İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır | Mil Hukuk & Danışmanlık

İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır

  • Anasayfa
  • İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır

İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır

İhtiyati tedbir kararı nasıl alınır- İhtiyati tedbir kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca davacı veya davalının dava konusu ile ilgili olarak hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş ve geçici nitelikte olan hukuki ko

İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır

İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Alınır?

İhtiyati tedbir kararı nasıl alınır- İhtiyati tedbir kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca davacı veya davalının dava konusu ile ilgili olarak hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş ve geçici nitelikte olan hukuki koruma tedbiridir. 

İhtiyati Tedbir Ne Demek

İhtiyati tedbir;
Dava açılmadan ayrı bir taleple,
Dava açılırken dava dilekçesi ile birlikte talep edilebilmektedir. 

Dava açılmadan ayrı bir dilekçe ile talep edilen ihtiyati tedbir taleplerinde dava dilekçesinde bulunması gereken tüm hususlar yer almalıdır. Zira bu durumdas dava dilekçesinde yer alacak olan hususlarla birlikte yapılan talep sonucunda dosya değişik iş numarası alacak dava açılmasında olduğu gibi esas kaydı yapılmayacaktır. Uygulamada ihtiyati tedbirli bir dilekçe ile dava açılmak isteniyorsa ihtiyati tedbir talebinin dilekçelerin talep sonucunda yer alması zorunlu olduğu gibi dikkat çekmesi bakımından ve gözden kaçırılmaması için dilekçe başına da yazılmasıyla karşılaşılmaktadır. Burada unutulmaması gereken husus eğer dava açmadan önce ihtiyati tedbir istemiş iseniz ihtiyati tedbir dilekçenizi tevzi bürosuna verirken bu durumun bir dava olmadığını sadece ihtiyati tedbir talebi olduğunu ve değişik iş numarası alması gerektiğini önceden belirtilmesi durumudur. Ya da ihtiyati tedbir talebinizle birlikte dava açtığınızda bunun sadece ihtiyati tedbir dilekçesi olmadığını aynı zamanda dava olduğunu ve esas alması gerektiğini tevziye belirtmeniz yararnıza olacaktır. Zira bazen dalgınlıktan ya da iyi anlayamamaktan tevzi bürosundaki memurlar sehven dava dilekçesini sadece ihtiyati tedbir talebi olarak girmekte ve siz dava açmak isterken sadece talep yapmış ve değişik iş numarası almış olabileceksiniz. Bu durumdan dönülmesi mümkün olmadığından tekrar harç iadesi işlemleri ve tekrar yeni dava için harç yatırma işlemleriyle uğraşmak zorunda kalma ihtimaliniz yüksek olacaktır. Bu yüzden taleplerin iyi belirtilmesi ve tevzi bürosunda çalışan memurların yönlendirilmesi sizin yararınızadır. 

İhtiyati tedbir talebinin talep sonucunda belirtilmesi ve gerekçelendirilmesi şarttır. Gerekçe kısmında bu hususun kesin kanıtlar yerine mahkemenin kanaat vereceği ölçüde olması yeterlidir. Kişi ihtiyati tedbir talebinde talebinin haklılığını, ihtimal dahilinde olduğunu ispatlamalıdır. İhtiyati tedbir talebinin davalı tarafa tebliğ edilmesi ve talebe karşı itiraz yollarının kullanılması imkanının tanınması şarttır. 

İhtiyati tedbir isteyen kişinin ihtiyati tedbir talebini dilekçesinin talep sonuç kısmına yazması şarttır. Aksi durumda talep sonuç kısmında belirtilmediğinden ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün olmayacaktır. Zira mahkemeler ihtiyati tedbir konusunda taleple bağlıdırlar ve re'sen yani kendiliğinden talep olmadan ihtiyati tedbir kararı veremeyeceklerdir. 

İhtiyati tedbir kararı dava konusu hakkında verilebilmektedir. Genelde ihtiyati tedbir ihtiyati haciz ile karıştırılmakta ve ihtiyati tedbir isteneceği yerde ihtiyati haciz talep edilebilmektedir. Bu son derece yanlış bir durumdur. Nitekim ihtiyati haciz dava konusunun para alacağı olduğu durumlarda istenebilecek bir tedbir iken dava konusunun para dışında başka bir şey olması durumunda istenecek hukuki koruma tedbiri tabi ki de ihtiyati tedbir olacaktır. Para alacaklarında ihtiyati tedbir değil ihtiyati haciz talep edilmelidir. Kişi dilekçesinde ihtiyati haciz istemesi gerekirken yanlışlıkla ihtiyati tedbir talep etmiş ve dava konusu da para alacağı ise mahkemenin yapması gereken ihtiyadi tedbir talebinin reddi olacaktır. Çünkü para alacaklarında ihtiyati haciz talep edilmelidir. Örneğin dava konusu 500.000,00 TL alacağın tahsiline ilişkin ise ihtiyati haciz, arabanın devrine ilişkin ise ihtiyati tedbir talep edilecektir. İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için talep eden davacının bu talebinde haklı olduğu hususunda mahkemeyi ikna etmesi en azından varsayımsal olarak durumu belirtmesi şarttır. İhtiyati tedbir talebinde bulunan;

Hangi Durumlarda İhtiyati Tedbir Alınır?

Hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaştığı ya da
Hakkın elde edilmesininin tamamen imkansız hale gelmesi veya
Gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağının endişe edilmesi durumlarından birini ispatlamalı ve bu durumların ispatlanması hallerinde mahkemece ihtiyati tedbir şartlarının gerçekleştiği yönünde kanaate varılması durumunda ihtiyati tedbire hükmedilecektir.

Davacı hiçbir delil sunmadan sadece ve sadece dilekçesinde ihtiyati tedbir istemiş ise mahkemenin yapması gerekn bu ihtiyati tedbir talebini reddetmektir. Mahkeme ihtiyati tedbir kararı verse de talebi reddetse de her iki durumda da kararını gerekçelendirmelidir. Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir. 

İhtiyati Tedbir Kararında Bulunması Gerekenler Nelerdir?

İhtiyati tedbir talep edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı,
soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı,
Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği,
Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği, yazılmalıdır.

İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Ancak ihtiyati tedbir kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden red halinde tekrar talepte bulunulabilir.
İhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. Talep, resmî belgeye, başkaca kesin bir delile dayanıyor yahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kimsenin teminat göstermesi gerekmez. Asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davasının açılmaması üzerine teminat iade edilir.

İhtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmişse, tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak ve dava açtığına ilişkin evrakı, kararı uygulayan memura ibrazla dosyaya koydurtmak ve karşılığında bir belge almak zorundadır. Aksi hâlde tedbir kendiliğinden kalkar. İhtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder. İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar. Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesinden talep edilir. Mahkeme, kararında belirtmek suretiyle, tedbirin uygulanmasında, yazı işleri müdürünü de görevlendirebilir. İhtiyati tedbir kararının uygulanması için, gerekirse zor kullanılabilir. Zor kullanmak hususunda, bütün kolluk kuvvetleri ve köylerde muhtarlar, uygulamayı gerçekleştirecek memurun yazılı başvurusu üzerine, kendisine yardım etmek ve emirlerine uymakla yükümlüdürler. İhtiyati tedbiri uygulayan memur, bir tutanak düzenler. Bu tutanakta, tedbir konusu ve bulunduğu yer gösterilir; tedbir konusu ile ilgili her türlü iddia bu tutanağa geçirilir. Tedbiri uygulayan memur, bu tutanağın bir örneğini tedbir sırasında hazır bulunmayan taraflara ve duruma göre üçüncü kişiye tebliğ eder.

İhtiyati tedbir kararına itiraz

İhtiyati tedbir kararına itiraz- Karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Aksine karar verilmedikçe, itiraz icrayı durdurmaz. İhtiyati tedbirin uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, tedbirin uygulanmasından itibaren; hazır bulunmuyorsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, sadece ve sadece bu üç hususla bağlı kalmak şartı ile ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir

İlgili Etiketler:
1