Memur Disiplin Cezaları ve Memur Disiplin Soruşturması

Memur Disiplin Cezaları ve Memur Disiplin Soruşturması

  • Anasayfa
  • Memur Disiplin Cezaları ve Memur Disiplin Soruşturması

Memur Disiplin Cezaları ve Memur Disiplin Soruşturması

Memur disiplin cezaları ile memur disiplin soruşturması bakımından; Memur disiplin hukuku, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken kurallara uymakla yükümlü oldukları ve uymadıkları durumlarda memur disiplin cezası alabilecekleri hukuki düz

Memur Disiplin Cezaları ve Memur Disiplin Soruşturması

Memur Disiplin Cezaları ve Memur Disiplin Soruşturması

Memur disiplin cezaları ile memur disiplin soruşturması bakımından; Memur disiplin hukuku, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken kurallara uymakla yükümlü oldukları ve uymadıkları durumlarda disiplin cezası alabilecekleri hukuki düzenlemelerin tümünü içermektedir. Bu düzenlemeler, devlet memurlarının hukuki sorumluluklarını, disiplin cezası alma yetkisini, disiplin cezasının verilmesi ve uygulanması sürecini, disiplin cezasına itiraz edebilme hakkını, vb. konuları düzenlemektedir. Memur disiplin hukuku, devlet memurlarının görevlerini etkili ve dürüst bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacını taşımaktadır. Memur disiplin cezaları, kamu görevlilerinin yaptıkları disipline aykırı davranışlar sonucunda uygulanabilecek cezalardır. Bu cezalar genellikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenir ve uygulanır. 

Bu makalede Memur disiplin cezaları ile memur disiplin soruşturması hakkında bilgi vereceğiz. 

Memur Disiplin Soruşturması 
Disiplin soruşturması, bir kurumda çalışan bir memurun yaptığı bir suça veya kurallara aykırı davranışa ilişkin olarak yürütülen inceleme ve araştırmadır. Bu soruşturma, memurun disiplin cezası almasına veya memurluktan çıkarılmasına yol açabilir. Disiplin soruşturması, kurumun disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından yürütülür.

Memur Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

Disiplin amirleri, memura işlediği disiplin suçları için doğrudan disiplin cezası verme yetkisi yoktur. Öncelikle disiplin soruşturması yapılması gerekir. Bu süreç, disiplin amiri tarafından atanmış bir soruşturmacının (muhakkik) yürütmekte olduğu bir süreçtir. Soruşturmacı, soruşturmayı yürütmekte olan memurun eşit veya daha üst bir görevde bulunması gerekir. Soruşturmacı, disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisinden daha geniş bir yetkiye sahiptir. Bu yetkiler arasında, her türlü evrakı inceleme, belgeler isteme, keşif yapma, tanık dinleme, hakkında soruşturma yapılan memurun ifadesini alma ve disiplin soruşturma raporu hazırlama gibi işlemler yer almaktadır. Soruşturmacının görevi, hakkında soruşturma yürüttüğü memurun leh ve aleyhine tüm delilleri toplamaktır.

Disiplin soruşturmasının yapılması ve karar verilmesinde, hakkında soruşturma yapılacak memurun görev yaptığı yerde bulunan disiplin amirleri yetkili olarak kabul edilir. Bu amirler, soruşturma başlamadan önce atama yetkisi olan kişilerden izin almaya gerek duymazlar. Yasalar gereği, doğrudan soruşturmaya başlamaları gerekir, aksi takdirde soruşturmanın açılması için belirlenmiş 1 ve 6 aylık süreler geçebilir.

Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesi kapsamında, fiil ve hâllerin disiplin âmiri tarafından tespit edildiği tarihten itibaren disiplin soruşturmasına başlanması gerekmektedir. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması gerektiren hâllerde 1 ay içinde, devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren hâllerde ise 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanması zorunludur. Eğer bu süre içinde disiplin soruşturmasına başlanmazsa, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca ise disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.

Kamu görevlileri için disiplin cezasının uygulanması için öncelikle bir disiplin soruşturması yapılması gerekir. Eğer devlet memurları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde belirtilen fiil veya hâller işlenmişse, ilgili memurun disiplin amiri hemen disiplin soruşturmasına başlar. Ancak, eğer disiplin cezasının uygulanacağı memur, disiplin aykırı fiilin mağduru ise, disiplin amiri soruşturmayı yürütemez veya soruşturmacı atayamaz. Bu durumda, disiplin amiri, fiil veya hâli tutanakla tespit eder ve daha yüksek bir disiplin amirine veya bir derece alt disiplin amirine bildirir.

Disiplin Amiri Soruşturmacı Atarken; Disiplin soruşturması yapılmadan kamu görevlisine disiplin cezası uygulanamaz. Soruşturmacı atama işlemi, disiplin amiri tarafından yapılır ve atanacak kişi, disiplin amirinin eşit seviyede bir görevde olmalıdır. Disiplin soruşturması, bir muhakkik tarafından yürütülürse muhakkik tarafından yürütülür, ancak muhakkik görevlendirilmemişse disiplin âmiri tarafından yürütülür. Eğer muhakkik, görevlendirilen fiil veya hâlin dışında yeni bir disipline aykırı fiil veya hâl tespit ederse, kendiliğinden soruşturma yapamaz ve durumu disiplin âmirine yazılı olarak bildirir. Ancak, disiplin âmiri tarafından kendisine yazılı olarak ek soruşturma izni verilirse, bu konularda da soruşturma yapabilir.

Memur disiplin soruşturması raporu;
Disiplin Soruşturma Raporu, Disiplin amiri tarafından atanmış olan soruşturmacı tarafından hazırlanmalıdır. Raporda, soruşturmanın oluru, soruşturmacının atanma yazısının tarihi ve numarası, disiplin cezasını gerektiren fiilin tarihi, soruşturmanın başlama tarihi, soruşturma konusu olan memurun kimliği, müşteki veya mağdurun kimliği, soruşturmanın konusu olan olayın tarihi ve yeri, memurun savunması, leh ve aleyhindeki deliller ve sonuç olarak olay hakkında tahlil ve değerlendirmeler bulunmalıdır. Raporun sonunda, hangi fiil ve halin hangi disiplin cezasını gerektirdiği belirtilmelidir.

Memur Disiplin Soruşturmasını Kim Açar?

Disiplin soruşturması, yetkili amirler tarafından belirlenen kurallar dahilinde açılabilir. Amirler, disiplin soruşturmasını başlatma yetkisine sahiptir. Ancak, disiplin amiri görevinde bulunmuyorsa, vekaleten görevlendirilmiş yardımcıların da soruşturma açabilme yetkileri olabilir.

Disiplin Soruşturması Ne Zaman Başlar?

Disiplin amiri, bilgi edindiği anda derhal disiplin soruşturmasını başlatmak zorundadır, çünkü disiplin soruşturması konusu fiil veya durumun öğrenilmesinden itibaren zamanaşım süreleri başlamaktadır.

Disiplin Soruşturmasında İki Kez Ceza Verilir mi?

Eşit derecede cezayı gerektiren ancak farklı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezasının üçüncü kez uygulandığında, bir derece daha ağır bir ceza verilir. Tekrarlanma sebebiyle, daha ağır bir ceza verildikten sonra tekrar oluşan esas disiplin suçu işlenirse, iki derece daha yüksek bir disiplin cezası verilemez.

Disiplin Soruşturmasında Savunmayı Kim Alır?

Savunma, raporu verdikten sonra ceza veren yetkili amir veya disiplin kurulu tarafından soruşturmacının teklifiyle alınır.

Savunmadan Sonra Kaç Gün İçinde Ceza Verilir?

Savunmanın sonrasında ne kadar sürede ceza verilir?
Disiplin amirleri, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günü takip eden 15 gün içinde vermekle yükümlüdürler.

Devlet Memuruna Verilebilecek En Ağır Ceza Nedir?

Devlet memuruna verilebilecek en ağır disiplin cezası nedir?
Ayrıca, ticaret yapmak, devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ayrımcılık yapmak, siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak gibi hallerde de verilebilir. En ağır disiplin cezası olup bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmaktır

Devlet memurları, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler tarafından emredilen görevleri yerine getirmemesi, yapması zorunlu olan şeyleri yapmamakta veya yasaklanmış işleri yapmakta olanlar için, durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre, 125. maddede belirtilen disiplin cezalarından birisi verilir.

Memur Disiplin Cezaları İse;
Türkiye'de Memur disiplin cezaları kanunlar ile belirlenir ve her ülkenin kendi yasalarına göre değişebilir.

Memur disiplin cezaları, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken kurallara uymadıkları durumlarda alabilecekleri cezalardır. Genellikle memur disiplin cezaları şunlardır:

Memur Uyarma Cezası

Devlet memurları, görevlerini yerine getirirken kurum veya organizasyonun belirlediği disiplin kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu kurallara uymadıkları takdirde, disiplin cezası alabilirler. Disiplin cezası olarak verilebilecek en hafif ceza, uyarma cezasıdır. Uyarma cezası, memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Devlet memurlarının yerine getirmeleri gereken görevleri yerine getirmemesi durumunda, yasaklanmış işleri yapmaları durumunda veya görevleri yerine getirirken uymaları gereken kuralları ihlal etmeleri durumunda, 125. maddede belirtilen disiplin cezalarından birisi verilebilir. 

Bu cezalar arasında uyarma cezası da bulunmaktadır. Uyarma cezası, memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Bu ceza, görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmemesi, kurumların belirlediği usul ve esasların yerine getirilmemesi, resmi belgelerin, araçların ve ekipmanların korunmaması, usulsüz müracaat veya şikayetler, vakarına yakışmayan tutum ve davranışlar, kayıtsızlık veya ilgisizlik, kılık kıyafet hükümlerine uymamak veya işbirliği içinde yapılması gerektiği halde işbirliği yapmamak gibi hallerde verilebilir.

Memur Kınama Cezası

Kınama: Memura, yazılı olarak görevinde ve davranışlarında hatalı, kusurlu olduğunun iletilmesidir.

Kınama cezası gereken davranışlar şunlardır:

Görevlerin yerine getirilmesinde ve resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanımı ve bakımında kusurlu davranmak.
Eşlerinin veya çocuklarının kazanç getiren faaliyetlerini belirlenen sürede kuruma bildirmemek.
Görev sırasında amire saygısız davranmak.
Devlet memurluğu itibarını ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak.
Devletin resmi araç, gereç ve eşyalarını özel işlerinde kullanmak.
Devletin resmi belge, araç, gereç ve eşyalarını kaybetmek.
İş arkadaşlarına, maiyetine ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.
Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı, yazmak, işaret, resim ve benzeri şeyler çizmek ve yapmak.
Verilen emirlere itiraz etmek.
Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.
Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

Memur Aylıktan Kesme Cezası

Görevleri tam ve zamanında yerine getirmemek, emir ve talimatları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak,
Özürsüz olarak göreve gelmemek,
Devlet malını özel menfaat sağlamak için kullanmak,
Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış bilgi vermek,
Görev sırasında amirine saygısızlık etmek,
Görev yeri sınırları içerisinde izinsiz olarak herhangi bir yerin kullanımına yardımcı olmak,
Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlar sergilemek.

Memur Kademe İlerlemesi Cezası

"Kademe ilerlemesinin yavaşlatılması : Memurun, bulunduğu kademe seviyesinde ilerlemesinin 1 - 3 yıl boyunca yavaşlatılmasıdır. Bu cezayı hak etmek için yapılması gereken fiil ve durumlar şunlardır:
Görev yerinde alkol alarak görev yapmak veya görev yerinde alkol içmek,
Özürlü olmadan veya aralıksız olarak 3 - 9 gün boyunca göreve gelmemek,
Görevi ile ilgili olarak herhangi bir şekilde çıkar sağlamak,
Amir veya maiyetindeki kişilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı hareket veya davranışlar yapmak,
Görev yeri sınırları içinde izinsiz olarak herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla kullanmak veya kullandırmak,
Gerçeğe aykırı rapor ve belgeler hazırlamak,
Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep gibi ayrımlar yapmak veya kişilerin yarar veya zararını hedef alan davranışlar sergilemek,
Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
Yasaklanmış bilgileri açıklamak,
Amir, maiyet, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakaret etmek veya tehdit etmek,
Diplomatik statüsünden yararlanarak yurt dışında, gerekli sebep göstermeden ödeme kabiliyetinin üstünde borç almak ve borçlarını ödemeyi geciktirmek veya yurda dönmek,
Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak."

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Devlet memurluğundan çıkarılma, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmaktır. Devlet memurluğundan çıkarılma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında, ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, yasaklanmış yayınları veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildirileri, afişleri, pankartları, bantları ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, siyasi partiye girmek, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak sayılabilir.

Memur Disiplin Cezalarında Tekerrür Nedir?

Tekerrür daha ağır cezayı gerektirir. Eğer bir fiil veya hal, disiplin cezası alınmasına neden olmuşsa ve aynı fiil veya hal tekrarlandığında, ceza daha ağır olacaktır. Eğer aynı derecede cezayı gerektiren fakat farklı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulaması gerçekleşirse, daha ağır bir ceza verilecektir. 

Disiplin cezalarında tekerrür hakkında ayrıntılı bilgi için tekerrür başlıklı dilekçemizi okuyabilirsiniz.

Memur Disiplin Cezasını Kim Verebilir?

Disiplin cezaları, uyarma, kınama ve aylıktan kesme gibi, disiplin amirleri tarafından verilirken, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararının alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından verilir. Ayrıca, disiplin cezalarının verilmesinde il disiplin kurullarının kararları da dikkate alınır. Devlet memurluğundan çıarma, amirlerin talep ettiği durumda, memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kurulu tarafından verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu, ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, sadece cezayı kabul etme veya reddetme yetkisi vardır. Reddedildiğinde, atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verme özgürlüğüne sahiptirler. Disiplin cezası verilmesine yetkili amirler ve kurullar, özel kanunlar tarafından belirlenmişse o kanun uygulanır.

Memur Disiplin Soruşturma Zamanaşımı

Disiplin cezası verme zamanaşımı 657 sayılı devlet memurları kanununda belirlenmiş olan fiil ve durumları işleyen kişiler için, bu fiil ve durumların gerçekleştiği tarihten itibaren; Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturması başlatılmalıdır, Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına gidilmelidir.

Eğer bu süreler içinde disiplin soruşturması ya da kovuşturması başlatılmazsa, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ayrıca, disiplin cezasını gerektiren fiil ve durumların işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmemişse, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Memur Disiplin Ceza Zamanaşımı

Disiplin amirleri, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde vermelidir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde, soruşturma dosyası, disiplin kuruluna kararını bildirmek üzere en geç 15 gün içinde sunulmalıdır. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde soruşturma evraklarına göre kararını vermelidir. Memurluktan çıkarma cezası için yapılan soruşturma dosyası, memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna sunulduğu tarihten itibaren en geç altı ay içinde bu kurul tarafından karara bağlanmalıdır.

Memur Disiplin Cezasında Savunma Süresi

Memur savunma süresi Devlet memuru hakkında disiplin cezası verilmeden önce mutlaka savunması alınmalıdır. Soruşturma yapan kişi veya yetkili disiplin kurulu, memura en az 7 günlük bir süre veya belirlenen bir tarihte verilerek savunmasını yapması için fırsat tanımalıdır. Eğer memur belirtilen süre veya tarihte savunmasını yapmazsa, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Memur Disiplin Cezası Ne Zaman Uygulanır?

Disiplin cezaları, veriliş tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve o an uygulanır. Aylıktan kesme cezası ise, cezanın verildiği tarihten itibaren gelecek ayın başında uygulanır. Verilen cezalar, üst disiplin amirine ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası durumunda Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Disiplin Cezasının Özlük Dosyasından Silinmesi

Disiplin cezaları, devlet memuru hakkında uygulandığında, memurun özlük dosyasına kaydedilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışındaki cezalar, belirli bir süre sonra silinmeye talep edilebilir. Örneğin, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 10 yıl sonra, memur atamaya yetkili amire başvurarak cezaların silinmesini talep edebilir. Eğer memurun sonraki davranışları, bu talep haklı kılacak nitelikte görülürse, isteği gerçekleştirilir ve özlük dosyasına kaydedilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması için ise, disiplin kurulunun mütalaası alınmalıdır ve yukarıdaki hükümler uygulanır.

Memur Disiplin Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlar, verilen cezanın türüne göre farklı mercilere yapılmalıdır. Örneğin, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazların kabul edilmesi durumunda, disiplin amirleri tarafından verilen cezalar hafifletilir veya tamamen kaldırılabilir. Ayrıca, disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna da başvurulabilir. Bu başvuruların yapılması için belirlenmiş olan süreler ve prosedürler mevcuttur. Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen memur, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargıya başvurma hakkına sahiptir. Çünkü devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası verilmesi durumunda itiraz yolu bulunmamaktadır.

Memur Disiplin Cezasına Dava Açma Süresi

Disiplin cezasına dava açma süresi disiplin cezasının kesinleşme kararının ilgili memura tebliğ edilmesinden itibaren 60 gündür. Unutmayın 60 gün sonra dava açma hakkınız süre aşımına uğrayacaktır.Dava zamanaşımı, bir davanın açılması veya devam etmesi için belirli bir sürenin geçmesi sonucu davanın kabul edilemeyeceği anlamına gelir. Bu süre, yasalar arasında değişebilir ve genellikle davanın türüne veya yargı alanına göre belirlenir. Örneğin, bir tazminat davası genellikle 2-6 yıl arasında zamanaşımına sahip olurken, bir hukuk davası genellikle 5-10 yıl arasında zamanaşımına sahip olabilir. Dava zamanaşımı süresi, davanın açılmasından veya son bilinen olaydan itibaren başlar ve davanın açılması veya devam etmesi için son tarih olarak kabul edilir. İşte bu süre idare mahkemelerinde açılacak iptal davası için 60 gündür. İdari işlemin iptali davası, idari bir kararın, yasalara, mevzuata veya hukuka aykırı olduğu iddia edilerek, iptal edilmesi için açılan bir dava türüdür. Bu davalar, idari kararların hukuka ve yasalara uygunluğunun sorgulanmasını ve idari yetkilerin sınırlarının belirlenmesini amaçlar. Bu davalar genellikle idari kararların hukuka aykırı olduğu iddia edilen kişi veya kurumlar tarafından açılır.

Bu davalarda idari yargılama usulü kanunu uygulanır. İdari yargılama usulü, idari yargıda yürütülen davaların yürütülmesi sırasında uyması gereken yasal ve yürürlükteki prosedürleri ifade eder. Bu prosedürler genellikle idari yargı organlarının yetkileri, davaların açılması, dava dosyalarının hazırlanması, duruşmaların yapılması, kararların verilmesi ve uygulanması gibi konuları içermektedir. Idari yargılamada, yürütülen davaların genellikle hukuki nitelikli olmasına rağmen, idari yargı organlarının hukuki değil, idari yetkileri dahilinde karar vermeleri gerekir. Idari yargılama süreci kuralları ve yasal prosedürler gereği çok daha kompleks olabilir, bu nedenle idari bir davada avukat desteği almak kişinin haklarını koruma, kanunları ve yasal prosedürleri doğru bir şekilde uygulama ve davayı kazanma olasılığını arttırabilir. Bu yüzden konunun uzmanı bir idari dava avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

1