Şiddete Uğrayan Doktorun Hakları Nelerdir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Şiddete Uğrayan Doktorun Hakları Nelerdir

  • Anasayfa
  • Şiddete Uğrayan Doktorun Hakları Nelerdir

Şiddete Uğrayan Doktorun Hakları Nelerdir

Tıp hukuku- Doktora şiddet uygulanması hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir davranıştır. Hangi sebep ile olsun hekimin hekimlik görevini yerine getirdiği sırada hastalar tarafından saldırıya uğrması kabul edilebilir bir hareket biçimi değildir.

Şiddete Uğrayan Doktorun Hakları Nelerdir

Doktora Şiddetin Cezası Nedir?

Tıp hukuku- Doktora şiddet uygulanması hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir davranıştır. Hangi sebep ile olsun hekimin hekimlik görevini yerine getirdiği sırada hastalar tarafından saldırıya uğrması kabul edilebilir bir hareket biçimi değildir. Hekimin göreviyle ilgili olarak karşılaşacağı sözlü ya da fiziki müdahalelere karşı Türk Ceza Kanunu bakımından hakkını arayabileceği durumlar tabi ki de mevcuttur. Hekimlik kutsal bir meslektir ve bu mesleği icra eden kişilerin fiziksel ya da sözlü şiddetten korunması herkesin görevidir.

Hangi Durumlar Doktora Şiddet Sayılır?

Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, tehdit, hakaret, yaralama, bağırma ve aşağılama doktora uygulanan şiddetlere birer örnektir.

Türk Ceza Kanunumuzun 86. maddesi kasten yaralama suçuna ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Hekime görevini yerine getirdiği sırada fiziksel şiddet uygulayan kişiler eğer fiziksel şiddet basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir saldırı ise hekimin şikayeti üzerine 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacaklardır. Ancak hekim devlet memuru ise yani bir kamu hastanesinde çalışan bir doktor ise bu durumda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir saldırı olsa dahi şikayet aranmaksızın savcılık re'sen harekete geçecek ve soruşturma başlatacaktır. Yapılması gereken ise açılacak kamu davasının iyi bir şekilde takip edilip sanığın en ağır cezayı almasının sağlanması yoludur. Zira bu kutsal mesleği yerine getriirken uğranılan fiziksel şiddet yuzünden yaralanan hekimin hakkının sonuna kadar savunulması gerektiği düşüncesindeyiz. Kasten yaralamanın nitelikli halleri gerçekleşmişse tabi ki bu durumda verilecek ceza miktarında değişiklikler olacak alt ve üst sınır farklılık gösterecektir. Önemle belirtmekte fayda vardır ki en üst sınırdan ceza verilmesi için tüm girişimler yapılmalıdır.

Doktor Tehdit Edilirse Ne Yapmalıdır?

Doktoru tehdit- Hekim tehdit edilirse durumu derhal savcılığa bildirmeli ve durumu şikayet etmelidir. Hekim malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğrayacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit edilirse hekimin şikayeti üzerine açılacak ceza davasında sanık 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilecektir. Ancak bir başkasını kendisinin veya yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılabilir. Burada durumun savcılığa intikal ettirilmesi yeterlidir. Daha doğrusu hekimin şikayetine gerek kalmadan savcılık olaydan haberdar olduğu anda re'sen harekete geçmek ve soruşturma yapmak zorundadır. Tehdidin silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak işlenmesi halinde fail 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tehdidin nitelkli hallerinde de doktorun şikayetine gerek olmayıp savcılık re'sen soruşturmaya başlayacaktır. 

Doktora Hakaret Edilirse Ne Yapılmalıdır?

Doktora hakaret- Onur şere ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur şeref ve saygınlığına saldıran kişi cezalandırılır. Suçun memur hekime karşı işlenmesi durumunda suç şikayaete tabi değildir. Bu durumda 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilir. Soruşturma savcı tarafından re'sen yapılır. Ancak hakaretin basit hali memur olmayan bir hekime karşı işlenmiş ise bu durumda suç şikayete tabi olur ve hekimin savcılığa şikayet etmesi ile savcılık makamı soruşturma açar. 

Yukarıdaki hususlar ceza yargılamasına ilişkin olup bu durumda sanık suçlu bulunursa yani hekime karşı şiddet uygulayan ya da hakaret eden ya da tehditte bulunan kişi cezalandırılırsa hekimin bu kişiye karşı manevi tazminat davası açarak hak arama yoluna gitmesi de beklenen bir durumdur.

Doktor Şiddete Uğrarsa Tazminat Davası Açabilir mi?

Hekim suçlu bulunan ve cezlandırılan kişiye karşı hukuk davası açarak maddi veya manevi zararını da isteyebilir. Örneğin fiziksel şiddete uğrayan hekim çalışamadığı günler için kazanç kaybı nedeniyle sanığa karşı maddi tazminat davası açabileceği gibi yaralamadan dolayı acı elem keder duyduğu ve kişilik haklarına saldırıdan dolayı manevi tazminat davası da açabilir. Ya da hakarete uğrayan ve sanığın suçu sabit olduğundan cezalandırılan hakaret eden kişiye karşı menevi tazminat davası açabilir. Hekimin dayanacağı hususlar Türk Borçlar Kanununda yer alan haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hususlar olacaktır. Nitekim her suç bir haksız fiildir ve kişinin açacağı maddii ve manevi tazminat davalarında bu hususlar göz önüne alınacaktır.

Yargıtay Kararı Doktora Hakaret

HASTA YAKINININ HEKİME HAKARET ETMESİ
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-Tanık M...'ın, kolluk tarafından soruşturma evresinde alınan ifadesinde "sanığın, mağdura “adiler, vicdansızlar” şeklinde beyanda bulunduğunu belirtmesi, mahkemede kovuşturma evresinde alınan ifadesinde ise "muayenehanenize gelseydik böyle yapmazdınız, anneniz babanız olsaydı böyle mi yaparsınız, sizde hiç vicdan yok mu" şeklinde beyanda bulunması karşısında; kovuşturma evresinde duruşmadaki anlatımıyla soruşturma evresindeki anlatımı arasındaki çelişkinin giderilmesi, giderilemediği takdirde hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğunun belirtilmesi, ayrıca katılanın tüm aşamalarda sanığın kendisine "vicdansız, adi, muayenehaneye gitseydik yani para ile olsaydı böyle olmazdı" şeklindeki beyanında ve ...tarihli iddianamede yer alan ve hakaret oluşturan “adi” sözcüğüne ilişkin, gerekçeli kararda, tüm kanıtlar ve iddianamedeki hakaret iddiaları birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Oluşa ve kabule göre de; sanığın, bir hastaya yardımcı olmak amacıyla göz polikliniğindeki muayenesini öncelikli sıraya alınması yönünde katılan ve katılanın görev yaptığı göz polikliniği hemşiresi ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine katılana hitaben ve katılanın duyabileceği şekilde "muayenehanenize gelseydik böyle yapmazdınız, anneniz babanız olsaydı böyle mi yaparsınız, sizde hiç vicdan yok mu" şeklinde sözler söylediği, olayın oluş şekli ve tarafların içerisinde bulunduğu ortam birlikte değerlendirildiğinde, sözlerin, ağır eleştiri niteliğinde olduğu, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek, hakaret suçu kapsamında değerlendirilmesi sonucu, CMK.nun 223/4-d maddesi uyarınca sanığa ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA

Sağlık Avukatı Hukuki Değerlendirme

Hekimlik kutsal bir meslektir. Bu mesleğin yerine getirilmesi sırasında yaşanılan tıbbi aksaklıklar ve güçlükerin yanı sıra hasta ya da hasta yakınları tarafından da şiddet eylemlerine girişilmesi kabul edilemez bir husustur. Her ne türlü olursa olsun, hangi eylem ya da hareketin karşılığı olsun şiddet suçtur. Üstüne üstlük kamu görevinin gereğini yerine getiren hekimlerimize uygulanan şiddet eylemlerinin cezası daha fazladır. Ancak yeterli olmayan cezai müeyyideler hekimlerimizi tam anlamıyla koruyamamaktadır. Bu sebeple sağlıkta şiddet yasasının çıkartılarak hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılacak şiddet eylemlerinin caydırıcılığı artacaktır.

1