Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

  • Anasayfa
  • Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
Blog

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE
ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BÖLÜM: I
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1 – Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı
kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam:
Madde 2 – Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar
ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına
dahil memurlar,
a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,
b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar,
bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet
bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar
çerçevesinde atanmasını,
b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,
c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,
d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,
e) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
Madde 4 – Temel ilkeler şunlardır:
a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.
b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık
gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.
c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.
1656
BÖLÜM: II
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN
GENEL ESASLAR
Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri (1)
Madde 5 – Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri
gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1)
sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve
özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak,
yeniden düzenleyebilir. (2)
(Ek : 17/7/1999 - 1999/13143 K.) Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarını altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak
üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler.
(Ek : 17/7/1999 - 1999/13143 K.) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet
bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak
götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir.
Bölgelerdeki zorunlu Çalışma Süreleri
Madde 6 – (Mülga : 17/7/1999 - 1999/13143 K.)
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar
Madde 7 – (Mülga : 17/7/1999 - 1999/13143 K.)
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri
Madde 8 – Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran - Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu
dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.
(Ek fıkra: 24/2/2004-2004/6926 K.; Mülga fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)
(Ek fıkra: 26/5/2008-2008/13709) K.) Sağlık Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı
sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde
yapılır.
——————————
(1) Bu madde başlığı 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu maddede yer alan "(5) hizmet bölgesine" ibaresi, 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile "(6) hizmet bölgesine" olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1657
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar (1)
Madde 9 – Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için
öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak
kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.
(Mülga ikinci fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)
(Mülga üçüncü fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)
(Mülga dördüncü fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)
(Mülga beşinci fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)
(Ek: 12/10/2000 - 2000/1466 K.; Değişik fıkra: 21/3/2016-2016/8671 K.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer
değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı,
sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve
astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere,
memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz. (1)
Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler
Madde 10 – Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen
nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle
atanma yapılabilir. (2)
Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler
Madde 11 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.) (3)(4)(5)(6)(7)
Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş
olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer
değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi
içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde
diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik
hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.
Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde
belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz. (3)(4)(5)(6)(7)
––––––––––––––––––––
(1) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 62 nci maddesi ile, bu maddenin altıncı fıkrasına
“mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı”
ibaresi eklenmiştir.
(2) Bu maddede yer alan (6) ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile (5) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 9/11/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/1153 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrasının
yürürlüğü durdurulmuştur.
(4) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/945 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrasının
yürürlüğü durdurulmuştur.
(5) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/946 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrasının
yürürlüğü durdurulmuştur.
(6) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/963 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrasının
yürürlüğü durdurulmuştur.
(7) Daniştay İkinci Dairesinin 28/3/2018 tarihli ve Esas No:2016/10054; Karar No:2018/2062 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrası
iptal edilmiştir.
1658
Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler
Madde 12 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)
Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet
alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her
yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine
dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını
tamamlamak zorundadır.
Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine
tabi değildir.
Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği (1)(2)(3(4)
Madde 13 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)
Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası,
bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde
tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim
ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. (2)(3)(4)
Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet
alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve
mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.
––––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi” iken, 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki
Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/946 sayılı Kararı ile bu maddenin birinci fıkrasında
yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden“ ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.
(3) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/963 sayılı Kararı ile bu maddenin birinci fıkrasında
yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden“ ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.
(4) Daniştay İkinci Dairesinin 28/3/2018 tarihli ve Esas No:2016/10054; Karar No:2018/2062 sayılı Kararı ile bu maddenin birinci
fıkrasında yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden“ ibaresi iptal edilmiştir.
1658 -1
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği (1)(2)
Madde 14 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)
Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı
uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,
b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,
c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki
kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal
güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor
olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, (2)
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
Aile b ir liği m a ze r e tin e d a y a n a r a k y e r d e ğişt ir m e ist e ğin d e b u lu n a n m e m u r , e şin in k a m u
k u r u m ve k u r u lu şla r ın d a k a m u p e r so n e li o la r a k ça lışt ığın a ve y a a t a n m a y ı t a le p et t iği y e r d e
e şin in b a şvu r u t a r ih i itib a r ıy la so n ik i y ıl için d e 3 6 0 gü n so sy a l gü ve n lik p r im i ö d e m e k
su r e t iy le k e n d i a d ın a ve y a b ir h izm e t a k d i ile işve r e n e b a ğlı o la r a k h a len ça lışt ığın a y a d a
b ir in ci fık r a n ın (e ) b e n d in d e sa y ıla n gö r e vle r d e b u lu n d u ğu n a ilişk in b e lgey i k u r u m u n a ib r a z
e t m e k le y ü kü m lü d ü r . Ay r ıca y e r d e ğişt ir m e b a şvu r u su n a , e vlilik d u r u m u n u k a n ıt la y a n b e lge n in
d e e k le n m e si ge r e k ir .(2 )
(Ek fıkra: 8/8/2016-2016/9097 K.) Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte
düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.
Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği
Madde 14 /A - (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)
Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya
bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının
adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak
yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde
ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir
kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç
bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.
––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Eş Durumunun Belgelendirilmesi” iken, 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki
Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 11/8/2015 tarihli ve 2015/8020 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile
ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.
1658 -2
Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri
Madde 15 – (Mülga : 26/1/2016 – 2016/8516 K.)
Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması
Madde 16 – Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı
bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma
süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.
Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı
bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve
idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.
Atamalarda Hizmet Bölgesi
Madde 17 – Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;
a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan
memurların,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi
hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.
Yurt Dışı Dönüşü Atanma
Madde 18 – Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci
bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli
olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.
İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma
Madde 19 – Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt
hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.
Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması
Madde 20 – Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı
memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir. (1)
Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler
Madde 21 – Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı
ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin
değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
——————————
(1) Bu maddede yer alan "5 Bölge hizmetini de" ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile "Belirlenen bütün bölge
hizmetlerini" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1659
Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler
Madde 22 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)
Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi
gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına
alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.
c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.
d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir
görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği
yerin bölge hizmetinden sayılır.
Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler
Madde 23 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)
Aşa ğıd a b e lir t ile n sü r ele r b ö lge h izm e tin d e n sa y ılm a z.
a ) 6 5 7 sa y ılı Ka n u n ve y a d iğe r k a n u n la r u y a r ın ca a y lık sız izin a lm a k su r e t iy le ge çir ile n
sü r e le r .
b ) Ye t işt ir ilm e k a m a cıy la y u r t d ışın a gö n d e r ile n m em u r la r ın y u r t d ışın d a ge çir d iği sü r e ler .
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.
BÖLÜM: III
YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATANMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER
Yer Değiştirme Kurulları
Madde 24 – (Değişik: 10/8/1994 - 94/6031 K.)
Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve
değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.
Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.
Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri
Madde 25 – (Mülga: 10/8/1994 - 94/6031 K.)
Başvurma Şekilleri
Madde 26 – Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış
olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen mazeretlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma
İstek Formu"nu doldurarak disiplin amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri
hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı
kurumlarca belirlenir. (1)
––––––––––––––––––
(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlerini”
ibaresi “mazeretlerini” ve “sicil amirleri kanalı ile” ibaresi “disiplin amirleri kanalı ile” şeklinde değiştirilmiştir.
1660
Gerçek Dışı Beyan (1)
Madde 27 – Mazeret grublarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların mazeret belgelerinin gerçek
dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda
ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.
BÖLÜM: IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Özel Yönetmelikler
Madde 28 – Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan
memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli
maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden
olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. (De ğişik
ü çü n cü cü m le: 1 2 / 1 2 / 2 0 1 6 -2 0 1 6 / 9 7 4 2 K.) An ca k , Mü lk i İd a r e Am ir liği Hizm e t le r i, Em n iy et
Hizm e t le r i, Ja n d a r m a Hizm e t le r i ve Sa h il Gü ven lik Hizm e t ler i sın ıfla r ın a d â h il p e r so n e l
h a k k ın d a k e n d i ö ze l y ö n et m e likle r in in u y gu la n m a sın a d e va m e d ilir .
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler
Madde 29 – Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,
kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiştirme sureti ile atanmaya ilişkin maddeleri ile bunların ek ve değişiklikleri
yürürlükten kalkar.
Ek Madde 1 – (Ek: 26/6/2000 - 2000/1228 K.; Mülga: 27/8/2012-2012/3679 K.)
Ek Madde 2 – (Ek: 7/3/2007-2007/11837 K.)
Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir
durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve
kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer
değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da
dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.
Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği (2)(3)
Ek Madde 3 – (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)
İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile
ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan
kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları
ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. (2)(3)
Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun
tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra
kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
––––––––––––––––––
(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özür” ibaresi
“Mazeret” ve “özür” ibaresi “mazeret” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile, bu maddede yer alan “bir defadan fazla”
ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.
(3) Danıştay İkinci Dairesinin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile, bu maddede yer alan “bir defadan fazla”
ibaresi iptal edilmiştir.
1660-1
Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu
ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi
memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde
sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.
Geçici Madde 2 - (Ek: 25/7/2001-2001/2848 K.) Çevre Bakanlığının yeni teşekkül ettirilen 46 il teşkilatına ait İl
Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 3 - (Ek: 21/7/2003-2003/5959 K.) Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak
atama işlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
 Geçici Madde 4 - (Ek: 17/3/2004-2004/7040 K.) Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe milli eğitim müdürleri
haricindeki personelinin 2004 Yılı sonuna kadar yapılacak atamalarında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi ile Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 5 - (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)
Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu
Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Yürürlük
Madde 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1