Güvenlik Soruşturması Amca Dayı Hala Teyze Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Güvenlik Soruşturması Amca Dayı Hala Teyze Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturması Amca Dayı Hala Teyze Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Amca Dayı Hala Teyze Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması amcası hakkında elde edilen istihbari bilgi sebebiyle olumsuz gelen kişi tarafından açılan davada ilk derece mahkemesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde

Güvenlik Soruşturması Amca Dayı Hala Teyze Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

İçindekiler

Güvenlik Soruşturması Amca/Dayı/Hala/Teyze Hakkındaki İstihbari Bilgi Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması amcası hakkında elde edilen istihbari bilgi sebebiyle olumsuz gelen kişi tarafından açılan davada ilk derece mahkemesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde;  "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" formunun "aileye dair bilgiler" kısmında da sadece "anne, baba, eş ve kardeşe" ilişkin beyanlara yer verildiği, bunun dışındaki akrabaların soruşturma ve araştırmaya dahil edilmediği bu durumda, hakkında istihbari bilgi bulunan akrabanın  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin eki formda yer verilen davacıyı etkileyebilecek yakın çevresinden (anne, baba, kardeş, eş, çocuk) olmaması sebebiyle yapılan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kararlaştırılmıştır.

T.C.

ANKARA

15. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO: 2019/...

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) :

 

VEKİLİ : AV. BİLGEHAN UTKU  

 

KARŞI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

  

 

İSTEMİN ÖZETİ :  2017/10 sözleşmeli uzman erbaş alımına başvuran davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. 

 

SAVUNMANIN ÖZETİ :  İşlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı, Türk Silahlı Kuvvetlerde görev alacak personelde bir takım özel koşulların aranmasının kurumun öneminden kaynaklandığı beyan edilerek davanın ve yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava, 2017/10 sözleşmeli uzman erbaş alımına başvuran davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak, 20.09.2005 gün ve  25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinde, "Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır :  (...)

g) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak.(...) 

ı)  Ayrıca;

1) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

3) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.(...)

 Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler." kuralına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 26/10/1994 tarih ve 4045 sayılı Kanunun 1. maddesinde; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hangi amaçla, ne şekilde ve kimler hakkında yapılması gerekliliğinin ifade edilmesinden sonra, bu kanun dayanak alınarak hazırlanan 12/4/2010 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırmasının 1. Maddesinde; yönetmeliğin amacının açıklandığı, 2. Maddesinde yönetmeliğin kapsadığı personelin belirlendiği, 4. Maddesinin (f ve g) bentlerinde; arşiv araştırması ile güvenlik soruşturmasının araştırma ve soruşturmaya konu kişi hakkında yapılacağının ifade edildiği, (k) bendinde; 9. Maddesinde; "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kavvutlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılacağının belirtildiği görülmüş, 2011 tarih ve 114-1(C) sayılı Genel Kurmay Başkanlığınca çıkarılan Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Kabul Edileceği Haller" başlığıyla düzenlenen 13. maddesinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının, soruşturma konusu şahsın içinde bulunduğu ortamın da dikkate alınarak değerlendirileceği, bu değerlendirmenin Türk Silahlı Kuvvetlerin bünyesine alınacak şahıslar hakkında karar verilirken, idarenin takdir hakkının en uygun adaydan yana kullanılmasını sağlamaya yönelik olduğu, aynı maddenin "ı" bendinde  ise; ayrıca haklarında  MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, mahalli kolluk kuvvetleri veya yetkili amirlerinden herhangi biri tarafından, bilgi verilenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz kabul edileceği, düzenlenmiştir.

Yukarıda anılan mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; bazı kurumlarda ve bazı görevlerde istihdam edilecek kişiler hakkında görevin önemi, özelliği gereği derin bir araştırma ve değerlendirme yapılmasının esas olduğu, tehdit, şantaj, cebir, şiddet ve diğer yasal olmayan yöntemleri kullanarak, tüm Anayasal kurumları baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmayı hedefleyen, mensuplarına takiyye ve tedbir gibi ileri gizlenme tekniklerini kullandırarak bir casusluk örgütü olarak da faaliyet gösteren bir örgüte mensup, iltısaklı ve irtibatlı kişilerin demokratik hukuk devletine karşı yakın, açık ve ciddi bir tehlike teşkil etmesinin önlenmesi, Anayasal düzenin, milli iradenin, hukuk devletinin, demokrasinin ve temel hak ve hürriyetlerin korunması, ülkemizde yaşanan bu son darbe teşebbüsünün tamamen sonlandırılması, buna benzer bir müdahale girişiminin yeniden yaşanmaması ve terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için, bu süreçte Devletin en hassas birimlerine sızan örgüt elemanlarının siyasi ve askeri casusluk fiillerini de içeren faaliyetleri dikkate alındığında, milli güvenliği ve Devletin devamlılığını sağlamak için kamu hizmetini yürütmekle görevli olan idarenin, bu hizmeti en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım tedbirler almasının gerekli olduğu, bu tedbirlerin alınırken dikkatli ve daha titiz davranmasının da gerektiği ve ülkenin güvenliği ve savunulmasından sorumlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personelin güvenilirliğinin her türlü şüpheden uzak olarak ortaya konulması gerektiği izahtan varestedir. 

 

" Uyuşmazlıkta, davacının şahsı hakkında herhangi bir olumsuz bilgi bulunmamakla birlikte, amcası hakkındaki istihbari bilgi nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı görülmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenleyen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde, güvenlik soruşturması yapılacak ilgili hakkında araştırma yapılacak konular belirlenmiş, kapsamı ortaya konulmuş, bu soruşturma ve araştırma sonucu elde edilecek bilgi ve belgelerin hangi alanlara tekabül edeceği, neyi ispata elverişli olacağı açıkça belirlenmiş olup belirlenen bu konularda olumsuzluğu tespit edilenlerin güvenlik nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kadrolara atanamayacağı açıktır.

Diğer taraftan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin yukarıda metnine yer verilen hükümlerinde sadece davacının kendisi ile ilgili araştırılacak ve soruşturulacak hususlara yer verildiği, kezâ Yönetmelik ekinde yer verilen "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" formunun "aileye dair bilgiler" kısmında da sadece "anne, baba, eş ve kardeşe" ilişkin beyanlara yer verildiği, bunun dışındaki akrabaların soruşturma ve araştırmaya dahil edilmediği görülmektedir.

Bu durumda, hakkında istihbari bilgi bulunan akrabanın  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin eki formda yer verilen davacıyı etkileyebilecek yakın çevresinden (anne, baba, kardeş, eş, çocuk) olmaması sebebiyle, davacı ile bu akrabası arasında Devletin güvenliğini zedeleyecek bir ilişki ve irtibat bulunduğu ortaya konulmadan, salt akrabalık ilişkisinden dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına...

 

İlgili Etiketler:
1