Yer Değiştirme Suretiyle Atama | Mil Hukuk & Danışmanlık

Yer Değiştirme Suretiyle Atama
  • Anasayfa
  • Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Yer değiştirme suretiyle atamada verilen kararda kadrosu kapatılan davacının ataması yapılırken; uzmanlık alanı, nitelikleri ve boş kadro bulunması halinde, isteğinin dikkate alınmasının gerektiğine karar verilmiştir. 

Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Yer değiştirme suretiyle atamada verilen kararda kadrosu kapatılan davacının ataması yapılırken; uzmanlık alanı, nitelikleri ve boş kadro bulunması halinde, isteğinin dikkate alınmasının gerektiğine karar verilmiştir. 

Yer Değiştirme Suretiyle Atama İptal Davası

AYİM 2'nci Dairesi
20.02.2013 
E. 2012/805
K.2013/231

Davacı, 31.08.2012 tarihinde AYİM.’de kayda geçen dava dilekçesinin AYİM 2 nci Dairesi tarafından reddi sonrasında 20.07.2012 tarihinde AYİM’de kayıt altına alınan yenileme dilekçesi ile cevaba cevap dilekçesinde özetle; İletisim Fakültesi mezunu olduğunu, mesleğinin Yönetmenlik, Halkla İliskiler Uzmanlığı olduğunu, 14 Nisan 2006 tarihinde sağlık nedeniyle kendi isteğiyle Gnkur.İletisim D.Bsk.lığından Hrk.Bsk.lığı Eğt.D.İdari Kısım Amirliğine Personel İslem Uzmanı olarak atandığını, Hrk.Bsk.Iığında 6 yıllık çalısma sürecinde kadro görevinde hiç çalıstırılmadığını, 2011 Ağustos ayından itibaren ise sürdürmekte olduğu evrak kontrol uygulaması sonlandırıp yeni bir
görevlendirilme yapılmayarak yaklasık 8 ay bosa çıkarıldığını, 24 Nisan'da gerekçe gösterilmeden kadrosunun kapatıldığını, bir emir ile baskanlık dısı tercih listesi yapmaya zorlanarak Harekât Baskanlığından ilisiğinin kesildiğini, yaklasık bir hafta sonra Sivil Memurlar S.Md. tarafından Karargâh dısından tercih yapmasının istendiğini, böyle bir talebinin olmadığını, Hrk.Bsk.lığında kalmak istediğini makamında bildirdiğini, 23 Mayıs 2012 tarihli yazı ile TSK Sağlık Komutanlığı MEBS Daire Baskanlığına “İkmal ve Bütçeleme Uzmanı"
olarak atanmak suretiyle görevinin ve görev yerinin değistirildiğini, 12 Temmuz 2012 tarihinde tebliğ edilen, 29.06.2012 tarihli yazı ile yazılı itirazlarına rağmen TSK Sağlık Komutanlığı MEBS Daire Baskanlığına "İkmal ve Bütçeleme Uzmanı" olarak atamasının ikinci kez onaylandığını, Personel İslem Uzmanı kadrosunun kapatılmasının dayanağı olmadığını, gerekçe gösterilmeden kasıtlı olarak kapatıldığını, zira bu kadro kapsamındaki görevlerin hâlen devam etmekte olduğunu ve süreklilik arzettiğini, kadrosunun bulunduğu İd.Kıs.A.liğinde, İdari İsler Uzmanı kadrosunun iki yıldır açık olduğunu, Baskanlıkta ise hâlen üç açık kadro mevcut olduğunu, atandığı "İkmal ve Bütçeleme Uzmanı" kadrosunun hem eğitimi hem de mesleki görev ve deneyimlerine tamamen aykırı olduğunu, kendisinin İletisim Fakültesi mezunu olduğunu, atandığı kadroda "İsletme Mezunu olma ve ikmal ve bütçeleme konularında ileri seviyede eğitim" sartı gerektiğini, 6 yıldır görev yerindeki belirsizlikler ile üzerinde kurulan baskının kaldırılması için mağduriyetinin giderilmesi yönünde sözlü ve yazılı basvurularından dolayı cezalandırıldığına inandığını, hak etmediği ve maruz kaldığı tüm muamele ve uygulamalarla sorunlu ve istenmeyen kisi pozisyonuna düsürülerek Baskanlıktan uzaklastırıldığını, itibar zafiyetine uğratıldığını ve sağlığının bozulduğunu, belirterek öncelikle, iptale konu kadro kapatılmak suretiyle haksız bir sekilde Gnkur. Harekât Bsk.lığı dısında bir göreve atanmaya iliskin idari islemin yürütmesinin durdurulmasını, yargılama sonucunda ise, hukuka açıkça aykırı haksız ve cezalandırma amacı tasıyan 22 Mayıs 2012 tarih ve PER.:1210-1562- 12 sayılı atama isleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmistir.

AYİM 2 nci Dairesinin 26.09.2012 gün ve GENSEK NO.2012/2613, ESAS NO.2012/805 sayılı kararıyla davacının yürütmenin durdurulmasına
iliskin talebi reddedilmistir. Dava dosyasının incelenmesinden; 1992 yılında TSK Foto Film Merkez K.lığında sivil memur olarak göreve baslayan davacının Genelkurmay Baskanlığının değisik birimlerinde görev yapmayı müteakip 2006 yılında Genelkurmay Haraket Baskanlığı Eğitim Daire Baskanlığına personel islem uzmanı olarak atamasının yapıldığı, bu görevi yürütmekte iken, Genelkurmay Baskanlığının 24 Nisan 2012 tarihli emriyle görev yaptığı kadronun kapatılması üzerine Genelkurmay Baskanlığının 23 Mayıs 2012 tarihli emriyle TSK Sağlık
Komutanlığı MEBS Daire Baskanlığı emrine İkmal ve Bütçeleme Uzmanı olarak atamasının yapıldığı, davacının 07 Haziran 2012 tarihli dilekçesiyle bu durumun değistirilmesi için ihtiyari müracaatta bulunduğu, bu müracaata davalı idarenin 29 Haziran 2012 tarihli yazısıyla olumsuz cevap verilmesi üzerine is bu davanın açıldığı anlasılmıstır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, ‘‘Yer Değistirme Suretiyle Atanma’’ baslıklı 72nci maddesinin 1 inci fıkrası; “Kurumlarda yer değistirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulasım sartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.” hükmünü amirdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değistirilmesini düzenleyen 76 ncı maddesi ise; “Kurumlar, görev ve unvan esitliği gözetmeden kazanılmıs hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine esit 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya baska yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile kurumlarında kazanılmıs hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı ve baska yerlerdeki kadrolara atanabilirler.” hükmünü öngörmektedir.

26.02.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baskanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değistirme Suretiyle Atamalarına İliskin Yönetmeliğin “Temel İlkeler” baslıklı 5 inci maddesi; “ (1) Yer değistirme suretiyle atamalarda esas alınacak temel ilkeler sunlardır; a) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurları için hizmet alanlarındaki görevin sürekliliği esastır. b) Yer değistirme sureti ile atamalarda, atanmak istenilen hizmet bölgesi
ve alanındaki kadro imkânları ile ayrılmak istenen yerdeki hizmet ihtiyacı öncelikle dikkate alınır. c) Kurumun hizmet ihtiyacı nedeniyle hizmet bölgelerindeki zorunlu çalısma sürelerine bakılmaksızın belirli bir süre görev yapmak üzere sürekli görevle atama yapılabilir. ç) Hizmet ihtiyacı nedeniyle yapılacak atamalarda, görevin özelliğine göre hizmet bölgeleri ve alanları arasında memurların adil ve dengeli dağılımının sağlanması esastır. d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde birlik komutanı veya kurum amirlerinin görüsleri de dikkate alınır. e) Atanacak memurun asaletinin onaylanmıs olması gerekir.” hükmüne amirdir. Atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar aynı Yönetmeliğin 9uncu maddesinde; “ (1) Atamalarda asağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Atamalarda aile bütünlüğünün muhafaza edilmesi bakımından, es ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır. b) Aynı kurumda çalısıp da atanma talebinde bulunan eslerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değistirilir. c) Farklı kurumlarda çalısıp da atanma talebinde bulunan eslerden unvan, kadro ve görev bakımından daha asağıda bulunanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değistirilir. ç) Önceki görev yerinden disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle atamaya tabi
tutulan memurların, eski görev yerlerine yeniden atanma istek ve teklifleri dikkate alınmaz. d) Özürlü memurların atanmak istedikleri yerde bos kadro bulunması halinde kadroları ile birlikte atamaları yapılabilir. e) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle sehit olan veya çalısamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalısabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbasların, Devlet memuru olarak görev yapan es ve çocukları ile anne, baba ve kardeslerinin; yer değistirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili yerlerce belgelendirilmis olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere
bakılmaksızın öncelikle gerçeklestirilir.” hükmüyle düzenlenmistir. Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi; “(1) Haklarında yapılan adli ve idari bir sorusturma sonucuna göre o yerde kalmalarında sakınca görülenlerin, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalısma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin gereği olarak yer değistirme suretiyle atamaları yapılır. (2) İdari teskilatlanmadaki değisikliklere bağlı olarak kadroların iptali durumunda kazanılmıs hak aylığı derecesiyle öncelikle aynı il içerisindeki benzer bir kadroya, bunun mümkün olmaması halinde diğer illerdeki benzer kadrolara atanma yapılır. Bu sekilde yapılacak yer değistirme suretiyle atamalarda, durumuna uygun bos kadro bulunması halinde personelin isteği dikkate alınır.” hükmünü amirdir.

Konuyla ilgili olarak yukarıda değinilen mevzuat hükümleri ısığında davacını iptalini talep ettiği atama islemi irdelenecek olursa: Hizmetin aksatılmadan yürütülmesini temin ile yükümlü olan idarenin, kadro ihtiyaçlarını gözeterek devlet memurlarını değisik görev yerlerine ataması hususunda takdir hakkına sahip olduğu kuskusuzdur. Özellikle bir kadronun kapatılmasına bağlı olarak bu kadroda istihdam edilen memurların, hizmet ihtiyacına binaen atandırılmalarında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. (Velev ki bu atama islemi
memurun özlük haklarına halel getirmis bulunmasın.) Somut olayda hizmetin gerekleri dikkate alınarak davacının görev yaptığı kadronun kapatılması hususunda davalı idarenin takdir yetkisi bulunmakta olup, davalı idarece bu takdir yetkisinin subjektif ve hukuka aykırı bir sekilde kullanıldığına iliskin somut bir bilgi ve belge yoktur. Bu yönüyle davacının görev yaptığı kadronun kapatılması isleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Ancak kadrosu kapatılan davacının ataması yapılırken uzmanlık alanı, nitelikleri ve bos kadro bulunması halinde isteğinin dikkate alınması gerekir. 

Bu yönden dava konusu islem incelendiğinde davacı İletisim Fakültesi mezunu olup, 2006 yılından itibaren personel islem uzmanı olarak görev yapmaktadır. Davacının atandığı görev ise “ikmal ve bütçeleme uzmanı” görevidir. Atama isleminin tesis edildiği tarih itibarıyla bu kadronun temel nitelikleri arasında “İsletme Bölümü mezunu olmak” sayılmıs ayrıca arzu edilen niteliklerden biri olarak da “ikmal ve bütçeleme konularında ileri seviyede eğitim almıs olmak” sartı aranmıstır. Davacıda bu niteliklerden hiçbirisi mevcut değildir. Bu durumda davacının isteği de dikkate alınarak bos bulunan eğitimine veya uzmanlık alanına (personel islem uzmanı) uygun bir kadroya atandırılması gerekirken eğitim durumuna ve uzmanlık alanına uygun olmayan TSK Sağlık K.lığı MEBS D. Baskanlığı emrine “İkmal ve Bütçeleme Uzmanlığı” kadrosuna atandırılmasında ne kisi yararı ne de kamu yararı bulunmamaktadır. Bu yönüyle dava konusu islemin amaç unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıstır.

Her ne kadar davacı dava dilekçesinde Genelkurmay Baskanlığı Harakat Baskanlığı dısında bir göreve atandırılmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etmis ise de; davalı idarenin davacıyı Gnkur.Bsk.lığı Hrk.Baskanlığı emrinde çalıstırma zorunluluğu bulunmayıp yukarıda belirtilen eğitim durumu, uzmanlık alanı dikkate alınmak ve kisisel kin, garez gibi subjektif sebeplere dayanmamak kaydıyla, mümkünse istekleri de dikkate alınarak ihtiyaç duyulan bos kadrolardan birisine atama hususunda takdir yetkisi bulunmaktadır. 

Açıklanan sebeplerle ; Davacı ...............’ın TSK Sağlık Komutanlığı MEBS Daire Baskanlığına İkmal ve Bütçeleme Uzmanı olarak atanmasına iliskin İSLEMİN İPTALİNE,

1