Türk Tabipler Birliğinin Görevleri Nelerdir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Türk Tabipler Birliğinin Görevleri Nelerdir

  • Anasayfa
  • Türk Tabipler Birliğinin Görevleri Nelerdir

Türk Tabipler Birliğinin Görevleri Nelerdir

Türk Tabipler Birliği 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca kurulmuş olup görevleri ilgili kanunun 4. maddesinde yer almaktadır. Türk Tabipler Birliği; Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup

Türk Tabipler Birliğinin Görevleri Nelerdir

Türk Tabipler Birliğinin Görevleri Nelerdir?

Türk Tabipler Birliği 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca kurulmuş olup görevleri ilgili kanunun 4. maddesinde yer almaktadır. Türk Tabipler Birliği; Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur. Türk Tabipler Birliği; Yüksek Onur Kurulu, Tabip Odaları, Merkez Konseyi, Büyük Kongre'den oluşmaktadır.
Türk Tabipler Birliğinin Görevleri;
Halk sağlığına ve hastalara fedakârlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,
Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak,
Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin âdilâne bir surette düzenlenmesine çalışmak,
Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak,
Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamaktır.

İlgili Etiketler:
1