek Mahkeme Kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4926
Karar No : 2021/2059

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sözleşmeli infaz ve koruma memuru olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesinde yer verilen "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiilini işlediği ve bu fiil karşılığında Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiğinden bahisle sözleşmeli olarak görev yapması nedeniyle 05/01/2018 tarihinde imzalanan 01/01/2018 - 31/12/2018 tarihleri arasında geçerli hizmet sözleşmesinin 05/10/2018 tarihi itibarıyla feshine ilişkin … tarih ve … sayılı İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı işleminin iptali ve işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; dosyadaki mevcut bilgi, belge ve soruşturma kapsamında alınan ifadelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacının, aynı Kurumda birlikte görev yaptığı A.S. ile arasında duygusal bir ilişki olduğu, kaldı ki Polis Memuru S.A'nın kasten öldürülmesi olayıyla ilgili olarak … Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan … sayılı soruşturma dosyası kapsamında A.S. ve davacının alınan ifadelerinde, aralarındaki ilişkiyi ikrar ettikleri, … E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli bazı personel tarafından da, A.S. ve davacı arasındaki ilişkinin varlığının beyan edildiği, öte yandan, alınan ifadeler kapsamında, davacının, A.S. olan diyaloğunu kesmesi hususunda sözlü olarak uyarıldığı halde ilişkisini devam ettirdiği dikkate alındığında, bu durumun özel hayat sınırlarını aşarak aleniyet kazandığı, netice itibariyle yaşanan olaylar silsilesi kapsamında bir polis memurun öldüğü ve bir astsubayın yaralandığının anlaşıldığı, bu veriler ışığında, davacının görev yaptığı Kurumun güven ve itibarının zedelendiği, davacı ve davalı idare arasında sağlıklı bir işleyişin sürdürülemeyeceği kanaatine varıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Hakkında tesis edilen işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, kendisinden savunma istenilmediği, takdir edilen disiplin cezası ile eylemi arasında adil denge bulunmadığı, özel hayatındaki fiil ve eylemlerden dolayı disiplin cezası ile cezalandırılamayacağı, suçsuzluk karinesinin ihlal edildiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
Dava dosyasının incelenmesinden; … E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sözleşmeli infaz ve koruma memuru olarak görev yapan davacı hakkında, ''03.09.2018 günü, saat 07.35'te Çekmeköy İlçesi, Çamlık Mahallesi, … Sokakta vuku bulan olayda davacının eşi olan; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü … Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru S.A'nın, … Cezaevi Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.S ile arasında meydana gelen çatışma sonucu öldüğü, davacının da olayda yaralandığı, davacının S.A. İle evli olmasına rağmen A.S ile arasında duygusal anlamda bir ilişki olduğu'' şeklindeki iddialar üzerine başlatılan disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan … tarih ve … sayılı soruşturma raporunda, davacının ve Kurumda görevli personelin ifadelerine başvurulduğu, yapılan değerlendirme neticesinde davacının ''Hizmet dışında Devlet Memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak'' eylemini gerçekleştirdiği, anılan eylem nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 125/B-(d) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması gerektiği hususunun teklif edildiği, disiplin cezası verilmek üzere dosyanın gönderildiği İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca, davacının eyleminin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi kapsamında kaldığı, dolayısıyla Devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile cezalandırılması gerektiği kanaatine varıldığı, ancak davacının sözleşmeli olarak görev yapması nedeniyle 05/01/2018 tarihinde imzalanan 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında geçerli Hizmet Sözleşmesinin 05/10/2018 tarihi itibariyle feshine karar verildiği, anılan işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-g maddesinde; "Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: ... g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak," ... şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrasında;
“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz" hükmüne yer verilmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı” başlıklı 8. maddesinde de;
“(1) Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.
(2) Bu hakların kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi; ancak, müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir" düzenlemesine yer verilmiştir. Bu itibarla, davanın reddi yönündeki kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,” 

Polis Memurluğundan Çıkarma

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın Kabul Edilmesine Dair Kanun uyarınca devlet memurluğundan çıkarma, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan polisin bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasını ifade etmektedir. Buna göre kişi kanunda sınırlı olarak sayılan fiil ve davranışları devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiriyorsa, kişinin bir daha devlet teşkilatlarının herhangi bir kadrosuna memur olarak atanamayacağı düzenlenmiştir. 

Polis Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Suçlar?      

Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren fiil ve davranışlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve ilaveten 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 9. Maddesinde sayılmıştır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren durumlar şu şekilde sıralanabilir:
a)    İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bu davranışları başkalarına teşvik etmek, bu düşüncelerle başkalarını tahrik etmek veya bu hususta yardımda bulunmak
b)    Devlet kurumları tarafından yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi, ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek
c)    Siyasi partiye girmek
d)    Özürsüz olarak bir yılda toplamda 20 gün göreve gitmemek,
e)    Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f)    Amirlerine, amirlerin yanında görev yapan memurlara ve iş sahiplerine eylemsel saldırıda bulunmak,
g)    Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h)    Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,
i)    Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j)    Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya memurun görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k)    5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
l)    Terör örgütleriyle eylem ve işbirliği içerisinde olmak, terör örgütlerine yardım etmek, kamunun imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak veya başkasına bu amaçlarla kullandırtmak, terör örgütlerinin propagandasını yapmak.
m)    Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, bu nitelikte faaliyet gösteren vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlara katılmak, bu kuruluşlara yardım etmek veya bu yapı ve kuruluşlarla ilişki içerisinde olmak,
n)    İşkence fiilini gerçekleştirmek.
Yukarıda sayılan eylem ve davranışları gerçekleştiren polis memuru hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verilecektir.

Polis Memurluğundan Çıkarma Cezasını Kim Verir?

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye yetkili kişiler 7068 sayılı kanuna göre 657 sayılı Devlet Memurları kanununca belirlenecektir. Buna göre devlet memurluğundan çıkarmayı gerektirecek davranışları sergileyen polis memuru hakkında karar vermek amacıyla disiplin amirleri veya kurulları tarafından iddia edilen davranış hakkında araştırma yapmak amacıyla kişi hakkında soruşturma açılacaktır. Burada belirtilen disiplin amirleri, disiplin cezasının verileceği personelden makam, rütbe veya kıdem olarak büyük olan ve amir konumunda olan kişileri ifade etmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin, personele bu cezayı verme isteği üzerine, personelin bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları 

İllerde disiplin ve soruşturma işlemlerini yapmak üzere eğitim ve öğretim kurumlarında birer polis disiplin kurulu, merkezde bu kurulla birlikte ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.
İl polis disiplin kurulu vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:
a)    İl hukuk işleri müdürü ( bulunmazsa il hukuk işleri şu müdürlüğünün bağlı bulunduğu vali yardımcısı)
b)    Emniyet müdürü veya görevlendireceği yardımcılarından biri (müdür yardımcısı yoksa il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa daha kıdemli amir)
c)    Asayiş Şube Müdürü
d)    Personel Şube Müdürü
Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları kurum müdürünün başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:
a)    Aynı kurumda görevli personel arasından en rütbeli olan, rütbelerde eşitlik varsa kıdemli üç amir 
b)    Aynı kurumdaki öğretmenler arasından Emniyet Genel Müdürü tarafından seçilen bir kişi
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu, personel işleriyle görevli genel müdür yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:
a)    Personel Daire Başkanı
b)    Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir polis başmüfettişi.
c)    Emniyet Genel Müdürünce görevlendirilecek bir daire başkanı
d)    Hukuk Müşavirliğinde görevli hukuk müşavirleri arasından Emniyet Genel Müdürü tarafından görevlendirilecek bir hukuk müşaviri.
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, Emniyet Genel Müdürü başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:
a)    Bakan tarafından görevlendirilecek iki emniyet genel müdür yardımcısı
b)    Polis Teftiş Kurulu Başkanı
c)    Birinci Hukuk Müşaviri

Polis Memurluğundan Çıkarma Cezası Nasıl Verilir?

Disiplin amirleri polis memurunun disiplinsizlik teşkil eden fiilini öğrendiği vakit olayın araştırılmasının gerektiği düşüncesindeyse, bizzat veya yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar aracılığıyla disiplin soruşturması yapacaktır. Disiplin soruşturmacıları, kendilerini görevlendiren disiplin amiri adına disiplin soruşturması ile ilgili bilgi ve belgeleri toplayarak, fiili gerçekleştirdiği düşünülen personelden ifade alınarak, tanık dinlenerek, bilirkişi görevlendirilerek, keşif yapılarak, hakim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme dahi yaptırılarak her türlü inceleme yapılacaktır. Bu süreçte jandarma personelinin savunması alınacaktır. 

Disiplin amirleri, disiplin soruşturmasını yaptıktan sonra, soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesine yer olmadığına, karar verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesi için disiplin amirlerinden oluşan kurulun yetkisizliğine karar verebilmektedir.

Disiplin amirleri, kendisi hakkında soruşturma yapılan personel hakkında “devlet memurluğundan çıkarma” cezasını vermek istemeleri üzerine, personelin bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğünün yüksek disiplin kurulu bu istemi değerlendirir, yüksek disiplin kurulu 6 ay içinde ilgili cezanın personele verilmesi hususunda karar vermek zorundadır. Soruşturma dosyası Yüksek Disiplin kuruluna intikal eden personelin dosyaların incelenmesinde gerekli görüldüğü takdirde özlük dosyası ve personel hakkında her türlü evrakı incelemeye yetkilidir. Yüksek Disiplin Kurulunun yapmış olduğu incelemeler sonucu disiplin amirlerinin personel hakkında “devlet memurluğundan çıkarma cezasına” ilişkin istem karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurulunun vermiş olduğu “devlet memurluğundan çıkarma” cezasına dair karar gerekçeli olarak yazılmalıdır. Gerekçeli kararda disiplinsizlik unsurları ile devlet memurluğundan çıkarma cezasının tayininde esas alınan durum nitelikleriyle birlikte gösterilir. Yüksek disiplin kurulu kararları başkan ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra kendisi hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen polis memuruna tebliğ edilir.

Polis Memurluğundan Çıkarma Cezasında Takdir Hakkı Bulunur mu?

7068 sayılı kanun ile bir polis memuruna disiplin cezası vermek için yetkili olan disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilecek cezaya ilişkin, amirlerin takdir hakları bulunmaktadır. Disiplin amirlerine verilen bu takdir hakları ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanmaları zorunludur. Bununla birlikte disiplin amirleri devlet memurluğundan çıkarma cezasını verirken kullandıkları takdir haklarını mutlaka gerekçelendirmek zorunda olmakla birlikte, takdir hakkı kullanılırken disiplinsizliğin işleniş biçimi, disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer, disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu, disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarları ve disiplinsizliğe konu eylem bakımından gösterdiği pişmanlık göz önüne alınmalıdır. Nitekim bu disiplin amirlerinin devlet memurluğundan çıkarma cezasını verirken kullanmış olduğu takdir hakkının ne denli hakkaniyetli, ölçülü ve adaletli kullandığının göstergesidir. Aksi halde disiplin amirleri kişinin özellikle daha önceki disiplin durumu, disiplinsizlikte oluşan kast veya taksir incelemesi, kamuya verilen zarar, disiplinsizlik sonucu kamuda oluşan tehlikenin ağırlığı, polis memurunun samimi itirafları ve savunmaları dikkate alınmalıdır.

Polis Memurluğundan Çıkarma Cezasına İtiraz

Devlet Memurluğundan çıkarma cezası disiplin amirleri tarafından verildiği vakit bir üst disiplin amirine karşı, cezayı alan polis memuruna cezanın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edebilecektir. Bu itiraz yazılı olarak yapılacaktır. Ancak Emniyet Genel Müdürünün doğrudan verdikleri “devlet memurluğundan çıkarma” cezasına itiraz Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna yapılacaktır. İtiraz üzerine İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 30 içerisinde değerlendirilip, karar verilecektir. Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilen polis memurunun itirazı haklı görülürse daha hafif ceza verilebilir veya hiç ceza verilememek suretiyle bu ceza kaldırılabilir. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun verdiği kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Bunun üzerine personel, kendisine verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasının iptali için İdare Mahkemelerinde dava yoluna gidebilecektir.

Polis Memurluğundan Çıkarma İptal Davası

Polis memuruna verilen “devlet memurluğundan çıkar cezası” kesinleştikten sonra yani başkaca herhangi bir itiraz merciinin olmaması durumunda, cezanın polis memuruna tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açılabilecektir. Dava açma süresi cezanın polis memuruna tebliğinden itibaren başlayacaktır. 
Jandarma Devlet Memurluğundan Çıkarma Örnek İptal Davası Dilekçesi
                    ……İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
DAVACI        : …… …….  (TC.Nu:……..)
                (ADRES)
VEKİLİ        : Av. Bilgehan UTKU/Av. Emre ASAN-Adres Alt Bilgidedir.    
DAVALI                   : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-ANKARA
KONU        : Müvekkil hakkında verilen “devlet memurluğundan çıkarma ” cezası verilmesine yönelik tesis edilen idari işlemin, iptali İstemidir. 
YAZILI BİLDİRİM
TARİHİ        : …/…/….
AÇIKLAMALAR    :
            1.
            2.
HUKUKİ DELİLLER    : İşlem dosyası vs. yasal deliller
HUKUKİ NEDENLER    : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 7068 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler vd. yasal mevzuat
SONUÇ VE İSTEM    : 
Yukarıda açıklanan ve Sayın Başkanlığınızca re’sen gözetilecek nedenlerle;
1. Müvekkil hakkında verilen “devlet memurluğundan çıkarma ” cezası verilmesine yönelik tesis edilen idari işlemin İPTALİNE, 
2. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı İdare üzerinde bırakılmasına KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. 
Davacı Vekili
Av. Bilgehan UTKU- Av. Emre ASAN

Polis Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Örnek Mahkeme Kararı

T.C.
DIYARBAKIR
3. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2021/630
KARAR NO : 2022/363

DAVACI :

VEKILLERI : AV. BILGEHAN UTKU
-UETS[16969-69584-23420]
DAVALILAR : 1- IÇISLERI BAKANLIGI -UETS[35756-86578-59710]
2- EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ -UETS[35402-82045-91599]

...

yine Afyonkarahisar Cumhuriyet Bassavcılıgının 01/10/2019 tarihli kararı ile kovusturmaya yer olmadıgına karar verildigi; anılan savcılık kararından sonra tekrardan davacı hakkında ayrı bir adli sorusturmanın da yürütülmedigi, hususları hep birlikte göz önüne bulunduruldugunda davacının terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı oldugu husunun sübuta ermedigi anlasılmıs olup; davacının, terör örgütüyle iltisak veya irtibatının bulundugundan bahisle kamu görevinden çıkarılmasına dair dava konusu islemde hukuka uyarlık görülmemistir.

Öte yandan; Anayasanın 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve islemlerinden dogan zararı ödemekle yükümlü oldugu kurala baglanmıs olup, yapılan yargılama neticesinde hukuka aykırılıgı saptanan islem nedeniyle davacının yoksun kaldıgı parasal haklarının her bir ödeme kalemi yönünden tahakkuk tarihinden itibaren isletilecek olan yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;
1-Dava konusu islemin iptaline,

Devlet memurluğundan çıkarma ile ilgili diğer makalelerimiz için devlet memurluğundan çıkarma nedir başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

1