GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ OLMASI NEDENİYLE İŞLEMLERİ SONLANDIRILAN ŞAHSIN ATAMASI YAPILDI

  • Anasayfa
  • GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ OLMASI NEDENİYLE İŞLEMLERİ SONLANDIRILAN ŞAHSIN ATAMASI YAPILDI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ OLMASI NEDENİYLE İŞLEMLERİ SONLANDIRILAN ŞAHSIN ATAMASI YAPILDI

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasından bahisle davacının ilişiği kesilmiş, işlemin iptali için başvurulmuş ancak ilk derece mahkemesince idari işlemin iptali talebi reddedilmiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ OLMASI NEDENİYLE İŞLEMLERİ SONLANDIRILAN ŞAHSIN ATAMASI YAPILDI

İçindekiler

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasından bahisle davacının ilişiği kesilmiş, işlemin iptali için başvurulmuş ancak ilk derece mahkemesince idari işlemin iptali talebi reddedilmiştir. Red kararına müteakip Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunulmuş, Danıştay ilgili dairesince; olayın özelliği ve fiilin niteliği de göz önünde bulundurulduğunda şahsın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bulunmasının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol açmayacağı gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararı BOZULMUŞTUR.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ OLMASI NEDENİYLE İŞLEMLERİ SONLANDIRILAN ŞAHSIN ATAMASI YAPILDI

Danıştay

12. Daire

Esas : 2015/5241

Karar : 2017/4591

Tarih : 05.10.2017

Özet:

İstemin Özeti : Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 29.05.2014 tarihli ve E:2014/176, K:2014/854 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesi uyarınca temyizen incelenerek BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi GEREKTİĞİ SAVUNULMAKTADIR.

Danıştay Tetkik Hakimi : Düriye Tuğba Şirin

Düşüncesi :Mahkeme kararının bozulması GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Dava, 15.07.2013 tarihinde yapılan İnfaz ve Koruma memurluğu sınavını kazanarak öğrenciliğe geçici kabulü yapılan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle infaz koruma memurluğu öğrenciliğiyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin 16.01.2014 tarihli ve 444 sayılı işlemin iptali İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR.

İdare Mahkemesince, davacının "Bıçakla Basit Yaralama" suçundan yargılandığı ve 2.240,00-TL para cezası aldığı, "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verilmiş olsa bile, yargılanmış olduğu fiilinin sabit görüldüğü, suçun mahiyetinin ve vasfının icra edeceği görev karşısında ağır olduğu, neticede davacının yürüteceği cezaevi infaz ve koruma memurluğu görevinin önem ve özelliği gözetildiğinde; güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olan davacının infaz ve koruma memurluğu öğrenciliğiyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

Anayasa'nın 128 inci maddesinde; "Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü yer almış, 70. maddesinin 2 nci fıkrasında da; "Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez." kuralına YER VERİLMİŞTİR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak genel ve özel şartlar sıralandıktan sonra, maddenin (B) bendinin son fıkrasında, kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak gerektiği KURALA BAĞLANMIŞTIR.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin 5/d bendinde, "Güvenlik soruşturmasıolumlu olmak" koruma güvenlik görevlisiyle infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için aranacak özel şartlar arasında sayılmış, 44 üncü maddesinin (d) bendinde, 657 s. Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 2802 s. Kanunun 114 üncü maddesi gereğince; ilk defa Devlet memurluğuna atanmaya ilişkin teklif kararlarıyla açıktan yeniden atama teklif kararlarının onaylanmak üzere ilgisine göre, Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderileceği belirtildikten sonra maddede sayılan adalet komisyonu kararlarının Bakanlıkça onaylanmadıkça ilgilinin göreviyle ilişkisinin kesilmeyeceği ve yeni görevine başlatılamayacağı kuralına YER VERİLMİŞTİR.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (g) bendinde, güvenlik soruşturmasının; kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiğiyle adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılarla ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini ifade edeceği; 8 inci maddesinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının; gizlilik dereceli birim ve kısımlarla askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında yapılacağı, Yönetmeliğin 15 inci maddesinde de; yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerlerle askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda müsteşarın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulacağı, düzenlemesine YER VERİLMİŞTİR.

Dava dosyasının incelenmesinden; Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan infaz ve koruma memuru öğrenciliği sınavında başarılı olan davacı hakkında Sivas Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce yaptırılan güvenlik soruşturması neticesinde; davacının, Sivas 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 23.06.2011 tarihli ve E:2010/121, K:2011/1147 sayılı kararı ile; "Bıçakla Basit Yaralama" suçundan "2.240,00-TL para cezasıyla mahkumiyetine,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl boyunca denetim sürecine tabii tutulmasına" karar verildiği, anılan kararın 13.09.2011 tarihinde kesinleştiği, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 06.01.2014 tarihli ve 2014/19 sayılı kararı ile; davacının infaz ve koruma memuru olarak yerleştirilmesinin uygun olmayacağına karar verilerek söz konusu kararın onay için Bakanlığa gönderildiği, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 16.01.2014 tarihli ve 444 sayılı işlemi ile, davacının infaz ve koruma memuru öğrenciliğiyle ilişiğinin kesilmesi yönündeki kararın uygun görüldüğü, tesis edilen bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın AÇILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.

İdarelerin, atama yapacağı kadrolar için, ifa edilecek görevin ve görev yerinin özelliği dikkate alınarak hangi nitelik ve şartlarda personel alınacağı konusunda takdir YETKİSİ BULUNMAKTADIR. Nitekim; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin 5/d bendinde, infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için "güvenlik soruşturması olumlu olmak" özel ŞARTI ARANMIŞTIR. Bu bağlamda, davacı hakkında güvenlik soruşturması yapılmasının anılan Yönetmelik hükmü gereği OLDUĞU AÇIKTIR.

Bakılan olayda, davacının; bıçakla basit yaralama suçu sebebiyle yargılanması sonucunda para cezasıyla cezalandırılarak bu hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ancak olayın özelliği ve fiilin niteliği göz önüne alındığında, yapılan ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olduğundan söz edilemeyeceği, söz konusu mahkumiyet hükmünün dava konusu işlemin tesisine gerekçe OLUŞTURAMAYACAĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

Davacının infaz koruma memurluğu öğrenciliğiyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında da hukuki İSABET BULUNMAMAKTADIR.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 05.10.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

İlgili Etiketler:
1