Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
  • Anasayfa
  • Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli personel nedir, 4B sözleşmeli personel- Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İstihdam Şekilleri" başlıklı 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında; "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projele

Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel Nedir?

Sözleşmeli personel nedir, 4B sözleşmeli personel- Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İstihdam Şekilleri" başlıklı 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında; "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." şeklinde tanımlanmıştır. Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda düzenlenmiştir.

4B Sözleşmeli Personel Maaşları

Sözleşmeli personel maaşları- Kamu kurum ve kuruluşlarında özel bir meslek bilgisine veya ihtisasına ihtiyaç duyulduğu anlarda sözleşmeli personel çalıştırılması düzenleme altına alınmış olsa da istisnai olarak sadece kanunda sayılan alanlarda sözleşmeli personel çalıştırılması da mümkün olmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması durumunda öğretmenler sözleşmeli öğretmen olarak atanabileceği gibi; dava adedinin azlığı nedeniyle kadrosunda avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatları sözleşmeli olarak çalıştırabilmek mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının da sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği de düzenlenmiştir. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin ücreti düzenlenirken, personelin çalışacağı pozisyon ünvanı, çalışacağı posizyonla bağlantılı olarak bu ünvana uygun eğitim düzeyi ile kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon ünvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak belirlenmektedir. Ücretin belirlenmesinde dikkat edilecek kriterler olduğu gibi bu kriterler çerçevesinde ödenecek aylık ücretin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmiş olan ve aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 6.372,49 Tl’yi geçemeyeceği belirtilmiştir. Belirlenen bu sınır her toplu sözleşme döneminde değişmektedir. Sözleşmeli personele aylık belirlenen ücreti dışında herhangi bir ad altına başkaca ödeme yapılamayacağı gibi bu konuda sözleşmelerde de herhangi bir hüküm konulamayacaktır. Bu sebeple sözleşmeli personel kurum ile yapmış olduğu sözleşmede aylık ücretinin yanı sıra başkaca bir ödeme kalemi üzerinde anlaşmış olsalar dahi sözleşmenin bu maddesi kanuna aykırı olduğundan dolayı geçerli olmayacak ve kurumun ödeme yapmaması durumunda hukuki olarak herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Bu durumun istisnasını ise yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken ikramiyeler ile Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti ile Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ve avukat ve dava vekillerine ödenecek
vekalet ücretleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda belirtilen ve kanunda sayılan sözleşmeli personel aylık brüt ücretin haricinde ek ödeme alabilecektir. 

Sözleşmeli Personelin Görev Yeri Haricinde Çalıştırılması

Sözleşmeli personel, sözleşmelerinde belirtilen ve belirlenen görev yeri dışında ve başka bir işte çalıştırılması mümkün değildir. Sözleşmeli personelin sözleşmesinde belirtilenden başka bir görev yerinde ve işte çalıştırılması durumunda personel tarafından yapılan görevlendirilmenin iptali için İdari Yargı yollarına başvurarak yapılan işlemin iptalini sağlması mümkündür. Sözleşmeli Personelin geçici görevle görev yeri dışında çalıştırılmaları zorunlu ise bu durumda gündelik ve yol giderleri karşılanacak ancak geçici görev yolluğu dışında harcirah ödemesi yapılmamaktadır. 

4B Sözleşmeli Personel Tazminat Davaları

İş Sonu Tazminatı

Sözleşmeli Personelin sözleşmesinin sona ermesinden sonra iş sonu tazminat alabilmesini koşulları bulunmaktadır. Öncelikli olarak belirtmekte fayda vardır ki; kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel iş sonu tazminatı alamamaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmadan kanunda belirtilen diğer koşullar sağlanıyorsa sözleşmeli öğretmenlerde sözleşme bitiminde iş sonu tazminatı alabilmektedir. İş sonu tazminatı alabilmek için;
Personelin askerlik ve doğum dışında kesintisiz fiilen en az 2 hizmet yılını tamamlamış olması ön koşuluyla;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
Sözleşmeli Personelin kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmesini fesh etmesi,
Sözleşmeli Personelin Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının uyarınca; 
Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edilmesi,
Sözleşmeli Personelin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi, 
Sözleşmeli Personelin ölümü, sebeplerinden dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere iş sonu tazminatı ödenir. 

Sözleşmeli Personelin sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından tek taraflı olarak, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle sözleşmeli personel tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. İş sözleşmesi kanunda belirtilen hususlar çerçevesinde fesh edilmiş yahut kanunda diğer koşulların varlığı söz konusu olmasına rağmen iş sonu tazminatının hiç ya da eksik ödenmesi durumunda, sözleşmeli personel iş sonu tazminatının ödenmesi için kuruma başvurusu sonrasında red cevabı alması durumunda idari yargı mercilerinde dava açabilme hakkı vardır. 

İş Sonu Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş sonu tazminatı nasıl hesaplanır- Kanunda belirtilen koşulları sağlayarak iş sonu tazminatı almaya hak kazanan sözleşmeli personel alacağı tazminat miktarı, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret olarak hesaplanarak sözleşmeli personele ödeme yapılır. Tazminat tutarının hesaplanmasında, sözleşmeli personelin daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde hesaplanan ve değerlendirilen süreler dikkate alınmamakta ölüm halinde, hesaplanan tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenmektedir. 

Sözleşmeli Personel Başka Bir İşte Çalışabilir mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125'inci maddesinde "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde" bulunanlara Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda devlet memurlarının ticaret yapması ya da yasaklanan kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Devlet Memurları kanundaki bu düzenlemeye paralel olarak sözleşmeli personelin de dışarıda kazanç getirici iş yapması yasaklanmış ancak Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel bu sınırlamanın dışında tutulmuştur. 

4B Sözleşmeli Personel İzni

Sözleşmeli personel izni- Sözleşmeli Personelin, kamu kurum ve kuruluşu olarak tanımlanan; Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler, İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya
bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler ile  Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarında geçirdikleri hizmet süresi;
(a) 1 yıldan 10 yıla kadar olanlara 20 gün,
(b) 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli yıllık izin verilmektedir. Ancak Devlet Memurluğu Kanunda yapılan yıllık izin düzenlemesinden farklı olarak gidiş ve dönüş için ikişer gün eklenmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde çalışan sözleşmeli öğretmenler ise yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmakta hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmemektedir. 

Sözleşmeli Personel Doğum İzni

Sözleşmeli personel doğum izni- Sözleşmeli kadın personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda düzenlenen doğum izni hükmüne paralel olarak; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilmektedir. Çoğul gebelik durumlarında ise doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenmektedir. Sözleşmeli personel, beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemesi durumunda isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilmekte bu durumda, personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenebilmektedir. Bununla birlikte doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilebilmektedir. Anneye ayrıca kanunda belirtilen sürelerde süt izni de verilmektedir. Bu kapsamda sözleşmeli kadın personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı bulunmakta olup görev yaptığı kurum tarafından bu seçime göre personele izin verilmesi gerekmektedir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmektedir. 657 Devlet Memurları Kanununun "Mazeret İzni" başlıklı 104'üncü maddesi altında düzenlenen "evlatlık edinen memura verilen izin" sözleşmeli personele de uygulanmakta evlatlık edinen sözleşmeli personelin sekiz haftalık mazeret izin hakkı bulunmamaktadır. 

Sözleşmeli Personele Babalık İzni Verilir mi?

657 Devlet Memurları Kanununun "Mazeret İzni" başlıklı 104'üncü maddesinde düzenlenen "babalık izni" aynı şekilde sözleşmeli personele de uygulanmakta sözleşmeli personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün babalık izni verilmektedir.

Sözleşmeli Personelin Mazeret İzni Hakkı Var mıdır?

Sözleşmeli personele isteği üzerine; 
(a) Eşinin doğum yapması halinde on gün, 
(b) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün, 
(c) Evlatlık edinmesi durumunda sekiz hafta,
(d) En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan
sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

Sözleşmeli personele ayrıca; 
(a) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalması durumunda ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni, 
(b) Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için (yılda 30 günü geçmemek üzere ibaresi Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır) ücretli hastalık izni alabilmektedir.

Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilmektedir.

Sözleşmeli Personelin Refakat İzin Hakkı Var mıdır?

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilmesi gerekmektedir. Sağlık kurul raporlarının belirtilen bu düzenlemeleri içermemesi durumunda sözleşmeli personel refakat izni alamayacaktır. Bu sebepten dolayı sağlık raporlarında zorunlu hususların belirtilmesine önem verilmesi gerekmektedir. 

4B Sözleşmeli Personellerde Aranılan Nitelikler Nelerdir?

Sözleşmeli personelde aranacak nitelikler- Sözleşmeli olarak başvuru yapan adayların başvuru yaptıkları kurumun belirlediği özel koşulları sağlamasının yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8)(AYM İPTAL) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir. 
Bu kapsamda sözleşmeli personel;
(1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(2)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,   
(3) Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(4) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. niteliklerini taşıması gerekmektedir. Belirtilen hususların birinin uygun olmaması durumunda ataması hiç yapılmayacak ya da ataması yapılmış olsa bile başvuru niteliklerini taşımadığı sonradan anlaşılsa bile sözleşmesi feshedilecektir. 

4 B Sözleşmeli Personelin Çalışma Saat ve Günleri Nelerdir?

Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memuları Kanunda memurların, cumartesi ve pazar tatil olmak üzere haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat olarak düzenlenmiştir. Sözleşmeli personelin o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Normal çalışma sürelerini aşan çalışmalar için (ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla) her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilmektedir. 

4b Sözleşmeli Personelin Yeniden Hizmete Alınması Mümkün müdür?

Sözleşmeli Personelin; doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi durumları ile askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesinin feshedilmesi durumlarında personelin pozisyonu saklı tutularak personelin istekleri halinde ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınma hakları bulunmaktadır. Ancak personeln yeniden işe alınabilmesi için; 
(a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
(b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl;
(c) Memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Belirtilen hususlara göre yeniden atanma talebinde bulunan sözleşmeli personelin 30 gün içerisinde ataması kurum tarafından yapılmaktadır. Belirtilen süre içerisinde ya da hiç atanma talebi kabul edilmeyen sözleşmeli personel idari yargıya başvurarak atanmama işleminin iptalini ve mahrum kaldığı özlük haklarının kendisine ödenmesine karar verilmesi talebinde bulunabilir. Sözleşmeli personelin kurumun atamamaya yönelik işlemine karşı kararın kendisine tebliğ edildiği günden itibaren 60 gün içerisinde dava açması gerekmektedir. 60 günlük süre zamanaşımı süresi olmasından dolayı sürenin geçirilmesi dava açma hakkını ortadan kaldıracağından mağduriyetlere sebebiyet verebilecektir. 

Sözleşmesini Feshedilen Personel Yeniden Atanma İçin Bekleme Süresi Ne Kadardır?

Sözleşmeli personelin, kurum ile imzalamış olduğu hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle görev yaptığı kurumlarca sözleşmesinin feshedilmesi durumunda veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilememektedir. Sürenin hesaplanmasında atanma tarihi değil yeniden başvuru yapıldığı tarih esas alınacak belirtilen süre geçmeden yapılan başvurular reddedilecektir. Bir yıllık bekleme süresinin istisnasını ise sözleşmesini;
(a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
(b) Öğrenim durumu itibariyle hak kazanılan ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan, 
(c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine
uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler oluşturmaktadır. Bu hususlar nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedilen sözleşmeli personelin yeniden sözleşmeli personel başvurusu için bir yıllık bekleme süresine uyması gerekmemektedir. 

4 B Sözleşmeli Personel Tayin Hakkı

4 B sözleşmeli personel tayin hakkı- Sözleşmeli Personeller kurumlararası yer değiştirmemektedir, sözleşmeli olarak örneğin Sağlık Bakanlığına atanan bir personel kendi yahut kurum talebi olsa dahi başka bir kuruma geçiş imkanı bulunmamaktadır. Kurum içi yer değişikliği ise ancak belirlenen hususlar çerçevesinde kurum tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 
(a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.
(b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.
(c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.
(ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.
(d) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.
(e)  Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir.

Sözleşmeli Personel Ünvan Değişikliği Yapabilir mi?

Atama tercihleriyle belirlenen ünvana atanan sözleşmeli personel, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma koşulları göz önüne alınarak unvan değişikliği yapılması mümkündür. 

Sözleşmeli Personel Çıkartılmasına İlişkin Esaslar Nelerdir?

Sözleşmeli personel çıkartılması- Sözleşmeli personelin göreve başlamasından sonra kanunda sayılan hususların gerçekleşmesi durumunda kurumca tek taraflı olarak sözleşmesi feshedilmektedir. Sayma usuluyle belirlenen bu hususlar haricinde sözleşme feshedilemeyeceği gibi hükmün personel aleyhine geniş yorumlanması da mümkün değildir. 
Personelin, 
(a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
(b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
(c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,
(ç) (Danıştay Onikinci Dairesinin 10/12/2014 tarihli ve E:2011/6048, K:2014/8538 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
(d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,
(e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,
(f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması, hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir

Sözleşmeli Personel İstifa Edebilir mi

Sözleşmeli personel istifa- Sözleşmeli personel görev yaptığı kurum veya kuruluş tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmesi mümkün olduğu gibi personel tarafından da tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmesi mümkündür. Sözleşmeli personel kendi isteğiyle 1 ay önceden haber vermek koşuluyla veya öğrenim durumu itibariyle hak kazanılan ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapmaları durumun ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmesi mümkündür.

Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi Sonu

Sözleşmeli personel ile kurum veya kuruluş arasındaki sözleşme personelin ölümü ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması durumlarında kendiliğinden sona ermektedir.

1