MEMUR VE SİVİL MEMURLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI | Mil Hukuk & Danışmanlık

MEMUR VE SİVİL MEMURLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

  • Anasayfa
  • MEMUR VE SİVİL MEMURLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

MEMUR VE SİVİL MEMURLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

Devlet memurlarının ve sivil memurların ödev ve sorumlulukları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Bu ödev ve sorumluluklara aykırı davranışlar cezai yaptırımlarında kısmen dayanağını oluşturmakta olup bilinmesi gereken hususlardır

MEMUR VE SİVİL MEMURLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

MEMUR VE SİVİL MEMURLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

Devlet memurlarının ve sivil memurların ödev ve sorumlulukları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Bu ödev ve sorumluluklara aykırı davranışlar cezai yaptırımlarında kısmen dayanağını oluşturmakta olup bilinmesi gereken hususlardır. Memurların ve sivil memurların bu ödev ve sorumlulukları çok iyi bilmesi gerekmektedir. Zira bu ödev ve sorumlulukların bilincinde olunmaması disiplin cezalarına zemin hazırlamakta ve kişilerin çalıştıkları kurumlar ile aralarının bozulmasına sebep olmaktadır. Şimdi okuyucularımıza bu ödev ve sorumluluklar hakkında bilgi verelim; 

Devlet memurları ile sivil memurların ödev ve sorumlulukları;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurları ve sivil memurlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları ve sivil memurlar resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarından ve sivil memurlardan, sürekli veya geçici görevle yurt dışında bulunanlar devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları ve sivil memurlar, kanunlar ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin en iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri Anayasa Kanun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yinelerse memur bu emri yapmaya mecburdur. Bu durumda emrin yerine getirilmesi sonucunda doğacak olumsuzluklardan emri veren amir sorumludur. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilmez. Konusu suç teşkil eden emir yerine getirilirse emri yerine getiren sorumluluktan kurtulamaz. Ancak acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları ve sivil memurlar görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadır. Devlet memurları ve sivil memurlar kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır şekilde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları ve sivil memurlar görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar kendi özel işlerinde kullanamazlar. Devlet memurları ve sivil memurlar görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge araç ve gereçleri görevleri sona erdiğinde iade etmek zorundadırlar.

MEMUR ve SİVİL MEMURLARIN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI YASAKLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurlar siyasi partiye üye olamazlar herhangi bir siyasi parti kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar görevlerini yerine getirirlerken dil ırk cinsiyet siyasi düşünce felsefi inanç din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurlar, kamu görevleri hakkında basına haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına  bilgi ve demeç veremezler bu konuda bilgi ve demeç vermek için yetkili kılınmalıdırlar. Yetkili olmayanlar basına bilgi ve demeç veremezler. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiçbir kimse tarafından açıklanamaz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurlar, kamu hizmetini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri ya da görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılmasını veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve harekette bulunamazlar. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurların greve karar vermeleri grev tertiplemeleri ilan etmeleri bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurlar, herhangi bir grev veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurlar, Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurlar, mesleki faaliyetlerinde veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz, gerçek kişilere özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamaz. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurların, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurlar, denetimleri altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgili olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar ve sivil memurlar, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. 

İlgili Etiketler:
1