Uzlaşmanın Memurluğa Etkisi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Uzlaşmanın Memurluğa Etkisi
  • Anasayfa
  • Uzlaşmanın Memurluğa Etkisi

Uzlaşmanın Memurluğa Etkisi

Uzlaşmanın memurluğa etksi- Uzlaşma Ceza Muhakemesi Kanununun "uzlaştırma" başlıklı 253'üncü maddesinde düzenlenmiş bir özel durumdur. Uzlaşma ceza ilişkisini sona erdiren unsurlardan birisidir.

Uzlaşmanın Memurluğa Etkisi

UZLAŞMANIN MEMURLUĞA ETKİSİ

Uzlaşmanın memurluğa etksiUzlaşma Ceza Muhakemesi Kanununun "uzlaştırma" başlıklı 253'üncü maddesinde düzenlenmiş bir özel durumdur. Uzlaşma ceza ilişkisini sona erdiren unsurlardan birisidir. Uzlaşmaya varılmış olması uyuşmazlığın hukuki ve cezai olarak ortadan kalkmasını sağlayacak özel bir müessesedir. Uzlaşma ile şüpheli ile mağdur ya da suçtan zarar gören kişilerin anlaşmaları sağlandığı gibi mahkemelerin yoğun iş yükü de ortadan kaldırılmış olur. Ceza Muhakemesi Kanununda uzlaşma olanağı tanınan suçlar düzenlenmiştir. Kanuna göre şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin yine kanunda sayılan bazı suçlarda uzlaştırılması girişiminde bulunulacağı beliritilmiştir. Bu suçlardan ilki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardır. Kanunumuz uzlaşmaya soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda gidilebileceğini belirttikten sonra bazı suç tiplerinde uzlaşma yöntemine gidilebilmesi için soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın uzlaştırmaya gidilebileceğini düzenlemiştir. Bu suçlar; 

Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;
Kasten yaralama ( Türk Ceza Kanunu üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
Taksirle yaralama (Türk Ceza Kanunu madde 89),
Tehdit (Türk Ceza Kanunu madde 106, birinci fıkra),
Konut dokunulmazlığının ihlali (Türk Ceza Kanunu madde 116),
Hırsızlık (Türk Ceza Kanunu madde 141),
Dolandırıcılık (Türk Ceza Kanunu madde 157),
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (Türk Ceza Kanunu madde 234),
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (Türk Ceza Kanunu dördüncü fıkra hariç, madde 239), suçları.
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.

Ancak önemle belirtmemiz gerekir ki; Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanamaz. 

Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.

Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanabilir, diğerleri yararlanamaz.

Uzlaşma Memurluğa Engel mi

Uzlaşma memurluğa engel mi- Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.  Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.

Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.

UZLAŞMA, UYUŞMAZLIĞIN CEZAİ VE HUKUKİ TÜM SONUÇLARIYLA ORTADAN KALKMASINA YOL AÇAN BİR MÜESSESEDİR. EĞER UZLAŞMA MEYDANA GELİR VE TARAFLAR UZLAŞMA KONUSUNDA ANLAŞIRLARSA ARTIK BİR MAHKUMİYET KARARINDAN BAHSEDİLEMEYECEĞİNDEN MEMUR OLARAK ÇALIŞMAYA VEYA MEMURLUĞA GİRMEYE ENGEL OLAN BİR DURUM DA SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞINDAN UZLAŞMA, MEMURLUĞU OLUMSUZ ETKİLEYEN BİR MÜESSESE DEĞİLDİR. ANCAK VE ANCAK UZLAŞMA GERÇEKLEŞMEZ İSE VE MEMURUN MEMUR OLMASINA ENGEL TEŞKİL EDEBİLECEK YASALARLA BELİRLENMİŞ DURUMLAR ORTAYA ÇIKARSA GENEL KURALLARA GÖRE HAREKET TARZI BELİRLENECEK VE ONA GÖRE İŞLEM YAPILACAKTIR.

1